vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2712
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2256
  TỈnh yên bái số: 1002/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2877
  TỈnh yên bái số: 1002/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2261
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/232
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 1021/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2263
  TỈnh yên bái số: 1022/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2269
  Về việc: Phê duyệt dự toán phương án bồi thư­ờng, hỗ trợ và tái định c­ư
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2270
  CHỦ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh yên báI
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2265
  Ủy ban nhân dân tỉnh yên báI
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2267
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI ­­­­­­­­­
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2788
  TỈnh yên bái số: 1065/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/242
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2352
  TỈnh yên bái số: 1087/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2353
  TỈnh yên bái số: 1090/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2274
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt sử dụng khoản tiền kết dư trong hoạt động hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 4 do Hội đồng tỉnh Val-de-Marne (Cộng hoà Pháp) tài trợ chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh yên báI
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1719
  Ủy ban nhân dân tỉnh yên báI
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/55406F165B3B77684725714D000B395C/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2278
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2279
  CHỦ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh yên báI
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2304
  TỈnh yên báI
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2305
  TỈnh yên bái số: 1118/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2306
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 1119/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2307
  TỈnh yên báI
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2819
  TỈnh yên báI
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2820
  TỈnh yên báI
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2312
  Ubnd tỉnh yên bái hộI ĐỒng biên tập cổng giao tiếP ĐIỆn tử
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2802
  TỈnh yên báI
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2803
  Về việc đổi tên Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn thành Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2804
  TỈnh yên bái số: 1128/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2823
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2824
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 1147/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2826
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 1149/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2313
  Về việc phê duyệt Điều lệ Trường Cao đẳng nghề Yên Bái chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh yên báI
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2327
  TỈnh yên bái số: 1168/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2354
  TỈnh yên bái số: 1176/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2830
  TỈnh yên bái số: 1180/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2833
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 1185/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2328
  TỈnh yên bái số: 1186/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2835
  TỈnh yên bái số: 1187/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1276
  V/việc ghi thu, ghi chi kinh phí khắc phục thiên tai
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2838
  TỈnh yên bái số: 1189/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2843
  TỈnh yên bái số: 1194/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2433
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2435
  Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật Bước 2
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2844
  TỈnh yên bái số: 1195/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2846
  TỈnh yên bái số: 1205/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2461
  TỈnh yên bái số: 1207/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2329
  TỈnh yên bái số: 1218/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2330
  TỈnh yên bái số: 1219/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2866
  TỈnh yên bái số: 1244/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2350
  Yên Bái, ngày 25 tháng 8 năm 2009
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2864
  Yên Bái, ngày 16 tháng 8 năm 2010
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2893
  TỈnh yên bái số: 1293/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2360
  TỈnh yên bái số: 1293/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2361
  TỈnh yên bái số: 1308/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2897
  Căn cứ Thông tư số 15/LĐtbxh-tt ngày 12 tháng 5 năm 1994 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thành lập tổ chức bộ máy và biên chế về phòng, chống tệ nạn xã hội ở các địa phương
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1067
  SỞ TÀi chính số: 1322/hd-stc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2899
  TỈnh yên bái số: 1326/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2365
  Về việc kiện toàn Thanh tra giao thông vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2377
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 1352 /QĐ-ubnd
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2366
  TỈnh yên bái số: 1366/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2368
  TỈnh yên bái số: 1371/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2906
  CHƯƠng trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình hộI ĐỒng nhân tỉNH
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2369
  CHỦ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh yên báI
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2370
  CHỦ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh yên báI
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2372
  Về việc: Phê duyệt dự toán phương án bồi thư­ờng, hỗ trợ và tái định c­ư
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2380
  TỈnh yên bái số: 1396/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2381
  Về việc phân cấp quản lý, cấp phát và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2386
  TỈnh yên bái số: 1406/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2374
  Về việc: Giao kế hoạch kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2383
  Số: 1410/QĐ-ubnd
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2388
  Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-cp ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2389
  Về việc: Giao kế hoạch vốn đầu tư bổ sung năm 2009 thuộc Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Yên Bái
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1109
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Yên Bái, ngày 15 tháng 9 năm 2008
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1121
  Về việc phê duyệt Dự án “Đầu tư hỗ trợ xây dựng và công tác phòng chống suy dinh dưỡng các trường Mầm non thành phố Yên Bái” do thành phố Chevilly-Larue, tỉnh Val-de-Marne (Cộng hoà Pháp) tài trợ chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh yên báI
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1114
  TỈnh yên bái số: 1463/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1281
  Yên Bái, ngày 02 tháng 12 năm 2008
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1123
  TỈnh yên bái số 1469/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2393
  Số: 1470/QĐ-ubnd
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2390
  Số: 1472/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2391
  TỈnh yên báI ­­­­­­­­­ Số: 1487/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2394
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 1491/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1139
  TỈnh yên bái số: 1521/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2397
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2399
  Năm 2009 Dự án Chia sẻ huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh yên báI
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2379
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 1538/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2400
  Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-cp ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2401
  Về việc: Giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009, nguồn vốn Chương trình tín dụng chuyên ngành jica thuộc Hiệp định vn x-3 và vn vi-8 cho Dự án xây dựng đường Yên Bái Khe Sang huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh yên
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2404
  Về việc: Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2405
  Về việc: Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2406
  Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-cp ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2421
  Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-cp ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2900
  TỈnh yên bái số: 1558/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2409
  TỈnh yên bái số: 1560/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2410
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 1561/QĐ- ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2901
  TỈnh yên bái số: 1562/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2902
  Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-cp ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính Phủ về quy hoạch xây dựng
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2903
  Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-cp ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1156
  TỈnh yên bái số: 1574/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2884
  Về việc: Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển cho danh mục dự án đấu tư xây dựng công trình cầu Trái Hút từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước ứng trước của kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011 tỉnh Yên Bái
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2412
  TỈnh yên báI ­­­­­­­­­ Số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2416
  TỈnh yên báI ­­­­­­­­­ Số: 1579/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1168
  QuyếT ĐỊnh về việc kiện toàn Ban Điều hành Dự án "Giáo dục Tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn" tỉnh Yên Bái chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh yên báI
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2418
  Số: 1590/QĐ-ubnd
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2419
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 1591/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2891
  TỈnh yên bái số: 1603/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2423
  TỈnh yên bái số: 1607/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2424
  CHỦ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh yên báI
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2427
  TỈnh yên bái số: 1641/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2430
  TỈnh yên bái số: 1645/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2442
  Công trình đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đoạn qua địa phận xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (Đợt 42)
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2892
  Yên Bái, ngày 12 tháng 10 năm 2010
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2447
  TỈnh yên bái số: 1694/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1229
  TỈnh yên bái số: 1698/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2449
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 1699/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2450
  Yên Bái, ngày 4 tháng 11 năm 2009
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2451
  Số: 1704/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2494
  TỈnh yên bái số: 1718/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2878
  TỈnh yên bái số: 1757/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2501
  Công trình đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đoạn qua địa phận xã Đông An, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (Đợt 47)
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2504
  Công trình đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đoạn qua địa phận xã Châu Quế Hạ và xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (Đợt 50)
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2513
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 1796/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2520
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 1802/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2522
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 1804/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2527
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 1809/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2534
  TỈnh yên bái số: 1844/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2535
  QuyếT ĐỊNH: Điều 1
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1268
  Ủy ban nhân dân tỉnh yên báI ­­­­­­­­­
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1270
  Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-cp ngày 01/4/2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1272
  TỈnh yên bái số: 1871/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2538
  Công trình đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đoạn qua địa phận xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (Đợt 52)
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2539
  Công trình đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đoạn qua địa phận xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái (Đợt 54)
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2540
  Số: 1885/QĐ-ubnd
vi/svs/Lists/Qun l th tc/Attachments/263
  Ủy ban nhân dân huyệN Ủy ban nhân dân xã…
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2543
  Yên Bái, ngày 3 tháng 12 năm 2009
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2548
  TỈnh yên bái số: 1921/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2549
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 1927/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1293
  TỈnh yên bái số: 1935/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2550
  Về việc phê duyệt Dự án đầu tư hỗ trợ xây dựng, công tác dinh dưỡng các trường Mầm non thành phố Yên Bái năm 2009 theo chương trình hợp tác giữa thành phố Chevilly Larue, tỉnh Val-de-Marne (Cộng hoà Pháp) và thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1294
  TỈnh yên bái số: 1947/ubnd-vx cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2716
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 683/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1933
  TỈnh yên bái số: 2034/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập -tự do Hạnh phúc
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1936
  TỈnh yên bái số: 2040/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2595
  TỈnh yên bái số: 2043/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1938
  Số: 2059/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1941
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 2061
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1939
  TỈnh yên bái số: 2062/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1945
  Căn cứ Quyết định số 61/2006/QĐ-btc ngày 02/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình có sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (oda)
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2596
  TỈnh yên bái số: 2078/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1952
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1985
  Căn cứ Quyết định số 373/QĐ-ub ngày 16/12/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt định mức chi tiêu dự án Chia Sẻ thuộc chương trình hợp tác Việt Nam-Thụy Điển về giảm nghèo giai đoạn 2003-2008
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1953
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2614
  TỈnh yên bái số: 2091/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2107
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 507/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2615
  TỈnh yên bái số: 2109/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1954
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2616
  Căn cứ Quyết định số 1995/QĐ-ubnd ngày 15/12/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2009
tailieu
  Thư Mời tb-02 hnk-vi svsqkq-lk72&73 01-July-15 Thư Mời
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2645
  TỈnh yên bái số: 233/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2646
  TỈnh yên bái số: 234/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2665
  Về việc: Phê duyệt dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2063
  Số: 240/QĐ-ubnd
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2064
  Số: 244/QĐ-ubnd
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1838
  CỘng hoà XÃc hội chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1572
  Căn cứ Quyết định số 159/2002/QĐ-ttg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thực hiện chương trình kiên cố hoá trường, lớp học
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2647
  TỈnh yên bái số: 235/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1840
  UỶ ban nhân dân huyện mù cang chảI
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1921
  UỶ ban nhân dân huyện trạm tấU
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1841
  PHÂN ĐOẠN ĐƯỜng bảo dưỠng + kinh phí
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2753
  Yên Bái, ngày 8 tháng 03 năm 2010
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1843
  UỶ ban nhân dân huyện mù cang chảI
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1747
  Số: 319/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1848
  CỘng hoà XÃc hội chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1755
  Số: 324/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1757
  Số: 325/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1760
  Số: 327/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2655
  Yên Bái, ngày 17 tháng 3 năm 2010
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1738
  Số: 332/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1773
  Số: 334/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2660
  TỈnh yên bái số: 334/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1774
  Số: 335/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1775
  Số: 336/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1776
  Số: 337/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2669
  TỈnh yên bái số: 363/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1813
  Về việc: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình đường vành đai cầu Mậu A, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2675
  TỈnh yên bái số: 387/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1068
  Số: 397/snv-tccb v/v hợp đồng và điều động
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1817
  TỈnh yên bái số: 417 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1833
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái kế hoạCH
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2761
  Yên Bái, ngày 02 tháng 4 năm 2010
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1312
  TỈnh yên bái số : 427/QĐ ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2763
  Yên Bái, ngày 02 tháng 4 năm 2010
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2677
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 431/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2184
  Ubnd tỉnh yên bái sở TÀi chíNH
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2040
  TỈnh yên bái số: 436/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2678
  TỈnh yên bái số: 439/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2046
  Về việc: Phê duyệt dự toán phương án bồi thư­ờng, hỗ trợ
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1899
  UỶ ban nhân dân huyện mù cang chảI
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1900
  UỶ ban nhân dân huyện mù cang chảI
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2072
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 449/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2074
  Số: 450/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1336
  TỈnh yên bái số: 451/2006/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2081
  TỈnh yên bái số: 452/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1902
  UỶ ban nhân dân huyện mù cang chảI
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2083
  TỈnh yên bái số: 457/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2687
  TỈnh yên bái số: 467/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1559
  Căn cứ Quyết định số 210/2006/QĐ-ttg ngày 12/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007 2010
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1347
  TỈnh yên bái số: 474/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập -tự do Hạnh phúc
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1351
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 475/QĐ ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2085
  TỈnh yên bái số: 479/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2088
  TỈnh yên bái số: 488/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2091
  Về việc: Phê duyệt dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2092
  TỈnh yên bái số: 494/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1791
  Phô lôc sè 03 Kinh phÝ hç trî xÐt tèt nghiÖp thcs n¨m 2007
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2690
  Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-cp ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1584
  Số: 508/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2109
  Yên Bái, ngày 22 tháng 4 năm 2009
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1860
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 537/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2701
  Yên Bái, ngày 28 tháng 4 năm 2010
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2123
  TỈnh yên bái số: 593/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2124
  Về việc: Phê duyệt dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1727
  TỔng hợp dự toán kinh phí XÂy dựNG
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1410
  Số: 605/QĐ-ubnd
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/16
  Yên Bái, ngày 12 tháng12 năm 2006
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1130
  TỈnh yên bái số: 1502/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1328
  TỈnh yên bái số: 621/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1414
  TỈnh yên bái số: 626/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1418
  TỈnh yên bái số: 637/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1419
  Yên Bái, ngày 24 tháng 4 năm 2008
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2136
  TỈnh yên bái số: 647/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2137
  TỈnh yên bái số: 648/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1789
  PHỤ LỤc tổng hợp dự toán kinh phí khuyến công tỉnh yên bái năM 2007
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1429
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt mức chi phí trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng từ nguồn vốn ngân sách thuộc Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (Dự án 661) chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh yên báI
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2141
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 662/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2144
  TỈnh yên bái số: 665/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/22
  Về việc Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng tỉnh Yên Bái. Chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh yên báI
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2717
  Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức các Khối giao ước thi đua và Bảng tiêu chuẩn chung hướng dẫn chấm điểm giao ước thi đua của tỉnh Yên Bái
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1704
  Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu du lịch sinh thái Đầm Hậu xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh yên báI
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2723
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 692/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1723
  Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-cp ngày 09/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2155
  Số: 715/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1749
  Ủy ban nhân dân tỉnh yên bái số: 722/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2160
  Về việc: Phê duyệt dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1739
  TỈnh yên bái số : 742/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1452
  Yên Bái, ngày 13 tháng 5 năm 2008
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1453
  TỈnh yên báI ­­­­­­­­­ Số: 744/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2162
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Yên Bái, ngày 28 tháng 5 năm 2009 quyếT ĐỊNH
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2163
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 748 /QĐ- ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2165
  Số: 750/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1460
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 768/QĐ-ubnd
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1462
  UỶ ban nhân dân tỉnh uỷ ban nhân dâN
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1463
  TỈnh yên bái số: 770/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2170
  Về việc quy định danh mục tài sản tiếp tục thực hiện tạm dừng mua sắm theo Quyết định số 390/QĐ-ttg ngày 17/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2171
  Ubnd tỉnh yên bái ban chỉ ĐẠo công tác ds-khhgđ
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2173
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 776/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1465
  TỈnh yên bái số: 779/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2194
  TỈnh yên bái số: 780/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1808
  KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 782/Q§-ubnd ngµy 04 th¸ng 6 n¨m 2007 cña Uû ban nhn dn tØnh Yªn B¸i
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2202
  Về việc: Phê duyệt dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2203
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 785/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1497
  UỶ ban nhân dân tỉnh uỷ ban nhân dâN
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2736
  TỈnh yên bái số: 795/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1484
  Căn cứ Quyết định số: 26/2001/QĐ-bgd&ĐT, ngày 05/07/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục Trung học cơ sở
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1485
  Căn cứ Quyết định số: 26/2001/QĐ-bgd&ĐT, ngày 05/07/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục Trung học cơ sở
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2204
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 802/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1492
  TỈnh yên bái số: 805/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỌi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2205
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 805/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2210
  Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2737
  TỈnh yên bái số: 815/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1826
  PHỤ LỤc chi tiết hỗ trợ phổ CẬp giáo dục trung học cơ SỞ NĂM 2007
  TỈnh yên bái số: 822/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập -tự do Hạnh phúc
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2209
  Về việc Phê duyệt dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1867
  Phô lôc kÕ ho¹ch vèn ®Çu t­ xdcb n¨m 2007 nguån vèn ch­¬ng tr×nh tÝn dông chuyªn ngµnh jbic thuéc hiÖp ®Þnh vn XIII 8
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2771
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 838/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2211
  TỈnh yên bái số: 841/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2773
  Căn cứ Luật Di sản Văn hóa năm 2001 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1500
  TỈnh yên bái số: 864/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2215
  TỈnh yên bái số: 874/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1503
  TỈnh yên bái số: 882/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2775
  TỈnh yên bái số: 890/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2777
  TỈnh yên bái số: 891/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1511
  TỈnh yên bái số: 895/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1542
  Về việc: Phê duyệt dự toán chi phí lập chính sách về bồi thường
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2168
  Các Sở, ban, ngành thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2231
  TỈnh yên bái số: 919/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2247
  Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 tỉnh Yên Bái Nguồn vốn Ngân sách Nhà nước tại Quyết định
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2252
  TỈnh yên bái số: 928/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/1889
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 934/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
VBPQ/vbdh.nsf/BAB29816BE39823D472577050013739D/$file
  Long Xuyên, ngày 02 tháng 4 năm 2010
VBPQ/vbdh.nsf/182E411066EE5E4B472577050013841F/$file
  Long Xuyên, ngày 02 tháng 4 năm 2010
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2784
  Yên Bái, ngày 02 tháng 7 năm 2010
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2254
  TỈnh yên bái số: 986/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/svs/vb/Lists/Cng bo/Attachments/2255
  TỈnh yên bái số: 987/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
directory svs  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương