Documents/Uploads
  Quy ph¹m kh¶o nghiÖm hiÖu lùc thuèc b¶o vÖ thùc vËt
  Tiªu chuÈn ngµnh
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 365-99
  TIÊu chuẩn ngành 10 tcn 542 : 2002
  Tiªu chuÈn ngµnh 10tcn 502 -2002
  10 tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 253-96
  Nhãm I tiªu chuÈn ngµnh
  10 tcn 232 95 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt
  10 tcn 107 88 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt
  Tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 10 tcn 108 88
  Tiêu chuẩn ngành
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 113-88
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 114-88
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 172-93
  Quy phạm kỹ thuật nuôi rắn hổ mang1
  TIÊu chuẩn ngàNH
  Qui phạm kỹ thuật trồng rừng giổi xanh
  TIÊu chuẩn ngành 04 tcn 131 2006
  TIÊu chuẩn ngành 04 tcn 135 2006
  TIÊu chuẩn ngành 04 tcn 136 2006
  TIÊu chuẩn ngành 04 tcn 137 2006
  TIÊu chuẩn ngành 04 tcn 138 2006
  TIÊu chuẩn ngành 04 tcn 139 2006
  TIÊu chuẩn ngành 04 tcn 140 2006
  VÀ phát triển nông thôN ––––––––––––– CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  TIÊu chuẩn ngàNH
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 142 90
  TIÊu chuẩn ngành 04 tcn 143 2006
  VÀ phát triển nông thôN ––––––––––––– CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  VÀ phát triển nông thôN ––––––––––––– CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Quy trình kỹ thuật trồng trúc sàO
  Tiªu chuÈn c ng nhËn gièng cy trång lm nghiÖp1
  10 tcn 149-91 tiªu chuÈn ngò cèc vµ ®Ëu ®ç
  Tiªu chuÈn ch¨n nu I 10 tcn162 92
  Tiªu chuÈn ch¨n nu I 10 tcn 163 92
  Tiªu chuÈn ch¨n nu I 10 tcn 164 92
  Tiªu chuÈn c¬ ®iÖn n ng nghiÖp 10 tcn 169-92
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 171-93
  Tiªu chuÈn ch¨n nu I 10 tcn 176 93
  Tiªu chuÈn ch¨n nu I 10 tcn 177 93
  Tiªu chuÈn ch¨n nu I 10 tcn 178 93
  Tiªu chuÈn ch¨n nu I 10 tcn 179 93
  Tiªu chuÈn ch¨n nu I 10 tcn 180 93
  Tiªu chuÈn ch¨n nu I 10 tcn 181 93
  Tiªu chuÈn ch¨n nu I 10 tcn 182 93
  Tiªu chuÈn ch¨n nu I 10 tcn 183 93
  Tiªu chuÈn ch¨n nu I 10 tcn 184 93
  Tiªu chuÈn ch¨n nu I 10 tcn 192 94
  Tiªu chuÈn ch¨n nu I 10 tcn 193 94
  Tiªu chuÈn ch¨n nu I 10 tcn 195 94
  Tiªu chuÈn ch¨n nu I 10 tcn 196 94
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 266 96
  Tiªu chuÈn ch¨n nu I 10 tcn 197 94
  Tiêu chuẩn ngành
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 203 94
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 205-94
  TI£u chuèn ngµnh 10 tcn 208 95
  Tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 10 tcn 209 95
  10 tcn 210 95 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt
  Tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 10 tcn 211 95
  10 tcn 213 95 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt
  Quy ph¹m kh¶o nghiÖm hiÖu lùc c¸c lo¹i thuèc b¶o vÖ thùc vËt
  Tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 10 tcn 222 95
  TuyÓn tËp tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 10 tcn 224 2003
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 224-1995
  10 tcn 225 95 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 226-95
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 227-95
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 228-95
  Tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 10 tcn 229 95
  Tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 10 tcn 230 95
  10 tcn 231 95 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt
  10 tcn 233 95 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt
  10 tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 251-96
  Tiªu chuÈn viÖt nam 10tcn 252-96
  TI£u chuèn ngµnh 10 tcn 254-96
  TI£u chuèn ngµnh 10 tcn 255-96
  Bé n ng nghiÖp céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 258 96
  TIÊu chuẩn ngành 10 tcn 539: 2002 tiêu chuẩn kĩ thuật của flumequin (flumequine) HÀ NỘI-2002 Nhóm B
  TIÊu chuẩn ngành 10 tcn 537: 2002 tiêu chuẩn kĩ thuật của cloramin b (chloramine b) HÀ NỘI-2002 Nhóm B
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 136-90
  TIÊu chuẩn ngành 10 tcn 536: 2002 tiêu chuẩn kĩ thuật của thuốC tiêm nitroxynil 25 HÀ NỘI-2002 Nhóm B
  Tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 487-2001
  TuyÓn tËp tiªu chuÈn rau qu¶ 10 tcn 607 2005
  Tiªu chuÈn ngµnh
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 283-97
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 286 97
  Tiªu chuÈn ngµnh
  Tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 10 tcn 288 97
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 289-1997
  Tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 10 tcn 290 97
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 291-97
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 292-97
  Tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 10 tcn 293 97
  TIÊu chuẩn ngành 10tcn 295: 1997
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 297-97
  Tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 298-97
  Tiªu chuÈn ngµnh
  Tiªu chuèn ngµnh 10 tcn 301-97
  10tcn 301-2005 BỘ NÔng nghiệp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  10tcn 366 2004 (Soát xét lần 1)
  10tcn 302-2005 BỘ NÔng nghiệp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  TI£u chuèn ngµnh 10 tcn 302-97
  Tiªu chuèn ngµnh 10 tcn 303-97
  PH¢n bãn ph¦¥ng ph¸p x¸C §Þnh nit¥ Tæng sè
  10tcn 308 2004 (Soát xét lần 1)
  10tcn 305-2005 BỘ NÔng nghiệp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 305-97
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 306-97
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 307-97
  PH¢n bãn ph¦¥ng ph¸p x¸C §Þnh phèt pho h÷u hiöU 10tcn 307 2004
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 308-97
  Tiªu chuÈn ngµnh 10tcn 309-1998
  Tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 310-98
  Gièng lóa lai 1 Yªu cÇu kü thuËt
  TuyÓn tËp tiªu chuÈn trång trät
  TuyÓn tËp tiªu chuÈn ngµNH
  Tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 312 – 1998
  Tiªu chuÈn ngµnh
  T uyÓn tËp tiªu chuÈn ngµNH
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 314-98
  Tiªu chuÈn ngµnh
  Tiªu chuÈn ngµnh
  Tiªu chuÈn ngµnh
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 316-1998
  H¹t gièng su hµo 1 Yªu cÇu kü thuËt
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 317-2003 H¹t gièng su hµO
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 318-98 (Thay thÕ tcvn 3240-79) h¹t gièng c¶i b¾p 1
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 318-2003
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 319-1998 (Thay thÕ tcvn 3241-79) h¹t gièng d­a chuét 1
  TIÊu chuẩn ngàNH
  H¹t gièng c¶i cñ 1
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 320-2003 H¹t gièng c¶i cñ Y£u cçu kü thuëT
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 321-98 (Thay thÕ tcvn 3238-79) h¹t gièng cµ chua 1
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 321 2003 H¹t gièng cµ chua tù thô phên y£u cçu kü thuëT
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 322-1998
  10 tcn 323 98 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt
  Tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 10 tcn 324 98
  Tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 10 tcn 325 98
  10 tcn 326 98 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt
  10 tcn 327 98 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 328-98
  Tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 329-98
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 330-1998
  10 tcn 331-1998 ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra ph¸t hiÖn
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 332 -1998
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 333 98 Quy ph¹m kh¶o nghiÖm hiÖu lùc
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 334 98 QuY ph¹m kh¶o nghiÖm hiÖu lùc cña c¸c lo¹i thuèc trõ su
  Tiªu chuÈn ngµnh tcn 335-98
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 335-98
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 336-98
  TuyÓn tËp tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 337-98
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 338 98
  TIÊu chuẩn ngành 04tcn 33: 2001 HẠt giống cây trồng lâm nghiệp phưƠng pháp kiểm nghiệm những quy định chung
  TIÊu chuẩn ngành 04tcn 42: 2001
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 340-98
  Tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 341-98
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 342-98
  TI£u chuèn ngµnh 10 tcn 348 99
  10tcn tiêu chuẩn ngành 10 tcn 701-2006 thịt và CÁc sản phẩm củA thịT
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 206-94
  04tcn tiêu chuẩn ngành 04tcn 74 2006 quy trình kỹ thuật nhân giống và trồng rừng keo lai vô TÍNH
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 525-2002
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 361 99
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 362-99
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 363-99
  Tiªu chuÈn ngµnh 10tcn 364-99
  10tcn 365 2004 (Soát xét lần 1)
  10 tcn 409 2000 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 383-99
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 384-99
  10 tcn 488 2001 tiªu chuÈn trång trät
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 385-99
  Tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 10 tcn 406 2000
  Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho alpha-cypermethrin kü thuËt; Thuèc b¶o vÖ thùc vËt (bvtv) cã chøa 5% ho¹t chÊt alpha-cypermethrin d¹ng nhò dÇu
  Tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 10 tcn 389 99
  TIÊu chuẩn ngành 04tcn 38: 2001
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 390-99
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 391-99
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 392-99
  10 tcn 393 99 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt
  Tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 10 tcn 394 99
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 395-99
  TIÊu chuẩn ngành 10tcn 402: 1999
  TuyÓn tËp tiªu chuÈn trång trät
  Tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 10 tcn 405 2000
  Tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 10 tcn 407 2000
  10 tcn 408 2000 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt
  Nhãm b & c tiªu chuÈn ngµnh
  Tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 10 tcn 410 2000
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 411-1999
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 412-2000
  Tiªu chuÈn ngµnh 10tcn 413-2000
  TuyÓn tËp tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt
  Tiªu chuÈn ngµnh 10t cn 414-2000
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 415-2000
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 416-2000
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 417-2000 N­íc døa c ®Æc
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 418-2000
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 419-2000
  TIÊu chuẩn ngành 04tcn 41: 2001
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 420-2000
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 421-2000 N­íc æi Yªu cÇu kü thuËt Ph­¬ng ph¸p thö
  Tiªu chuÈn ngò cèc vµ ®Ëu ®ç 10 tcn 422-2000
  Tiªu chuÈn ngò cèc vµ ®Ëu ®ç 10 tcn 423-2000
  Tiªu chuÈn ngò cèc vµ ®Ëu ®ç 10 tcn 424-2000
  Tiªu chuÈn ngò cèc vµ ®Ëu ®ç 10 tcn 425-2000
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 426-2000
  Tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 10 tcn 427 2001
  Tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 10 tcn 429 2001
  10 tcn 430 2001 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt
  10 tcn 431 2001 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt
  Tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 10 tcn 433 2001
  10 tcn 432 2001 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt
  TuyÓn tËp tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 10 tcn 505- 2002
  10 tcn 434 2001 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt
  Tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 10 tcn 435 2001
  10 tcn 436 2001 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 437-2001
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 439-2001
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 440-2001
  10 tcn 441 2001 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt
  Tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 442-2001
  Tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 443-2001
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 444-2001
  TuyÓn tËp tiªu chuÈn phn bãn Nhãm B
  Tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 446-2001
  Tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 448-2001
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 449-2001
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 452-2001
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 457-2001
  Tiªu chuÈn chÌ 10 tcn 458-2001
  Tiªu chuÈn chÌ 10 tcn 459-2001
  ChÌ hoa vµ chÌ h­¬ng X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu c¶m quan b ng ph­¬ng ph¸p cho ®iÓm
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 462-2001
  Tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 463-2001
  Tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 464-2001
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 465-2001
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 466-2001
  Tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 467-2001
  Tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 468-2001
  Tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 469-2001
  TIÊu chuẩn ngành 04tcn 46: 2001
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 470-2001
  TuyÓn tËp tiªu chuÈn trång trät
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 471-2001
  TuyÓn tËp tiªu chuÈn trång trät
  TuyÓn tËp tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 472 2003
  H¹t gièng ®Ëu xanh1 Yªu cÇu kü thuËt
  Tiªu chuÈn trång trät 10tcn 473-2001
  Tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 474-2001
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 475-2001
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 476-2001
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 477-2001
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 480-2001
  Tiªu chuÈn trång trät tcn 481-2001
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 482-2001
  Tiªu chuÈn rau qu¶ 10 tcn 483-2002
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 484 2001 Tiªu chuÈn Rau qu¶ ng ngät nguyªn h¹t ®ãng hép
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 485 2001
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 486 2001 quy tr×nh s¶n xuÊt s÷a ng ngät
  Tiªu chuÈn trång trät tcn 489-2001
  Tiªu chuÈn c¬ ®iÖn n ng nghiÖp 10 tcn 490-2001
  Tiªu chuÈn c¬ ®iÖn n ng nghiÖp 10 tcn 491-2001
  TuyÓn tËp Tiªu chuÈn ngµnh c¬ ®iÖn 10 tcn 563 2003
  10 tcn 492 2002 Tiªu chuÈn ngµnh
  10 tcn 493 2002 Tiªu chuÈn ngµnh
  10 tcn 495 2002 Tiªu chuÈn ngµnh
  10 tcn 497 2002 Tiªu chuÈn ngµnh
  10 tcn 496 2002 Tiªu chuÈn ngµnh
  10 tcn 498 2002 Tiªu chuÈn ngµnh
  TuyÓn tËp tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt
  TuyÓn tËp tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 10 tcn 522 2002
  H¹t ®Ëu hµ lan ®ãng hép
  TuyÓn tËp tiªu chuÈn rau qu¶
  TuyÓn tËp tiªu chuÈn rau qu¶
  TuyÓn tËp tiªu chuÈn rau qu¶
  10tcn 660-2005 BỘ NÔng nghiệp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  10tcn tiêu chuẩn ngành 10 tcn 676-2006 quy trình xáC ĐỊnh hydrosunfua trong không khí chuồng nuôI
  10tcn tiêu chuẩn ngành 10 tcn 677-2006 quy trình xáC ĐỊnh khí amoniac trong không khí chuồng nuôI
  10tcn tiêu chuẩn ngành 10 tcn 678-2006 tiêu chuẩn vệ sinh nưỚc thải chăn nuôI
  10tcn tiêu chuẩn ngành 10 tcn 700-2006 thịt và CÁc sản phẩm củA thịT
  10 tcn 726-2006 qui tr×nh chÈn ®o¸n bÖnh cÇu trïng gµ (Coccidiosis in Avian) Hà Nội 2006
  Bé n ng nghiÖp céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  Bao gồm các quy định về chuồng trại; kỹ thuật chọn giống; kỹ thuật ấp trứng; kỹ thuật chăm sóc con non; kỹ thuật chăn nuôi; thức ăn; kỹ thuật chọn đàn sinh sản hậu bị; công tác thú y; vệ sinh môi trường
  VÀ phát triển nông thôN ––––––––––––– CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  PHÁt triển nông thôN
  BIỂu sinh trưỞng và SẢn lưỢng tạm thời rừng keo lai trồng thuần loàI1 Acacia mangium X Acacia auriculiformis
  TuyÓn tËp tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt
  TuyÓn tËp tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt
  TuyÓn tËp tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 322 2003
directory Documents Uploads  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương