file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/02
  NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/06
  Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2010/03
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2008/01
  BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2009/10
  Mẫu số: 01 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 31 /2009/ttlt-btc –BLĐtbxh ngày 09 tháng 09 năm 2009) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2009/08
  Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2010/01
  VÀ XÃ HỘi số: 03 /2010/tt-blđtbxh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2010/10
  Phụ lục I danh mụC ĐIỂm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật gâY Ô nhiễm môi trưỜng nghiêm trọng và ĐẶc biệt nghiêm trọNG
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2008/06
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/05
  VÀ phát triển nông thôN
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/01
  VÀ phát triển nông thôN
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/08
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1010
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1015
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/09
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1016
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/08
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1017
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1019
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1034
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/09
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1036
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/08
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1039
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1040
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2010/07
  THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/08
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1049
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1065
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1068
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1069
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1081
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2010/06
  Chi tiết mã số và sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng thuộc nhóm 1104 tại Thông tư 216/2009/tt-btc ngày 12/11/2009
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/09
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1107
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1108
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/08
  1109/QĐ-ttg Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2011 quyếT ĐỊnh phê duyệt Đề án thành lập Công ty kinh doanh xổ số tự chọn
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/09
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1137
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2008/04
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 512
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/08
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1165
  TỈnh quảng ninh số: 1178/2011/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho Thanh tra tỉnh Trà Vinh, đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2010 của tỉnh Trà Vinh
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-cp ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/10
  Tặng Cờ thi đua của Chính phủ
  Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/08
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1194
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1195
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1198
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1200
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1201
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1202
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1203
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1204
  TỈnh cao bằng độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1205/2011/QĐ-ubnd cao Bằng, ngày 30 tháng 6 năm 2011 quyếT ĐỊnh ban hành Quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1206
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1223
  Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-cp ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
  Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-cp ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2010/11
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh cà mau độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/08
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1230
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  Ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kiêm Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/08
  Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-cp ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
  1240/QĐ-ttg Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2011 quyếT ĐỊnh phê duyệt Đề án điểm điều tra, kiểm kê rừng
  Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-cp ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1247
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1248
  Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-cp ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
  Số: 1254/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/09
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1255/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Số: 1256/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và các gia đình, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/08
  Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-cp ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
  Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/08
  Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-cp ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1269
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/09
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1270/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1271/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/08
  Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-cp ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1274
  Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 26/2005/pl-ubtvqh, ngày 29 tháng 6 năm 2005
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/09
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1280/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-cp ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
  Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 tập thể và 46 cá nhân thuộc tỉnh Cà Mau (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-cp ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/09
  Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28 tháng 6 năm 2010
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2010/12
  CHÍnh phủ Số: 69
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  Về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
  Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/09
  Xét đề nghị của Ngân hàng Chính sách xã hội công văn 100/nhcs-hđqt ngày 27 tháng 6 năm 2011
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
  Nhân thuộc tỉnh Ninh Bình (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
  Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 3435/TTr-ubnd
  Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 29 cá nhân thuộc tỉnh Kon Tum (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 21 tập thể và 26 cá nhân thuộc Bộ y tế (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân
  Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
  Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/09
  Về việc bổ sung đối tượng đào tạo tại điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1045/QĐ-ttg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2015”
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
  Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
  Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/10
  Hµ Néi, th¸ng 10 n¨m 2006
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/10
  1. Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí Công ty cổ phần, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
  1. Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
  TỈnh bắc kạN
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/09
  TỈnh bắc kạN
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/10
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1392
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2010/08
  QuyếT ĐỊnh về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/10
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1401
  Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 3399/TTr-ubnd
  Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 3398/TTr-ubnd
  Số: 1420/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 3400/TTr-ubnd
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2009/06
  Phụ lục 2A: Chương trình khung trình độ Trung cấp nghề Tên nghề: Quản trị lữ hành
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/10
  Về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
  Về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1438
  Số: 1440/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
  Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2007/11
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1487
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2009/12
  Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-cp ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/06
  THÀnh phố HÀ NỘI
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/05
  THÀnh phố HÀ NỘI
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2007/12
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1653
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2009/01
  VĂn phòng chính phủ Số: 02
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2010/08
  QUỐc hội luật số: 47/2010/QH12 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/10
  Danh mục cảng biểN, BẾn cảng khu vực phía bắC (NHÓM 1) giai đOẠN ĐẾn năM 2020
  Số: 1742 /QĐ-bgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do Hạnh phúc
  Danh mục cảng biểN, BẾn cảng khu vực bắc trung bộ (NHÓM 2) giai đOẠN ĐẾn năM 2020
  Số: 1743 /QĐ-bgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do Hạnh phúc
  Danh mục cảng biểN, BẾn cảng khu vựC ĐÔng nam bộ (NHÓM 5) giai đOẠN ĐẾn năM 2020
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2008/10
  Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm thực hiện theo Nghị định 178/2004/NĐ-cp và Thông tư 05/2006/tt-blđtbxh
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2009/01
  Isposal of industrial explosive materials
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2010/10
  Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2010/12
  Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-cp ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2009/05
  1871/vpcp-qhqt ngày ban hành: 25/03/2009 Trích yếu: Báo cáo vấn đề kinh doanh Công ty Metro Cash & Carry (Đức)
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2008/12
  PHÁt triển nông thôN
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2009/11
  Tiếp tục rà soát, kiến nghị với Trung ương sửa đổi, bổ sung, ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp và các luật có liên quan
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/03
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 20/2010/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân tỉnh bến tre
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2010/04
  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2009/12
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 2078
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/10
  THỦ TƯỚng chính phủ Số : 212
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2008/09
  Số: 88 /2008/QĐ-bnn
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2010/08
  QuyếT ĐỊnh về việc bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/08
  Quy chế Tổ chức và hoạt động của các tổ chức
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/12
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp-Tù do-H¹nh phóc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2007/01
  BỘ giao thông vận tải số: 50 /2006/QĐ-bgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/10
  BỘ giao thông vận tải số: 34/2006/QĐ-bgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2010/03
  THÔng tư Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện BỘ trưỞng bộ CÔng thưƠNG
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/01
  Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2010/12
  THÔng tư Quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2010/11
  Ủy ban nhân dân thành phố CẦn thơ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2010/01
  Đơn vị: Bộ phận
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2007/01
  BỘ giao thông vận tải phưƠng tiệN giao thông đƯỜng sắt giá chuyển hưỚng toa xe khách
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/10
  BỘ CÔng nghiệp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  BỘ giao thông vận tải số: 35
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/12
  Céng hßa x· Héi chñ nghüa viöt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp-Tù do-H¹nh phóc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2007/01
  ®Çu m¸y diesel
  Bé Giao th ng VËn t¶i céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/09
  TIÊu chuẩn xây dựng việt nam tcxdvn 374 : 2006 Xuất bản lần 1
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2010/10
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/08
  Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 25/TTr-stc ngày 28/02/2011 và Báo cáo thẩm định số 59/bc-stp ngày 07/3/2011 của Sở Tư pháp
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2008/09
  QĐ-bnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/08
  TỈnh cao bằng số: 466/2011/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HÔi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/05
  Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2011
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2010/04
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 472
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/06
  Ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòA
  TỈnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/09
  QuyếT ĐỊnh số 68/2006/QĐ-bnn, ngày 13 tháng 9 năm 2006
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/11
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2009/06
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2010/11
  Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia số 17/2004/pl-ubtvqh 11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/08
  TỈnh cao bằng độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 712/2011/QĐ-ubnd cao Bằng, ngày 25 tháng 4 năm 2011 quyếT ĐỊNH
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2008/06
  BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư Số: 731/2008/QĐ-bkh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/09
  BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/08
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 823/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/10
  BỘ quốc phòng bộ lao đỘng-thưƠng binh
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/06
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 842/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/09
  Phụ lục danh sách cơ SỞ SỬ DỤng năng lưỢng trọng đIỂM
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2010/07
  Phô lôc III quy ho¹ch th¨m dß, khai th¸c vµ sö dông kho¸ng s¶n cho nhµ m¸y XI m¨ng lß ®øng ®Õn khi dõng ho¹t ®éng
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/08
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 892
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2010/07
  PHỤ LỤc số 01 (Kèm theo Thông tư số 91/2010/tt-btc ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính ) I- danh mục chứng từ KẾ toáN
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/08
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 937
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 959
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/09
  Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005 và Nghị định số 87/2010/NĐ-cp ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2007/11
  Số: 1491/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/08
  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2004/tt-btc ngày 26/4/2004 của
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2009/10
  Quy hoach pho tan so vtd qg
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2008/12
  Phụ lục A3 BÁo cáo tiếp nhận và quản lý viện trợ phi chính phủ NƯỚc ngoài I. Các nội dung của dự án
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2009/04
  VĂn phòng chính phủ Số: 114
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2009/11
  MẪu c/o mẫu aanz
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2007/01
  B¶ng Tiªu chuÈn kü thuËt vËt liÖu nhò t­¬ng a xit
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2007/09
  Số: 1238/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/10
  Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2006
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/04
  Phụ lục SỬA ĐỔi tên tổ chức xin đĂng ký, TÊn thuốC, DẠng thuốC, ĐỐi tưỢng phòng trừ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/03
  24/nq-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2007/04
  THỦ TƯỚng chính phủ —— CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/02
  TỈnh thừa thiên huế Số: 55/2010/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2008/07
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1024
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2009/06
  Nghị ĐỊnh quy định xử phạt VI phạm hành chính về bình đẳng giới
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2010/12
  Danh mục các loàI ĐỘng vậT, thực vật hoang dã thuộc quản lý CỦa công ưỚc về buôn bán quốc tế CÁc loàI ĐỘng vậT, thực vật hoang dã nguy cấP
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2009/07
  UỶ ban nhân dân tỉnh thái nguyên cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2008/06
  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/tt-bts ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ cp ngày 4 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2010/06
  Phô lôc I danh môc thuèc gy nghiÖn
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/02
  THÔng tư Quy định về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các loài thuỷ sinh quý hiếm
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2009/12
  PHỤ LỤc II quy tắc cụ thể MẶt hàng (psr)
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2009/07
  TỈnh đỒng tháP Độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/06
  BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2008/11
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1844
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2008/04
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh gia lai độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2010/08
  BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn số: 35
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/06
  BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2009/02
  QuyếT ÐỊnh về ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị đối với 4 ô phố trước Hội trường Thống Nhất thuộc phường Bến Nghé quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2009/06
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2010/01
  Phụ lục SỬA ĐỔI, BỔ sung một số NỘi dung của thông tư SỐ 09/2009/tt-bnn ngàY 3 tháng 3 NĂM 2009
directory file-remote-v2 DownloadServlet  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương