3cms/vbpq/upload/local/2014/T5
  Số: 1144/QĐ-ubnd quảng Bình, ngày 08 tháng 5 năm 2014
3cms/vbpq/upload/local/2009/VB lien quan/QD_24
  BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
3cms/vbpq/upload/local/2009/3
  Về việc phân bổ vốn tạm ứng kế hoạch đầu tư cho các dự án
3cms/vbpq/upload/local/2009/7
  Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch thường trực ubnd tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với ubnd tỉnh Hà Tĩnh và Công ty tnhh gang thép Hưng Nghiệp formosa hà Tĩnh
3cms/vbpq/upload/local/2014/T6
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng
3cms/vbpq/upload/local/2014/T5
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/vbpq/upload/local/2009/7
  Ngày 22 tháng 7 năm 2009, đồng chí Phan Lâm Phương Chủ tịch ubnd tỉnh chủ trì Hội nghị thông qua Đề án xây dựng trụ sở liên cơ quan tỉnh Quảng Bình. Tham dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch ubnd tỉnh
3cms/vbpq/upload/local/2009/8
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1711/kh-ubnd
3cms/vbpq/upload/local/2013/T9
  Số: 1756/tb-vpubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/vbpq/upload/local/2009/VB lien quan/QD_10
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1808/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/vbpq/upload/local/2007/3
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 06/ct-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/vbpq/upload/local/2009/2
  Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 cho ubnd các huyện, thành phố
3cms/vbpq/upload/local/2006/12
  Về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2007 cho các Doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh; Nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh năm 2007 cho ngân sách địa phương các huyện, thành phố
3cms/vbpq/upload/local/2014/T4
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam hình thành tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc tiểu ban lễ MÍttinh
3cms/vbpq/upload/local/2014/T3
  V/v ban hành danh mục nghề, định mức kinh phí hỗ trợ
3cms/vbpq/upload/local/2011/09
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
3cms/vbpq/upload/local/2009/8
  Số 548/QĐ-ttg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ thay thế xe công nông, xe lôi, xe cơ giới 3 bánh, xe thô sơ 3, 4 bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông
3cms/vbpq/upload/local/2014/T5
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập – Tự do – Hạnh phúc
directory 3cms vbpq  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương