PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917/TTHC
  Mẫu số 10 Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2010/tt-blđtbxh ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội CƠ quan có thẩm quyền công ty
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  Nghị định của Chính phủ số 107/2004/NĐ-cp ngày 01 tháng 4 năm 2004 quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp
  BỘ XÂy dựng
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917/TTHC
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 75/2006/NĐ-cp ngàY 02 tháng 8 NĂM 2006 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật giáo dụC
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  BỘ TÀi chính
  CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917/TTHC
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
  CỦa bộ XÂy dựng số 04/2006/tt-bxd ngàY 18 tháng 8 NĂM 2006 HƯỚng dẫn thực hiện quy chế khu đÔ thị MỚi ban hàNH
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 71/2008/NĐ-cp ngàY 05 tháng 06 NĂM 2008
  BỘ XÂy dựng số: 10/2010/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917/TTHC
  Nghị Định của Chính Phủ Về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng
  BỘ XÂy dựng số: 1062 /QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  Phần A: những quy đỊnh chung I- phạm VI áp dụNG
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917/TTHC
  Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  BỘ CÔng thưƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ TÀi chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản
  Uû ban nhn dn thµnh phè H¶i Phßng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt na
  NĐ-cp độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2004 nghị ĐỊnh của chính phủ
  Đã hoàn thành công tác thi công các công trình thăm dò theo Giấy phép thăm dò khoáng sản số ngày tháng năm
  Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  CHÍnh phủ Số: 91/2010/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất; giao đất
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003
  Số: 25/2009/tt-btnmt
  Ban hành quy đỊnh về quản lý DỰ ÁN ĐẦu tư XÂy dựng công trình sử DỤng vốn ngân sách nhà NƯỚc trêN ĐỊa bàn thành phố HẢi phòNG
  BỘ CÔng thưƠng số: 51/2008/QĐ-bct cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  QuyÕt ®Þnh cña thñ t­íng chÝnh phñ Sè 181/2005/Q§-ttg ngµy 19 th¸ng 7 n¨m 2005 quy ®Þnh vÒ phn lo¹i, xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c ng lËp
  Về việc ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo
  Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003
  Điều Trình tự lập và phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng
  Ủy ban nhân dân thành phố HẢi phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 70/2009/NĐ-cp ngàY 21 tháng 08 NĂM 2009 quy đỊnh trách nhiệm quản lý nhà NƯỚc về DẠy nghề chính phủ
  Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006
  BỘ VĂn hoá-thông tin
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917/TTHC
  TÊn công ty
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
  LUẬt nhà Ở CỦa quốc hội nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số 56/2005/QH11 ngàY 29 tháng 11 NĂM 2005
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 71
  BẢn khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạT ĐỘng khoan thăm dò, khai thác nưỚc dưỚI ĐẤT
  CỦa bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số 52/2008/QĐ-blđtbxh ngàY 05 tháng 05 NĂM 2008
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917/TTHC
  QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 64/1998/QĐ-ttg ngàY 21 tháng 3 NĂM 1998 VỀ việc giảm tiền mua nhà Ở cho một số ĐỐi tưỢng khi mua nhà Ở Đang thuê thuộc sở HỮu nhà NƯỚC
  Nghị ĐỊnh về mua bán và kinh doanh nhà ở
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  UỶ ban thưỜng vụ quốc hội số: 724/2009/nq-ubtvqh12
  UỶ ban thưỜng vụ quốc hội số: 725/2009/ubtvqh12 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003
directory PortalFolders ImageUploads  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương