HỘI ĐỒng nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 19.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích19.97 Kb.
#6330


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 131/2015/NQ-HĐND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 12 năm 2015NGHỊ QUYẾT

Quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích của thành phố đối với cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG,

KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2015/TT-BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Sau khi nghe Tờ trình số 9179/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ, khuyến khích của thành phố đối với cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích của thành phố đối với cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế như sau:

1. Phạm vi, đối tượng, điều kiện áp dụng

a) Cán bộ, công chức, viên chức cấp thành phố, quận, huyện và cán bộ, công chức cấp xã thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc (sau đây viết tắt là đối tượng tinh giản biên chế) được Thường trực Thành ủy và UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt.

b) Không áp dụng đối với viên chức được tuyển dụng sau ngày 29 tháng 10 năm 2003, thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điểm c, d Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

2. Chính sách hỗ trợ khuyến khích của thành phố đối với cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc

a) Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi được trợ cấp thêm 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

b) Cán bộ, công chức, viên chức thôi việc được trợ cấp thêm 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội đối với các trường hợp nghỉ việc ngay hoặc 0,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội đối với các trường hợp thôi việc sau khi học nghề.

3. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích của thành phố đối với cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị quyết này được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của thành phố.
Điều 2. Chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.
Điều 3. Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 15, thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016./.Nơi nhận:

- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;

- Bộ LĐTB&XH; Bộ Tài chính;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

- Ban TV Thành ủy, các ban của Đảng;

- ĐB HĐND TP; Đoàn ĐBQH TP;

- UBND, UBMTTQVN, các sở, ngành, đoàn thể TP;

- Quận, huyện ủy; UBND, UBMTTQVN các quận, huyện;

- Thường trực HĐND 11 xã;

- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN,

TT TTVN tại ĐN, Cổng TTĐT thành phố;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP;

- Văn phòng UBND thành phố;

- Lưu: VT, CTHĐND(3).CHỦ TỊCH
Trần Thọ
Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 19.97 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương