HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà giangtải về 16.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích16.15 Kb.
#7152

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH HÀ GIANG


Số: 139/2014/NQ-HĐNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Giang, ngày 30 tháng 9 năm 2014NGHỊ QUYẾT

Về việc ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ công chức, viên chức

chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, mặt trận tổ quốc,

các tổ chức đoàn thể, các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp

công lập trên địa bàn tỉnh Hà GiangHỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ 12 (CHUYÊN ĐỀ)
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ công chức, viên chức làm chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, đoàn thể và nhà nước tỉnh Hà Giang và Báo cáo thẩm tra số 118/BC-VHXH ngày 27/9/2014 của Ban VHXH HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,


QUYẾT NGHỊ:

ơ

Điều 1. Ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị). Chính sách này không điều chỉnh đối với các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

1. Đối tượng áp dụng

Công chức, viên chức thuộc biên chế nhà nước; được thủ trưởng cơ quan, đơn vị giao chuyên trách về công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị; thực hiện ít nhất một trong các nhiệm vụ sau:

a) Quản trị mạng; quản trị các dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu theo quy định của nhà nước.

b) Quản trị Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang.

c) Quản trị Trang/Cổng thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Mức hỗ trợ

a) Người có bằng chuyên môn công nghệ thông tin trình độ sau đại học: Hệ số 1,0.

b) Người có bằng chuyên môn công nghệ thông tin trình độ đại học: Hệ số 0,8.

c) Người có bằng chuyên môn công nghệ thông tin trình độ cao đẳng: Hệ số 0,6.

d) Người có bằng chuyên môn công nghệ thông tin trình độ trung cấp và người được giao nhiệm vụ chuyên trách công nghệ thông tin nhưng chưa có bằng chuyên môn về công nghệ thông tin: Hệ số 0,4.

- Cách tính hưởng hỗ trợ đặc thù: Hệ số hưởng (x) với mức lương cơ sở.

- Chế độ hỗ trợ được chi trả cùng với tiền lương hàng tháng.

3. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

b) Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với viên chức làm chuyên trách công nghệ thông tin trong các đơn vị sự nghiệp không do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thì sử dụng từ nguồn thu hoặc kinh phí tự bảo đảm của đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 10 năm 2014 và áp dụng thực hiện kể từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2019.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn và tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Khóa XVI - Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) thông qua./.


CHỦ TỊCH

Vương Mí Vàng

tải về 16.15 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương