PortalFolders/ImageUploads/SKHCN/12/tin hoat dong/thang 10-2012
  Xác định đóng góp của khoa học và công nghệ vào Năng suất yếu tố tổng hợp (tfp)
sitefolders/thcsgiaduc-thuynguyen/745/tư liệu
  Unit 2 presonal information a, telephone numbers
SiteFolders/TruongTHPTNguyenDuDx/469
  ĐỀ CƯƠng ôn tập hki hóa họC 11 CƠ BẢn a. Trắc nghiệm chủ đề 1: SỰ ĐIỆn LI
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917/TTHC
  Mẫu số 10 Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2010/tt-blđtbxh ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội CƠ quan có thẩm quyền công ty
PortalFolders/ImageUploads/UBNDTP/1785
  CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  Nghị định của Chính phủ số 107/2004/NĐ-cp ngày 01 tháng 4 năm 2004 quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp
  BỘ XÂy dựng
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917/TTHC
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 75/2006/NĐ-cp ngàY 02 tháng 8 NĂM 2006 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật giáo dụC
SiteFolders/KCN/211/Phong doanh nghiệp/Các biểu mẫu
  Ban hành kèm theo Thông
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  BỘ TÀi chính
  CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917/TTHC
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
PortalFolders/ImageUploads/STC/20
  BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917/TTHC
  CỦa bộ XÂy dựng số 04/2006/tt-bxd ngàY 18 tháng 8 NĂM 2006 HƯỚng dẫn thực hiện quy chế khu đÔ thị MỚi ban hàNH
sitefolders/thcslaple-thuynguyen/755
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng thcs lập lễ
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 71/2008/NĐ-cp ngàY 05 tháng 06 NĂM 2008
PortalFolders/ImageUploads/SNOV/47/Phap che/2014/t7
  KẾt quả XỬ LÝ phảN ÁNH, kiến nghị VỀ quy đỊnh hành chính theo thẩm quyềN
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  BỘ XÂy dựng số: 10/2010/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
SiteFolders/1024/291/Bo Giao duc va Dao tao/2015
  Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917/TTHC
  Nghị Định của Chính Phủ Về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng
PortalFolders/VBDH
  UỶ ban nhân dân thành phố HẢi phòNG
SiteFolders/KCN/211/Phong doanh nghiệp/Các biểu mẫu
  Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/tt-blđtbxh ngày 29
PortalFolders/ImageUploads/TNMT/46
  TÌnh hìNH, KẾt quả giải quyết tthc tại cơ quan, ĐƠn vị trực tiếP giải quyết tthc
PortalFolders/ImageUploads/QLC_PHK/371
  Mẫu số 5/BCĐBHĐnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Mẫu số 6/BCĐBHĐND
  4cm X 6 cm tiểu sử TÓm tắT
SiteFolders/KCN/211/Phong doanh nghiệp/Các biểu mẫu
  Phụ lục số 10 MẪu báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao đỘng cấp cơ SỞ
PortalFolders/ImageUploads/PNN/1211/Nong thon moi
  Ủy ban nhân dân huyện thủy nguyên số: 1027
  Ủy ban nhân dân huyện thủy nguyên số: 1032
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917/TTHC
  BỘ XÂy dựng số: 1062 /QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
PortalFolders/ImageUploads/GDDT/57
  Ubnd thµnh phè h¶i phßng Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
PortalFolders/ImageUploads/UBNDTP/1455
  UỶ ban nhân dân thành phố HẢi phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/Vanban
  THỦ TỤC ĐĂng ký CẤp giấy chứng nhậN ĐẦu tư VÀ thủ TỤc thẩm tra cấp giấy chứng nhậN ĐẦu tư TẠi tp hồ chí minh
PortalFolders/ImageUploads/GDDT/57
  Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o §éc lËp Tù do H¹nh phóc
PortalFolders/ImageUploads/UBNDTP/1721/BC KTXH
  CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
PortalFolders/ImageUploads/PHL/700/linh vuc ld
  Mẫu số 11 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
PortalFolders/ImageUploads/PNV/1205
  Uû ban nhn dn huyÖn thñy nguyªn
PortalFolders/ImageUploads/PNN/1211/Nong thon moi
  Ủy ban nhân dân huyện thủy nguyên số: 1139
PortalFolders/ImageUploads/tttgpl/1896/van ban phap luat
  BỘ TƯ pháp số: 1147/QĐ-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  Phần A: những quy đỊnh chung I- phạm VI áp dụNG
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917/TTHC
  Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở
PortalFolders/ImageUploads/STC/20
  SỞ TÀi chính số: 1182/ stc-nshx về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1717/QĐ-ubnd ngày 10/9/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  BỘ CÔng thưƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PortalFolders/ImageUploads/QDS/167/VB chỉ đạo-ĐH
  QUẬN ĐỒ SƠn số: 54 /bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
PortalFolders/ImageUploads/HTL/75
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập -tự do -hạnh phúc
_layouts/fiaportal/uploads/old_data/uploads/Doc
  CÔng văn của tổng cục hải quan số 4209/tchq-gsql ngàY 12 tháng 09 NĂM 2006
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
PortalFolders/ImageUploads/UBNDTP/1785
  Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-cp ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
PortalFolders/ImageUploads/PNN/1211/Nong thon moi
  Ủy ban nhân dân huyện thủy nguyên số: 1345
PortalFolders/ImageUploads/tctth/2121/năm 2010
  Quy định về tiêu chuẩn đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo và quản lý Trường Chính trị Tô Hiệu
qlvb/New folder/fmembers
  TỈnh đẮk nông số: /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
PortalFolders/ImageUploads/UBNDTP/1455
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc Lập- tự do- hạnh phúc
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ TÀi chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản
PortalFolders/ImageUploads/BCVT/1553
  SỞ thông tin và truyềN thôNG
PortalFolders/ImageUploads/TNMT/46/Tai lieu HNTT
  BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sitefolders/root/3
  Báo điện tử Hải Phòng đưa tin bài viết: Trưng bày 148 sản phẩm tại Triển lãm đồ dùng, thiết bị, đồ chơi sáng tạo bậc học mầm non thành phố
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  Uû ban nhn dn thµnh phè H¶i Phßng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt na
  NĐ-cp độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2004 nghị ĐỊnh của chính phủ
  Đã hoàn thành công tác thi công các công trình thăm dò theo Giấy phép thăm dò khoáng sản số ngày tháng năm
PortalFolders/ImageUploads/SXD/44/HanhChinhCong/UBNDTP
  II. Lĩnh vực phát triển đô thị Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc thẩm quyền của ubnd thành phố
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
qlvb/New folder/fmembers
  Biểu số 2: TỔng hợp nhu cầu vốN ĐIỀu chỉNH, BỔ sung, LẬp quy hoạch mới năM 2010
PortalFolders/ImageUploads/SKHCN/12/dich vu cong/thu tuc hanh chinh/LINH VUC I - HOAT DONG KHCN
  4. thực hiện nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệ CẤp thành phố Trình tự thực hiện
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  CHÍnh phủ Số: 91/2010/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PortalFolders/ImageUploads/BCVT/10/BCNganhTTTT
  Ubnd thành phố HẢi phòng sở thông tin và truyềN thôNG
PortalFolders/ImageUploads/UBNDTP/930/docs
  UỶ ban nhân dân thành phố HẢi phòng số: /bc-ubnd (DỰ thảO)
PortalFolders/ImageUploads/SNOV/47/TDKT/2011
  CHÍnh phủ Số: 42/2010/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
PortalFolders/ImageUploads/QLC_PNX/374
  Chỉ số phát triển công nghiệp thành phố 9 tháng tăng 15,15%
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất; giao đất
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003
SiteFolders/KCN/211/Phong doanh nghiệp/Các biểu mẫu
  Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/tt-blđtbxh
CongVan/2011/TaiLieu
  ĐỀ CƯƠng tuyên truyền kỷ niệm 70 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  Số: 25/2009/tt-btnmt
PortalFolders/ImageUploads/PMK/691
  Ubnd ph­êng minh khai Quy tr×nh thay ®æi, c¶i chÝnh, bæ sung hé tÞch
PortalFolders/ImageUploads/PHV/694
  UỶ ban nhân dân thành phố HẢi phòng số: 1772/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Uû ban nhn dn ph­êng hïng v­¬ng
qlvb/New folder/fmembers
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam phòng thẩM ĐỊnh dự ÁN Độc lập Tự do Hạnh phúc
  Ubnd tỉnh đĂk nông sở KẾ hoạch và ĐẦu tư­
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  Ban hành quy đỊnh về quản lý DỰ ÁN ĐẦu tư XÂy dựng công trình sử DỤng vốn ngân sách nhà NƯỚc trêN ĐỊa bàn thành phố HẢi phòNG
PortalFolders/ImageUploads/GTCC/34/Thu tuc hanh chinh
  I. LĨNh vực xây dựng cơ BẢN
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  BỘ CÔng thưƠng số: 51/2008/QĐ-bct cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
PortalFolders/ImageUploads/STC/20/2015/Quy IV-2015
  Nghị quyết số 39-nq/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. I- tình hình và nguyên nhâN
qlvb/New folder/fmembers
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở KẾ hoạch và ĐẦu tư Độc lập Tự do Hạnh phúc
PortalFolders/ImageUploads/Portal/1
  HỘI ĐỒng nhân dân thành phồ HẢi phòNG
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  QuyÕt ®Þnh cña thñ t­íng chÝnh phñ Sè 181/2005/Q§-ttg ngµy 19 th¸ng 7 n¨m 2005 quy ®Þnh vÒ phn lo¹i, xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c ng lËp
PortalFolders/ImageUploads/PSD/697/tin tuc
  Ủy ban bầu cử phưỜng sở DẦU
PortalFolders/ImageUploads/SNOV/47/TDKT/2011
  UỶ ban nhân dân thành phố HẢi phòng số: 1826/QĐ-ubnd
PortalFolders/ImageUploads/STC/20
  Căn cứ Thông tư số 03/2005/tt-btc ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính
PortalFolders/ImageUploads/UBNDTP/1455
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1874
PortalFolders/ImageUploads/CCDS/1052/2015
  Chi cục dân số-khhgđ
vPortalBPC/SiteFolders/phuocminh/263
  Bài ca chính thức của giai cấp vô sản thế giới
PortalFolders/ImageUploads/STP/40/TAILIEU HP
  Ngàn cân treo sợi tóc
PortalFolders/ImageUploads/HTL/75
  TÌm hiểu hiến pháp nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
sitefolders/thptquoctuan/643/sudia/2015
  Đề cương ôn thi môn Lịch sử 12 phần I: LỊch sử thế giới từ 1945 2000
PortalFolders/ImageUploads/UBNDTP/1785
  VĂn phòng chính phủ
PortalFolders/ImageUploads/UBNDTP/1638
  Ủy ban dự thảo sửA ĐỔi hiến pháp năM 1992 BẢng so sánh giữa hiến pháp năM 1992 VỚi dự thảo sửA ĐỔi hiến pháp năM 1992
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  Về việc ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo
  Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003
  Điều Trình tự lập và phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng
PortalFolders/ImageUploads/SNOV/47/tongiao/Tai lieu
  Ban chấp hành trung ưƠng ———— Số: 25-nq/tw đẢng cộng sản việt nam
sitefolders/thptkienan/621/văn bản chuyên môn/hướng dẫn ôn thi quốc gia năm 2016
  HƯỚng dẫN Ôn thi thpt quốc gia năm họC 2015 2016 MÔN: tiếng anh thpt
CongVan/2011/TaiLieu/DaiHoi
  LẦn thứ nhiệm kỳ (2012-2014)
sitefolders/thpttrannguyenhan/2290
  ĐỀ CƯƠng ôn tập thi tốt nghiệp trung học phổ thôNG(2013-2014) phầN 1- chưƠng trình ôn tậP
PortalFolders/ImageUploads/QDK/66/2016/Bầu cử
  UỶ ban bầu cử thành phố HẢi phòNG
PortalFolders/ImageUploads/ttkhxhvnv/2026
  BẪy thu nhập trung bình và Ứng phó CỦa viỆt nam ts. Nguyễn Trần Minh Trí
sitefolders/thcsthuyson-thuynguyen/772
  Ga lịch sử 6 gv: Nguyễn Thị Hân Trường thcs thủy Sơn Huyện Thủy Nguyên
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  Ủy ban nhân dân thành phố HẢi phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
PortalFolders/ImageUploads/ttkhxhvnv/2026
  Du lịch vùng đỒng bằng sông hồNG: SẢn phẩm sinh thái nhân văn là DÒng chủ LƯU
PortalFolders/ImageUploads/GDDT/57
  Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
SiteFolders/SYT/221/thang9
  Ban chấp hành trung ưƠng số 217-QĐ/tw đẢng cộng sản việt nam
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 70/2009/NĐ-cp ngàY 21 tháng 08 NĂM 2009 quy đỊnh trách nhiệm quản lý nhà NƯỚc về DẠy nghề chính phủ
  Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006
PortalFolders/ImageUploads/STP/40
  Ubnd thành phố HẢi phòng sở TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
PortalFolders/ImageUploads/STP/2332/Yte
  I. LĨNh vực giáM ĐỊnh y khoa, pháp y, pháp y tâm thần bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở y tế
  C. thủ TỤc hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của uỷ ban nhân dân cấp huyệN (03 tthc)
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  BỘ VĂn hoá-thông tin
PortalFolders/ImageUploads/UBNDTP/1638
  Chỉ thị số 23 -ct/tw ngày 27 tháng 3 năm 2003 của Ban Bí thư về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917/TTHC
  TÊn công ty
_layouts/fiaportal/uploads/old_data/uploads/Doc
  CỦa tổng cục trưỞng tổng cục hải quan số 927/QĐ-tchq ngàY 25 tháng 5 NĂM 2006 VỀ việc ban hành quy trình thủ TỤC
CongVan/2011/QuyDinhQuyChe
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy định về tiêu chuẩn cán bộ của
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
sitefolders/mncatbi-haian/1276/qlvb
  Ủy ban nhân dân quận hải an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
PortalFolders/ImageUploads/PHVT/690
  Ủy ban nhân dân phưỜng hoàng văn thụ
PortalFolders/ImageUploads/QLC_PHN/372
  UỶ ban nhân dân phưỜng hồ nam số: 52/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
PortalFolders/ImageUploads/STC/20
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập-Tự do-Hạnh phúc
PortalFolders/ImageUploads/QHB/65
  Thông tư số 35/2008/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
PortalFolders/ImageUploads/ttkhxhvnv/2026
  BÌnh luận về miễn trách nhiệm do VI phạm hợP ĐỒng tạI ĐIỀU 294 luật thưƠng mạI 2005 ThS. Bùi Hưng Nguyên
SiteFolders/CAILAY/200/BAO CAO
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam huyện cai lậY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SiteFolders/chogao/203/QLVB
  Ban thưỜng vụ Số: /bc-btv cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  LUẬt nhà Ở CỦa quốc hội nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số 56/2005/QH11 ngàY 29 tháng 11 NĂM 2005
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 71
sitefolders/pgdhkienthuy/611
  PHÒng gd & Đt huyện kiến thụy lịch công tác tháng 03 NĂM 2016
PortalFolders/ImageUploads/ttkhxhvnv/2026
  THÀnh phố hoa phưỢng đỎ
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  BẢn khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạT ĐỘng khoan thăm dò, khai thác nưỚc dưỚI ĐẤT
SiteFolders/chogao/203/QLVB
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ban chỉ ĐẠO ĐỀ ÁN 343
PortalFolders/ImageUploads/Portal/1
  PHỤ LỤC 2 BẢng tọA ĐỘ CÁc mốC ĐỊa giới hành chính và ĐIỂM ĐẶc trưng trêN ĐƯỜng đỊa giới hành chính phưỜng nam sơn theo chỉ thị SỐ 364/CT
PortalFolders/ImageUploads/UBNDTP/1785
  2. Phát huy tối đa lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của đất nước, đặc biệt là tiềm năng biển, để phát triển hệ thống giao thông vận tải hợp lý, tiết kiệm chi phí xã hội
PortalFolders/ImageUploads/Portal/1
  PHỤ LỤC 3 BẢng tọA ĐỘ CÁc mốC ĐỊa giới hành chính và ĐIỂM ĐẶc trưng trêN ĐƯỜng đỊa giới hành chính xã an đỒng theo chỉ thị SỐ 364/CT
PortalFolders/ImageUploads/ttkhxhvnv/2026
  TÁC ĐỘng của tpp vớI ĐỊnh hưỚng phát triển công nghiệp của hải phòng ts. Nguyễn Xuân Quang
PortalFolders/ImageUploads/DLDD/1533
  CÂu hỏi cuộc thi tìm hiểu từ Ba Sẵn sàng đến thanh niên tình nguyện và 60 năm Giải phóng Thủ Đô Hà Nội
PortalFolders/ImageUploads/UBNDTP/1785
  CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
PortalFolders/ImageUploads/PVH/1237/VAN BAN PHAP QUY/AN NINH TRAT TU
  Nghị ĐỊnh số 72/2009/NĐ-cp ngàY 3 tháng 9 NĂM 2009 CỦa chính phủ quy đỊnh đIỀu kiện về an ninh, trật tự ĐỐi với một số ngàNH, nghề kinh doanh có ĐIỀu kiện chính phủ
PortalFolders/ImageUploads/QLC_PKD/380/NỘI DUNG TTHC LĐTBXH/BIỂU MẪU/biểu mẫu bảo trợ
  Mẫu số 4 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/ttlt-blđtbxh-btc ngày 24 tháng 10 năm 2014) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
PortalFolders/ImageUploads/STP/40
  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
PortalFolders/ImageUploads/TNMT/46/BD-DC
  UỶ ban nhân dân thành phố HẢi phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
PortalFolders/ImageUploads/PHV/694
  VÞ trÝ ®Þa lý Ph­êng Hïng V­¬ng, quËn Hång Bµng, thµnh phè H¶i Phßng
PortalFolders/ImageUploads/SNOV/47/HD QD 453 2010
  Hải Phòng, ngày 24 tháng 3 năm 2010
PortalFolders/ImageUploads/CCDS/1052/2016NewFolder
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015
PortalFolders/ImageUploads/CCDS/1052/2016NewFolder/thang 5
  Của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025 và Chỉ thị 04/ct-byt ngày 15/3/2016 của Bộ y tế về việc tăng cường giải quyết tình trạng
PortalFolders/ImageUploads/BCVT/737
  BỘ thông tin và truyềN thông ───────── CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
PortalFolders/ImageUploads/PPBC/695/tai lieu dinh kem/tiêu chuẩn thực phẩm
  Thịt tươi – Qui định kỹ thuật
PortalFolders/ImageUploads/Portal/1
  PHỤ LỤC 1 BẢng tọA ĐỘ CÁc mốC ĐỊa giới hành chính và ĐIỂM ĐẶc trưng trêN ĐƯỜng đỊa giới hành chính phưỜng đỒng tiến theo chỉ thị SỐ 364/CT
SiteFolders/KCN/211/Phong doanh nghiệp/Các biểu mẫu
  Phụ lục số 4 MẪu báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao đỘng của doanh nghiệP
PortalFolders/ImageUploads/TNMT/46/BD-DC
  BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số: 08/2008/QĐ-btnmt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
PortalFolders/ImageUploads/QHB/65/2015/BO TTHC 2015/Thanh tra
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập- tự do- hạnh phúc
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  CỦa bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số 52/2008/QĐ-blđtbxh ngàY 05 tháng 05 NĂM 2008
sitefolders/thcsdonghai-haian/777
  Ubnd quận hải an trưỜng thcs đÔng hảI
sitefolders/thpttrannguyenhan/641
  MỤc lục nội dung
SiteFolders/KCN/211/Phong doanh nghiệp/Các biểu mẫu
  Phụ lục 9 HƯỚng dẫn kê khai c/O
PortalFolders/ImageUploads/GDDT/57
  MẪu trình bày văn bản và BẢn sao văn bảN
SiteFolders/TruongTHPTNguyenDuDx/507
  TRƯỜng thpt nguyễn du tổ HÓa họC
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917/TTHC
  QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 64/1998/QĐ-ttg ngàY 21 tháng 3 NĂM 1998 VỀ việc giảm tiền mua nhà Ở cho một số ĐỐi tưỢng khi mua nhà Ở Đang thuê thuộc sở HỮu nhà NƯỚC
PortalFolders/ImageUploads/QLC_PTC/377
  4cm X 6 cm tiểu sử TÓm tắT
PortalFolders/ImageUploads/UBNDTP/1785
  CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sitefolders/thpthongphong/624/newfolder1
  TRƯỜng thpt lê HỒng phong
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917/TTHC
  Nghị ĐỊnh về mua bán và kinh doanh nhà ở
PortalFolders/ImageUploads/CCDS/1052/Hoa
  Ủy ban nhân dân thành phố HẢi phòng số: 655/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
PortalFolders/ImageUploads/STP/2332/TTVH
  I. Lĩnh vực Văn hóa: Thủ tục đăng lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Trình tự thực hiện
PortalFolders/ImageUploads/UBNDTP/1785
  BỘ TÀi chính số: 69/2013/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
PortalFolders/ImageUploads/QHB/65/Hoi thi CNTT
  CÂu hỏi phần thi trắc nghiệM
SiteFolders/chogao/203/QLVB
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ban chỉ ĐẠo thực hiệN ĐỀ ÁN 704/TTg
PortalFolders/ImageUploads/SNOV/47/Phap che/2014
  Số: 718/nq-ubtvqh13 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  UỶ ban thưỜng vụ quốc hội số: 724/2009/nq-ubtvqh12
  UỶ ban thưỜng vụ quốc hội số: 725/2009/ubtvqh12 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
PortalFolders/ImageUploads/UBNDTP/1455
  Căn cứ Quyết định số 992/QĐ-ubnd ngày 16/6/2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án xây dựng Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng năm 2008
PortalFolders/ImageUploads/PTCKH/1208/Van ban
  Danh b¹ ®iÖn tho¹i
sitefolders/thptnamtrieu/662
  Câu 1: Trong một dao động điều hòa thì: Li độ, vận tốc gia tốc biến thiên điều hóa theo thời gian và có cùng biên độ Lực phục hồi cũng là lực
PortalFolders/ImageUploads/SKHCN/12/dich vu cong/thu tuc hanh chinh/LINH VUC I - HOAT DONG KHCN
  5. nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệ Trình tự thực hiện
  11. giải thể TỔ chức khoa học và CÔng nghệ Trình tự thực hiện
SiteFolders/Root/1
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập -tự do Hạnh phúc
PortalFolders/ImageUploads/QLC_PHK/371
  BẢn kê khai tài sảN, thu nhập của ngưỜI Ứng cử ĐẠi biểu hộI ĐỒng nhân dâN
sitefolders/truongmamnonhaivien/307/vanban
  Tài liệu hướng dẫn người sử dụng dịch vụ Megacamera Unisight
PortalFolders/ImageUploads/PVH/1237/chuong trinh
  Ủy ban nhân dân huyện thủy nguyêN
PortalFolders/ImageUploads/STP/40/Dân sự (sửa đổi)
  Ủy ban thưỜng vụ quốc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
PortalFolders/ImageUploads/GDDT/57
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §éc lËp Tù do H¹nh phóc
sobannganh/soldtbxh/Lists/Danh sch cc bi vit tin tc v s kin/Attachments/118
  Ubnd tỉnh bắc ninh sở lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
PortalFolders/ImageUploads/QLC_PKD/380/NỘI DUNG TTHC LĐTBXH/BIỂU MẪU/biểu mẫu bảo trợ
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc SƠ YẾu lý LỊCH
PortalFolders/ImageUploads/GDDT/57
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §éc lËp Tù do H¹nh phóc
oldsite/myfoodstamps/docs
  Senior Legal Hotline
uploads/Shareholder
  Cty coå phaàN ÑAÀu tö phaùt trieån coâng nghieäp -thöÔng maïi cuû chi
PortalFolders/ImageUploads/GDDT/57
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §éc lËp Tù do H¹nh phóc
PortalFolders/ImageUploads/UBNDTP/1721/BC KTXH
  CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
SiteFolders/Root/1
  CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
PortalFolders/ImageUploads/GDDT/57
  Ubnd thµnh phè H¶i phßng Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o
PortalFolders/ImageUploads/STP/40
  SỞ TƯ pháp công an bảo hiểm xã HỘi thành phố
qlvb/New folder/fmembers
  Ubnd tỉnh đẮk nông sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
PortalFolders/ImageUploads/UBNDTP/1785
  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước
PortalFolders/ImageUploads/TTTP/175/docs
  Mẫu số 02: kèm theo Thông tư số /2011/tt-ttcp ngày / /2011 của ttcp
PortalFolders/ImageUploads/STP/40
  SỞ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
PortalFolders/ImageUploads/Portal/1
  Thực hiện Nghị quyết số 23/2013/nq-hđnd ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt các sông: Rế, Giá, Đa Độ, Chanh Dương; kênh Hòn Ngọc
  Hải Phòng, ngày 24 tháng 11 năm 2015
sitefolders/thpttrannguyenhan/2290
  Đảo từ với câu điều kiện: Đảo từ với câu điều kiện loại 1
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008
UserFiles/files/Vanban_tailieu/AFC-banhnah
  Tin tức của afc tin tức cấp 2
PortalFolders/ImageUploads/HTL/75
  Tổng Hợp Tổ Tợp Phím Tắt Trong Windows
_layouts/1033/DongNai/HDND/home/cac-ky-hop/mlnewsfolder.2007-01-23.9800078854/mlnews.2006-07-24.5810648692
  Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003
UserFiles/Servers/Server_51888/File/Learning Support Services/12-13 PI Letters
  HỌc khu garvey trường Tiểu Học Monterey Vista Trường Học Xuất Sắc Của California, Trường Học Đạt Được Thiên Luật I của California, Trường Học Đạt Được Huy Chương Màu Xanh, nclb
Upload/shareholder
  Supercomputer to use new Nvidia 'Fermi' chip
PortalFolders/ImageUploads/ttkhxhvnv/2026
  Vũ Thị Thành Lý Thị Quỳnh Trang
qlvb/New folder/fmembers
  Ubnd tỉnh đẮk nông sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
PortalFolders/ImageUploads/PPBC/695/tai lieu dinh kem/ISO/QT chung
  Quy tr×nh kiÓm so¸t sù kh ng phï hîp vµ kh¾c phôc, phßng ngõa sai lçi
sitefolders/thpttrannguyenhan/2290
  SỞ giáo dục và ĐÀo tạo hải phòng trưỜng thpt trần nguyên hãN
  Revision cách nhận biết từ loại: a. Cánh nhận biết danh từ
PortalFolders/ImageUploads/Heza/771
  Tặng con gái Phương Anh Nhân ngày ra trường mẫu giáo
uploads/9/7/8/8/9788651
  HƯỚng dẫn làm việc dự Án qlinkgold thời gian thanh toán
upload/hinhanh
  CÔng ty tnhh kim bàNG
uploads/4/8/4/7/4847398
  Danh sách nhóm thực hiệN
SiteFolders/thptnguyenvanlinh/2725/TaiLieu
  THÔng báo cuộc thi “TRÍ tuệ athena” LẦn thứ 4
PortalFolders/ImageUploads/UBNDTP/1455
  HỆ thống thư ĐIỆn tử Các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật
c/document_library
  2. danh mục thuốc phóng xạ VÀ HỢp chấT ĐÁnh dấU
upload/product
  NGÀY 1 : tp. Hcm – bangkok (THÁi lan) (Ăn nhẹ ) Chiều
SiteFolders/SYT/221/thang 12/Du phong
  Sản xuất quy mô CÔng nghiệp dầu mù u được ép từ nhân hạt của cây mù u Calophyllum inophyllum
Portals/0/docs/from_old_website/documents/meetings/inc4/fr/inf11
  English only intergovernmental negotiating committee for an international legally binding instrument
SiteFolders/thpttrannguyenhan/2290
  Revision cách nhận biết từ loại: a. Cánh nhận biết danh từ
68.134.48.31=_38269-never-love-a-stranger1961-cardinal-gc-602-by-harold-robbins-b002tcrmbw.pdf
  [veby]⋙ Never Love a Stranger,1961 cardinal gc 602 by Harold Robbins #70ber2okzfn #Free Read Online
50.7.93.29=_221696-DIPLOM OLDI AMALIYOTI UCHUN2.Maktabgacha ta\'lim tashkilotida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma\'naviy-axloqiy tarbiyalash.rtf
  Tasdiqlayman
118.238.203.31=_138786-White Gold Elegant Appreciation Certificate .pdf
  White Gold Elegant Appreciation Certificate
directory old  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương