vi-vn/sldtbxh/TaiLieu/Nam 2014/Thang 8
  Sau 10 năm thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2001-2010, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Hà Nam đã đạt được những thành quả đáng khích lệ
vi-vn/sldtbxh/TaiLieu/Nam 2014/Thang 9
  1. Mục tiêu tổng quát: Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, tạo việc làm, chuyển nghề, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho lao động nông thôn
  Hà Nam, ngày 18 tháng 11 năm 2011
vi-vn/sldtbxh/TaiLieu/Nam 2016/Thang 4
  Ubnd tỉnh hà nam sở lao đỘng tb và xh
vi-vn/sldtbxh/TaiLieu/Nam 2014/Thang 9
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam đến năm 2020”
vi-vn/sldtbxh/TaiLieu/Nam 2014/Thang 8
  Căn cứ Quyết định số 1241/QĐ-ttg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2015
  Chuyển từ đào tạo theo năng lực sẵn có của cơ sở dạy nghề sang đào tạo theo nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và yêu cầu của thị trường lao động
directory vi-vn sldtbxh  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương