vbpq_hanam.nsf/0/81BC4FFE777758AA4725707300392E85/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/0/E0C9731DD86EFB0B4725737F0014EBA0/$file
  Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
vbpq_hanam.nsf/0/723E809242B42EDF4725700E00296B4D/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/0/9810ABB07D6FC42F4725700D001C58E4/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/0/BEFF61D6F9CBEC21472570960058CB27/$file
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/0/1EF51418069F10974725700C00430884/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà ham
vbpq_hanam.nsf/0/390F207E3EC5BFED4725709B0035F9B8/$file
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/0/716E77A053F4CF9447257092000F4724/$file
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/0/52D8BA6FEAEFB9E9472577BC002B94A7/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành thiết kế mẫu trụ sở Trung tâm y tế huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/0/EDC81EE773CB4E934725737F00151891/$file
  Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
vbpq_hanam.nsf/0/4E90FDC50DCEBDC447257627000FBA72/$file
  Về việc công nhận và cấp bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/D0820FF30F87EDA947257627000F8A26/$file
  Về việc công nhận lại và cấp Bằng công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/54EC844B32F3D79F472579030028DAA8/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq_hanam.nsf/0/89B88711CB5BB4F647257627000FFBFE/$file
  Về việc công nhận lại và cấp bằng công nhận lại trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/0/FB3BAA1F8FF70B9447257092000FBE72/$file
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/75EB08788CFB06BE47257061000B9C41/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/0/71A986F64221769547257097002664F1/$file
  Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam TØnh Hµ Nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/7CEEDA90777D353A47257A5B00273464/$file
  QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện dự án
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/C4D170FE4C2A24F347257A610009E0D8/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/0/839AAC1F55034D13472577BC002C177F/$file
  Đối với học sinh trong trường trung học phổ thông chuyên chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/0/F77E1F79CA3CEB46472577BC002C3B8E/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq_hanam.nsf/0/EE097613217887AB4725709C0038248E/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam số: 1076/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hanam.nsf/0/722B34E2C804365F4725752A000DA0BE/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/77B6C100C636953947257A6800106201/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất giáp kè sông Đáy thuộc thôn 1, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/B336CE21DB666A354725790C000A62E1/$file
  QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển Nông nghiệp
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/CBF129DB7D51094A47257A62000CB6D3/$file
  Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/6BBCD9B83EA5781247257A62000C48DF/$file
  Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/9A7F85BB4A0EB01147257CDD0013F835/$file
  Số: 450/QĐ-ubnd hà Nam, ngày 13 tháng 5 năm 2014
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/B87193AFD3EA59624725792D0023FAD4/$file
  Hà Nam, ngày 14 tháng 9 năm 2011
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/81211A97B34A6FEF47257A680014561E/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực trình độ cao Ngành y tế năm 2012 chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/05923735D6D8DD794725792D0023B47C/$file
  Hà Nam, ngày 16 tháng 9 năm 2011
vbpq_hanam.nsf/0/0709C0B30949D731472570930006DC99/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam số: 1123/QĐ-ct cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hanam.nsf/0/805BE710714A9F964725700C001FE292/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà ham
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/5414D39AB393F2154725750F00109052/$file
  Trường Đại học Hồng Bàng cơ sở III tại tỉnh Hà Nam
vbpq_hanam.nsf/0/71D4597B08F82381472577C9002BCDC8/$file
  Công văn số 3385/LĐtbxh-btxh ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quy trình tổng điều tra hộ nghèo theo Chỉ thị số 1752/ct-ttg
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/13275B176453CD9147257A70002E1633/$file
  Hà Nam, ngày 31 tháng 8 năm 2012
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/27A3C0C686A283CF47257919002DD3D5/$file
  Hà Nam, ngày 23 tháng 9 năm 2011
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/08FE39CC8DB96AF7472577D7000B776B/$file
  Tại các kcn thuộc lưu vực sông Nhuệ Đáy tỉnh Hà Nam chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/B3B231EA01DD06C24725792D00245608/$file
  QuyếT ĐỊnh kiện toàn Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực Ngành y tế tỉnh Hà Nam do eu tài trợ chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/0/1CDE2A862B65A6E647257045001A9464/$file
  Hà Nam, ngày 10 tháng 10 năm 2003
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/38D7463899AA0DA0472577D70026AA16/$file
  Phủ Lý, ngày 25 tháng 10 năm 2010
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/D79F0F62EB819B7747257A4B002DC977/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/B39D452419581CE6472577D700266226/$file
  Phủ Lý, ngày 25 tháng 10 năm 2010
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/DC969A7974515E0C472577D70026C90E/$file
  Phủ Lý, ngày 25 tháng 10 năm 2010
vbpq_hanam.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/B82FA08183A5C04E47257BAA0024ADA0/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/74AA4B6CFDD207164725792D00241BA7/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam số: 1179/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/17EDC87E854599B247257937000B2DC0/$file
  Về việc thành lập thôn Mỹ Tho, xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Liêm chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/68A9DCEFA099BAC34725793500156106/$file
  QuyếT ĐỊnh kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Nam chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/9464B8B18B888D89472579350015D816/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006
vbpq_hanam.nsf/72db9a7348316cfc47256f96002869cc/972C71570168EE9247257ABE000B05C9/$file
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/6C488AE0A5582B274725705F002DCF66/$file
  Hà Nam, ngày 05 tháng 11 năm 2002
vbpq_hanam.nsf/0/E730E5101A0695124725750F000B1B55/$file
  Và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 2010 của tỉnh chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A006EFCF5586F3DB47257BAB0013A209/$file
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/0/FC27BF10FF1F5CB14725700C001D906B/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003
vbpq_hanam.nsf/0/CAC09B25A368CC5347257146002BC33A/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/1EF283059D6D86154725795100302A71/$file
  Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02/4/2008
vbpq_hanam.nsf/0/9C55E7A0251E43094725706000090A5A/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/B93E1FE348E5B7B4472577E7000D36B1/$file
  Phủ Lý, ngày 08 tháng 11 năm 2010
vbpq_hanam.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/85008600E5C0AEBC472574CC003A0977/$file
  Phủ Lý, ngày 05 tháng 9 năm 2008
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/7EB1B60FAB3566D047257C4300239E7D/$file
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
vbpq_hanam.nsf/0/27C0F8053320783047257146002B7A1B/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/0/5616C52BF76B6B2B47257146002B4894/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/9FB705D7732C286A472577E7000E0F75/$file
  Phủ Lý, ngày 12 tháng 11 năm 2010
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A48D9FD034BE13B34725794B0011A020/$file
  Căn cứ Quyết định số 32/2010/QĐ-ttg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020"
vbpq_hanam.nsf/0/1CDD2C06ACAEBA2347257146002B0BC4/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/819971494054a7a647256f96002926e0/891B66A0BB16A50847257BB70023C4E4/$file
  Hà Nam, ngày 26 tháng 7 năm 2013
vbpq_hanam.nsf/0/6E32152269243F8B472573D90010A5E0/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/E02B44E2624547A547257FD900134A3F/$file
  Thực hiện Quyết định số 361/QĐ -ttg ngày 07 tháng 03 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 2020
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/C36EE633C0247B1C4725792D00249F89/$file
  Thực hiện Quyết định số 679/QĐ-ttg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
vbpq_hanam.nsf/0/9AE0A510F1C73028472570430026DF19/$file
  Phủ Lý, ngày 06 tháng 11 năm 2003
vbpq_hanam.nsf/0/76A5D5739704ECB647257146002A69BD/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/0/58D8483D9BF33A4547257146002A126E/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/CA9FF9EE1E954A454725794B0010D93A/$file
  Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 295/QĐ-ttg ngày 26 tháng 02 năm 2010 về việc phê duyệt Đề án "Hỗ Trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm"
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/2A27EA18AE961CAA4725794B0011294F/$file
  Căn cứ Quyết định số 2251/QĐ-bgdđT ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ viii-2012
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/5B8BB145A1CF6615472577F4000FD39B/$file
  Phủ Lý, ngày 30 tháng 11 năm 2010
vbpq_hanam.nsf/0/178E73B456C0D31247257060002D9F03/$file
  Hà Nam, ngày 25 tháng 11 năm 2002
vbpq_hanam.nsf/0/4A542A734E77B99D47257514000BD243/$file
  Căn cứ Điều lệ về sáng kiến, sáng chế ban hành kèm theo Nghị định số 31/cp ngày 23 tháng 01 năm 1981 của Chính phủ
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/1B0F9529BD6077714725700600438DAB/$file
  Căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/B9E18799F2F0EDDC4725794F002CCEA2/$file
  Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-cp ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi
vbpq_hanam.nsf/0/0DE208636070F74447257514000C0493/$file
  Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-bgd&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/CA7340D5CE9DF3C44725794F002C66D2/$file
  Căn cứ Quyết định số 50/2007/QĐ-ttg ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống aids và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/0DDFDDCD1CD0BDD747257A670029EFDF/$file
  Hà Nam, ngày 22 tháng 8 năm 2012
vbpq_hanam.nsf/0/DD1D0D5503F560614725714600291B96/$file
  Phủ Lý, ngày 09 tháng 9 năm 2005
vbpq_hanam.nsf/0/7F29575607BB324D4725709100261A3B/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/0/133BE70B59FDA65E47257006004275E7/$file
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam TØnh hµ Nam
vbpq_hanam.nsf/0/6BD4DCA227DDB8C247257673000E344C/$file
  Căn cứ Quyết định số 647/2000/QĐ-ub ngày 08 tháng 8 năm 2000 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phân công, phân cấp tổ chức bộ máy cán bộ, công chức và lao động
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/36FC38DC13D847AE47257AA90005FD9D/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/4046B906C1B3C4594725794F0034ACC3/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/6F22532FA2BED6784725794F002FEAF4/$file
  Hà Nam, ngày 14 tháng 11 năm 2011
vbpq_hanam.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/AADE43C6EC429ED1472576630011E4B1/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/5110305AC0E8940547257AB6002AE715/$file
  QuyếT ĐỊnh thành lập Ban Tổ chức Lễ đón “Đồng hành da cam hữu nghị Việt Hàn” chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/6FA5275190E38F434725794F00332303/$file
  Công nhận và cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/0/C800B06FCFDEB538472571460027D1E0/$file
  Phủ Lý, ngày 19 tháng 9 năm 2005
vbpq_hanam.nsf/0/6B31A63BF0C98F27472570050027CF1A/$file
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/7492633D3017578B47257AA900072CEF/$file
  Căn cứ Quyết định số 36/2008/QĐ-bgdđT ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/2ECCAE8E6E19ADA84725796100293222/$file
  CHỦ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/0/B41106867976EF3747257514000D4F20/$file
  Công nhận trường Trung học cơ sở Chuyên Ngoại, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên đạt chuẩn quốc gia
vbpq_hanam.nsf/0/DB7CC6D5E558B7F6472573D90010E730/$file
  TỈnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/D101C30DCAD151BD4725752B001105CF/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Đồng Văn thị trấn Đồng Văn huyện Duy Tiên
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/CDF00551BFEDE334472579610027F2E7/$file
  Căn cứ Thông tư 139/2010/tt-btc ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A9970149D17EDA5B47257961002A63D6/$file
  Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-cp ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/DD27F2328F09192847257AAF00270AC7/$file
  Về việc quy định một sốnội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ tổ chức các kỳ thi phổ thông chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/0/711204B5CEB7B1E047257688000D5F68/$file
  Phủ Lý, ngày 04 tháng 11 năm 2009
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/6D61EDE491AE5C07472579640016806F/$file
  Hà Nam, ngày 30 tháng 11 năm 2011
vbpq_hanam.nsf/0/88303AB34243CEC7472570450042E581/$file
  TỈnh hà nam số: 1478/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hanam.nsf/0/C747E3242505C2234725751A00035156/$file
  Công nhận cử nhân khoa học Nguyễn Khắc Tuệ, sinh ngày 30 tháng 11 năm 1976 tại Hải Dương là Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp tư thục Bách khoa Hà Nam
vbpq_hanam.nsf/0/01FC69CD3AC200474725766C002B77B4/$file
  Phủ Lý, ngày 10 tháng 11 năm 2009
vbpq_hanam.nsf/0/DE1F8A1853679EE34725751A00047193/$file
  Căn cứ các Quyết định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: Quyết định số 52/2008/QĐ-blđtbxh ngày 05 tháng 5 năm 2008 về việc ban hành Điều lệ mẫu trường trung cấp nghề
vbpq_hanam.nsf/0/8242554FAB90FA1A472571460027A6C3/$file
  Phủ Lý, ngày 07 tháng 10 năm 2005
vbpq_hanam.nsf/0/8AC1925C3883B74D4725714600277F81/$file
  Phủ Lý, ngày 07 tháng 10 năm 2005
vbpq_hanam.nsf/0/8F81195D3CDB607B4725714600271974/$file
  Phủ Lý, ngày 07 tháng 10 năm 2005
vbpq_hanam.nsf/0/FB7FD769C669A45D472570060015E745/$file
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam TØnh hµ Nam
vbpq_hanam.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/41B049D355604B26472576940041F90E/$file
  Căn cứ Quyết định số 20/2008/QĐ-ubnd ngày 03 tháng 10 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam
vbpq_hanam.nsf/0/08B13BD2F608EE1D472575220014571C/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hanam.nsf/0/4F8016CBE824923A47257005003D7D6B/$file
  Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/0E03FDC1C5C1B4804725796D000D5D64/$file
  QuyếT ĐỊnh thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Nam giai đoạn từ năm 2011÷2020, tầm nhìn đến năm 2030 chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/0/D6A17FFD4CF6413C4725705F002B4E77/$file
  Số: 1530/2002/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hanam.nsf/0/F5DD53B78309D62D472575220014118D/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/4BEBA472B6B512834725796D000D0DC6/$file
  Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-cp ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ "Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng"
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/9654D2412F95CF7147257116002D6EC9/$file
  TỈnh hà nam số: 1554/2005/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hanam.nsf/0/66764191812E0E384725712E0033A820/$file
  Phủ Lý, ngày 24 tháng 10 năm 2005
vbpq_hanam.nsf/0/FD1C8D19ED0464D7472573D900113C5E/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/5B32C472F6B63A894725796D00150C05/$file
  QuyếT ĐỊnh thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Tịch điền Long Đọi Sơn tỉnh Hà Nam năm 2012 chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/2C3AD8619BA6A94347257951000DD8F1/$file
  Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết số 32/2007/nq-cp ngày 29/6/2007 của Chính phủ, tình hình ttatgt trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí
vbpq_hanam.nsf/0/D71438C3AD8C847A47257091000FFF0E/$file
  Số: 1577/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hanam.nsf/0/302B5797F9BE47C14725712E0033F114/$file
  Phủ Lý, ngày 25 tháng 10 năm 2005
vbpq_hanam.nsf/0/D748237E99F546F4472571460028D10C/$file
  Phủ Lý, ngày 16 tháng 9 năm 2005
vbpq_hanam.nsf/0/36D830F35119524A4725712E00341F31/$file
  Phủ Lý, ngày 31 tháng 10 năm 2005
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/70ACD6F92D92C3B747257695000AB373/$file
  Căn cứ Quyết định số 24/2009/QĐ-ub ngày 25 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/ABB71413E300E4A547257C5B0011CABE/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt phương án hỗ trợ thóc quy ra tiền cho người có đất nông nghiệp thu hồi từ ngày 01/01/1997 đến ngày 26/02/2006 trên địa bàn phường Lê Hồng Phong và Châu Sơn, thành phố Phủ Lý
vbpq_hanam.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/D8591708A7C9D7E347257690000ED1F1/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân và Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005
vbpq_hanam.nsf/0/42286DD70B6E38124725712E0034AAED/$file
  Phủ Lý, ngày 09 tháng 11 năm 2005
vbpq_hanam.nsf/0/B24C5D56D681321A4725712E003C0C61/$file
  Phủ Lý, ngày 09 tháng 11 năm 2005
vbpq_hanam.nsf/0/0B696897506EA8634725712E003C3944/$file
  Phủ Lý, ngày 09 tháng 11 năm 2005
vbpq_hanam.nsf/0/94FC660BA48E58FD472571170007764F/$file
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/068BF654CA8A60D1472579840023651D/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Di sản văn hoá ngày 29 tháng 6 năm 2001
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/C547C52DE5A1DF7347257BF20014D02E/$file
  Hà Nam, ngày 19 tháng 9 năm 2013
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/C814236431E7C21B4725799F00339F62/$file
  Bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/0/C7FD49A6ECDF9AAF472576A30010D19D/$file
  Về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, chấn chính hoạt động ngoại hối trên địa bàn tỉnh Hà Nam chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/D56C3E630C815AE54725799F0032D345/$file
  Hà Nam, ngày 26 tháng 12 năm 2011
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/D00D5085C9F154974725798400234585/$file
  Căn cứ Quyết định số 2251/QĐ-bgdđT ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ viii-2012
vbpq_hanam.nsf/0/E43BF267D4C9FE59472576A300114C93/$file
  Công nhận điểm di tích lịch sử, thắng cảnh chùa Bà Đanh núi Ngọc thuộc xã Ngọc Sơn huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/0/1C2E41488120F4EB4725712E003CB024/$file
  Phủ Lý, ngày 17 tháng 11 năm 2005
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/617F54BA41E8F1AC47257BFA00281ECC/$file
  Sở Lao động- thương binh và Xã hội
vbpq_hanam.nsf/0/A0441E3A38CF824C4725712E003CE298/$file
  Phủ Lý, ngày 24 tháng 11 năm 2005
vbpq_hanam.nsf/0/B6AE826E640945C7472576AC0009D11C/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq_hanam.nsf/0/AB8C4F99DB12FBB0472576AC0009958D/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq_hanam.nsf/5178cd329d100dac47256f960027bf4e/EF5AF5877DB441D84725799F00270B1A/$file
  A Mục tiêu 1: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/9436575F6AFCE0B84725797600227874/$file
  Kính gửi: Các Sở, ngành: Công an tỉnh; Tài chính; Công Thương
vbpq_hanam.nsf/0/8EC1AAA4E82FFD3747257011003A714D/$file
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
vbpq_hanam.nsf/0/C6414CC4FDCFDDE4472576AC0003913D/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Di sản văn hoá ngày 29 tháng 6 năm 2001
vbpq_hanam.nsf/0/37CBBCE9517F5CFC4725712E003D776C/$file
  Phủ Lý, ngày 13 tháng 12 năm 2005
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/CE45E8010F31986C4725706F002C4ECD/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam số: 246 /QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/91C47C6BCF18FEEC47257CA9000A2449/$file
  Số: 251/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hanam.nsf/0/84245AEA839E48D047257095000CC56A/$file
  TỈnh hà nam số: 273/2005/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/C6811E86982666CC47257CB000061165/$file
  Số: 294/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hanam.nsf/0/24FAF2C7828E08C747257093002D2C8E/$file
  Số: 321/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hanam.nsf/0/88D316B304359C79472570950056EC9C/$file
  TỈnh hà nam số: 327/2005/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hanam.nsf/0/41796D078E709B75472570600014F15E/$file
  Hà Nam, ngày 25 tháng 02 năm 2002
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/36AB4F238AE94C6647257B4F00100931/$file
  Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-cp ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước
vbpq_hanam.nsf/0/877C8406EF4C2845472570950057A577/$file
  Số: 384/2005/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/38824D38679B6B87472579AC002A0E98/$file
  QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Tổ thường trực chỉ đạo rà soát doanh nghiệp tỉnh chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/682119F965E8DB4B47257CDD000E4E79/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/282D5EDAB8C60BF947257B55002D804C/$file
  TỈnh hà nam số: 396/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/84D31BD703842BAB472579B5002C1527/$file
  Số: 398/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hanam.nsf/0/04F045DA87623A034725709500584010/$file
  TỈnh hà nam số: 398/2005/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hanam.nsf/0/035A021F51875CD34725759100166FCE/$file
  TỈnh hà nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_hanam.nsf/0/03A937F5BE5D79AE472575910016AAE0/$file
  TỈnh hà nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/BD12E01E4F796D69472578A7000EBF50/$file
  Hà Nam, ngày 05 tháng 4 năm 2011
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/41D37EB8E6CD03E24725705F00372303/$file
  Hà Nam, ngày 08 tháng 4 năm 2002
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/82276D028BACA9C347257088002868C0/$file
  Hà Nam, ngày 30 tháng 6 năm 1997
vbpq_hanam.nsf/0/1A51E42B41B4ECE64725706F000A6EE3/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam số: 454 /QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/9BE397315BCC3E6147257B6B000DA324/$file
  V/v ban hành “Quy định tạm thời phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Hà Nam”
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/2A32B32D766FF8EE47257CE500069E89/$file
  Về việc chuyển nhiệm vụ quản lý về lĩnh vực
vbpq_hanam.nsf/0/A1B514E4CE1D1B6F4725706E003AD89F/$file
  Hà Nam, ngày 3 tháng 7 năm 1997
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/D98098430BEE60A04725706E00150622/$file
  Số: 466/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/41FDAD2C88925D3B4725773D00026CFB/$file
  Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/ttlt-btp-bnv ngày 11/02/2010 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/7D38BBA80A497429472579C9001786A5/$file
  Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-ttg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo
vbpq_hanam.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/880E1CCF4CF10D0E472579E60013BF35/$file
  Hà Nam, ngày 11 tháng 4 năm 2012
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/9A894ADB7D66E0444725701B0046DD8D/$file
  Hà Nam, ngày 09 tháng 4 năm 2004
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/818C2EBA45B11A80472578EE002C3C07/$file
  Căn cứ Quyết định số 60/2010/QĐ-ttg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2015
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/1E4E1F3C8241DCD5472575B000153120/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/62E0CC817D03ADAF472578A4000E14C5/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Bình đẳng giới ngày 29 tháng 11 năm 2006
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/1F4A0706D0722ADF4725706C000405C6/$file
  Số: 496/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/1FD5D88401875C57472579D7002468AE/$file
  Hà Nam, ngày 28 tháng 3 năm 2012
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/8FE68B1BCFB307CE472579D7002492E6/$file
  Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/0AD2B87CF7CF908047257C62000FFD9D/$file
  Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-ttg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính"
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/632D2900A0514365472579F70029DD79/$file
  Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại thành phố Phủ Lý
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/10CFDA6AE9C1CE194725749D000AF8E7/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hanam.nsf/5178cd329d100dac47256f960027bf4e/E60DEC8EB4AA35D947257CBC002C5A77/$file
  Hà Nam, ngày 07 tháng 4 năm 2014
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/26BE32FD3662C856472575BD0002E631/$file
  Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-cp ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
vbpq_hanam.nsf/0/B142FB802786B2A64725701C001D9613/$file
  Hà Nam, ngày 23 tháng 4 năm 2004
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/C26B763D06F49AB84725775A00334604/$file
  Phủ Lý, ngày 02 tháng 6 năm 2010
vbpq_hanam.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/7C6C2BE5A9572D7B4725773E0004F0D0/$file
  Phủ Lý, ngày 02 tháng 6 năm 2010
vbpq_hanam.nsf/0/FBAFB0D51C17C5A947257096001F8CA6/$file
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/6E22E9962AE8102C472579F4002F299E/$file
  Việc dồn đổi ruộng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo các mục tiêu: Bố trí đủ diện tích đất theo quy hoạch để thuận lợi trong tổ chức thực hiện quy hoạch
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/71AD7774BBB2079D472578A1000DCB0C/$file
  Căn cứ Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 43/2008/QĐ-bgdđT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A573DC25494ED26C472575D300098D71/$file
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam ban vì SỰ tiến bộ phụ NỮ
vbpq_hanam.nsf/0/5B4E2961117839134725749D001DB833/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân và Luật Xây dựng đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq_hanam.nsf/0/07236CF4A8C1773F4725775B000F7393/$file
  Phủ Lý, ngày 21 tháng 6 năm 2010
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/C81B049EC019B533472578AA000DE545/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 2015 ban hành theo Quyết định số 239/QĐ-ttg ngày 09 tháng 02 năm 2010
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A7F1C26BB969F645472579F4002F98F9/$file
  Hà Nam, ngày 27 tháng 4 năm 2012
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/337BD6396D95E500472578AA000E2E55/$file
  Hà Nam, ngày 02 tháng 6 năm 2011
vbpq_hanam.nsf/0/11354A8C6922F0B1472575D3000871C4/$file
  Căn cứ Nghị định số 158/2007/NĐ-cp ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A23F86FE54BD3204472579FF002EB821/$file
  Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-bgd&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I, mức độ II
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/3A03E117764A914C47257B9F000899BB/$file
  TỈnh hà nam số: 648 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hanam.nsf/0/19F2FDE79E7BC348472577620025C5EB/$file
  Phủ Lý, ngày 30 tháng 6 năm 2010
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/965A186947854B36472578C70017B952/$file
  Hà Nam, ngày 03 tháng 6 năm 2011
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/2B737C0F57D2550047257A010005F4F5/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hanam.nsf/0/58E7403D41DE58F34725701B00245784/$file
  QuyếT ĐỊnh của chủ TỊch ubnd tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/0/6467292F42F4D8314725701B002491DC/$file
  QuyếT ĐỊnh của chủ TỊch ubnd tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/D4A5905888F01D53472578D400099118/$file
  QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hà Nam chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/3A8312689F01EB314725749D000FA021/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hanam.nsf/0/B5F57D86A7930EA34725776200256C69/$file
  Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-bgd&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/5D77CD13113B84F147257B9B000DF364/$file
  V/v chuyển Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang Sở Tư pháp chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/0/8CC688808B89656F4725737F001154CB/$file
  Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh hµ nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/059D9692D2A60C5A472578DB000C4ABD/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/8ECD22A8F24F54A547257A10000BB141/$file
  Hà Nam, ngày 29 tháng 5 năm 2012
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/0D3A26923845C0C8472575E800077AFA/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân và Luật Xây dựng đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq_hanam.nsf/0/5A8C7E2BBF7EE95C4725749D001D1573/$file
  Phủ Lý, ngày 23 tháng 6 năm 2008
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/83E71FBE43E6A3EC472578C6002CA3E6/$file
  Hà Nam, ngày 24 tháng 6 năm 2011
vbpq_hanam.nsf/5178cd329d100dac47256f960027bf4e/32C8CD9B8B9CFDB647257BAB000D0F9B/$file
  Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-cp ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý vbqppl và Nghị định 16/2013/NĐ-cp ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa vbqppl
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/D3993EA2B1A2AABD472578C600357339/$file
  Hà Nam, ngày 24 tháng 6 năm 2011
vbpq_hanam.nsf/0/08BD08739D5C7365472575F2000A599E/$file
  Căn cứ Quyết định số 333-QĐ/tu ngày 31/12/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phân công, phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy và cán bộ
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/724B062BDC52BBE047257A14002A4AD4/$file
  Hà Nam, ngày 04 tháng 6 năm 2012
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/CC21A3BEEC9DC47447257A1C0035B7BC/$file
  Hà Nam, ngày 06 tháng 6 năm 2012
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/655A1FC7B3AA065B472578CB000BB9D4/$file
  Hà Nam, ngày 27 tháng 6 năm 2011
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/2A4FBDB5DF76ED12472578CB000BE861/$file
  Hà Nam, ngày 27 tháng 6 năm 2011
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/5460BE48D8DF6985472578CB000B698C/$file
  Hà Nam, ngày 27 tháng 6 năm 2011
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/535CAC14AE47DA91472578CB000ABEEF/$file
  Hà Nam, ngày 27 tháng 6 năm 2011
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/27EC9B4FDA0F0BA8472578CB000B2F68/$file
  Hà Nam, ngày 27 tháng 6 năm 2011
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/7E94F079FE288D03472578CB000B02E0/$file
  Hà Nam, ngày 27 tháng 6 năm 2011
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/80BBEEA360F0FDA5472578CB000A572F/$file
  Hà Nam, ngày 27 tháng 6 năm 2011
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/E042A922125072924725707E0024B2B5/$file
  Căn cứ luật tổ chức HĐnd và ubnd (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/5BE6A72A9E2D9EC247257BB30007D9D4/$file
  Căn cứ Nghị quyết số 30c/nq-cp ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 2020
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/9D4035412CE7ACD14725749D002E37E1/$file
  Phủ Lý, ngày 03 tháng 7 năm 2008
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/7B0D80B0EE2FBB0E47257A0E0018179A/$file
  Hà Nam, ngày 29 tháng 5 năm 2012
vbpq_hanam.nsf/0/970A851D74495ED747257096003B36B3/$file
  Uû Ban Nhn Dn TØnh Hµ Nam
vbpq_hanam.nsf/0/8F818BCB15562E8547257099003242BA/$file
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/F76BC735AFF8FDF04725777D002D79D8/$file
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/5178cd329d100dac47256f960027bf4e/B549C40A6CB3F74147257774002573B1/$file
  Phủ Lý, ngày 29 tháng 7 năm 2010
vbpq_hanam.nsf/0/5C769E3EDC91C1844725709600563BB1/$file
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/2CA1A9CFB1603D59472578CB000A1EB2/$file
  Hà Nam, ngày 30 tháng 6 năm 2011
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/6A016FE39E8361AB472578CB0009E63E/$file
  Hà Nam, ngày 30 tháng 6 năm 2011
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/CA3E793962E75D6A472578CB000A0428/$file
  Hà Nam, ngày 30 tháng 6 năm 2011
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/CD579A8845EBC74E47257A1A0030BBCC/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/15DA686F044599DC4725777E0015A8B1/$file
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/C88E7C1375C2A3B9472576240002B78D/$file
  Phủ Lý, ngày 17 tháng 7 năm 2009
vbpq_hanam.nsf/0/9BC1CFDD42F03AAB472570A3003C78BB/$file
  TỈnh hà nam số: 829/2003/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/C7EC964A2E3293B447257A1A0031579D/$file
  TỈnh hà nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/141C1605233CA52847257097001DB29B/$file
  CHỦ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/37489FE3E38588B247257A2C00145043/$file
  QuyếT ĐỊnh v/v phê duyệt kết quả điều tra theo dõi, đánh giá nước sạch
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/68DF8B8C5D09724147257A2C0014E97C/$file
  Hà Nam, ngày 27 tháng 6 năm 2012
vbpq_hanam.nsf/0/398173F4F97837E547257096003E372B/$file
  Phñ Lý, ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 2004
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/57E2E14B017E5522472578F700297894/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/60D0F61856264F1E47257A3300328737/$file
  1. Công nhận lại và cấp Bằng công nhận lại trường trung học đạt chuẩn quốc gia cho Trường Trung học cơ sở Tràng An, xã Tràng An, huyện Bình Lục
vbpq_hanam.nsf/0/B881DF4B2274DD37472577AE0035B16E/$file
  Về việc công nhận Phó Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Giao thông và Xây dựng Việt Úc chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/0/E3417D55DC63763F472577A700323D97/$file
  Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-bgd&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/4DAE17776F8B86C447257076000FC618/$file
  Số: 885/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/44005E6FD4845792472578DF00065578/$file
  Hà Nam, ngày 19 tháng 7 năm 2011
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/921E30FF18A6BE60472570650030C799/$file
  Hà Nam, ngày 16 tháng 8 năm 2002
vbpq_hanam.nsf/0/41DA7C3B7933F9B84725701B001B29BF/$file
  QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/0/F47619BD4FA264E04725701B001BD655/$file
  QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/00BA991704683F1A472570A0002A5937/$file
  Hà Nam, ngày 24 tháng 7 năm 2002
vbpq_hanam.nsf/0/D29902C20D26A69A4725701300226EEC/$file
  Hà Nam, ngày07 tháng 7 năm 2004
vbpq_hanam.nsf/0/239A98F2834FAD60472570A3003D2A84/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam số: 920/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/27E4A2DF822444B947257BC900175BD4/$file
  QuyếT ĐỊnh phân công thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/084FC880207C32F0472574C5004A5D24/$file
  Phủ Lý, ngày 05 tháng 8 năm 2008
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/8FF55889DDD6D48D472578EE002C1FF2/$file
  Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 28 tháng 11 năm 2008
vbpq_hanam.nsf/0/E627D9B46A2F2DFE472577AB002ADA4D/$file
  Căn cứ Thông tư số 06/2010/tt-bgdđT ngày 26/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường thcs, trường thpt và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
vbpq_hanam.nsf/0/BE942CEA03AC406647257097000BD580/$file
  Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam TØnh Hµ Nam
vbpq_hanam.nsf/0/B7D550F9A6DA092247257013001FCF7F/$file
  Hà Nam, ngày12 tháng 7 năm 2004
vbpq_hanam.nsf/0/836017AD1737A41047257013001B7986/$file
  Hà Nam, ngày12 tháng 7 năm 2004
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/CB7D83F7FAEF10CE47257062002C4804/$file
  Hà Nam, ngày 04 tháng 8 năm 2002
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/20A2634944D9B5F4472578F600363314/$file
  Căn cứ Quyết định số 52/2008/QĐ-blđtbxh ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ mẫu trường trung cấp nghề
vbpq_hanam.nsf/0/D422103907BED6024725709B0034CEA1/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam số: 946 /QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A2855EE2BC00FD964725790200088243/$file
  1. Tựu trường sớm nhất vào ngày 01 tháng 8 năm 2011, muộn nhất vào ngày 28 tháng 8 năm 2011
vbpq_hanam.nsf/0/316E083D43E7865447257012004BB9EF/$file
  Hà Nam, ngày 19 tháng 7 năm 2004
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/8FBA63839C879E91472578F7000CB3A6/$file
  Văn học Nghệ thuật Nguyễn Khuyến lần thứ VI (2006 2010) chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq_hanam.nsf/0/717573DFC8F873AA472577A600088FB0/$file
  Phủ Lý, ngày 09 tháng 9 năm 2010
vbpq_hanam.nsf/0/6D771EE013C3671247257618002752C5/$file
  Thực hiện Kế hoạch số 62/kh-tu ngày 13 tháng 4 năm 2009 của Tỉnh uỷ về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 năm 2009 2010
vbpq_hanam.nsf/5178cd329d100dac47256f960027bf4e/E711CB673E56614647257A4F0017267C/$file
  Hà Nam, ngày 26 tháng 7 năm 2012
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/016CFE268C1C48B5472577AB000641AE/$file
  Ông Nguyễn Văn Hưởng thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Lý Nhân nhiệm kỳ 2004 2011, vì đã nhận nhiệm vụ mới
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/D93988D4AE9B3D5C47257B910026FC4B/$file
  Tăng cường sức khỏe về thể chất và tinh thần của người cao tuổi; xây dựng môi trường thuận lợi để người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao du lịch, vui chơi, giải trí
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/2B2FAF003B97DED647257A4D00337976/$file
  Căn cứ Quyết định số 20/2008/QĐ-ttg ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012
vbpq_hanam.nsf/0/066B2915F7EF282047257623003357B9/$file
  Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-bgd&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/28AC961FA0DCB10A472576230033D934/$file
  Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-bgd&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/086ABA8A5F13162247257902000C1BBB/$file
  Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 35/2009/tt-bgdđT ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/1AA50A8612A33093472578F6003535F7/$file
  Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-cp ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/B0AB025639587DF14725790400280F8A/$file
  Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2011
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/5585F1F21ACA40F04725799F002F0C70/$file
  Hà Nam, ngày 16 tháng 01 năm 2012
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A7FD89126C52F3EF47257A3D002A70BF/$file
  TỈnh hà nam số: 1066 /kltt-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/7460061A45AFF27A47257A1D00031410/$file
  Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Tài chính
directory vbpq hanam.nsf  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương