H§nd tØnh Than h Hãa céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Uû ban nhn dntải về 8.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích8.64 Kb.
#4396
H§ND tØnh Than h Hãa céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Uû ban nh©n d©n §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
Sè : 1154 NN/UBTH Thanh Hãa, ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 1991


Chñ tÞch ubnd tØnh thanh ho¸

- C¨n cø LuËt ®Êt ®ai (§iÒu 14) cña n­íc Céng hoµ XHCN ViÖt Nam c«ng bè ngµy 8 th¸ng 1 n¨m 1988.

- C¨n cø vµo nhiÖm vô vµ quy ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty xuÊt khÈu ThiÖu Yªn vµ tê tr×nh cña UBND huyÖn ThiÖu Yªn sè 405 ngµy 29/11/1991.

- Theo ®Ò nghÞ cña Tr­ëng ban qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh Thanh Ho¸.
QuyÕt ®Þnh§iÒu 1 : Nay thu håi ®Êt cña C«ng ty xuÊt khÈu ThiÖu Yªn(tr¹m Yªn T©m, giao cho UBND x· Yªn L©m sö dùng theo quy ho¹ch ®­îc duyÖt ,víi diÖn tÝch 3485 m2 (trong ®ã ®Êt kh¸c 3485 m2, , n»m ë tê b¶n ®å sè 04, bao gåm c¸c thöa 260

Cã s¬ ®å trÝch ë b¶n ®å ®Þa chÝnh x· Yªn L©m huyÖn ThiÖu Yªn, tû lÖ 1/2000 kÌm theo.§iÒu 2 : §¬n vÞ cã ®Êt ®­îc thu håi cã tr¸ch nhiÖm chuÈn bÞ vµ bµn giao ®óng thêi gian cho ®¬n vÞ ®­îc giao ®Êt ®ã ®Ó sö dông.

§iÒu 3 : §¬n vÞ ®­îc giao ®Êt ®Ó sö dông cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®Òn bï thiÖt h¹i thùc tÕ cho chñ sö dông cò (theo quy ®Þnh ë ®iÓm 4 - ®iÒu 48 LuËt ®Êt ®ai). Sù ®Òn bï nµy do hai bªn tho¶ thuËn cã sù thèng nhÊt cña ngµnh tµi chÝnh ; ®ång thêi ®¬n vÞ ®­îc giao ®Êt cÇn ph¶i nép tiÒn ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt n«ng nghiÖp vµ ®Êt cã rõng vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc(theo quy ®Þnh ë ®iÓm 2 môc VI cña Q§ 912 NN/UBTH ngµy 3/8/1988)tr­íc khi nhËn quyÕt ®Þnh giao ®Êt ®Ó sö dông.

§iÒu 4 : C¸c «ng Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Thñ tr­ëng c¬ quan C«ng ty xuÊt khÈu ThiÖu Yªn, Tr­ëng ban qu¶n lý ruéng ®Êt, Chñ tÞch UBND huyÖn ThiÖu Yªn, Chñ tÞch UBNB x· Yªn L©m, chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.

kt/ chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa Phã chñ tÞch

§· ký


Lª H÷u Hinh
Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 8.64 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương