vanphong/data/news/2007/12/5688
  Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
vanphong/data/news/2015/3/15270
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vanphong/data/news/2014/6/14554
  Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 191- bc/TĐtn-btn đOÀn tncs hồ chí minh
UploadFiles/Site0054/Van ban/So GD-DT/2016/Vanphong
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
Van ban/NGHI DINH
  Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-cp ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
wp-content/uploads/2011/04
  CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vanphong/data/news/2007/12/5622
  ĐOÀn tncs hồ chí minh
vanphong/data/news/2010/9/11002
  Bch tp. HỒ chí minh
vanphong/data/news/2010/9/10997
  BÁo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tháng 8/2010
Upload/FileUpload
  Phụ lục I mẫu chứng chỉ đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số
uploads/sua-chua-do-muc-may-in
  Fax: 0280 6250 222 DĐ: 0985 158 345 ( Mr. Hùng) BÁo giá DỊch vụ ĐỔ MỰc sửa chữa máy in
wp-content/uploads/2011/04
  CHÍnh phủ Số: 115
vanphong/data/news/2006/3/468
  ĐOÀn tncs hồ chí minh bch tp. HỒ chí minh, ngày 11 tháng 8 năm 2005 Số 02 /ct-tv chưƠng trình hành đỘNG
thi dua khen thuong
  Nghị định 121/2005/NĐ-Cp ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành một số điều của Luật Thi đua – Khen thưởng và Luật sửa đổi, bôr sung một số điều của Luật Thi đua – Khen thưởng chưƠng i
vanphong/data/news/2013/4/13334
  BÁo cáo hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi tháng 3/2013
Upload/FileUpload
  BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vanphong/data/news/2009/8/9554
  ĐOÀn tncs hồ chí minh bch tp. HỒ chí minh
wp-content/uploads/2011/04
  BỘ TÀi chính- bộ XÂy dựNG
vanphong/data/news/2011/10/11948
  VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdata nghị ĐỊNH
vanphong/data/news/2013/3/13260
  LỊch làm việc của ban thưỜng vụ thành đOÀN
vanphong/data/news/2013/9/13755
  Số: 162/tm-đTN
Van ban/THONG TU
  Căn cứ Luật Viễn thông; Nghị định số 97/2008/NĐ-cp ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet
vanphong/data/news/2013/11/13957
  TIẾng mõ nam lâN
vanphong/data/news/2013/11/13954
  THÔng báo về việc triển khai thực hiện các nội dung trong
vanphong/data/news/2012/5/12530
  ĐOÀn tncs hồ chí minh bch tp. HỒ chí minh
vanphong/data/news/2015/4/15418
  Danh sách tổ chức thăm mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
vanphong/data/news/2013/12/14033
  HƯỚng dẫn tổ chức sinh hoạt chi đội, lớp nhi đồng chủ điểm
vanphong/data/news/2014/11/15041
  THÀnh đOÀn bộ TƯ LỆnh thành phố HỒ chí minh
Upload/FileUpload
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo danh mụC ĐỀ TÀi kh&cn cấp bộ ĐƯa ra tuyển chọn thực hiện năM 2013
Bieu Mau Hanh chinh
  MẪu chữ VÀ chi tiết trình bày thể thức văn bản và thể thức bản sao
vanphong/data/news/2009/7/9297
  LÒch laøm vieäc cuûa ban thöÔØng vuï thaønh ñOAØN
vanphong/data/news/2009/2/7987
  LÒch laøm vieäc cuûa ban thöÔØng vuï thaønh ñOAØN
vanphong/data/news/2012/10/12945
  THÔng báo số 2 V/v nhắc nhở cơ sở Đoàn tham gia Hội thi thực hiện đoạn phim giới thiệu sản phẩm, công trình “Tuổi trẻ làm theo lời Bác” năm 2012
vanphong/data/news/2014/2/14136
  CHƯƠng trình quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ Đoàn – Hội – Đội Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2017, tầm nhìn đến năm 2022
vanphong/data/news/2009/11/10180
  HƯỚng dẫn tổ chức hoạt động chủ điểm tháng 11 – “Tri ân thầy cô” Chào mừng kỷ niệm 27 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
Van ban/LUAT
  LUẬt thuế thu nhập cá nhân của quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 2, SỐ 04/2007/QH12 ngàY 21 tháng 11 NĂM 2007
vanphong/data/news/2008/5/6416
  Ban thi đua khen thưỞNG
vanphong/data/news/2009/10/10155
  Tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
vanphong/data/news/2012/5/12475
  BÁo cáo v/v đánh giá thực hiện thông tư 23
vanphong/data/news/2013/7/13622
  TP. HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
vanphong/data/news/2010/12/11268
  KHẨn thông báo v/v Tham gia Lễ viếng và truy điệu Giáo sư Trần Văn Giàu
thi dua khen thuong
  HỘI ĐỒng tđkt thành phố
web/data/1286
  QuyếT ĐỊnh của chủ TỊch hộI ĐỒng bộ trưỞng số 253-ct ngàY 7-7-1990 VỀ BỔ sung quỹ HỌc bổng cho học sinh, sinh viên cáC trưỜng sư phạm và HỌc sinh, sinh viên miền núI
vanphong/data/news/2014/6/14545
  Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 1042- tb/TĐtn-vp đOÀn tncs hồ chí minh
vanphong/data/news/2008/7/6949
  THÔng báo v/v thông tin, mời chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh tham dự Chương trình Đêm hội văn hóa Thanh niên Đông Nam Á
vanphong/data/news/2011/9/11876
  ĐOÀn tncs hồ chí minh bch tp. HỒ chí minh
vanphong/data/news/2006/3/469
  ĐOÀn tncs hồ chí minh bch tp. HỒ chí minh
vanphong/data/news/2014/12/15103
  Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 160-kh/TĐtn-btg đOÀn tncs hồ chí minh
wp-content/uploads/2011/04
  BỘ XÂy dựng số: 313 /QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
thi dua khen thuong
  HỘI ĐỒng thi đua khen thưỞng thành phố HỒ chí minh số: 318 /HĐTĐkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  HỘI ĐỒng thi đua khen thưỞNG
vanphong/data/news/2015/7/15688
  Thanh niên xung phong chống pháp giai đOẠN 1950 1954
vanphong/data/news/2014/8/14750
  Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 220-bc/TĐtn-btnth đOÀn tncs hồ chí minh
vanphong/data/news/2015/12/16025
  HỘI ĐỒng đỘi số: 07 -tb/HĐĐ ĐOÀn tncs hồ chí minh tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2015 thông báO
vanphong/data/news/2011/8/11814
  QuyếT ĐỊnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi
web/data/1031
  Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009
vanphong/data/news/2009/8/9650
  THÔng báo v/v Phân công cán bộ Thành Đoàn tham gia công tác tổ chức
vanphong/data/news/2011/1/11335
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy chế Giải thưởng
vanphong/data/news/2008/10/7390
  THÔng báo v/v kiểm tra chuyên đề Công tác Đoàn viên năm 2008
Bieu Mau Hanh chinh
  Giấy giới thiệu
Hnh nh bn tin/2013-6
  HƯỚng dẫn thủ TỤc thành lập văn phòng thừa phát lạI
vanphong/data/news/2013/7/13599
  BÁo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận số 437-tb/tu ngày 30/11/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy
vanphong/data/news/2009/10/9958
  THÔng báo v/v tổ chức hành trình
vanphong/data/news/2009/10/10015
  THÔng báo v/v Tổ chức buổi nói chuyện giữa ông Len Aldis và sinh viên Thành phố
Upload/FileUpload
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 44/2011/tt-bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vanphong/data/news/2009/10/10020
  THÔng báo số 2 Về việc tham gia Hội thi “Tuổi trẻ làm theo lời Bác”
vanphong/data/news/2009/10/10070
  THÔng báo số 3 Ngày hội học sinh trung học phổ thông lần 2 năm 2009
vanphong/data/news/2009/10/10096
  Bch tp. HỒ chí minh
vanphong/data/news/2009/10/10118
  THÔng báo v/v tăng cường các hoạt động giúp đỡ trẻ em lang thang, xin ăn trên địa bàn thành phố
vanphong/data/news/2009/10/10119
  ĐOÀn tncs hồ chí minh
vanphong/data/news/2009/10/10125
  THÔng báo v/v huy động lực lượng tham dự
vanphong/data/news/2008/12/7645
  THÔng báo v/v cung cấp số điện thoại, địa chỉ
Van ban/QUYET DINH
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạO ––––– Số: 478
vanphong/data/news/2014/11/14978
  THÔng báo v/v tổ chức Liên hoan, tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” tp. Hồ Chí Minh
vanphong/data/news/2009/11/10254
  THÔng báo v/v duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2010
vanphong/data/news/2008/12/7647
  THÔng báo v/v nhắc nhở các đơn vị chưa cung cấp số điện thoại, địa chỉ
web/data/cong-van
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 499/kh-bgdđT
vanphong/data/news/2011/1/11334
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy chế Giải thưởng
vanphong/data/news/2011/9/11840
  HƯỚng dẫn thực hiện cuộc vận động “4 Xây, 3 Chống” Giai đoạn 2011 2015
vanphong/data/news/2012/12/13043
  CHƯƠng I những quy đỊnh chung điều Tên gọi giải thưởng
vanphong/data/news/2015/3/15303
  Bch đOÀn tp. HỒ chí minh đOÀn tncs hồ chí minh
vanphong/data/news/2013/8/13736
  BÁo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tháng 7/2013
vanphong/data/news/2009/8/9555
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ ban thưỜng vụ thành đOÀN thành phố HỒ chí minh
vanphong/data/news/2009/3/8205
  HƯỚng dẫN Đồng diễn “Thanh niên làm theo lời Bác”
vanphong/data/news/2014/8/14755
  Danh sách tham dự lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư chi đoàn khu vực doanh nghiệp lần I năm 2014 Tổ 1
vanphong/data/news/2014/11/14965
  Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 1331-tb/TĐtn-vp đOÀn tncs hồ chí minh
vanphong/data/news/2009/6/9073
  THÔng báo v/v Kết quả tuyển chọn và thông tin Chương trình tập huấn
vanphong/data/news/2014/3/14264
  Bch đOÀn tp. HỒ chí minh đOÀn tncs hồ chí minh
vanphong/data/news/2013/10/13882
  KẾ hoạch tổ chức Liên hoan khu phố, ấp ast
vanphong/data/news/2013/11/13984
  THÔng báo v/v mời Đoàn viên, thanh niên tham gia Liên hoan Khu phố, ấp
vanphong/data/news/2014/12/15051
  KẾ hoạch tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015
vanphong/data/news/2010/12/11232
  Danh sách tập thể, CÁ nhâN ĐỀ nghị TẶng bằng khen ủY BAN nhân dân thành phố
vanphong/data/news/2007/6/4591
  Tuaàn leã 27/2007 LÒch laøm vieäc cuûa ban thöÔØng vuï thaønh ñOAØN
vanphong/data/news/2013/10/13858
  BÁo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tháng 9/2013
vanphong/data/news/2010/3/10528
  ĐOÀn tncs hồ chí minh bch tp. HỒ chí minh
vanphong/data/news/2014/4/14416
  Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 949-tb/TĐtn-bmt. Anqp.ĐBdc đOÀn tncs hồ chí minh
vanphong/data/news/2012/6/12564
  TUẦn lễ 24/2012 LỊch làm việC
bitstream/VAAC_360/140/1
  CỤc phòng chống hiv/aids
vanphong/data/news/2012/7/12660
  Ban chỉ huy chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh 2012
113.172.10.83=_71680-Tinhocvanphong_ATTT.doc
  Tin học văn phòng phần word
directory vanphong  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương