vbpq_hanam.nsf/5178cd329d100dac47256f960027bf4e/EF5AF5877DB441D84725799F00270B1A/$file
  A Mục tiêu 1: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị
vbpq_hanam.nsf/5178cd329d100dac47256f960027bf4e/E60DEC8EB4AA35D947257CBC002C5A77/$file
  Hà Nam, ngày 07 tháng 4 năm 2014
vbpq_hanam.nsf/5178cd329d100dac47256f960027bf4e/32C8CD9B8B9CFDB647257BAB000D0F9B/$file
  Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-cp ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý vbqppl và Nghị định 16/2013/NĐ-cp ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa vbqppl
vbpq_hanam.nsf/5178cd329d100dac47256f960027bf4e/B549C40A6CB3F74147257774002573B1/$file
  Phủ Lý, ngày 29 tháng 7 năm 2010
vbpq_hanam.nsf/5178cd329d100dac47256f960027bf4e/E711CB673E56614647257A4F0017267C/$file
  Hà Nam, ngày 26 tháng 7 năm 2012
directory vbpq hanam.nsf 5178cd329d100dac47256f960027bf4e  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương