NewsImages/file/Trang chu/2012
  UỶ ban nhân dân tỉnh thanh hoá
NewsImages/file/P_ Đao tạo/saudaihoc/capbang
  TRƯỜng đẠi học hồng đỨc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
NewsImages/file/de cuong chi tiet 13_14 khoa xh
  TRƯỜng đẠi học hồng đỨc khoa khoa học xã HỘI ĐỀ CƯƠng chi tiết học phầN
NewsImages/file/Phong Dam bao chat luong va khao thi
  284/kh đHHĐ KẾ hoạch đánh giá chương trình giáo dục của trường Đại học Hồng Đức
NewsImages/file/Phong QLKH va HTQT
  TIỂu thuyết thứ NĂM
NewsImages/file/P_ Đao tạo/saudaihoc
  TRƯỜng đẠi học hồng đỨc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
NewsImages/file/Trung tam TT - TV
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 581/QĐ-ttg
NewsImages/file/P_ Đao tạo/saudaihoc/capbang
  TRƯỜng đẠi học hồng đỨc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
NewsImages/file/Phong Dam bao chat luong va khao thi/ISO
  Căn cứ Quyết định số 926/QĐ-ct ngày 11/4/2005 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức và hoạt động của trường Đại học Hồng Đức
NewsImages/file/Phong TCCB
  Độc lập Tự do Hạnh phúc trưỜng đẠi học hồng đỨC
NewsImages/file
  I. BẢng giá CƯỚC ĐẤu nối hoà MẠng dịch vụ ĐIỆn thoại cố ĐỊNH, megavnn, mytv
NewsImages/file/Khoa Khoa hoc Tu nhien
  LÝ LỊch khoa học I. Thông tin cá nhâN
NewsImages/file/Khoa Su pham Ngoai ngu
  ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần khoa ngoại ngữ Mã số học phần: 133069 Bộ môn: Ngoại ngữ không chuyên Thông tin về giảng viên
NewsImages/file/NLNN 2017
  TRƯỜng đẠi học hồng đỨc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
NewsImages/file/Khoa hoc xa hoi/Chuong trinh dao tao
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 43
NewsImages/file/Phong QLKH va HTQT/Tap chi khoa hoc
  TẠp chí khoa họC, trưỜng đẠi học hồng đỨc số 10. 2012
directory NewsImages file  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương