UỶ ban nhân dâN
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
  Huyện uỷ thăng bình số 110 -qđ/hu đẢng cộng sản việt nam
  BÁo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01-11-2011
QTIUpload/VanBan5
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
QTIUpload/LichCongTac/2015325
  Tuần 13, từ ngày 23/03/2015 đến ngày 29/03/2015

  V/v giới thiệu thanh niên tiêu biểu để xét trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2015
  SỞ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước
  TỈnh ủy quảng nam đẢng cộng sản việt nam
QTIUpload/LichCongTac/2012910
  LỊch công tác tuầN 37 (Từ ngày 10 đến 14/9/2012)
QTIUpload/LichCongTac/2012917
  LỊch công tác tuầN 38 (Từ ngày 17 đến 21/9/2012)

  TỈnh uỷ quảng nam số 1234-QĐ/tu đẢng cộng sản việt nam
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Nam
QTIUpload/GiayMoiPublic/2014418
  TỈnh ủy quảng nam số 1290-cv/tu đẢng cộng sản việt nam

  Ủy ban nhân dân huyện duy xuyên cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
QTIUpload/LichCongTac/2015626
  SỞ NÔng nghiệp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
QTIUpload/GiayMoiPublic/2014515
  TỈnh ủy quảng nam đẢng cộng sản việt nam

  TỈnh ủy quảng nam đẢng cộng sản việt nam
  ĐẢng cộng sản việt nam văn phòNG
QTIUpload/VanBan/201245
  I – Đối tượng và mức đóng đảng phí của đảng viên

  ĐẢng cộng sản việt nam huyệN Ủy thăng bìNH, ngày 24 tháng 7 năm 2013 Số 202 -bc/hu báo cáO
  ĐẢng cộng sản việt nam
  TỈnh ủy quảng nam số 167-kh/tu đẢng cộng sản việt nam
  TỈnh ủy quảng nam số 1431-QĐ/TU
  TỈnh ủy quảng nam số 1432-QĐ/TU
  TỈnh ủy quảng nam số 1433-QĐ/TU
  Số 1434-QĐ/tu đẢng cộng sản việt nam
  TỈnh ủy quảng nam số 1435-QĐ/TU
  TỈnh ủy quảng nam số 1436-QĐ/tu đẢng cộng sản việt nam
  TỈnh ủy quảng nam số 1437-QĐ/tu đẢng cộng sản việt nam
QTIUpload/GiayMoiPublic/201498
  TỈnh ủy quảng nam đẢng cộng sản việt nam
QTIUpload/VanBan3
  ĐẢng cộng sản việt nam cục lưu trữ

  TỈnh quảng nam số: 1454/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
QTIUpload/GiayMoiPublic/20141013
  TỈnh ủy quảng nam
QTIUpload/ThuTucHanhChinh/2014617/1
  TỈnh quảng nam số: 1518 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
QTIUpload/VanBan5
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam số: 152 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
QTIUpload/VanBan3
  ĐẢng cộng sản việt nam cục lưu trữ

  Số 1608-QĐ/tu đẢng cộng sản việt nam
QTIUpload/GiayMoiPublic/2015224
  TỈnh ủy quảng nam đẢng cộng sản việt nam
QTIUpload/GiayMoiPublic/201537
  TỈnh ủy quảng nam đẢng cộng sản việt nam

  Ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam sở VĂn hóA, thể thao và du lịCH
QTIUpload/VB/2015/11
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh quảng nam
QTIUpload/VanBan3
  BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư BỘ TÀi chíNH
QTIUpload/VanBan/2012627
  Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
QTIUpload/BanTin/2013115
  Sáng cắp ô đi, tối cắp ô về
QTIUpload/VanBan5/23072015574502
  BỘ thông tin và truyềN thông số: 04 /2015/tt-btttt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
QTIUpload/VanBan3
  ĐẢng cộng sản việt nam cục lưu trữ

  QuyếT ĐỊnh về việc thành lập Tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ
  TỈnh ủy quảng nam
  HƯỚng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 – 2025
QTIUpload/VanBan3
  HƯỚng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 2025

  TỈnh uỷ quảng nam số 2033-QĐ/TU
  QuyếT ĐỊnh quy định chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em
QTIUpload/LichCongTac/2013826
  LỊch công tác tuần từ ngày 26-8 đến ngày 31-8-2013

  Bch đOÀn tỉnh quảng nam đOÀn tncs hồ chí minh
  TỈnh ủy quảng nam số 2107-QĐ/tu đẢng cộng sản việt nam
  TỈnh ủy quảng nam đẢng cộng sản việt nam
  TỈnh ủy quảng nam số 336-bc/tu đẢng cộng sản việt nam
QTIUpload/VanBan3
  Huyện ủy thăng bình số 80 -kh/hu đẢng cộng sản việt nam
  Huyön uû th¡ng b×nh th¨ng B×nh, ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2010

  TỈnh ủy quảng nam số 225-kl/tu đẢng cộng sản việt nam
  Ban thưỜng trực số: 462
  BÁo cáO sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 24-ct/TW, ngày 04/7/2008
  TỈnh ủy quảng nam đẢng cộng sản việt nam số 234-bc/tu tam Kỳ, ngày 02 tháng 10 năm 2013 BÁo cáO
  Ban thưỜng trực số: 251/mttq-btt v/v đề nghị báo cáo một số nội dung công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2014 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
QTIUpload/VanBan/2013424
  ĐẢng cộng sản việt nam ban tổ chứC

  Ban thưỜng trực cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Bch đOÀn tỉnh quảng nam đOÀn tncs hồ chí minh
  Số 263 tb/hu thông báO
  Ban thưỜng trực số: 269/mttq-btt v/v phối hợp mời Lãnh đạo tỉnh và Ủy viên Ủy ban mttq việt Nam tỉnh tham dự ngày Hội Đại đoàn kết năm 2014 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong những năm đổi mới
  ĐẢng cộng sản việt nam thị ỦY ĐIỆn bàN
  BÁo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 80-kl/tw ngày 29/7/2010
  Nhiệm vụ LẬp biểu mẫu bầu cử CỦA Ủbnd xã Lập Danh sách nhứng người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
  THÔng báO phân công nhiệm vụ tham mưu nội dung phục vụ Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ XXII
  THÔng báO kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc
  Ban thưỜng trực số: 285/mttq-btt
  Quy đỊnh về việc tiếp công dân và xử lý đơn, thư ở Văn phòng Tỉnh ủy
  Ủy ban bầu cử ĐẠi biểu hđnd huyện nam trà my
QTIUpload/VanBan3/10082015573903
  Huyện tây giang

  TỈnh ủy quảng nam đẢng cộng sản việt nam
  Quy đỊnh về công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống
  Ubnd tỉnh quảng nam sở TÀi chíNH
QTIUpload/VanBan3
  Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam ban tài chính- quản trị

  BÁo cáO kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, nhiệm vụ công tác trọng tâm quý ii/2015
  BÁo cáO tháng 4 năm 2015 I- hoạt động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy
QTIUpload/VanBan3
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam số: 2233

  THÔng báO kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Hải uvtw đảng, Bí thư Tỉnh ủy
QTIUpload/VanBan3
  TỈnh uỷ quảng nam đẢng cộng sản việt nam
  TỈnh ủy quảng nam đẢng cộng sản việt nam

  Ban tổ chức hộI ĐỒng thi nâng ngạCH
  TỈnh quảng nam số: 1941 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
QTIUpload/VanBan3
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúc

  Ủy ban mttq việt nam tỉnh quảng nam
QTIUpload/VanBan3
  TỈnh ủy quảng nam số 495-QĐ/tu đẢng cộng sản việt nam
QTIUpload/VanBan2/201498/1
  SỞ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

  TỈnh ủy quảng nam đẢng cộng sản việt nam số 377-bc/tu tam Kỳ, ngày 06 tháng 8 năm 2015 BÁo cáO
  TỈnh ủy quảng nam đẢng cộng sản việt nam
QTIUpload/VanBan3/22052015502603
  Phụ lục (Ban hành kèm theo công văn số 578 /ln-lđtbxh-tc-nhcsxh ngày 27/04/2015 của Liên ngành: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
QTIUpload/VanBan2/2014108
  SỞ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
QTIUpload/VanBan5
  CỘ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Ubnd tỉnh quảng nam

  Ubnd tỉnh quảng nam sở TÀi chính số: /HD/stc-hcsn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  TỈnh ủy quảng nam
QTIUpload/GiayMoiPublic/201357
  ĐẢng cộng sản việt nam
QTIUpload/VanBan3
  Ủy ban nhân dân cộng hoà xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố tam kỳ Độc lập Tự do Hạnh phúc
QTIUpload/VanBan/201399
  ĐẢng uỷ khối doanh nghiệP
QTIUpload/BanTin/2014421
  BẢn tin phục vụ LÃnh đẠO (Ngày 21 tháng 4 năm 2014)
QTIUpload/LichCongTac/2015124
  VĂn phòng dự thảo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
QTIUpload/LichCongTac/20151012/1
  Bnd tỉnh quảng nam văn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
QTIUpload/LichCongTac/2016722
  Dự thảo CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
QTIUpload/LichCongTac/2015921
  Bnd tỉnh quảng nam văn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
QTIUpload/BanTin/2014226
  BÁo cáo tổng quan báo chí (Tin Quảng Nam ngày 20 tháng 02 năm 2014)
QTIUpload/LichCongTac/2013412
  LỊch công tác lịch tuần từ 08-4 đến 14-4-2013
QTIUpload/LichCongTac/20131028
  LỊch công tác tuần từ ngày 28-10 đến ngày 03-11-2013
QTIUpload/LichCongTac/2013923
  LỊch công tác tuần từ ngày 23-9 đến ngày 29-9-2013
QTIUpload/LichCongTac/2016229
  THƯỜng trực hđND&ubnd huyệN ĐÔng giang
QTIUpload/LichCongTac/2016613
  THƯỜng trực hđND&ubnd huyệN ĐÔng giang
QTIUpload/LichCongTac/2014121
  THƯỜng trực hđND&ubnd huyệN ĐÔng giang
QTIUpload/LichCongTac/2013826
  ĐẢng cộng sản việt nam văn phòng điện Bàn, ngày 23 tháng 8 năm 2013 LỊch công tác tuầN 35
QTIUpload/LichCongTac/201455
  THƯỜng trực hđND&ubnd huyệN ĐÔng giang
QTIUpload/LichCongTac/2016411
  THƯỜng trực hđND&ubnd huyệN ĐÔng giang
QTIUpload/VanBan3
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam huyện tây giang độc lập Tự do Hạnh phúc
QTIUpload/LichCongTac/2015518
  VĂn phòng hđnd-ubnd huyện duy xuyêN

  Về phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020
  KẾ hoạch liên tịch tổ chức Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng
QTIUpload/VanBan3
  UỶ ban nhân dân cộng hoà xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố tam kỳ Độc lập Tự do Hạnh phúc

  Đề án “Cơ chế, khuyến khích, bảo tồn và phát triển một số cây dược liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
QTIUpload/LichCongTac/2016420
  Bnd huyện tây giang văn phòng hđND&ubnd
QTIUpload/LichCongTac/2016830
  Bnd huyện tây giang văn phòng hđND&ubnd
QTIUpload/BanTin/20131114
  BÁo cáo tổng quan báo chí (Tin Quảng Nam ngày 14 tháng 11 năm 2013)
QTIUpload/BanTin/20131031
  BÁo cáo tổng quan báo chí (Tin Quảng Nam ngày 28 tháng 10 năm 2013)
QTIUpload/BanTin/2014226
  BÁo cáo tổng quan báo chí (Tin Quảng Nam ngày 21 tháng 02 năm 2014)
QTIUpload/LichCongTac/2012127
  ĐẢng uỷ khối doanh nghiệp quảng nam lịch công tác tuần thứ 51
QTIUpload/LichCongTac/20121130
  ĐẢng uỷ khối doanh nghiệp quảng nam dự kiến lịch công tác tuần thứ 50
QTIUpload/LichCongTac/20131219
  ĐẢng uỷ khối doanh nghiệp quảng nam đẢng cộng sản việt nam
QTIUpload/LichCongTac/2016322
  Ubnd huyện tiên phưỚc văn phòng hđND&ubnd chính thức
QTIUpload/LichCongTac/201637
  Ubnd huyện tiên phưỚc văn phòng hđND&ubnd
Default.aspx?TabID=251&VB=5908&F=~/QTIUpload/Qoffice/2013/VanBanDi/10
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở NÔng nghiệp và ptnt
QTIUpload/VanBan2/201412
  Ubnd tỉnh quảng nam cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

  Ubnd tỉnh quảng nam sở NÔng nghiệP & ptnt
QTIUpload/LichCongTac/201822/5
  LỊch công tác của tt hđnd và ubnd
QTIUpload/LichCongTac/2018129
  LỊch công tác của tt hđnd và ubnd
QTIUpload/LichCongTac/2018213
  LỊch công tác của tt hđnd và ubnd
QTIUpload/VanBan3/22122015064802
  HuyệN Ủy tây giang
QTIUpload/VanBan3
  PHÂn tổ thảo luận tại Hội nghị Huyện ủy lần thứ 23 1- tổ thứ I: Địa điểm thảo luận
QTIUpload/BanTin/2014422
  BÁo cáo tổng quan báo chí (Tin Quảng Nam ngày 22 tháng 04 năm 2014)
QTIUpload/BanTin/20131223
  BẢn tin phục vụ LÃnh đẠO (Ngày 23 tháng 12 năm 2013)

  I. CÂU hỏi trắc nghiệM
QTIUpload/BanTin/2014410
  BÁo cáo tổng quan báo chí (Tin Quảng Nam ngày 8 tháng 4 năm 2014)
QTIUpload/BanTin/201417
  BẢn tin phục vụ LÃnh đẠO (Ngày 02 tháng 01 năm 2014)
directory QTIUpload  




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương