Héi ®ång nhn dn ubnd tønh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 16.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích16.83 Kb.
#26492

Héi ®ång nh©n d©n

UBND TØnh Thanh Ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 858 Q§/UBTH

Thanh Ho¸, ngµy 23 th¸ng 8 n¨m 1986Uû ban Nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸
- C¨n cø §iÒu 49 Môc I Ch­¬ng VI LuËt Tæ chøc Héi ®ång Nh©n d©n vµ Uû ban Nh©n d©n c¸c cÊp ban hµnh ngµy 9 th¸ng 7 n¨m 1983.

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 235/H§BT ngµy 18-9-1985 cña Héi ®ång Bé tr­ëng vÒ c¶i tiÕn chÕ ®é tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n viªn chøc vµ c¸c lùc l­îng vò trang vµ Th«ng t­ sè 17/L§TL ngµy 14-11-1985 cña Bé Lao ®éng vÒ h­íng dÉn xÕp h¹ng xÝ nghiÖp.

- Theo ®Ò nghÞ cña «ng Gi¸m ®èc Së Lao ®éng, Tr­ëng ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh.

quyÕt ®Þnh

§iÒu 1 : Nay xÕp h¹ng: 4/4 (bèn) cho c¸c HTX mua b¸n huyÖn:

1- HuyÖn ThiÖu Yªn 7- HuyÖn Ngäc L¹c

2- ThÞ x· SÇm S¬n 8- HuyÖn B¸ Th­íc

3- ThÞ x· BØm S¬n 9- HuyÖn Nh­ Xu©n

4- HuyÖn VÜnh Léc 10- HuyÖn Th­êng Xu©n

5- HuyÖn Th¹ch Thµnh

6- HuyÖn Lang Ch¸nh

§iÒu 2: §¬n vÞ ®­îc ¸p dông b¶ng l­¬ng C6 theo NghÞ ®Þnh sè 235/H§BT ®Ó xÕp l­¬ng cho c¸n bé qu¶n lý xÝ nghiÖp theo QuyÕt ®Þnh ph©n cÊp sè: 735 cña UBND tØnh vÒ c«ng t¸c tæ chøc vµ c¸n bé. §­îc h­ëng møc l­¬ng míi kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 1985.

§iÒu 3: C¸c ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc chÝnh quyÒn tØnh, Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ, c¸c ngµnh cã liªn quan vµ xÝ nghiÖp trªn chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.
TM/ UBND tØnh thanh ho¸

k/t chñ tÞch

Phã chñ tÞch

§· ký
TrÇn §×nh L¨ng

Héi ®ång nh©n d©n

UBND TØnh Thanh Ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 858 Q§/UBTH

Thanh Ho¸, ngµy 23 th¸ng 8 n¨m 1986


Uû ban Nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸
- C¨n cø §iÒu 49 Môc I Ch­¬ng VI LuËt Tæ chøc Héi ®ång Nh©n d©n vµ Uû ban Nh©n d©n c¸c cÊp ban hµnh ngµy 9 th¸ng 7 n¨m 1983.

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 235/H§BT ngµy 18-9-1985 cña Héi ®ång Bé tr­ëng vÒ c¶i tiÕn chÕ ®é tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n viªn chøc vµ c¸c lùc l­îng vò trang vµ Th«ng t­ sè 17/L§TL ngµy 14-11-1985 cña Bé Lao ®éng vÒ h­íng dÉn xÕp h¹ng xÝ nghiÖp.- Theo ®Ò nghÞ cña «ng Gi¸m ®èc Së Lao ®éng, Tr­ëng ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh.

quyÕt ®Þnh

§iÒu 1 : Nay xÕp h¹ng: 6/6 (bèn) cho XÝ nghiÖp s¶n xuÊt thùc phÈm phô thuéc Ban Qu¶n lý HTX mua b¸n tØnh Thanh Ho¸.

§iÒu 2: §¬n vÞ ®­îc ¸p dông b¶ng l­¬ng C4 theo NghÞ ®Þnh sè 235/H§BT ®Ó xÕp l­¬ng cho c¸n bé qu¶n lý xÝ nghiÖp theo QuyÕt ®Þnh ph©n cÊp sè: 735 cña UBND tØnh vÒ c«ng t¸c tæ chøc vµ c¸n bé. §­îc h­ëng møc l­¬ng míi kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 1985.

§iÒu 3: C¸c ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc chÝnh quyÒn tØnh, Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ, c¸c ngµnh cã liªn quan vµ xÝ nghiÖp trªn chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.
TM/ UBND tØnh thanh ho¸

k/t chñ tÞch

Phã chñ tÞch

§· ký

TrÇn §×nh L¨ng

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 16.83 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương