Danh b¹ ®iÖn tho¹itải về 29.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích29.72 Kb.
#25464

Danh b¹ ®iÖn tho¹i

phßng tµi chÝnh - kÕ ho¹ch huyÖn thuû nguyªn

Stt

Hä vµ tªn

Chøc danh

Sè §T

Sè ®iÖn
 

 

 

phßng

tho¹i di ®éng
1

NguyÔn ThÞ ChÕ

Tr­­ëng phßng

3 873 313

0913 285 160
2

Vò V¨n Qu©n

Phã tr­ëng phßng

3 874 163

0904 577 638
3

Lª V¨n H¶i

Phã tr­ëng phßng

3 774 974

0912 052 309
4

NguyÔn ThÞ Lµnh

Phã tr­ëng phßng

3 916 656

0912 029 711
5

Mai TiÕn Trung

CV KÕ ho¹ch - TH

3 642 998

0904 303 778
6

NguyÔn ThÞ Kim Thuý

CV QLNS. Chi

3 776 005

0934 223 676
7

Lª ThÞ Mai

CV QLNS. Thu

3 776 005

0934 518 199
8

§Æng V¨n TiÖp

CV CÊp ®¨ng ký KD

3 776 005

0913 093 710
9

TrÇn §øc M¹nh

CV QLNS. Khèi x·

3 776 005

0904 480 965
10

NguyÔn Th¸i S¬n

CV QLNS. Khèi x·

3 776 005

0913 535 020
11

§µo ThÞ HiÓn

CV QLNS. Khèi x·

3 776 005

01268 718 299
12

NguyÔn ThÞ Dung

CV QLNS.Gi¸o dôc

3 774 705

01239 395 360
13

Ph¹m Quèc Trung

CV QLNS.Gi¸o dôc

3 774 705

0936 369 369
Каталог: PortalFolders -> ImageUploads
ImageUploads -> Xác định đóng góp của khoa học và công nghệ vào Năng suất yếu tố tổng hợp (tfp)
ImageUploads -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ImageUploads -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ImageUploads -> Mẫu số 10 Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2010/tt-blđtbxh ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội CƠ quan có thẩm quyền công ty
ImageUploads -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUploads -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUploads -> Nghị định của Chính phủ số 107/2004/NĐ-cp ngày 01 tháng 4 năm 2004 quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp
ImageUploads -> BỘ XÂy dựng
ImageUploads -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 75/2006/NĐ-cp ngàY 02 tháng 8 NĂM 2006 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật giáo dụC
ImageUploads -> HỘI ĐỒng nhân dân quận kiến an số: 25 /2006/nq – HĐND­3

tải về 29.72 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương