ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
  UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
  UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
HeThongVanBan/VBSo/Documents
  Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giao thông vận tảI
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
HeThongVanBan/VBSo/Documents
  Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giao thông vận tảI
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
  Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
HeThongVanBan/VBSo/Documents
  Ubnd tỉnh hải dưƠNG
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
HeThongVanBan/VBSo/Documents
  Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giao thông vận tảI
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
  UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
  UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 1691 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
HeThongVanBan/VBSo/Documents
  Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giao thông vận tảI
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  TỈnh hải dưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
HeThongVanBan/VBSo/Documents
  SỞ giao thông vận tảI
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 1650 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
HeThongVanBan/VBSo/Documents
  SỞ giao thông vận tải số: 1517 /bc-sgtvt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  TỈnh hải dưƠNG
  Độc lập Tự do Hạnh phúc Hải Dương, ngày 15 tháng 8 năm 2013 quyếT ĐỊNH
  TỈnh hải dưƠNG
HeThongVanBan/VBSo/Documents
  Ubnd tỉnh hải dưƠNG
  SỞ giao thông vận tảI
HeThongVanBan/VanBanTW/Documents
  SỞ giao thông vận tảI
HeThongVanBan/VBSo/Documents
  SỞ giao thông vận tảI
  SỞ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
hethongvanban/Lists/VBDT_DSVanBan/Attachments/60
  SỞ giao thông vận tảI
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trình ubnd tỉnh phê duyệt phương án phân bổ nguồn vốn vay trên theo đúng các quy định hiện hành
  1728/QĐ-ubnd ngày 30/7/2012 của ubnd tỉnh chủ TỊch ubnd tỉnh hải dưƠNG
  Hải Dương, ngày 10 tháng 12 năm 2014
  TỈnh hải dưƠng số: 1565 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
HeThongVanBan/VBTinh/Documents
  BỘ giao thông vận tải số: 1750/bgtvt-vp v/v: Tăng cường tiết kiệm chi phí liên quan đến các lễ động thổ, khởi công, khánh thành và công bố quy hoạch CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  Ubnd tỉnh Hải Dương nhận được Văn bản số 1775/bct-qlct ngày 10/3/2014 của Bộ Công Thương về việc quản lý nhà nước về kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
  Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty tnhh thành Dương
HeThongVanBan/VBSo/Documents
  Ubnd tỉnh hải dưƠNG
  SỞ giao thông vận tải số: 1782 /bc-sgtvt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  SỞ giao thông vận tải số: 1793 /sgtvt-qlvtđkkt v/v điều chỉnh biểu đồ hoạt động tuyến buýt số 09 Hải Dương Ninh Giang CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ubnd tỉnh hải dưƠNG
HeThongVanBan/VBTinh/Documents
  TỈnh hải dưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
HeThongVanBan/VBSo/Documents
  Ubnd tỉnh hải dư­Ơng sở giao thông vận tảI
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  TL. chủ TỊCH
  Về việc phê duyệt phương án giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Nghị quyết số 02/nq-cp của Chính phủ và Quyết định số 1851/QĐ-ttg của Thủ tướng Chính phủ
  Về việc phê duyệt phương án giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Nghị quyết số 02/nq-cp của Chính phủ và Quyết định số 1851/QĐ-ttg của Thủ tướng Chính phủ
  Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng
HeThongVanBan/VanBanTW/Documents
  SỞ giao thông vận tải cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  Và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp cao su Việt Nam
  Kính gửi: Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Nội vụ; Liên Đoàn Lao động tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ chí Minh tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 175 /bc-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HeThongVanBan/VBSo/Documents
  SỞ giao thông vận tải số: 2028 /bc-sgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  Ủy ban nhân dân tỉnh hải dư­ƠNG
  QuyếT ĐỊnh v/v Phê duyệt bổ sung Kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh năm 2014 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
HeThongVanBan/VBSo/Documents
  SỞ giao thông vận tải số: 2062 /sgtvt-vp v/v tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2013 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  Hải Dương, ngày 24 tháng 6 năm 2015 quyếT ĐỊNH
  UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 2110 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-cp ngày 23/04/2013 của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (oda) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
  TỈnh hải dưƠng số: 149 /bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
HeThongVanBan/VBSo/Documents
  Ubnd tỉnh hải dưƠNG
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư ven tuyến đường N1 N7, phường Trần Phú, tp hải Dương chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
index.php?option=com_vbnongthonmoi&task=file&path=[DIR_HETHONGVANBAN_ATTACHMENT]
  Ủy ban nhân dân tỉnh hà giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 103 /tb-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HeThongVanBan/VBTinh/Documents
  SỞ giao thông vận tải số: 383 /sgtvt-vp v/v tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  Ủy ban nhân dân tỉnh hải d­ƯƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ubnd tỉnh hải dưƠng ban chỉ ĐẠO 389 Số: 1160 /QĐ-bcđ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ubnd tỉnh hải dưƠng ban chỉ ĐẠO 389 TỈNH
  Về việc thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hải Dương chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
HeThongVanBan/VBSo/Documents
  SỞ giao thông vận tải số: 630 /tb-sgtvt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
  V/v Chuyển diện tích đất cho Doanh nghiệp tư nhân Xuân Căn thuê sang giao đất và điều chỉnh diện tích đất cho Doanh nghiệp thuê tại Quyết định số: 393/QĐ-ubnd ngày 21/02/2012 của ubnd tỉnh
  Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Mua máy xúc đào bánh lốp loại rober 60W-9S, dung tích gầu từ 0,18m3 đến 0,25m3 do hãng huyndai sản xuất tại Hàn Quốc chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
  TỈnh hải dưƠng số: 119 /bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Về việc bổ sung nội dung tại Quyết định số 417/QĐ-ubnd ngày 06/02/2015 của ubnd tỉnh chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
HeThongVanBan/VBSo/Documents
  SỞ giao thông vận tải cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  SỞ giao thông vận tải số: 435 /sgtvt-vp v/v tổng hợp tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính Quý I năm 2014 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
HeThongVanBan/VBTinh/Documents
  Më ®Çu Sự cần thiết lập quy hoạch
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  Độc lập Tự do Hạnh phúc Hải Dương, ngày 05 tháng 8 năm 2013 quyếT ĐỊNH
HeThongVanBan/VBSo/Documents
  SỞ giao thông vận tải số: 454/sgtvt-qlpt&nl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-ttg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"
HeThongVanBan/VBSo/Documents
  SỞ giao thông vận tải số: 943 /QĐ-sgtvt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  Hải Dương, ngày 19 tháng 5 năm 2014
  UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
HeThongVanBan/VBTinh/Documents
  Ubnd tỉnh hải dưƠng ban an toàn giao thôNG
HeThongVanBan/VBSo/Documents
  Ubnd tỉnh hải dưƠNG
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  TỈnh hải dưƠng số: 1352 /ubnd-vp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 725 /kh-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HeThongVanBan/VBSo/Documents
  SỞ giao thông vận tải số: 536/QĐ-sgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  TL. chủ TỊCH
  Về việc phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đất đồi làm vật liệu san lấp mặt bằng tại khu vực đồi Hố Đa, phường Văn An, thị xã Chí Linh của Công ty cổ phần thương mại Đại Dương chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
  Hải Dương, ngày 20 tháng 5 năm 2015
HeThongVanBan/VBSo/Documents
  SỞ giao thông vận tải số: 656 /QĐ-sgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  Phúc đáp Công văn số 481/Đcks-ks ngày 12/3/2014 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản về việc cấp phép khai thác mỏ đá sét Cúc Tiên, xã Tân Dân và Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
  Thực hiện nội dung Công văn số 1863/Đcks-ks ngày 25/9/2014 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc cấp phép khai thác xuống sâu mỏ đá vôi Bắc Núi Han, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
  TỈnh hải dưƠng số: 602 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan rà soát cụ thể, tổng hợp báo cáo theo yêu cầu và đề cương đính kèm Công văn số 770/bkhđt-ttr ngày 06/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  Hải Dương, ngày 22 tháng 12 năm 2014 quyếT ĐỊNH
  Hải Dương, ngày 15 tháng 8 năm 2014 quyếT ĐỊnh cho phép chạy xe vận chuyển vật tư tạm thời trên đê từ K7+828 – K8+008, đê tả sông Thương, xã Hưng Đạo, thị xã Chí Linh chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
  2. Yêu cầu Bám sát nội dung Nghị quyết số 857/nq-ubtvqh13 và Quyết định số 01/QĐ-ttg
HeThongVanBan/VBSo/Documents
  SỞ giao thông vận tải số: 894/QĐ-sgtvt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  SỞ giao thông vận tải số: 895/QĐ-sgtvt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  SỞ giao thông vận tải số: 897 /QĐ-sgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  CỘng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
  CỘng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
  TỈnh hải dưƠng số: 1293 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 556 /QĐ-ubnd
  Giao Công an tỉnh bố trí địa điểm ăn, nghỉ cho Đoàn làm phim
  Các Sở Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng
  Hải Dương, ngày 02 tháng 6 năm 2014
HeThongVanBan/VBSo/Documents
  SỞ giao thông vận tải số 2533 /bc-sgtvt-p1 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
directory HeThongVanBan  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương