HỌc khu garvey trường Tiểu Học Monterey Vista Trường Học Xuất Sắc Của California, Trường Học Đạt Được Thiên Luật I của California, Trường Học Đạt Được Huy Chương Màu Xanh, nclbtải về 28.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích28.68 Kb.
#29046

HỌC KHU GARVEYTrường Tiểu Học Monterey Vista

Trường Học Xuất Sắc Của California, Trường Học Đạt Được Thiên Luật I Của California, Trường Học Đạt Được Huy Chương Màu Xanh, NCLB

901 E. Graves Ave., Monterey Park, CA 91755

(626) 307-3300 FAX: (626) 307-3490

Hing K. Chow, Hiệu TrưởngHỘI ĐỒNG GIÁO DỤC

Bob Bruesch

M. Janet Chin

Henry Lo


Tony Ramos

John Yuen


Giám Đốc Học Khu

Sandra Johnson, Ed.D.Tháng Chín, 2011


Thưa quí Phụ Huynh/Giám Hộ của các học sinh Trường Tiểu Học Monterey Vista:
Trường Monterey Vista có được 849 điểm Báo Cáo Chỉ Số Thành Tích Học Vấn (API) đặt biệt. Với số điểm API 800 được ví là trường học đạt được điểm cao. Mục đích của bức thư này là nhằm thông báo cùng quí vị là trường chúng tôi được nhận diện là Trường Cải Tiến Chương Trình (PI) năm thứ nhất dưới Đạo Luật Liên Bang Không Trẻ Nào Bị Bỏ Lại (NBCL) của năm 2001.

PI là gì?
Đạo Luật NCLB yêu cầu tiểu bang và học khu duyệt xét hàng năm sự tiến bộ giáo khoa của các trường được liên bang tài trợ Thiên Luật I và nhận diện các trường cần cải tiến. Các trường này được nhận diện là các trường PI sau hai năm liên tiếp không đạt đủ tiến bộ hàng năm (AYP). California xác định AYP bằng cách cứu xét bốn biện pháp sau đây:


 • Số phần trăm các học sinh được điểm ở trình độ “thông thạo” hoặc “cấp tiến” trong các Kỳ Thi Theo Tiêu Chuẩn của California trong các môn Anh Văn và Toán.

 • Số phần trăm các học sinh tham dự trong các kỳ thi trên đó

 • Mức độ tốt nghiệp của các trường trung học

 • Sự Đo Lường Tiến Bộ Khả Năm Giải Trình của California, Chỉ Số Thành Đạt Giáo Khoa (API).


Tại sao trường của chúng ta được nhận diện là PI?
Lý do trường được nhận diện PI là gì trường không đạt được AYP cho hai năm liên tiếp cho năm 2009-2011. Bộ phận AYP gây ra xác định này là Anh Ngữ Thuật.

Bản Báo Cáo Tiến Bộ Học về Khả Năng Giải Trình có sẵn tại trường học hoặc trên mạng lưới điện toán của bộ Giáo Dục California (CDE) ở http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ay.


Sự Lựa Trường Công: Quyền Của Phụ huynh yêu cầu một thuyên chuyển đến một trường không phải là PI.
Tất cả các phụ huynh/vị giám hộ có các em học sinh theo học một trường PI có quyền yêu cầu một sự chuyển trường dành cho con em của họ đến trường của học không thuộc là PI và có thể yêu cầu xe đưa đón. Đối với các phụ huynh lựa chọn sự chuyển trường này, học khu sẽ cung cấp xe đưa đón đến trường học không thuộc là PI trong thời gian trường của con em quí vị tiếp tuc được nhận diện là một trường PI. Nếu như sự đòi hỏi về lựa chọn vượt quá mức ngân khoản trợ cấp sẵn có, thì ưu tiên sẽ được dành cho các học sinh học kém nhất và có lợi tức thấp. Nếu quí vị muốn chuyển con em đến một trường không phải là PI trong học khu cho năm học 2011-2012, xin chọn một trong các trường sau đây. Sở thích của quí vị cho một trường không phải PI sẽ được xem xét.

TRƯỜNG HỌC

CÁC ĐIỂM API *

ANH NGỮ THUẬT

SỐ PHẦN TRĂM THÔNG THẠO HOẶC TRÊN**

Chỉ tiêu trường tiểu học = 67.6%

TOÁN

SỐ PHẦN TRĂM THÔNG THẠO

HOẶC TRÊN

Chỉ tiêu trường tiểu học = 68.5%

Monterey Vista

Học Khu Garvey
849/800

59.9%

75.6%

Trường Tiểu Học Dewey

Học Khu Garvey
822/800

59.0%


65.9%


Trường Tiểu Học Hillcrest

Học Khu Garvey
845/800

65.7%

70.6%

* 800 điểm theo API = Hội đủ chỉ tiêu thông thạo của tiểu bang dành cho các trường theo Chỉ Số Thành Đạt Giáo Khoa

** Mục tiêu phần trăm khác nhau bởi khoảng cấp lớp


Để xin lựa chọn trường công để thuyên chuyển từ một trường PI, xin lấy một đơn Yêu Cầu Chuyển Đổi Trường Cải Tiến Chương Trình ở văn phòng trường của con em quí vị và nộp đơn điền đầy đủ trước ngày 7 Tháng Mười, 2011. Nếu quí vị cần sự giúp đỡ hoặc có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến trường lựa chọn hoặc trình tự yêu cầu, xin vui lòng tiếp xúc với tôi ở số (626) 307-3300.

Quí vị có thể viếng thăm trang mạng của học khu tại www.garvey.k12.ca.us để lấy được thông tin về số học sinh hội đủ điều kiện và số học sinh hiện đang theo học trường công cộng và Dịch Vụ Giáo Dục Bổ Túc (SES) với các dữ liệu từ năm 2007-08.

Trường học sẽ làm gì để phát biểu vấn đề thành đạt thấp kém?
Chúng tôi tiếp tục làm việc chặt chẽ với toàn ban học khu nhằm sửa đổi kế hoạch của trường chúng ta để bao gồm:


 • Các phương kế, đường hướng, và thực hành mà sử dụng việc sưu tầm dựa theo khoa học và có khả năng cao nhất để bảo đãm là tất cả các nhóm học sinh sẽ hội đủ các chỉ tiêu thành đạt của tiểu bang.

 • Sự tu nghiệp giáo chức có phẩm chất cao dành cho ban giáo sư của trường mà sẽ dẫn đến việc trường rời khỏi qui chế PI

 • Các phương kế nhằm nâng cao sự tham gia có hiệu quả của phụ huynh trong trường học.


Học Khu và Tiểu Bang đang làm gì để giúp trường trong tình trạng PI năm thứ nhất?
Học khu của chúng ta đang làm việc chặt chẽ với CDE để cải tiến chương trình giáo khoa, việc giảng dạy, và thành tích của học sinh. CDE cung cấp thông tin, giúp đở đặt biệt, và truy cập đến các nguồn tài nguyên cho trường PI. Các trường PI sẽ nhận được giúp đở kỷ thuật từ học khu và/hoặc tiểu bang về:


 • Phân tích các báo cáo dữ liệu khác nhau để sửa lại kế hoạch trường học

 • Tăng cường sự trung tâm giảng dạy học tập

 • Cộng tác với phụ huynh để tăng thành tích học tập của học sinh


Làm sao các phụ huynh có thể dấn thân tham gia?
Sự sưu tầm cho thấy việc tham gia tích cực của phụ huynh dẫn đến sự thành công của học sinh ở trường học. Các phụ huynh nào có thích hợp tác chung với trường thì nên tiếp xúc với trường để biết thêm tin tức liên quan đến:

 • Các nguyên tắc của phụ huynh tham gia

 • Bản cam kết giữa Trường và Phụ huynh

 • Các phiên họp liên tục dành cho phụ huynh/cộng đồng

 • Các phiên họp của các Ủy Ban Tư Vấn/Hội Đồng Trường Sở

 • Các cơ hội dành cho phụ huynh tình nguyện

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức cùng quí vị và thông báo về các cơ hội để thảo luận các kế hoạch dành cho trường của chúng ta. Nếu quí vị có các câu hỏi, cần biết thêm tin tức về làm sao mà quí vị có thể tham gia trong các nổ lực cải tiến trường của chúng ta, hoặc là mong muốn thảo luận chương trình giảng dạy của trường và qui chế PI, xin tự nhiên gọi điện thoại cho tôi và/hoặc đến viếng thăm trường,


Thành Thật,
Hing Chow

Hing Chow,Hiệu Trưởng Trường Monterey Vista
Каталог: UserFiles -> Servers -> Server 51888 -> File -> Learning%20Support%20Services
UserFiles -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
UserFiles -> BỘ XÂy dựNG
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
UserFiles -> BỘ XÂy dựng số: 10/2013/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
UserFiles -> MÔn toán bài 1: Tính a) (28,7 + 34,5) X 2,4 b) 28,7 + 34,5 X 2,4 Bài 2: Bài toán
UserFiles -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
Servers -> Notification of exit

tải về 28.68 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương