H§nd tØnh Than h Hãa céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Uû ban nhn dntải về 9.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích9.34 Kb.
#4403
H§ND tØnh Than h Hãa céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Uû ban nh©n d©n §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
Sè : 1155 NN/UBTH Thanh Hãa, ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 1991


Chñ tÞch ubnd tØnh thanh ho¸

- C¨n cø LuËt ®Êt ®ai (§iÒu 14)

- C¨n cø vµo quy m« vµ ph­¬ng h­íng cña ®¬n vÞ: C«ng ty x©y dùng thuû lîi – thuû ®iÖn C .

- C¨n cø tê tr×nh cña UBND ThÞ x· Thanh Hãa ngµy 1/4/1990.

- Theo ®Ò nghÞ cña Tr­ëng ban qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh Thanh Ho¸.

QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1 : Nay thu håi ®Êt cña Së thuû lîi Thanh Hãa giao cho C«ng ty x©y dùng thuû lîi, thuû ®iÖn C qu¶n lý sö dông theo quy ho¹ch ®­îc duyÖt, víi diÖn tÝch 2720 m2 (trong ®ã ®Êt kh¸c 2720 m2, t¹i b¶n ®å ®Þa chÝnh ph­êng Phó S¬n, ThÞ x· Thanh Hãa, gåm c¸c thöa 347b tê 2 thæ c­.

(Cã s¬ ®å trÝch ë b¶n ®å ®Þa chÝnh, tû lÖ 1/2000 kÌm theo).§iÒu 2 : §¬n vÞ cã ®Êt ®­îc thu håi cã tr¸ch nhiÖm bµn giao ®óng thêi gian cho ®¬n vÞ ®­îc giao ®Êt ®ã ®Ó sö dông.

§iÒu 3 : §¬n vÞ ®­îc giao ®Êt ph¶i gi÷ nguyªn mÆt b»ng ®Êt ®ai theo hiÖn tr¹ng ®­îc giao, kh«ng ®­îc ®µo ®¾p, x©y dùng míi lµm ph¸ vì quy ho¹ch chung. Khi muèn x©y dùng l¹i ph¶i lËp LCKTKT mÆt b»ng quyho¹ch, vµ thñ tôc ®Êt ®ai tr×nh UBND tØnh ký quyÕt ®Þnh giao ®Êt chÝnh thøc míi ®­îc triÓn khai.

§iÒu 4 : §¬n vÞ ®­îc giao ®Êt ®Ó sö dông cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®Òn bï thiÖt h¹i thùc tÕ cho chñ sö dông cò (theo quy ®Þnh ë ®iÓm 4 - ®iÒu 48 LuËt ®Êt ®ai). Sù ®Òn bï nµy do hai bªn tho¶ thuËn cã sù thèng nhÊt cña ngµnh tµi chÝnh ; ®ång thêi ®¬n vÞ ®­îc giao ®Êt cÇn ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc theo quy ®Þnh tr­íc khi nhËn quyÕt ®Þnh giao ®Êt.

§iÒu 5 : C¸c «ng Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Thñ tr­ëng ®¬n vÞ: Së Thuû lîi, C«ng ty x©y dùng thuû lîi, thuû ®iÖn C, Tr­ëng ban qu¶n lý ruéng ®Êt t×nh, Chñ tÞch UBND ThÞ x· Thanh Hãa, Chñ tÞch UBND ph­êng Phó S¬n, chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.

kt/ chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa Phã chñ tÞch

§· ký


Lª H÷u Hinh
Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 9.34 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương