3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/QB_CauTrucDiaChat
  CHƯƠng 1 khái quáT ĐẶC ĐIỂM ĐỊa lý TỰ nhiên và XÃ HỘi vị trí địa lý
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/QB_TNKS
  Chương 1 khái quáT ĐẶC ĐIỂM ĐỊa lý TỰ nhiên vị trí địa lý
3cms/upload/sldtbxh/File
  Thủ tục Giải quyết trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945
/Thu_tuc_hanh_chinh/so lao dong
  Quyết định ban hành Nội quy lao động (Mẫu số 02)
3cms/upload/sldtbxh/File
  Ủy ban quốc gia vì SỰ tiến bộ CỦa phụ NỮ việt nam
3cms/upload/binhphuoc/File/2015/VB TW
  BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
3cms/upload/thixabadon/File
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/binhphuoc/File/2015/VB TW
  BỘ TÀi chính bộ TƯ pháP
3cms/upload/sldtbxh/File
  Thủ tục: Đăng ký hợp đồng cá nhân đối với lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài a Trình tự thực hiện
3cms/upload/sct/File/TTHC
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ nghị
3cms/upload/binhphuoc/File/2015/VB TW
  BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu8
  Tác động của Di sản thế giới Phong Nha Kẻ Bàng
/Thu_tuc_hanh_chinh
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152
3cms/upload/hdnd/File
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh quảng bình số: 89/2008/nq-hđnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/QB_CauTrucDiaChat
  CHƯƠng 3 CẤu trúC ĐỊa chất thang địa tầng
3cms/upload/ctk/File/DanSo
  PHẦn III biểu tổng hợp các biểu kết quả chủ YẾU
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu2
  CHƯƠng V: ĐỊa vực cư trú, DÂn cư, CÁc dân tộc và TÔn giáO
3cms/upload/khcn/File/TapChiKHCN/2013/so2
  Vai trò CỦa viện trợ phát triển chính thứC (oda) CỦa hàn quốc với khu vựC ĐÔng nam á ncs, ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

  TÊn doanh nghiệp số: cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/binhphuoc/File/2015/VB TW
  TỔng cục thuế
3cms/upload/stc/File/gia sua
  Ubnd tỉnh bình phưỚc sở TÀi chính số: 2171 /bc-stc
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/DN_QuangBinh
  Trung tá. LÊ Việt bìNH
3cms/upload/sct/File
  Phụ lục số 1 phâN ĐỊnh trách nhiệm công tác an toàn vệ sinh lao đỘng cho cán bộ quản lý VÀ CÁc phòng (ban) nghiệp vụ Ở MỘT DOANH nghiệP
3cms/upload/File/Thu_tuc_hanh_chinh/THONG TIN_TRUYEN THONG
  CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/binhphuoc/File/2015/VB TW
  BỘ XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
/Thu_tuc_hanh_chinh/So VHTTDL
  Nghị ĐỊnh quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
3cms/upload/cucthue/File/upload_file/CS_MOI
  Bộ TÀi chính số: 113 /2011/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/binhphuoc/File/2015/VB TW
  UỶ ban thưỜng vụ quốc hộI
3cms/vbpq/upload/local/2014/T5
  Số: 1144/QĐ-ubnd quảng Bình, ngày 08 tháng 5 năm 2014
3cms/upload/doanhnghiep/File/HopTacDauTu/VBPQ_lienQuan/VB tinh
  TỈnh quảng bìNH
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu2
  Chương V: Kinh tế
3cms/upload/sldtbxh/File
  BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số: 1184/QĐ-LĐtbxh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/tthc/File
  UỶ ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
3cms/vbpq/upload/local/2009/VB lien quan/QD_24
  BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
3cms/upload/sgtvt/File/TTHC/LV duong bo
  TÊN ĐƠn vị Số: CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/stnmtbd/File/LICHTUAN_UPLOAD
  LỊch làm việc theo tuần sở TÀi nguyên môi trưỜng
3cms/upload/sct/File
  Nghị ĐỊNH: Chương 1
3cms/upload/stnmtbd/File/BO THU TUC HANH CHINH MOI NHAT/luat 14 11
  Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12
3cms/upload/binhphuoc/File/2015/VB TW
  Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-cp ngày 22/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
3cms/vbpq/upload/local/2009/3
  Về việc phân bổ vốn tạm ứng kế hoạch đầu tư cho các dự án
3cms/upload/sct/File/TTHC
  TÊn doanh nghiệP
3cms/upload/sgtvt/File/TTHC/LV duong bo
  Phụ lục số 05 (Ban hành kèm theo Thông tư 133/2014/tt-btc ngày 11/9/2014 của Bộ Tài Chính) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/sct/File
  Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26/11/2003
  BỘ CÔng thưƠng số: 1344/QĐ-bct cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
3cms/upload/cucthue/File/upload_file/CS_MOI
  TỔng cục thuế Số: 1947 /tct -cs v/v chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/stc/File
  Thủ tục thanh lý tài sản; mã số hồ sơ: t-bpc- 202148-tt a Trình tự thực hiện
3cms/upload/cucthue/File/upload_file
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tổng cục thuế Độc lập Tự do Hạnh phúc
3cms/upload/binhphuoc/File/2015/VB TW
  Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước
3cms/upload/cucthue/File/upload_file/TRALOI_CS
  CỤc thuế BÌnh phưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/vbpq/upload/local/2009/7
  Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch thường trực ubnd tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với ubnd tỉnh Hà Tĩnh và Công ty tnhh gang thép Hưng Nghiệp formosa hà Tĩnh
3cms/upload/stc/File/news
  BỘ TÀi chính —— Số: 146 /2011/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/khcn/File/VBPQ/2013
  QuyếT ĐỊnh ban hành Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm
3cms/vbpq/upload/local/2014/T6
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng
3cms/upload/binhphuoc/File/2015/VB TW
  Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước
3cms/vbpq/upload/local/2014/T5
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/khcn/File/TapChiKHCN/2013/so5
  Nnc trần văn chưỜNG
3cms/upload/huyenbotrach/File
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bìNH
3cms/upload/binhphuoc/File/2015/VB TW
  BỘ TÀi chính bộ TƯ pháP
3cms/upload/cucthue/File/upload_file/TRALOI_CS
  TỔng cục thuế Số: 1591 /tct-cs v/v lập hóa đơn đối với khoản giảm giá. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/scripts/fckeditor/web/upload/File/KinhTeXaHoi/QuyHoachDinhHuong/2011
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Quảng Trạch đến năm 2020
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/DN_QuangBinh
  Nnc trần văn chưỜNG
3cms/upload/khcn/File/BCKH410
  NĂM 1604: MỘt sự LỰa chọn hợp lý VÀ ĐỒng thuận cn. Trần hùng I. Cần thiết phải có một “Ngày Quảng Bình”
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/DN_QuangBinh
  ThS. trưƠng trung phưƠNG
3cms/vbpq/upload/local/2009/7
  Ngày 22 tháng 7 năm 2009, đồng chí Phan Lâm Phương Chủ tịch ubnd tỉnh chủ trì Hội nghị thông qua Đề án xây dựng trụ sở liên cơ quan tỉnh Quảng Bình. Tham dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch ubnd tỉnh
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/DN_QuangBinh
  Nnc trần văn chưỜNG
3cms/vbpq/upload/local/2009/8
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1711/kh-ubnd
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/DN_QuangBinh
  Danh tưỚng nhà thơ nnc. Trần văn chưỜNG
  GS. ts. Nguyễn quang ngọC
3cms/scripts/fckeditor/web/upload/File/Vanbanmoi/2013/Tiepcongdan
  QuyếT ĐỊnh về việc giải quyết khiếu nại về tranh chấp đất đai giữa
3cms/upload/chq/File/gsql/Chi cuc HQ Chon Thanh/Chinh sach hang hoa
  QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ thủy sản số 15/2006/QĐ-bts ngàY 08 tháng 9 NĂM 2006 VỀ việc ban hành quy chế quản lý nhập khẩU, xuất khẩu hàng hoá chuyên ngành thuỷ SẢN
3cms/vbpq/upload/local/2013/T9
  Số: 1756/tb-vpubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/cucthue/File/upload_file/TRALOI_CS
  TỔng cục thuế Số: 1761 /tct- cs v/v thuế gtgt đối với hàng hoá xuất khẩu tại chỗ. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/LS_QuangBinh
  Chương 10 quảng bình dưỚi triều nguyễN (Từ năm 1802 đến năm 1885)
3cms/vbpq/upload/local/2009/VB lien quan/QD_10
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1808/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/scripts/fckeditor/web/upload/File/Vanbanmoi/2013/Tiepcongdan
  Về việc giải quyết (lần 2) đơn khiếu nại của ông Lê Đức Thịnh, thường trú tại thôn Xuân Tổng, xã Văn Hoá, huyện Tuyên Hoá. Chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/DN_QuangBinh
  ThS. nguyễn thị thùy nhung khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Huế Vài nét về thôn Văn La và dòng họ Hoàng
3cms/upload/cucthue/File/upload_file/CS_MOI
  TỔng cục thuế Số: 1834 /tct-cs v/v: kê khai thuế gtgt. CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/cucthue/File/upload_file/VB_PHAPQUI
  Hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật đầu tư
3cms/upload/khcn/File/VBPQ/2013
  Số: 186/tb-shtt
3cms/upload/tthc/File
  Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-cp ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu2
  Chương XXI: VĂn hoá VẬt chất và VĂn hoá tinh thần di sản tự nhiên và văn hoá
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/DN_QuangBinh
  HỮu quâN ĐÔ thống lê SĨ (1816-1883)
3cms/upload/sldtbxh/File
  Kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
3cms/upload/hoilienhiepphunu/File
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam ban thưỜng vụ Độc lập Tự do Hạnh phúc
/so gd
  CHÍnh phủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nghị ĐỊNH
3cms/upload/stnmtbd/File/dat dai
  BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số: 10/2008/QĐ-btnmt
3cms/upload/skhdt/File/PHAMTHIPHONG/NAM 2014
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1902
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/DN_QuangBinh
  Nnc trần văn chưỜNG
3cms/upload/sldtbxh/File
  Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/DN_QuangBinh
  ĐẠi tưỚng võ nguyên giáp tổng tư LỆnh các lực lưỢng vũ trang nhân dân việt nam
3cms/upload/khcn/File/BCKH410
  ThS. ĐỖ MẠnh hùNG
3cms/upload/ldld/File
  LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh quảng bìNH
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu8
  MỘt số KẾt quả nghiên cứu bưỚC ĐẦu về thảm thực vật và HỆ thực vật tại vùng mở RỘng của vưỜn quốc gia phong nha kẻ BÀNG
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/DN_QuangBinh
  ĐẠi tưỚng võ nguyên giáp ngưỜi anh cả CỦa quâN ĐỘi nhân dân việt nam
3cms/upload/khcn/File/BCKH410
  1. Thực dân Pháp trở lại xâm lược Quảng Bình và chủ trương của Đảng về việc xây dựng làng chiến đấu
3cms/vbpq/upload/local/2007/3
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 06/ct-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu2
  Chương XIII: cuộc kháng chiến chống mỹ, CỨu nưỚC
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/DN_QuangBinh
  ThS. HÀ Thị phưỚc thS. LÊ Thị như khuê
  Truyện song tinh
/Thu_tuc_hanh_chinh/Cap_Huyen
  Giám đốc Sở Lao động tb&xh tỉnh, thành phố
3cms/scripts/fckeditor/web/upload/File/KinhTeXaHoi/QuyHoachDinhHuong
  UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/stnmtbd/File/BO THU TUC HANH CHINH MOI NHAT/luat 14 11
  V/v: Tăng cường quản lý thực hiện dự án "Nước sạch và vệ sinh nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng"
3cms/upload/binhphuoc/File/2015/VB TW
  Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
3cms/upload/cucthue/File/CUC THUE
  Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2013
3cms/upload/tthc/File
  Số: 2057/QĐ-ubnd
3cms/upload/sct/File/VBQPPL/TMDT2020
  Căn cứ Nghị định số 52/2013/NĐ-cp ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/DN_QuangBinh
  TS. nguyễn khắc tháI
3cms/upload/sldtbxh/File
  BỘ lao đỘng – thưƠng binh và XÃ HỘI
3cms/upload/tthc/File
  Phụ lục 1 (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/tt-bxd ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ Xây dựng) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/ctk/FileNGTK 2010/cn
  Industrial output value at constant prices by industrial activity Tỷ đồng Bill dongs
3cms/upload/sct/File/pcbl/vbtu
  VĂn phòng chính phủ
3cms/upload/sldtbxh/File
  BỘ lao đỘng thưƠng binh
3cms/upload/ctk/File/Nien giam 2008
  Doanh nghiệp và CƠ SỞ SẢn xuất kinh doanh cá thể Enterprise and individual business establishment
3cms/upload/stc/File/2014/LichTuan
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở TÀi chính độc lập – Tự do – Hạnh phúc
3cms/upload/ctk/File/NGTK
  Administrative Unit, Land and Climate
3cms/upload/ctk/File/DanSo
  PHẦn IV các phụ LỤC
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/PNKB
  Chương IV giá trị Đa dạng sinh học I những hệ sinh thái chủ YẾu của khu phong nha kẻ BÀNG
3cms/upload/ldld/File
  Những điểm mới của Nghị định số 46/2016/NĐ-cp ngày 26/5/2016 của Chính quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
3cms/upload/sldtbxh/File
  Thủ tục Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng a Trình tự thực hiện
3cms/upload/sct/File/TTHC
  TÊn doanh nghiệP
3cms/upload/cucthue/File/upload_file/CS_MOI
  TỔng cục thuế Số: 2192/tct-cs v/v gia hạn nộp thuế. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/tthc/File
  Ban hành kèm theo Thông tư số 56/2014/tt-btc ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính
3cms/upload/sldtbxh/File
  Thủ tục: Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-ttg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
  Hồ sơ hưởng chế độ mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/QĐ-ttg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
3cms/upload/hoilienhiepphunu/File
  BÁo cáo tổng kếT ĐỀ ÁN “HỖ trợ phụ NỮ HỌc nghề, TẠo việc làm giai đOẠN 2010-2015”. Phần thứ nhất
3cms/upload/stnmtbd/File/Thanh tra
  Điều Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 39 Nghị định số 29/2011/NĐ-cp ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường
3cms/upload/tthc/File
  QuyếT ĐỊnh thay đổi, bổ sung thành viên Tổ công tác thực hiện
3cms/upload/syt/File/HOSO_HANHNGHE_DUOC
  Mẫu số 3/gxn giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp
3cms/upload/sct/File
  VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdata quyếT ĐỊNH
3cms/upload/sxd/File/thong bao
  LỊch thi đẤu bóng đÁ Bảng A: sân A
3cms/upload/File/Thu_tuc_hanh_chinh/so lao dong
  Mẫu số 3 (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2003/tt- blđtbxh ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và X hội)
3cms/upload/huyenquangninh/File/VBPQ/2015
  UỶ ban nhân dân huyện quảng ninh
3cms/scripts/fckeditor/web/upload/File/TTHC/So GTVT/Duong bo 1
  MẪu tờ khai đĂng ký xe máy chuyên dùNG
  MẪu tờ khai đĂng ký xe máy chuyên dùNG
3cms/vbpq/upload/local/2009/2
  Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 cho ubnd các huyện, thành phố
3cms/upload/binhphuoc/File/2015/VB TW
  Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-cp ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
/Thu_tuc_hanh_chinh/So Giao Thong
  32. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị hỏng, bị mất cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu2
  Chương XVI: VĂn hoá chăM
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/LS_QuangBinh
  Chương 3 quảng bình thời kỳ thuộc lãnh thổ VƯƠng quốc champa
3cms/upload/hoilienhiepphunu/File
  Ubnd tỉnh quảng bình cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam bcđ CÁC ĐỀ Án về pn độc lập Tự do Hạnh phúc
3cms/upload/File/NGUYEN DANG NGAI/VAN BAN/thutucdautu
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC
3cms/upload/stc/File
  LỊch công táC
3cms/vbpq/upload/local/2006/12
  Về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2007 cho các Doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh; Nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh năm 2007 cho ngân sách địa phương các huyện, thành phố
3cms/upload/File/PHAMTHIPHONG/PHONG VAN XA/NAM 2011
  1 Sự cần thiết xây dựng quy hoạch
3cms/upload/cucthue/File/upload_file/HOA_DON
  Phụ lục 1 HƯỚng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóA ĐƠN
3cms/scripts/fckeditor/web/upload/File/KinhTeXaHoi/QuyHoachDinhHuong/2013
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bìNH
3cms/upload/khcn/File/TapChiKHCN/2013/so6
  Lược sử Quảng Bình 410 năm hình thành và phát triển
3cms/vbpq/upload/local/2014/T4
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam hình thành tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc tiểu ban lễ MÍttinh
3cms/upload/tthc/File
  BIỂu thống kê ĐẶC ĐIỂm khu rừng giao, cho thuê, thu hồi rừNG
3cms/vbpq/upload/local/2014/T3
  V/v ban hành danh mục nghề, định mức kinh phí hỗ trợ
3cms/upload/sldtbxh/File
  BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
/Thu_tuc_hanh_chinh/So Giao Thong
  47. Đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa a Trình tự thực hiện
/Thu_tuc_hanh_chinh/Cap_xa
  Mẫu số 48/HĐtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/binhphuoc/File/2015/VB TW
  VIỆn kiểm sát nhân dân tối cao
3cms/vbpq/upload/local/2011/09
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
3cms/upload/ctk/File/NGTK
  178 Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước do trung ương quản lý theo giá so sánh phân theo ngành công nghiệp
3cms/vbpq/upload/local/2009/8
  Số 548/QĐ-ttg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ thay thế xe công nông, xe lôi, xe cơ giới 3 bánh, xe thô sơ 3, 4 bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông
3cms/upload/tthc/File
  Mẫu số 04 của Nghị định số 59/2015/NĐ-cp
3cms/upload/khcn/File
  Ubnd tỉnh quảng bìNH

  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc BẢn khai cá nhâN
3cms/upload/tthc/File
  Mẫu số 1 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
3cms/upload/ldld/File
  Của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) ban chấp hành trung ưƠng hội lhpn việt nam
3cms/upload/tthc/File
  Mẫu 65: ban hành theo tt số14./2010/tt-bnn ngày 19 tháng 3
3cms/upload/khcn/File
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
3cms/upload/skhdt/File/PHAMTHIPHONG/NAM2013/VBBO_QLVON
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 695/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
/Thu_tuc_hanh_chinh/so lao dong
  Mẫu số 3b: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-blđtbxh ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề
3cms/upload/skhdt/File/PHAMTHIPHONG/NAM2013/VBBO_QLVON
  BỘ TÀi chính –––––– Số: 72/2010/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/huyenquangninh/File/VBPQ/2016
  UỶ ban nhân dân huyện quảng ninh
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu8
  Kinh nghiệm quản lý, BẢo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh hạ long trong sự phát triển kinh tế XÃ HỘi tỉnh quảng ninh ban quản lý Vịnh Hạ Long
3cms/upload/khcn/File/TapChiKHCN/2013/so6
  NƯỚc khoáng bang và TẤm lòng đẠi tưỚng lê Chiêu Phùng
3cms/upload/sct/File
  Hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất độc và sản phẩm có hoá chất độc hại, tiền chất ma tuý, hoá chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp
/Thu_tuc_hanh_chinh/So VHTTDL
  Thông tư của Bộ Tài chính Số 87/2002/tt-btc ngày 02/10/2002 Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch
3cms/upload/sct/File
  Căn cứ Nghị quyết số 30c/nq-cp ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020
3cms/upload/sonoivu/File/Vanban_luutru
  BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
3cms/upload/sldtbxh/File
  Thủ tục Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước
3cms/upload/stc/File/2014/Thutuc_hanhchinh
  Thủ tục cấp mã số đầu tư xdcb mã hồ sơ t-bpc- 221430-tt a Trình tự thực hiện
3cms/upload/cucthue/File/upload_file/CS_MOI
  TỔng cục thuế Số: 2512 /tct cs v/v: giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 96/2015/tt-btc về thuế tndn. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/huyenquangtrach/File
  Thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-ttg ngày 14/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 924/kh-ubnd ngày 07/8/2015 của ubnd tỉnh Quảng Bình về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
3cms/upload/khcn/File/BCKH410
  Ban Quản lý Di tích tỉnh Quảng Bình
3cms/upload/sct/File
  ĐỊnh hưỚng chưƠng trình xttm quốc gia năM 2017
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/QB_ThoiKhaiThiet
  CHƯƠng sáu quảng bình dưỚi thời tây sơN
3cms/upload/huyenbotrach/File/VBPQ
  Huyện bố trạch độc lập Tự do Hạnh phúc
3cms/upload/sldtbxh/File
  Thủ tục Thẩm định thành lập các Trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn tỉnh a Trình tự thực hiện
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/QB_TNKS
  Chương 6 nhóm khoáng sản nhiên liệU
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/tongthuat2010
  A. thông tin chung về ĐỀ TÀi chủ nhiệm đề tài
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu2
  Chương 2: ĐỊa chất và khoáng sảN
3cms/upload/huyenquangninh/File/VBPQ/2015
  Ủy ban nhân dân huyện quảng ninh
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/DN_QuangBinh
  TS. hoàng chí hiếU
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu8
  TỈnh quảng bình tác giả báo cáo: cn. Lê Trọng Trãi
  Đa dạng sinh họC ĐỘng vật không xưƠng sống hang đỘng khu vực phong nha kẻ BÀNG, việt nam ts. Phạm Đình Sắc
3cms/vbpq/upload/local/2014/T5
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập – Tự do – Hạnh phúc
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu2
  1 Hiện trạng động vật I động vật biển và sông nước mặn, lợ
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/tongthuatDT2015
  Nghiên cứU, ĐIỀu tra, XÁC ĐỊnh các loại sâU, BỆnh hại chủ YẾu trên cây cao su tại quảng bình và ĐỀ xuất biện pháp phòng trừ TỔng hợP
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/QB_CauTrucDiaChat
  CHƯƠng 4 ĐẶC ĐIỂM ĐỊa hìNH, ĐỊa mạO với hoạt động tân kiến tạo
3cms/upload/File/LICH_TUAN_2010
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC
3cms/upload/skhdt/File/TruongAn
  Baûng toång hôïp keát quaû vaän ñoäng vieän trôï pcpnn naêm 2014
/bao cao nam 2009
  Chỉ đạo, điều hành của ubnd, Chủ tịch ubnd tỉnh và một số tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2009, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2009
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu8
  Nghiên cứu khoa học tại vưỜn quốc gia phong nha kẻ bàng sau 10 NĂm công nhận là di sản thế giới và ĐỊnh hưỚng thS. Đinh Huy Trí
  ĐẶC ĐIỂm và khả NĂng khai thác loại hình du lịch sinh thái này tại di sản thiên nhiên thế giớI
  GIÁ trị NỔi bậT ĐỊa chấT, ĐỊa mạo của khu vực di sản thiên nhiên thế giới phong nha kẻ BÀNG
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/tongthuatDT2015
  Đồng chủ nhiệm: ts. Lê Ngọc Thanh Tổ chức chủ trì đề tài
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/sotaynongnghiep
  26. KỸ thuật trồng đẬu tưƠng 26 giống đẬu tưƠNG
  Hoa cúC (CN01, cn20) 32 Kỹ thuật chọn cành giâm
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/tongthuat2010
  TẠi quảng bình a. Thông tin chung về ĐỀ TÀI
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu7
  NHỮng phát hiện mới về Đa dạng sinh họC Ở VƯỜn quốc gia phong nha – KẺ BÀNG
3cms/upload/khcn/File/TapChiKHCN/2013/so5
  Nghề Đan lát bằng mây tre của ngưỜi bru Vân Kiều qua sưu tập hiện vật tại Bảo tàng Quảng Bình Trần Thị Diệu Hồng
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu7
  SỰ Đa dạng một số nhóm côn trùng cánh màng (hymenoptera) VÀ CÁnh nửA (heteroptera) Ở VƯỜn quốc gia phong nha – KẺ BÀNG, TỈnh quảng bìNH
3cms/upload/stttt/File/DiemBao/2015
  BẢn tin phục vụ LÃnh đẠo ngày 15 tháng
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/tongthuatDT2015
  TẠi tỉnh quảng bình a. Thông tin chung về DỰ Án tên chủ nhiệm dự án
3cms/upload/khcn/File/TapChiKHCN/2013/so4
  Khoáng sản kim loại quý VÀng bạc nguyễn Đức Lý, Nguyễn Xuân Tuyến Tổng quan về vàng bạc
3cms/upload/khcn/File/TapChiKHCN/2013/so5
  ĐẠi tưỚng võ nguyên giáp và BẢn chính sách thành văN ĐẦu tiên về kh&cn ở NƯỚc ta
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/DN_QuangBinh
  Nnc nguyễn quang trung tiếN
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/sotaynongnghiep
  44. KỸ thuật thâm canh lúa lai 44 CÁc giống lúa lai
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu8
  GIÁ trị NỔi bật của khu hệ thú VƯỜn quốc gia phong nha kẻ BÀng hưỚng đẾn tiêu chí X về Đa dạng sinh học của khu di sản thiên nhiên thế giớI (unesco) pgs. Ts. Nguyễn Xuân Đặng, cn. Nguyễn Xuân Nghĩa
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/tongthuat2015
  A. thông tin chung về MÔ HÌnh tên chủ nhiệm mô hình
3cms/upload/sct/File
  PHỤ LỤc I danh mục phụ gia đƯỢc phép sử DỤng trong thực phẩM
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/PNKB
  Chương II đẶC ĐIỂM ĐỊa chấT, ĐỊa mạO ĐẶC ĐIỂM ĐỊa chấT
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu8
  MỘt số nghiên cứu khoa học và Ứng dụng tiến bộ khoa học và CÔng nghệ HỔ trợ cho việc phát triển kinh tế XÃ HỘi vùng đỆm khu vực phong nha kẻ BÀng ts. Võ Khắc Sơn
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu7
  Du lịch mạo hiểM – HƯỚng phát triển mới cho khu di sản thiên nhiên thế giới phong nha – KẺ BÀNG
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/LS_QuangBinh
  Ô châu cận lục
3cms/upload/khcn/File/TapChiKHCN/2013/so1
  NHỮng chủ nhân giải nobel 2012
  CÁc xu hưỚng quan hệ TỘc ngưỜi thuộc nhóm ngôn ngữ việt mưỜng ở miền núi tỉnh quảng bình hiện nay pgs. Ts nguyễn Văn Mạnh
3cms/upload/khcn/File/BCKH410
  GS. ts. Nguyễn văn mạNH
directory 3cms  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương