Upload/2015/10
  CHỦ TỊch nưỚC
Upload/2015/6
  CHỦ TỊch nưỚC
upload/2015/11/06
  BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/2015/10
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh an giang
Upload/2015/7
  UỶ ban nhân dân tỉnh nghệ an
Upload/2015/5
  THỦ TƯỚng chính phủ
Upload/2015/6
  CHỦ TỊch nưỚC
  CHỦ TỊch nưỚC
Upload/2015/7
  CHỦ TỊch nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/2015/10
  CHỦ TỊch nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/2015/7
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bạc liêU
  BỘ khoa học và
Upload/2015/6
  Vanban luatminhkhue vn
Upload/2015/7
  BỘ khoa học và
Upload/2015/10
  TỔng cục tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢng
Upload/2015/7
  Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006
Upload/2015/6
  BỘ lao đỘng
Upload/2015/10
  BỘ thuỷ SẢN
_layouts/lacvietbio/fckUpload/2015-10
  ĐOÀn tncs hồ chí minh ban chấp hành trung ưƠNG
Upload/2015/10
  Vanban luatminhkhue vn
  NGÂn hàng chính sách xã HỘI
Upload/2015/7
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
Upload/2015/6
  CHỦ TỊch nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/2015/10
  CHỦ TỊch nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  CỤc hải quan tp. HỒ chí minh
Upload/2015/5
  CHỦ TỊch hộI ĐỒng bộ trưỞng
Upload/2015/10
  SỞ XÂy dựng
Upload/2015/7
  BỘ CÔng nghiệp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/2015/6
  Vanban luatminhkhue vn
Upload/2015/10
  BỘ thuỷ SẢN
Upload/2015/7
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam
  Ủy ban nhân dân tỉnh đẮk lắK
Upload/2015/10
  BỘ XÂy dựng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tư do Hạnh phúc
  VĂn phòng chính phủ
Upload/2015/12
  TỔng cục hải quan
Upload/2015/6
  BỘ thông tin và truyềN thông
Upload/2015/7
  BỘ thuỷ SẢN
  CỤc quản lý DƯỢc vn
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng trị
  BỘ thuỷ SẢN
Upload/2015/10
  CHỦ TỊch nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/2015/7
  BƯU ĐIỆn tỉnh bắc cạN
Upload/2015/6
  Ủy ban nhản dân thành phố HẢi phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/2015/10
  Ngày 16 tháng 11 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 73/2010/QĐ-ttg ban hành Quy chế đầu tư xây dựng công trình lâm sinh
Upload/2015/6
  Ủy ban nhân dân tỉnh bình dưƠNG
Upload/2015/10
  BỘ lao đỘng-thưƠng binh và XÃ HỘI
Upload/2015/7
  Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
Upload/2015/6
  CỤc quản lý DƯỢC
Upload/2015/10
  Vanban luatminhkhue vn
Upload/2015/5
  HỘI ĐỒng bộ trưỞNG
Upload/2015/10
  Ban chấp hành trung ưƠng văn phòng
Upload/2015/7
  TỔng cục bưU ĐIỆN
Upload/2015/10
  UỶ ban nhân dân tỉnh phú YÊN
  TỔng cục thuế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/2015/7
  Ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang
  Ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóA
  BỘ BƯu chính viễn thông
Upload/2015/10
  Vanban luatminhkhue vn
Upload/2015/7
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26/11/2003
Upload/2015/5
  HỘI ĐỒng bộ trưỞng
Upload/2015/10
  Vanban luatminhkhue vn
Upload/2015/6
  Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009
Upload/2015/5
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 10
Upload/2015/10
  CHỦ TỊch nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/2015/7
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994
Upload/2015/10
  BỘ BƯu chíNH, viễn thông
  Ubnd tỉnh phú YÊn sở XÂy dựng
  CỤc quản lý DƯỢC
  CỤc gsql về HẢi quan
  CỤc quản lý DƯỢC
Upload/2015/6
  Vanban luatminhkhue vn
  Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-cp ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ
Upload/2015/5
  QuyếT ĐỊnh thành lập Ban Quản lý Đề án Phát triển chăn nuôi tập trung xa khu dân cư và quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2011 2015 và cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung xa khu dân cư và giết mổ gia
Upload/2015/10
  Ủy ban nhân dân tỉnh long an
Upload/2015/6
  Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng, Nghị định của Chính phủ số 28/1998/NĐ-cp ngày 11/05/1998 về hướng dẫn chi tiết thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng
Upload/2015/10
  Ủy ban nhân dân tỉnh lâM ĐỒng
Upload/2015/5
  BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/2015/7
  BỘ CÔng nghiệP
  BỘ CÔng nghiệp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/2015/6
  Ủy ban nhân dân tỉnh bến tre
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên số: 1715/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/2015/10
  Ubnd tỉnh hà giang sở XÂy dựng
  TỔng cục thuế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/2015/7
  TỔng cục bưU ĐIỆN
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
  Ủy ban nhân dân thành phố CẦn thơ
Upload/2015/10
  Nghiên cứu chế độ thanh toán tiền nghỉ phép năm quy định tại Thông tư số 141/2011/tt-btc ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính
Upload/2015/5
  BỘ quốc phòNG
Upload/2015/7
  Ủy ban nhân dân tỉnh đIỆn biêN
Upload/2015/10
  TỔng cục thuế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  TỔng cục thuế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/2015/6
  Về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
Upload/2015/10
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng việt nam
Upload/2015/11
  Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005
Upload/2015/10
  Cục Thuế thành phố Hà Nội
  CƠ quan thanh tra, giám sát ngân hàng
Upload/2015/7
  Ủy ban nhân dân tỉnh lai châU
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003
Upload/2015/6
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên số: 1913/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/2015/10
  Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-ttg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
Upload/2015/5
  Về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2012
Upload/2015/7
  BỘ NỘi vụ việt nam dân chủ CỘng hòA Độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/2015/6
  2/ Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm hoặc từ chức đối với cán bộ, công chức lãnh đạo phải đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, trách nhiệm và thẩm quyền quy định của Đảng và Nhà nước
Upload/2015/5
  Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001
Upload/2015/6
  V/v chính sách thuế đối với nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu
Upload/2015/10
  BỘ thưƠng mại cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/2015/7
  Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29/6/2001
Upload/2015/10
  BỘ thưƠng mại cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/2015/5
  Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Upload/2015/10
  CỤc thuế tp hồ chí minh
Upload/2015/6
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/2015/10
  CỤc quản lý cl, atvs &tyts
  CHỦ TỊch hộI ĐỒng bộ trưỞng
Upload/2015/5
  CHỦ TỊch hộI ĐỒng bộ trưỞng
Upload/2015/7
  Căn cứ khoản 6 điều 50 của Luật Giao thông đường bộ ngày 29/6/2001
Upload/2015/6
  Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-cp ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
Upload/2015/7
  CHỦ TỊch nưỚc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/2015/5
  CHỦ TỊch hộI ĐỒng bộ trưỞng
  Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-ttg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước
Upload/2015/10
  CHỦ TỊch hộI ĐỒng bộ trưỞng
Upload/2015/6
  Xét đề nghị của Ông Viện trưởng Viện kiểm nghiệm tại công văn số 307/vkn-tch, ngày 29/8/1994
  SỞ TÀi chính
Upload/2015/5
  Xăng dầu là một trong những loại vật tư chiến lược hàng đầu của sản xuất, quốc phòng và đời sống, nhưng việc quản lý và bảo vệ xăng dầu chưa được chú ý
Upload/2015/6
  UỶ ban khoa học và KỸ thuật nhà NƯỚC
Upload/2015/7
  Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-cp ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ y tế
Upload/2015/6
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên số: 267/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ trưỞng bộ giao thông vận tảI
Upload/2015/7
  BỘ XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Upload/2015/6
  BỘ CÔng nghiệp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/2015/10
  Ngày 07 tháng 03 năm 1994, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định số 90/TTg và 91/TTg về việc tiếp tục sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước và thí điểm thành lập một số Tổng công ty theo mô hình tập đoàn kinh doanh
Upload/2015/6
  Căn cứ Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999
Upload/2015/10
  TỔng cục hải quan cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/2015/6
  Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-cp ngày 24/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
Upload/2015/7
  Căn cứ Luật Dược ngày 14/6/2005
Upload/2015/6
  BỘ trưỞng tổng thư KÝ
  Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/06/2005
Upload/2015/7
  TỔng cục bưU ĐIỆN
  Căn cứ Nghị định số 73/cp ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Căn cứ Nghị định số 73/cp ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 26/2001/QH10 ngày 29/6/2001
Upload/2015/6
  UỶ ban nhân dân tỉnh đIỆn biêN
  Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Upload/2015/5
  Trong mấy năm qua, các mặt hoạt động của ngành cao-su đã có nhiều chuyển biến tốt, tuy nhiên gần đây có tình hình các vườn cây cao-su chưa được chăm sóc và khai thác đúng mức, chất lượng vườn cây có biểu hiện giảm sút
Upload/2015/7
  Căn cứ Nghị định số 73/cp ngày 01-11-1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  BỘ thưƠng mại cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  BỘ thưƠng mại cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/2015/10
  VỀ việc thành lập ban chỉ ĐẠo phòNG, chống lụT, BÃo trung ưƠNG
Upload/2015/6
  Căn cứ Nghị định số 155/HĐbt ngày 15-10-1988 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính
  Tiếp theo Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 116-ct ngày 28-4-1983 về việc bán lẻ xăng dầu cho xe, máy tư nhân
Upload/2015/5
  Ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóA
Upload/2015/10
  Tổng cục thuế nhận được công văn của một số doanh nghiệp về việc thuế suất thuế gtgt đối với nhà thầu, thầu phụ nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thực hiện công việc xây lắp đặt tại Việt Nam
Upload/2015/6
  Căn cứ Luật Đường sắt ngày 14 tháng 6 năm 2005
  Căn cứ Nghị định số 73/cp ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Xét đề nghị của ông Viện trưởng Viện kiểm nghiệm tại công văn số 237/vkn-tch, ngày 27/5/1994
Upload/2015/7
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh tiền giang
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt kế hoạch tài chính và dự toán chi ngân sách hoạt động năm 2009 Dự án “Lâm nghiệp hướng tới người nghèo ở vùng sinh thái nông nghiệp Bắc Trung bộ”
Upload/2015/6
  Phòng có con dấu mang mã hiệu 05, có hình thức, nội dung như phụ lục 2, con dấu này chỉ được sử dụng vào việc xác nhận kết quả thử nghiệm
Upload/2015/7
  BỘ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
Upload/2015/10
  Ubnd tỉnh hà giang sở XÂy dựng
  V/v: góp ý Đề án phát triển kinh tế xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Bình Gia, Đình Lập
Upload/2015/6
  Căn cứ Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999
Upload/2015/5
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy định chế độ thông tin báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Upload/2015/6
  CỤc thuế tp hà NỘI
  Căn cứ Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999
Upload/2015/10
  V/v xử phạt nộp chậm hồ sơ khai thuế sau 90 ngày
Upload/2015/6
  Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26/11/2003
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên số: 440/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/2015/10
  1. Tổ chức quán triệt Nghị quyết 01 và Quyết định 443 đến toàn thể cán bộ, công chức, công nhân, viên chức trong đơn vị
  CỤc gsql về HẢi quan
_layouts/lacvietbio/fckUpload/2015-6
  I. CÔNg tác chỉ ĐẠO, TỔ chức triển khai thực hiệN
Upload/2015/6
  Chủ trương xây dựng Khu di tích Bộ Canh nông tại thôn Hoắc, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang được Bộ phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2886/QĐ-bnn-xd ngày 20/10/2010
Upload/2015/10
  BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 8
Upload/2015/6
  Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được quản lý trên cơ sở tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng
Upload/2015/7
  Ủy ban nhân dân tỈnh nam đỊnH
Upload/2015/10
  Tổng cục Hải quan nhận được công văn ngày 13/8/2013 của Văn phòng fhi 360/Việt Nam về việc miễn thuế 01 lô hàng thiết bị điện thoại gửi từ Mỹ đến Việt Nam cho Văn phòng đại diện tại Hà Nội để sử dụng nội bộ
Upload/2015/6
  Hiện nay dịch bệnh đang gia tăng nhanh về số người mắc bệnh và tử vong, có nhiều nguy cơ lan truyền sang quốc gia khác trong đó có Việt Nam
Upload/2015/10
  Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng
  Ngày nhận được văn bản yêu cầu nộp tiền thi hành án, nếu người được nhận tài sản không tự nguyện nộp tiền thi hành án thì Chấp hành viên tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành án
Upload/2015/6
  BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Upload/2015/10
  Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc với wb để điều chỉnh Hiệp định tín dụng dự án Tăng cường năng lực quản lý giao thông đô thị
Upload/2015/6
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thông qua ngày 21/6/1994
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu tổng thể phần chi phí do ban quản lý dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm thực hiện (lifsap)
Upload/2015/5
  CHỦ nhiệm uỷ ban khoa học và KỸ thuật nhà NƯỚC
Upload/2015/6
  Căn cứ Luật Thanh tra và Luật phòng, chống tham nhũng
Upload/2015/10
  Trả lời công văn số 386/dtw-xk ngày 21/11/2005 của Công ty cổ phần Dược trung ương 1 gửi Bộ Tài chính về việc đề nghị giải quyết lô hàng tinh dầu xá xị tạm giữ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng khu vực 4 tp
  Căn cứ Thông tư số 59/2007/tt-btc ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
  KT. TỔng cục trưỞng phó TỔng cục trưỞng hoàng Việt Cường
Upload/2015/6
  Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-cp ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
Upload/2015/5
  Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-cp ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
Upload/2015/7
  Căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-cp ngày 24/4/1998 của Chính phủ "Về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng"
  Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-cp ngày 4/4/2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
Upload/2015/6
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên số: 583/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/2015/5
  1. Các dự án được bổ sung gồm: Dự án xây dựng mới đường dây 220 kv tân Định Củ Chi và trạm biến áp Củ Chi, quy mô 2 máy X 250 mva, trước mắt lắp 1 máy vận hành vào năm 2008
fileUpload/2015
  Nghị quyết của hộI ĐỒng thẩm phán toà Án nhân dân tối cao
Upload/2015/7
  TỔng cục vật tư việt nam dân chủ CỘng hòA Độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload
  Trung t¢m khoa häc l¢m nghiöp t¢y b¾C
Upload/2015/6
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh sơn la
  BỘ khoa họC, CÔng nghệ VÀ MÔi trưỜNG
Upload/2015/10
  Báo Pháp luật và xã hội online
Upload/2015/5
  QuyếT ĐỊnh thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước thành phố Hải Phòng
Upload/2015/10
  V/v giải đáp vướng mắc về chính sách thu tiền sử dụng đất
  Một số văn bản hướng dẫn của các Bộ, cơ quan Trung ương đã được ban hành; các đoàn công tác liên ngành của Trung ương cũng đã về hướng dẫn các địa phương xây dựng đề án
Upload/2015/5
  Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-cp ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
Upload/2015/7
  CỤc quản lý DƯỢc vn
Upload/2015/6
  TỈnh hưng yên số: 771/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/2015/5
  TỈnh quảng ninh số: 800/2011/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/2015/6
  Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006
Upload/2015/10
  V/v Cử cán bộ tham gia Hội đồng định giá của Bộ Tài chính
  CỤc xuất nhập khẩU
Upload/2015/7
  Ban chỉ ĐẠO 853 tw
  Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (tsnn); Nghị định số 52/2009/NĐ-cp ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tsnn
  Ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòA
Upload/2015/5
  Căn cứ Quyết định số 850/QĐ-ttg ngày 07 tháng 9 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm"
Upload/2015/10
  Căn cứ Quyết định số 977/QĐ-ubnđ ngày 23/3/2015 của ubnd tỉnh về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2015
  1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (usd) tháng 12/2002 là 1 usd = 15. 337 đồng
Upload/2015/6
  Căn cứ Nghị định số 73/cp ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Upload/2015/7
  Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003
Upload/2015/10
  VĂn phòng chính phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/2015/6
  Căn cứ Nghị quyết số 22-nq/tw ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế
Upload/2015/10
  1/ Về doanh thu tính thuế đối với các Hợp đồng của các Công ty nước ngoài cho Công ty apm-saigon Shipping thuê máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải
  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 221/AS2006 ngày 9/11/2006 của Công ty liên doanh apm saigon Shipping Company Ltd đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng (gtgt) đã nộp đối với hoạt động cho thuê container của Tập đoàn ap
  Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đăng ký kế hoạch chuyển lỗ với cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 13/2001/tt-btc ngày 08/3/2001 của Bộ Tài chính thì vẫn tiếp tục chuyển lỗ theo kế hoạch đã đăng ký
  TỔng cục hải quan cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Upload/2015/5
  Căn cứ Quyết định số 44/2003/QĐ-ttg ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác á Âu lần thứ 5 (asem 5)
  Căn cứ Quyết định số 44/2003/QĐ-ttg ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác Á Âu lần thứ 5 (asem 5)
Upload/2015/7
  VỀ việc ban hành chính sách ưU ĐÃI ĐỐi với vậN ĐỘng viên thể thao đẠt thành tích cao tỉnh an giang
Upload/2015/10
  UỶ ban thể DỤc thể thao
Upload/2015/6
  Ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an
Upload/2015/5
  CÁc loại thuốc bảo vệ thực vậT ĐƯỢC ĐĂng ký chính thứC
Upload/2015/10
  Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Công nghiệp rừng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (Chủ Dự án phía Việt Nam): đầu mối tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu tại Việt Nam
  1. Về nhập khẩu gỗ từ Campuchia về Việt Nam: Bộ Công Thương giải quyết theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 10146/vpcp-ktn ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ
  BỘ thưƠng mại cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/2015/7
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị
Upload/2015/5
  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường, xã thuộc thị xã Hội An, huyện Hiên và đổi tên huyện Giằng, tỉnh Quảng Nam
Upload/2015/10
  TỔng cục thuế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Upload/2015/6
  Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10
Upload/2015/10
  Nội dung Văn kiện sửa đổi, bổ sung Hiến chương và Công ước của itu bao gồm việc sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục bầu cử, thủ tục họp, chức năng, nhiệm vụ và một số lĩnh vực hoạt động của itu
  CỤc gsql về HẢi quan
Upload/2015/6
  BỘ ngoại giao cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/2015/7
  Căn cứ vào khoản 10 Điều 103 của Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992
Upload/2015/10
  CỤc gsql về HẢi quan
  TỔng cục hải quan cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Upload/2015/7
  Căn cứ Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 20 tháng 8 năm 1998
  Căn cứ Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 20 tháng 8 năm 1998
Upload/2015/12
  Căn cứ Nghị định số 119/2013/NĐ-cp ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Upload/2015/7
  Ủy ban nhân dân tỉnh đĂk nông
Upload/2015/6
  Ban hành danh mục cây trồNG, CÂy cấm trồNG, CÂy trồng hạn chế trêN ĐƯỜng phố, CÔng viên vưỜn hoa và CÁc khu vực công cộng kháC trêN ĐỊa bàn tỉnh bình phưỚC
Upload/2015/10
  CỤc quản lý chất lưỢng nông lâm sản và thủy sảN
Upload/2015/7
  BỘ thưƠng mại cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/2015/10
  Hoạt động cung cấp thiết bị: áp dụng đối với ngành thương mại có tỷ lệ gtgt tính trên doanh thu chịu thuế là 10% và tỷ lệ thuế tndn tính trên doanh thu chịu thuế là 1%
  Căn cứ Nghị định 33-cp ngày 19 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất, nhập khẩu
Upload/2015/6
  Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005
  CỤc quản lý DƯỢc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Danh mục thực vậT, ĐỘng vật hoang dã quý hiếM
Upload/2015/10
  Thanh tra cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/2015/7
  TỈnh bắc giang
Upload/2015/6
  BỘ ngoại giao cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005
Upload/2015/5
  Bé Xy dùng Sè: 27 /2006/Q§-bxd céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt nam
Upload/2015/7
  CỤc quản lý DƯỢc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/2015/6
  Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
upload/2015/11/06
  Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh,cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 ngày 16 tháng 6 năm2014
Upload/2015/10
  Căn cứ Thông tư số 08/2010/tt-byt ngày 26/04/2010 của Bộ y tế hướng dẫn báo cáo số liệu nghiên cứu sinh khả dụng/tương đương sinh học trong đăng ký thuốc
Upload/2015/5
  Về việc ban hành Danh mục hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng, cấm sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam năm 2001
Upload/2015/10
  Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/6/2005
  1. Công ty tnhh dược phẩm Thiên Ân là doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng miếng dán chườm lạnh hiệu Aikido, xuất xứ Đài Loan từ năm 2002 đến nay
Upload/2015/12
  Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Giao thông vận tải
Upload/2015/6
  Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-cp ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ y tế
Upload/2015/10
  Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc
  Các Công ty đăng ký có thuốc được đính chính
  CỤc thuế tp. HỒ chí minh
Upload/2015/7
  Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 46/2001/QĐ-ttg ngày 4/04/2003 về quản lý, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005
Upload/2015/10
  Các công ty đăng ký có thuốc được đính chính
directory Upload 2015  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương