DuyÖt phn bæ kinh phÝ phßng, chèng dÞch cóm A(H1N1) do Trung ­¬ng hç trîtải về 45.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích45.64 Kb.
#20949
Uû ban nh©n d©n Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

TØnh Thanh Ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 4143 /Q§-UBND Thanh Ho¸, ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2009QuyÕt ®Þnh


DuyÖt ph©n bæ kinh phÝ phßng, chèng dÞch

cóm A(H1N1) do Trung ­¬ng hç trî.Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

C¨n cø LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 1603/Q§-TTg ngµy 15/10/2009 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ; C«ng v¨n sè 14853/BTC-NSNN ngµy 22/10/2009 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc hç trî kinh phÝ phßng, chèng dÞch cóm A (H1N1);

XÐt ®Ò nghÞ cña liªn Së: Tµi chÝnh - Y tÕ t¹i Tê tr×nh sè 2471/LN/TC-YT ngµy 11/11/2009 vÒ viÖc ph©n bæ kinh phÝ phßng, chèng dÞch cóm A(H1N1),QuyÕt ®Þnh:

§iÒu 1. DuyÖt ph©n bæ kinh phÝ phßng, chèng dÞch cóm A(H1N1) do Trung ­¬ng hç trî ®Ó mua thiÕt bÞ y tÕ trang bÞ cho c¸c ®¬n vÞ, cô thÓ nh­ sau:

1. Kinh phÝ ph©n bæ ®ît nµy: 12.434.000.000 ®ång (M­êi hai tû, bèn tr¨m ba t­ triÖu ®ång) cã danh môc trang thiÕt bÞ kÌm theo, trong ®ã: Trung ­¬ng bæ sung: 19.400 triÖu ®ång, hoµn tr¶ l¹i nguån dù phßng ng©n s¸ch tØnh 6.966 triÖu ®ång (kinh phÝ ®· duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh 3199/Q§-UBND ngµy 21/9/2009), sè kinh phÝ cßn l¹i: 12.434 triÖu ®ång.

2. Nguån kinh phÝ: Tõ nguån Trung ­¬ng bæ sung cã môc tiªu (Theo c«ng v¨n sè 14853/BTC-NSNN ngµy 22/10/2009 cña Bé Tµi chÝnh).

§iÒu 2. Së Tµi chÝnh, Kho b¹c Nhµ n­íc tØnh ph©n bæ kinh phÝ trªn cho Së Y tÕ. Së Y tÕ thùc hiÖn mua thiÕt bÞ y tÕ theo ®óng danh môc vµ quy ®Þnh cña Nhµ n­íc ®Ó trang bÞ cho c¸c ®¬n vÞ ®­îc duyÖt t¹i §iÒu 1, QuyÕt ®Þnh nµy.

§iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký.

C¸c «ng; Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh, Gi¸m ®èc Kho b¹c Nhµ n­íc tØnh, Gi¸m ®èc Së Y tÕ; Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.N¬i nhËn: Chñ tÞch

- Nh­ ®iÒu 3, quyÕt ®Þnh;

- C¸c PCT UBND tØnh;

- L­u: VT, KTTC.Q§KP 9340( 35).

Mai V¨n Ninh (®· ký)

danh môc trang thiÕt bÞ phßng chèng dÞch cóm A (H1N1)

KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 4143 /Q§-UBND ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2009 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸§¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång

TT

Danh môc

§V tÝnh

Sè l­îng

§¬n gi¸

Thµnh tiÒn

§¬n vÞ dö dông

1

Máy thở cao tần dùng cho trẻ sơ sinh, Xuất xứ: Nhật bản

Cái

3

1.280

3.840

BV Phụ Sản (1); BV Nhi (1); BV Ngọc Lặc (1)

2

Máy thở chức năng cao xâm nhập và không xâm nhập dùng cho trẻ em và người lớn. Xuất xứ: Mỹ

Cái

1

600

600

BV Nhi (1);

3

Máy trợ thở CPAP. Xuất xứ: Mỹ

Cái

3

110

330

BV Hậu Lộc (1); BV Như Thanh (1), BV Bỉm Sơn (1)

4

Máy xét nghiệm sinh hoá máu tự động. Xuất xứ: Mỹ -Phần lan

Cái

2

820

1.640

BV Phụ Sản (1); BV Thọ Xuân (1);

5

Máy xét nghiệm sinh hoá máu bán tự động. Xuất xứ: Đức

Cái

4

160

640

BV Quan Sơn (1); BV Sầm Sơn (1); TTYT Nông Cống (1);BV Nông cống

6

Máy xét nghiệm huyết học Laser tự động 28 thông số. Xuất xứ: Nhật Bản

Cái

1

980

980

BVĐK tỉnh (1)

7

Máy xét nghiệm huyết học 18 thông số Xuất xứ:Nhật Bản

Cái

1

180

180

BV Nông Cống

8

Máy xét nghiệm nước tiểu. Xuất Xứ: Hungary

Cái

19

28

532

19 TTYT huyện: Đông sơn, Vĩnh Lộc, Quảng Xương, Hoằng Hoá, Triệu Sơn, Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Bỉm Sơn, Sầm Sơn, Thạch Thành, Bá Thước, Lang Chánh, Quan Hoá, Quan Sơn, Mường Lát, Như Xuân, Thường Xuân, Ngọc Lặc. Mỗi đơn vị 1 cái

9

Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số. Xuất xứ: Nhật Bản

Cái

15

190

2.850

Các BV tuyến huyện Nga Sơn; Hà Trung; Đông Sơn; Thiệu hoá; Yên Định; Triệu Sơn; Cẩm Thuỷ; Bá thước; Lang Chánh; Quan Hoá; Mường Lát; Như Xuân; Thường xuân; Vĩnh Lộc :Bỉm Sơn. Mỗi BV 1 cái

10

Máy nén khí Y tế (Bổ sung cho các đơn vị đã được trang bị máy mê kèm thở) Xuất xứ: Slovakia

Cái

8

75

600

BV Thạch Thành (2); Ngọc Lặc (1); Triệu Sơn (1); Quảng Xương (1); Hoằng Hoá (1); Tĩnh Gia (2)

11

Máy ly tâm lạnh. Xuất xứ: Đức

Cái

1

220

220

TTYTDP tỉnh (Sử dụng nguồn TW bổ sung để thay nguồn sự nghiệp khoa học đã duyệt tại quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 09/7/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh )

12

Máy ủ nhiệt khô kỹ thuật số. Xuất xứ: Đức

Cái

1

22

22

 

Tổng cộng

 

 

 

12.434

 

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 45.64 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương