__88257f8b005926f3.nsf/EA3FEFA66CAAA193882578B6000BF644/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
__88257f8b005926f3.nsf/69E1F81474B751F0882578B6000C1599/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
__88257f8b005926f3.nsf/B8517CAA7F9D9416882578B2000D7A84/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
__88257f8b005926f3.nsf/0F14FEFF6FAC8996882578B70005BBB2/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
__88257f8b005926f3.nsf/956B0140B16EC1E2882578B20007C069/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__88257f8b005926f3.nsf/C379A188690E8AA8882578B500093371/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
__88257f8b005926f3.nsf/57DCAE23FA099D70882578AF000C7A31/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh bắc kạN
__88257f8b005926f3.nsf/61150DB7AEDFB4BA882578B500094FF2/$file
  TỈnh bắc kạn số: 1266/2007/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
__88257f8b005926f3.nsf/8CD75231BE4C5CBE882578B500096EDD/$file
  TỈnh bắc kạn số: 1287/2007/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
__88257f8b005926f3.nsf/49B614224E73061E882578B6000C780B/$file
  Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận và quản lý đối tượng tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Kạn
__88257f8b005926f3.nsf/B3F1F3F4EFFEB2B9882578B5000988D4/$file
  TỈnh bắc kạn số: 1306/2007/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
__88257f8b005926f3.nsf/64A182EFC4A7D3AF882578AF000DBC40/$file
  Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2004 2009. Điều 2
__88257f8b005926f3.nsf/74D0FFF2EB11B378882578B5000A35FE/$file
  Độc lập Tự do Hạnh phúc Bắc Kạn, ngày 29 tháng 8 năm 2007 quyếT ĐỊnh về việc ban hành quy định về định mức xây dựng và phân bổ
__88257f8b005926f3.nsf/A0E839C73E13B432882578B70005FA96/$file
  Về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước
__88257f8b005926f3.nsf/A5E283993935CCF2882578AF000E3916/$file
  TỈnh bắc kạN
__88257f8b005926f3.nsf/447ABB2CD9298993882578B5000AF41E/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN Ủy ban nhân dâN
__88257f8b005926f3.nsf/56370B8A1F4CEC2F882578AF000E6BC2/$file
  Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về phân cấp quản lý sử dụng cán bộ, công chức cấp xã”. Điều 2
__88257f8b005926f3.nsf/65E32F6E1177B1E94725792600057665/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN Ủy ban nhân dâN
__88257f8b005926f3.nsf/BB76AD980C32CBA8882578B20012671E/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
__88257f8b005926f3.nsf/293B6954FDE5DCDC882578B20012B576/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
__88257f8b005926f3.nsf/844F4F0EA89EFC28882578B20012D40E/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt tỉnh Bắc Kạn
__88257f8b005926f3.nsf/4B8F75A76D59EBBE882578B5000B6F21/$file
  Về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước về Quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
__88257f8b005926f3.nsf/CE37A3CF0241D984882578B6000DCA62/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
__88257f8b005926f3.nsf/242B59A64F261D92882578AF002B0152/$file
  Số: 1831/2004/QĐ-ub
__88257f8b005926f3.nsf/B076F4C777A25AEA882578B6000ECE8B/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
__88257f8b005926f3.nsf/673EF3474A9C369E882578B6000EE6ED/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
__88257f8b005926f3.nsf/5BF5CA18B5E547C9882578B6000A2A6B/$file
  Hoµ/qd/Bai bo 1 so khoan phi UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
__88257f8b005926f3.nsf/233A6F0AEBB2601F882578AF0009177D/$file
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 1994
__88257f8b005926f3.nsf/FE3F24938E82BC14882578AF002B30A9/$file
  Điều Giao chỉ tiêu cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu quân dự bị động viên năm 2004, cụ thể như sau
__88257f8b005926f3.nsf/C2DD91E21E4CAB4F882578B60031232D/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
__88257f8b005926f3.nsf/7CCC3C165E8EFEB8882578AF000D0288/$file
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003
__88257f8b005926f3.nsf/01DD971E0753AF4F882578B60031C608/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
__88257f8b005926f3.nsf/386D469B6EDF18FC882578E3003779C2/$file
  Về việc Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hai bánh
__88257f8b005926f3.nsf/7BB302433F5A83ED882578AF0010608D/$file
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003
__88257f8b005926f3.nsf/63E25F3E7CAFEBBA882578B5000737DE/$file
  Độc lập Tự do Hạnh phúc Bắc Kạn, ngày 19 tháng 3 năm 2007 quyếT ĐỊnh về việc phân loại đường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
__88257f8b005926f3.nsf/C85909A91E91FD8E882578AF002C532B/$file
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003
__88257f8b005926f3.nsf/132558FFF79A95B0882578AE002F718E/$file
  Về việc giao chỉ tiêu huy động nghĩa vụ lao động công ích năm 2003
__88257f8b005926f3.nsf/0C1057BF9956219B882578B600328234/$file
  Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với
__88257f8b005926f3.nsf/4A4A08794BF0A5D7882578B600329D67/$file
  Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra văn hoá, thể thao và du lịch liên ngành tỉnh Bắc Kạn"
__88257f8b005926f3.nsf/3F5409F967D66683882578B5000F135A/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc quy định tạm thời chế độ tập luyện, thi đấu thể dục thể thao
__88257f8b005926f3.nsf/571EAABA6A056E71882578B20008276B/$file
  TỈnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
__88257f8b005926f3.nsf/C7DAFC1EA34116D2882578B5000790E3/$file
  Độc lập Tự do Hạnh púc Bắc Kạn, ngày 30 tháng 3 năm 2007 quyếT ĐỊNH
__88257f8b005926f3.nsf/5BBBAB7F1201BD0D882578AF00086DED/$file
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 1994
__88257f8b005926f3.nsf/7605D078CE4051CA882578B60032BBAD/$file
  Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với
__88257f8b005926f3.nsf/60148DCDEB7E85B3882578B6000AD7BE/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc quy định về số lượng và tên gọi
__88257f8b005926f3.nsf/8F778E68A215597A882578B60032D5AB/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN Ủy ban nhân dâN
__88257f8b005926f3.nsf/E5D35A4FD41084D2882578B50007E1BD/$file
  TỈnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
__88257f8b005926f3.nsf/6574DAE39BE9FAA0882578AF0028FA8E/$file
  Về việc quy định mức thu tiền cấp các loại văn bản, chứng chỉ, bản sao bằng tốt nghiệp các bậc học trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
__88257f8b005926f3.nsf/6AEDF22EA064EC09882578B5000E8ADC/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc phân cấp quản lý
__88257f8b005926f3.nsf/8B482F8354476525882578B600330D23/$file
  Về việc quy định mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ du canh, dư cư khi thực hiện định canh, định cư theo Quyết định số 33/2007/QĐ-ttg ngày 05 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai
__88257f8b005926f3.nsf/4E0C5E782BD3642E882578B6000B330C/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc quy định đơn giá trợ cước vận chuyển
__88257f8b005926f3.nsf/9AEABC4801C8757A882578B600332B07/$file
  Ban hành Qui chế phối hợp quản lý thuế theo phương pháp ấn định thuế đối với cơ sở khai thác tài nguyên khoáng sản quí hiếm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
__88257f8b005926f3.nsf/B1DC5AF8EC69D2F6882578B2000C9F44/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành quy định về phụ thu đối với hoạt động khai thác khoáng sản năm 2006 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
__88257f8b005926f3.nsf/C494EE8CA622B7A8882578B7000336AD/$file
  Về việc phân bổ vốn cho vay phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào
__88257f8b005926f3.nsf/25A8B9BBF42AD504882578B70003568B/$file
  Về việc Quy định một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý Nhà nước
__88257f8b005926f3.nsf/B19350FCF4C0B2AA882578B6000B5507/$file
  Căn cứ Nghị định số 38/2005/NĐ-cp ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng
__88257f8b005926f3.nsf/C470141BC4B1A5F0882578B70003FEEC/$file
  Về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
__88257f8b005926f3.nsf/77D129FADF2FC4E4882578B70004901B/$file
  Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước trong công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh
__88257f8b005926f3.nsf/C60638EFE0C5DE60882578B70004AB18/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
__88257f8b005926f3.nsf/83AC84A434825E52882578B500086631/$file
  §/2007/Q§/GD/ pd ®Þnh møc thu cÊp b ng tn thcs-thpt-bt thpt uỷ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
__88257f8b005926f3.nsf/B36FC34EE6FA15C6882578B500088B57/$file
  §/2007/Q§/GD/ pd ®Þnh møc chi c ng t¸c pcgd 2006 2010 UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
__88257f8b005926f3.nsf/615755588A8D8A3B882578B6000B7302/$file
  Về việc quy định mức thu và tỷ lệ trích để lại lệ phí đăng ký cư trú
__88257f8b005926f3.nsf/2983B58E2DD78FB4882578B7000518FA/$file
  Về việc ban hành quy chế Cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh Bắc Kạn
__88257f8b005926f3.nsf/25B14407FFE32B54882578B700053807/$file
  Căn cứ Nghị định số 205/NĐ-cp ngày 14/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ, quy định hệ thống thang lương bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các Công ty nhà nước
__88257f8b005926f3.nsf/67C0926D74EEBFD1882578B700055944/$file
  Về việc phê duyệt mức chi và đối tượng chi kinh phí bảo vệ rừng, kinh phí chuyển giao khoa học công nghệ và khuyến lâm
__88257f8b005926f3.nsf/8E2D9998B572A59A882578B50008F61D/$file
  QuyếT ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”
__88257f8b005926f3.nsf/36C6FAA8BD716C9D882578B700072C6E/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
directory 88257f8b005926f3.nsf  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương