TW/Lists/vbpq/Attachments/18729
  Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
TW/Lists/vbpq/Attachments/100014
  UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/101887
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh cà mau độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/105303
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh quảng nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/103248
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh kon tum
TW/Lists/vbpq/Attachments/100727
  TỈnh hoà BÌnh ¾¾––– Số: 33 /2015/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/100304
  HỘI ĐỒng nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/101911
  Ủy ban nhân dân tỉnh cà mau cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/100835
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đẮKLẮK Độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/13998
  PHỤ LỤc số 01 phưƠng pháp xáC ĐỊnh đƠn giá CÔng lao đỘng kỹ thuậT
TW/Lists/vbpq/Attachments/13475
  Quy đỊnh về thời gian lập dự toán, quyết toán Ngân sách năm ở địa phương tỉnh Bắc Ninh
TW/Lists/vbpq/Attachments/1389
  BỘ lao đỘng việt nam dân chủ CỘng hòA Độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/105618
  NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/17433
  Danh sách công dân việt nam cư trú TẠi cộng hòa séC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/104787
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bà RỊA–VŨng tàU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/22121
  BỘ khoa họC, CÔng nghệ VÀ MÔi trưỜNG
TW/Lists/vbpq/Attachments/102377
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bạc liêU
TW/Lists/vbpq/Attachments/10033
  BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/10843
  BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/1051
  VIỆt nam dân chủ CỘng hòA Độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/16300
  PHỤ LỤc I điều 9 Phát triển nuôi trồng thuỷ sản
TW/Lists/vbpq/Attachments/10862
  BỘ CÔng nghiệp nặng
TW/Lists/vbpq/Attachments/1717
  VIỆt nam dân chủ CỘng hòA Độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/1714
  VIỆt nam dân chủ CỘng hòA Độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/15504
  THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/19880
  BỘ XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/1652
  UỶ ban khoa học và KỸ thuật nhà NƯỚC
TW/Lists/vbpq/Attachments/10659
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992
TW/Lists/vbpq/Attachments/10859
  NGÂn hàng nhà NƯỚC
TW/Lists/vbpq/Attachments/10854
  BỘ VĂn hoá, thông tin và thể thao
TW/Lists/vbpq/Attachments/12678
  Danh mục bổ sung giống cây trồng phải áp dụng tiêu chuẩn ngành
TW/Lists/vbpq/Attachments/14776
  Tên đơn vị Tỉnh, Thành phố
TW/Lists/vbpq/Attachments/14467
  Về việc kinh phí để trả tiền lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thủ TƯỚng chính phủ
TW/Lists/vbpq/Attachments/15480
  THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/10510
  BỘ quốc phòng-bộ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/100111
  Chương I những quy đỊnh chung điều 1
TW/Lists/vbpq/Attachments/13722
  NỘi dung và phưƠng pháp lập tờ khai thuế gtgt của dự ÁN ĐẦu tư
TW/Lists/vbpq/Attachments/17903
  Mẫu số 1 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10 /2004/tt-bnv ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ). Tên đơn vị
TW/Lists/vbpq/Attachments/1048
  VIỆt nam dân chủ CỘng hòA Độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/16121
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc giấy phép khai thác thủy sảN
TW/Lists/vbpq/Attachments/16068
  BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/14673
  Độc lập Tự do Hạnh phúc quy trình vận hành đIỀu tiếT
TW/Lists/vbpq/Attachments/21825
  THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/101087
  VỀ việc quản lý giống bò SỮa trêN ĐỊa bàn thành phố HỒ chí minh
TW/Lists/vbpq/Attachments/14620
  Tt đối tượng giống
TW/Lists/vbpq/Attachments/17673
  Căn cứ Quyết định số 167 HĐ/ctn ngày 24 tháng 8 năm 1998 của Chủ tịch nước về việc phê chuẩn Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hoá học
TW/Lists/vbpq/Attachments/1694
  BỘ giáo dục việt nam dân chủ CỘng hòA Độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/11364
  BỘ thưƠng mại và du lịch uỷ ban khoa học nhà NƯỚC
TW/Lists/vbpq/Attachments/23015
  GIẤy in báo tcvn 5900: 2001 giấy in báo newsprint phạm VI áp dụng
TW/Lists/vbpq/Attachments/1664
  VIỆt nam dân chủ CỘng hòA Độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/1661
  VIỆt nam dân chủ CỘng hòA Độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/14993
  Danh mục sản phẩM
TW/Lists/vbpq/Attachments/10363
  Căn cứ ý kiến đề nghị của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước
TW/Lists/vbpq/Attachments/10178
  BỘ thưƠng mại cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/103193
  BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
content/vanban/Lists/VBPQ/Attachments/1166
  BỘ quốc phòng bộ giáo dục và ĐÀo tạO
TW/Lists/vbpq/Attachments/1701
  BỘ NỘi vụ việt nam dân chủ CỘng hòA Độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/10074
  BỘ ngoại giao
TW/Lists/vbpq/Attachments/10002
  BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/19544
  BỘ BƯu chíNH, viễn thôNG
TW/Lists/vbpq/Attachments/2157
  NGÂn hàng nhà NƯỚC
TW/Lists/vbpq/Attachments/13158
  Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-cp ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
TW/Lists/vbpq/Attachments/1046
  VIỆt nam dân chủ CỘng hòA Độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/14992
  Danh mục sản phẩM
TW/Lists/vbpq/Attachments/15859
  BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/13928
  BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/15448
  Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-cp ngày 15/5/2003 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ y tế
TW/Lists/vbpq/Attachments/11055
  BỘ khoa họC, CÔng nghệ VÀ MÔi trưỜng
TW/Lists/vbpq/Attachments/101362
  Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
TW/Lists/vbpq/Attachments/18036
  Về việc cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi thủ TƯỚng chính phủ
TW/Lists/vbpq/Attachments/21770
  Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001
TW/Lists/vbpq/Attachments/1831
  Từ nay, giá trị dự toán xây lắp các công trình xây dựng cơ bản chỉ bao gồm các chi phí trực tiếp, chi phí chung và lợi nhuận định mức hoặc thuế
TW/Lists/vbpq/Attachments/17461
  Thanh tra chính phủ
TW/Lists/vbpq/Attachments/104197
  NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/105634
  THÔng tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2012/tt-nhnn ngày 26/11/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định
TW/Lists/vbpq/Attachments/103825
  HỘI ĐỒng nhân dâN
TW/Lists/vbpq/Attachments/14282
  HÀng hoá VÀ thuế suấT thuế nhập khẩU ĐỂ Áp dụng hạn ngạCH thuế quan
TW/Lists/vbpq/Attachments/13629
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/14179
  ĐÍnh chính danh mục thuốc thú y đƯỢc phép lưu hàNH, HẠn chế SỬ DỤNG
TW/Lists/vbpq/Attachments/111668
  Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa-vũng tàU
TW/Lists/vbpq/Attachments/10249
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992
TW/Lists/vbpq/Attachments/1272
  HỘI ĐỒng chính phủ
TW/Lists/vbpq/Attachments/11163
  CHỦ TỊch hộI ĐỒng bộ trưỞng
TW/Lists/vbpq/Attachments/10248
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992
TW/Lists/vbpq/Attachments/19276
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 4314 : 1986
TW/Lists/vbpq/Attachments/15674
  MẪu thẻ CỦA ĐỘi kiểm tra liên ngành 178
TW/Lists/vbpq/Attachments/16083
  PHỤ LỤC 01 (Kèm theo Thông tư số 02/2006/tt-bxd ngày 17/05/2006) MẪu dấu của nhà thầu thi công xây dựng xác nhận bản vẽ hoàn công công trình xây dựng tên nhà thầu thi công xây dựng BẢn vẽ hoàn côNG
TW/Lists/vbpq/Attachments/100286
  Ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa số: 5258/2015/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/17348
  PHÂn tuyến kỹ thuật và danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệNH
TW/Lists/vbpq/Attachments/21088
  BỘ thuỷ SẢn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/1622
  BỘ y tế việt nam dân chủ CỘng hòA Độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/1422
  CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 184/ttg ngàY 6 tháng 6 NĂM 1980 VỀ quản lý chặt chẽ biên chế CÁc cơ quan nhà NƯỚC
TW/Lists/vbpq/Attachments/11044
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992
TW/Lists/vbpq/Attachments/10204
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992
TW/Lists/vbpq/Attachments/1833
  Căn cứ Nghị định số 59-HĐbt ngày 14-4-1988 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
TW/Lists/vbpq/Attachments/11510
  HỘI ĐỒng bộ trưỞNG
TW/Lists/vbpq/Attachments/15223
  Phụ lục I danh mục hàng nguy hiểM
TW/Lists/vbpq/Attachments/2148
  HỘI ĐỒng bộ trưỞng
TW/Lists/vbpq/Attachments/1300
  HỘI ĐỒng chính phủ việt nam dân chủ CỘng hoà Độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/1322
  HỘI ĐỒng chính phủ
TW/Lists/vbpq/Attachments/10070
  NGÂn hàng nhà NƯỚC
TW/Lists/vbpq/Attachments/2359
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981
TW/Lists/vbpq/Attachments/16267
  Đơn vị: Bộ phận
TW/Lists/vbpq/Attachments/14971
  Tcn tiêu chuẩn ngành tcn 09: 2006
TW/Lists/vbpq/Attachments/18339
  Danh mục thuốc bảo vệ thực vậT ĐƯỢc phép sử DỤng ở việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/1488
  Thi hành pháp lệnh nói trên của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn một số điểm cụ thể sau đây
TW/Lists/vbpq/Attachments/22689
  BỘ giao thông vận tải cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/101862
  TỈnh thanh hóA Độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/103985
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh đẮk nôNG
TW/Lists/vbpq/Attachments/1876
  BỘ giao thông vận tải và BƯU ĐIỆN
TW/Lists/vbpq/Attachments/13951
  Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1966, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002
TW/Lists/vbpq/Attachments/1580
  BỘ LÂm nghiệP
TW/Lists/vbpq/Attachments/21759
  TỔng cục hải quan cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/10717
  Mấy năm gần đây, thiên tai đã xảy ra ở nhiều nước trên thế giới, gây ra những hậu quả nặng nề
TW/Lists/vbpq/Attachments/1839
  Căn cứ Nghị định số 196/HĐbt ngày 11/12/1989 của Hội đồng Bộ trưởng quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ
TW/Lists/vbpq/Attachments/17297
  Tiêu chuẩn 22 tcn 226 2005 được biên soạn trên cơ sở soát xét, bổ sung, sửa đổi Tiêu chẩn ngành số 22 tcn 226 2001
TW/Lists/vbpq/Attachments/14202
  Tcn 68 227: 2006 DỊch vụ truy nhập internet adsl
TW/Lists/vbpq/Attachments/1484
  HỘI ĐỒng chính phủ
TW/Lists/vbpq/Attachments/21687
  Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-ttg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước
TW/Lists/vbpq/Attachments/103174
  Phụ lục số 01 ĐĂng ký KẾ hoạch nhập khẩU, SẢn xuất và chế biến khí chuyên dùng cho nhu cầu riêNG
TW/Lists/vbpq/Attachments/1091
  SẮc lệnh chủ TỊch phủ SỐ 233/sl ngàY 14 tháng 6 NĂM 1955 chủ TỊch nưỚc việt nam dâN chủ CỘng hoà
TW/Lists/vbpq/Attachments/23402
  Về chế độ phụ cấp phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam thủ TƯỚng chính phủ
TW/Lists/vbpq/Attachments/10897
  CHỦ TỊch hộI ĐỒng bộ trưỞng
TW/Lists/vbpq/Attachments/14647
  Căn cứ Nghị định số 36/cp ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ ban hành Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
TW/Lists/vbpq/Attachments/11490
  CHỦ TỊch hộI ĐỒng bộ trưỞng
TW/Lists/vbpq/Attachments/12378
  NHỮng công việc cần triển khai đỂ thực hiện nghị quyết số 26/2008/QH12 ngàY 15 tháng 11 NĂM 2008 CỦa quốc hội khoá XII về thực hiện thí ĐIỂm không tổ chức hộI ĐỒng nhân dân huyệN, quậN, phưỜNG
TW/Lists/vbpq/Attachments/11489
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981
TW/Lists/vbpq/Attachments/1832
  Căn cứ Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng số 196-HĐbt ngày 11-12-1989 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ
TW/Lists/vbpq/Attachments/1411
  HỘI ĐỒng chính phủ
TW/Lists/vbpq/Attachments/15795
  Tcn bộ CÔng nghiệP
TW/Lists/vbpq/Attachments/1410
  1. Tạm hoãn tuyển dụng người mới vào cơ quan hành chính, sự nghiệp
TW/Lists/vbpq/Attachments/17086
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do- hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/2321
  HỘI ĐỒng nhà NƯỚC
TW/Lists/vbpq/Attachments/17490
  TIÊu chuẩn ngành tcn 07: 2005 BÈ CỨu sinh nhẹ quy phạm bảo quản dự trữ quốc gia
TW/Lists/vbpq/Attachments/21667
  Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-ttg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước
TW/Lists/vbpq/Attachments/1066
  SẮc lệnh của chủ TỊch chính phủ SỐ 261/sl ngàY 28 tháng 3 NĂM 1956 chủ TỊch nưỚc việt nam dâN chủ CỘng hoà
TW/Lists/vbpq/Attachments/13825
  Quy trình thí nghiệm cắt cánh hiện trưỜNG
TW/Lists/vbpq/Attachments/22321
  Căn cứ Nghị định số 73/cp ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
TW/Lists/vbpq/Attachments/21664
  Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-ttg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước
TW/Lists/vbpq/Attachments/107265
  Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
TW/Lists/vbpq/Attachments/15995
  Về việc thành lập Ban Tổ chức Nhà nước mít tinh kỷ niệm 115 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 19/05/2005) tại Hà Nội thủ TƯỚng chính phủ
TW/Lists/vbpq/Attachments/11539
  I- về thủ TỤc thành lập phòng công chứng nhà NƯỚC
TW/Lists/vbpq/Attachments/1404
  Trên cơ sở đẩy mạnh sản xuất, tăng cường thu mua, nắm chắc nguồn hàng trong tay Nhà nước
TW/Lists/vbpq/Attachments/2166
  Một số xí nghiệp Công tư hợp doanh đã thanh toán xong vốn tài sản cố định đã góp của chủ tư nhân, đang sản xuất kinh doanh nhưng xí nghiệp quốc doanh
TW/Lists/vbpq/Attachments/14478
  TIÊu chuẩn vật liệu nhũ TƯƠng nhựA ĐƯỜng gốc a xít- yêu cầu kỹ thuật và phưƠng pháp thí nghiệM
TW/Lists/vbpq/Attachments/1976
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981
TW/Lists/vbpq/Attachments/1530
  UỶ ban khoa học và KỸ thuật nhà NƯỚC
TW/Lists/vbpq/Attachments/11134
  Công tác giáo dục và đào tạo trong những năm qua đã có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, trước những biến đổi to lớn của nền kinh tế sự nghiệp giáo dục đào tạo đang gặp phải những khó khăn rất lớn
TW/Lists/vbpq/Attachments/101700
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN
TW/Lists/vbpq/Attachments/1974
  Căn cứ Chỉ thị số 1-ct ngày 5 tháng 1 năm 1989 về việc quản lý tổ chức và hoạt động của các Hội quần chúng
TW/Lists/vbpq/Attachments/2162
  Trong nhiều năm qua, việc thu thập số liệu về giá cả đã góp phần cung cấp những thông tin cần thiết cho các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước
TW/Lists/vbpq/Attachments/1385
  HỘI ĐỒng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/1571
  PHỦ thủ TƯỚng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/16209
  LỜi nóI ĐẦU
TW/Lists/vbpq/Attachments/1395
  Tiêu chuẩn của Hội đồng tương trợ kinh tế là căn cứ để các thành viên trong Hội đồng tương trợ tiến hành ký kết các hiệp định, hợp đồng pháp lý trong hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật
TW/Lists/vbpq/Attachments/2369
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981; và Chỉ thị số 241-ct ngày 4-9-1988
TW/Lists/vbpq/Attachments/100861
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
TW/Lists/vbpq/Attachments/10682
  Căn cứ Quyết định số 203-ttg ngày 27-4-1993 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Điều lệ Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/11466
  CHỦ TỊch hộI ĐỒng bộ trưỞng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/10850
  Để đảm bảo chất lượng thiết bị, dụng cụ y tế sản xuất và kinh doanh lưu hành trong cả nước đáp ứng đúng yêu cầu chuyên môn kỹ thuật y tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh
TW/Lists/vbpq/Attachments/2368
  Việc xét duyệt kết quả thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1988 vẫn tiến hành theo tinh thần Chỉ thị số 329-ct ngày 3-12-1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
TW/Lists/vbpq/Attachments/2364
  Để đổi mới tổ chức kinh doanh bán buôn hàng tiêu dùng ở thị trường trong nước
TW/Lists/vbpq/Attachments/2363
  Theo Nghị định số 80-cp ngày 13-5-1964 của Hội đồng Chính phủ quy định chế độ thưởng thi đua
TW/Lists/vbpq/Attachments/14195
  Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-bgtvt ngày 19/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
TW/Lists/vbpq/Attachments/2361
  Ngày 17 tháng 8 năm 1987 Hội đồng Bộ trưởng đã ra Quyết định số 122- hđbt về việc tiến hành tổng điều tra dân số năm 1989
TW/Lists/vbpq/Attachments/10064
  UỶ ban bảo vệ VÀ chăm sóc trẻ em việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/11461
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981
TW/Lists/vbpq/Attachments/11460
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981
TW/Lists/vbpq/Attachments/11116
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981
TW/Lists/vbpq/Attachments/11459
  Chương 1: trách nhiệm các ngàNH, CÁc cấP ĐỐi với chất lưỢng hàng hóA
TW/Lists/vbpq/Attachments/11114
  Để thu nhập những số liệu cần thiết về mức sống dân cư hiện nay làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch và nghiên cứu xây dựng các chính sách kinh tế xã hội trong những năm tới
TW/Lists/vbpq/Attachments/1965
  Ngày 18 tháng 10 năm 1988, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định 161-HĐbt kèm theo Điều lệ quản lý ngoại hội của nước ta
TW/Lists/vbpq/Attachments/1460
  Căn cứ vào Điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ
TW/Lists/vbpq/Attachments/11280
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981
TW/Lists/vbpq/Attachments/11453
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981
TW/Lists/vbpq/Attachments/16168
  YÊu cầu về an toàn kỹ thuật và BẢo vệ MÔi trưỜng của phưƠng tiện giao thông đƯỜng sắT
TW/Lists/vbpq/Attachments/1588
  1- kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hoá là biện pháp quan trọng để quản lý chất lượng quản lý sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa
TW/Lists/vbpq/Attachments/10306
  VỀ việc hợp nhất tổng công ty thép và TỔng công ty kim khí thuộc bộ CÔng nghiệp nặNG
TW/Lists/vbpq/Attachments/16445
  BỘ quốc phòNG
TW/Lists/vbpq/Attachments/1957
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981
TW/Lists/vbpq/Attachments/1956
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981
TW/Lists/vbpq/Attachments/13825
  Sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002
TW/Lists/vbpq/Attachments/16430
  VĂn phòng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/14321
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002
TW/Lists/vbpq/Attachments/14322
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002
TW/Lists/vbpq/Attachments/11102
  Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 26 tháng 12 năm 1991
TW/Lists/vbpq/Attachments/2140
  1. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các cấp và Thủ trưởng các cơ quan trung ương cần có kế hoạch chỉ đạo chặt chẽ các cơ quan, đơn vị trong địa phương và ngành mình để tổ chức các hoạt động vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm
TW/Lists/vbpq/Attachments/1981
  UỶ ban khoa học nhà NƯỚC
TW/Lists/vbpq/Attachments/11391
  BỘ LÂm nghiệP
TW/Lists/vbpq/Attachments/102617
  VỀ việc giải quyết những tranh chấP ĐẤT Đai liên quan đẾN ĐỊa giới hành chánh theo chỉ thị 364/ct ngàY 6/4/1991 CỦa chủ TỊch hộI ĐỒng bộ trưỞNG
TW/Lists/vbpq/Attachments/1951
  VỀ MỘt số biện pháp cấp bách trong việc thi hành chỉ thị VỀ CẤm nhập khẩu và LƯu thông thuốc của nưỚc ngoàI
TW/Lists/vbpq/Attachments/1950
  Tình hình xăng dầu ở nước ta hiện nay và năm 1991 thiếu nghiêm trọng do nguồn cung ứng trước đây bị giảm nhiều và do ảnh hưởng cuộc khủng hoảng ở vùng Vịnh
TW/Lists/vbpq/Attachments/10898
  BỘ lao đỘNG, thưƠng binh và XÃ HỘi-bộ TÀi chính-uỷ ban kế hoạch nhà NƯỚC
TW/Lists/vbpq/Attachments/11337
  Căn cứ Luật chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981
TW/Lists/vbpq/Attachments/100439
  Ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóA
TW/Lists/vbpq/Attachments/1948
  Căn cứ chỉ thị số 01 ngày 5 tháng 1 năm 1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc quản lý tổ chức hoạt động của các Hội quần chúng
TW/Lists/vbpq/Attachments/1453
  1. Chia xã Hưng Thạnh thành hai xã lấy tên là xã Hưng Thạnh và xã Trường Xuân
TW/Lists/vbpq/Attachments/1945
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng 4 tháng 7 năm 1981
TW/Lists/vbpq/Attachments/16089
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phụ LỤc số 1 danh mục tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp
TW/Lists/vbpq/Attachments/1944
  Thời gian gần đây, hoạt động báo chí, xuất bản có nhiều cố gắng mới: đề tài và nội dung phong phú hơn, hình thức bước đầu được cải tiến, động viên cổ vũ được nhiều điển hình tốt
TW/Lists/vbpq/Attachments/14249
  Tcxdvn 388: 2007 SƠn phưƠng pháp xáC ĐỊnh đỘ CỨng củA
TW/Lists/vbpq/Attachments/11421
  Căn cứ Nghị định số 155-HĐbt ngày 15-10-1988 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính
TW/Lists/vbpq/Attachments/10289
  Căn cứ kết luận của Chính phủ tại phiên họp ngày 27 tháng 4 năm 1994 về việc tăng cường một bước công tác quản lý ngoại tệ trong tình hình mới
TW/Lists/vbpq/Attachments/1936
  Bông là nguyên liệu cơ bản của công nghiệp dệt chưa có gì thay thế được hoàn toàn. Từ năm 1991 trở đi, nguồn bông nhập từ Liên Xô có khó khăn, do đó phải chủ động xử lý việc cân đối nguyên liệu cho ngành công nghiệp dệt
TW/Lists/vbpq/Attachments/10940
  UỶ ban khoa học nhà NƯỚC
TW/Lists/vbpq/Attachments/1931
  Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính ngày 23 tháng 5 năm 1990
TW/Lists/vbpq/Attachments/1910
  BỘ CÔng nghiệp nặng
TW/Lists/vbpq/Attachments/1924
  Để chấn chỉnh công tác quản lý tài chính Nhà nước, xây dựng và củng cố ngành Tài chính từ Trung ương đến địa phương vững mạnh đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý kinh tế
TW/Lists/vbpq/Attachments/1919
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981
TW/Lists/vbpq/Attachments/1918
  A. ĐỐi với hộ CÁ thể, tiểu chủ, XÍ nghiệp tư doanh
TW/Lists/vbpq/Attachments/14320
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002
TW/Lists/vbpq/Attachments/11285
  Vì vậy, để giảm dần và tiến tới chủ động ngăn ngừa các sự cố công trình bất thường cần phải tăng cường hơn nữa công tác quản lý chất lượng các công tác khảo sát và đo đạc xây dựng
TW/Lists/vbpq/Attachments/10080
  TÒA Án nhân dân tối cao
TW/Lists/vbpq/Attachments/2195
  BỘ LÂm nghiệP
TW/Lists/vbpq/Attachments/1913
  Căn cứ Pháp Lệnh Trọng Tài kinh tế ngày 10 tháng 1 năm 1990
TW/Lists/vbpq/Attachments/2353
  BỘ LÂm nghiệP
TW/Lists/vbpq/Attachments/1911
  1. Chế độ lập dự toán thu chi ngân sách hàng quý, hàng năm theo các quy định hiện hành không được chấp hành nghiêm chỉnh
TW/Lists/vbpq/Attachments/10658
  Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định đối với lãnh sự danh dự của nước ngoài tại Việt Nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/18062
  C Tăng cường sự phối hợp hành động giữa các Bộ, ngành và địa phương trong việc thi hành Hiệp định tbt ở Việt Nam nhằm thực hiện các nghĩa vụ của Hiệp định và bảo đảm lợi ích chính đáng của quốc gia
TW/Lists/vbpq/Attachments/1909
  Căn cứ Quyết định số 244-nq/HĐNN8 ngày 31-3-1990 của Hội đồng Nhà nước về việc thành lập mới, đổi tên và giải thể một số Bộ, Tổng cục
TW/Lists/vbpq/Attachments/10068
  BỘ lao đỘNG, thưƠng binh và XÃ HỘi-bộ quốc phòng-bộ TÀi chính
TW/Lists/vbpq/Attachments/18397
  Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003
TW/Lists/vbpq/Attachments/10507
  BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/10038
  Căn cứ Quyết định số 113/ct ngày 9/5/1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc quản lý thống nhất xuất, nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc chữa bệnh cho người
TW/Lists/vbpq/Attachments/1449
  Căn cứ Nghị định số 123-cp ngày 24-8-1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp
TW/Lists/vbpq/Attachments/22712
  Căn cứ nghị định số 73/cp ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
TW/Lists/vbpq/Attachments/10255
  VỀ việc ban hành quy chế VỀ MỐi quan hệ CÔng tác giữa chính phủ VỚi tổng liêN ĐOÀn lao đỘNG việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/10593
  Căn cứ Nghị định số 155/HĐbt ngày 15-10-1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính
TW/Lists/vbpq/Attachments/101673
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
TW/Lists/vbpq/Attachments/11289
  HỘI ĐỒng nhà NƯỚC
TW/Lists/vbpq/Attachments/22723
  Căn cứ nghị định số 73/cp ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
TW/Lists/vbpq/Attachments/11275
  1. Hàng hoá và ngoại tệ của những người Việt Nam đi hợp tác lao động, hợp tác chuyên gia, công tác, học tập ở nước ngoài mang theo hoặc gửi về nước
TW/Lists/vbpq/Attachments/104288
  Hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
TW/Lists/vbpq/Attachments/10437
  BỘ TƯ pháp số: 483/tccb-qđ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/1448
  Căn cứ Nghị định số 123-cp ngày 24-8-1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp
TW/Lists/vbpq/Attachments/16352
  Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-cp ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
TW/Lists/vbpq/Attachments/16017
  GIÁo dục và ĐÀo tạO
TW/Lists/vbpq/Attachments/1071
  PHÓ thủ TƯỚng chính phủ
TW/Lists/vbpq/Attachments/10037
  Xét đề nghị của ông Viện trưởng Viện kiểm nghiệm tại công văn số 237/vkn-tch, ngày 27/5/1994
TW/Lists/vbpq/Attachments/1613
  VIỆt nam dân chủ CỘng hòA
TW/Lists/vbpq/Attachments/102365
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bà RỊA–VŨng tàU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/10458
  Thực hiện thông báo số 56/tb ngày 6/3/1993 của Văn Phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ trong buổi làm việc về công tác y tế
TW/Lists/vbpq/Attachments/1074
  THỦ TƯỚng chính phủ việt nam dân chủ CỘng hòA
TW/Lists/vbpq/Attachments/14598
  UỶ ban dân số gia đÌnh và trẻ em
TW/Lists/vbpq/Attachments/10643
  Về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại giao
TW/Lists/vbpq/Attachments/100950
  Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
TW/Lists/vbpq/Attachments/10962
  BỘ VĂn hoá thông tin và thể thao
TW/Lists/vbpq/Attachments/10457
  Theo đề nghị của đồng chí Vụ trưởng Vụ y học dân tộc và Vụ trưởng Vụ Quản lý Dược
TW/Lists/vbpq/Attachments/10036
  Căn cứ Điều 14 Nghị định số 25/cp của Chính phủ ngày 23-5-1993 về ban hành tiêu chuẩn và quản lý các ngạch công chức, viên chức
TW/Lists/vbpq/Attachments/11135
  BỘ CÔng nghiệp nặng
TW/Lists/vbpq/Attachments/11125
  UỶ ban khoa học nhà NƯỚC
TW/Lists/vbpq/Attachments/1875
  BỘ VĂn hoá, thông tin, thể thao và du lịch
TW/Lists/vbpq/Attachments/17321
  Mẫu số 1: Quyết định
TW/Lists/vbpq/Attachments/19842
  VỀ biểu mẫu lập dự toáN, phân bố VÀ quyếT toán ngân sách đỊa phưƠNG
TW/Lists/vbpq/Attachments/1612
  VIỆt nam dân chủ CỘng hòA
TW/Lists/vbpq/Attachments/15166
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc danh mụC
TW/Lists/vbpq/Attachments/1611
  VIỆt nam dân chủ CỘng hòA
TW/Lists/vbpq/Attachments/101095
  Về việc quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
TW/Lists/vbpq/Attachments/1609
  VIỆt nam dân chủ CỘng hòA
TW/Lists/vbpq/Attachments/10216
  Hiện nay, cán bộ cao cấp do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm và quản lý có nhiều đồng chí đã đến tuổi nghỉ hưu những vấn tiếp tục công tác
TW/Lists/vbpq/Attachments/10213
  Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, cơ quan Đại diện đặc trách công tác khmer Nam Bộ
TW/Lists/vbpq/Attachments/15578
  Tcn 68 161: 2006 (Soát xét lần 1) phòng chống ảnh hưỞng củA ĐƯỜng dâY ĐIỆn lựC ĐẾn cáp thông tin và CÁc trạm thu phát vô tuyếN
TW/Lists/vbpq/Attachments/10195
  Căn cứ Nghị định số 33-cp ngày 19-4-1994 của Chính phủ về quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu
TW/Lists/vbpq/Attachments/13921
  Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-ttg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành
TW/Lists/vbpq/Attachments/10191
  Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thanh niên Việt Nam và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ
TW/Lists/vbpq/Attachments/1552
  Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp năm 1959
TW/Lists/vbpq/Attachments/11051
  BỘ CÔng nghiệp nặng
TW/Lists/vbpq/Attachments/17629
  Thử nghiệm chịu lửa Các bộ phận kết cấu của toà nhà Phần 8 Yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải
  Tài liệu viện dẫn iso 13943: An toàn cháy Từ vựng iec 60584-1: 1995. Cặp nhiệt ngẫu Phần 1: Các bảng tham khảo. Định nghĩa
TW/Lists/vbpq/Attachments/14610
  MẬT" in hoa nét đậm, cách đều đường viền 2mm. Mẫu con dấu "Tối mật" Hình chữ nhật, kích thước 30mm X 8mm, có đường viền xung quanh, bên trong là chữ ”TỐi mậT
TW/Lists/vbpq/Attachments/14568
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tiêu chuẩn ngành quy phạm quan trắc hải văn ven bờ
TW/Lists/vbpq/Attachments/10618
  BỘ TƯ pháp-tòA Án nhân dân tối cao-viện kiểm sát nhân dân tối cao
TW/Lists/vbpq/Attachments/11160
  VỀ việc cho phép mở RỘng trung tâm ait tạI việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/17533
  Về việc thành lập Tiểu ban Vật chất Hậu cần Hội nghị apec 2006 thủ TƯỚng chính phủ
TW/Lists/vbpq/Attachments/19797
  Về việc tăng cường công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội thể thao đông nam á lần thứ 22 (sea games 22) và đại hội thể thao người khuyết tật đông nam á lần thứ 2
TW/Lists/vbpq/Attachments/19709
  Về việc thành lập Uỷ ban quốc gia chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác Á Âu lần thứ 5 (asem 5) thủ TƯỚng chính phủ
TW/Lists/vbpq/Attachments/17605
  Phụ lục danh sách cáC ĐỊa bàN ĐẢo xa đẤt liền và VÙng biên giớI ĐƯỢC Áp dụng phụ CẤP ĐẶc biệT
TW/Lists/vbpq/Attachments/13842
  Phụ lục ĐỊa bàn có ĐIỀu kiện kinh tế XÃ HỘI ĐẶc biệt khó khăN
TW/Lists/vbpq/Attachments/13821
  BẢng mã SỐ hs của danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật ban hành kèm theo quyếT ĐỊnh số 72/2005/QĐ- bnn ngàY 14/11/2005 CỦa bộ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
TW/Lists/vbpq/Attachments/15382
  Về việc ban hành danh mục các loài cây chủ yếu cho trồng rừng sản xuất theo 9 vùng sinh thái lâm nghiệp
TW/Lists/vbpq/Attachments/15599
  Phần mềm Thư viện Pháp luật thuvienphapluat com Danh mụC
TW/Lists/vbpq/Attachments/23095
  BỘ CÔng nghiệp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/105467
  PHẦn văn bản quy phạm pháp luậT Ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòA
TW/Lists/vbpq/Attachments/14039
  Danh mục bổ sung thuốc thú y đƯỢc phép lưu hành tại việt nam đỢt I năM 2007
TW/Lists/vbpq/Attachments/14203
  KÝ hiệu biển số xe ôTÔ MÔ TÔ trong nưỚC
directory Lists vbpq  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương