H§Nd TØnh thanh ho¸ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Uû ban nhn dntải về 14.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích14.68 Kb.
#23349
H§Nd TØnh thanh ho¸ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Uû ban nh©n d©n §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc


Sè : 587/XD-UBTH Thanh Hãa, ngµy 10 th¸ng 7 n¨m 1991QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch UBND tØnh thanh hãa


V/v c«ng nhËn t­ c¸ch ph¸p nh©n hµnh nghÒ x©y dùng.


Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 255/BXD-QLXD ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 1989 cña Bé tr­ëng Bé X©y dùng ban hµnh kÌm theo b¶n “Quy chÕ ®¨ng ký hµnh nghÒ kinh doanh x©y dùng”.

- C¨n cø ®Ò nghÞ cña Së X©y dùng.

QuyÕt ®Þnh§iÒu 1 : C«ng nhËn 7 ®¬n vÞ cã danh s¸ch kÌm theo ®­îc ho¹t ®éng kinh doanh x©y dùng theo néi, ®Þa bµn vµ thêi gian ghi trong giÊy phÐp.
§iÒu 2 : Gi¸m ®èc Së X©y dùng, thñ tr­ëng c¸c ngµnh liªn quan vµ c¸c ®¬n vÞ cã tªn trong danh s¸ch chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy.

QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký./.

N¬i nhËn: KT/chñ tÞch UBND tØnh thanh hãa

- C¸c ngµnh qu¶n lý. Phã chñ tÞch

- C¸c ®¬n vÞ cã tªn

trong danh s¸ch. §· ký

- L­u.

Lª H÷u Hinh

Danh s¸ch c¸c ®¬n vÞ ®­îc hµnh nghÒ kinh doanh x©y dùng (§ît 4)

( KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 587/XD-UBTH ngµy 10/7/1991 cña UBND tØnh)


Sè hiÖu ®¨ng ký

Tªn tæ chøc

CÊp trªn trùc tiÕp

Vèn ph¸p ®Þnh, vèn cè ®Þnh, vèn l­u ®éng

Néi dung ho¹t ®éng

Ph¹m vi ho¹t ®éng

TH-028

C«ng ty cÊp tho¸t n­íc

§Þa chØ: X· §«ng VÖ, ThÞ x· TH. §T: 547 vµ 557Së X©y dùng Thanh Ho¸

3.540.046.000

3.481.947.630

65.098.370


- Lµm c¸c lo¹i viÖc nh­ sau: Gia c«ng c¸c mÆt hµng phôc vô thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cÊp tho¸t n­íc.

- ThiÕt kÕ cÊp tho¸t n­íc tõng tuyÕn cho tõng khu vùc hoÆc tõng c¬ quan hé gia ®×nh
Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 14.68 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương