H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 10.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích10.02 Kb.
#2866

H§ND tØnh Thanh Ho¸.

Uû ban Nh©n d©n

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè: 1029 NN/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 1990Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø LuËt §Êt ®ai (§iÒu 14) cña N­íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam c«ng bè ngµy 8 th¸ng 1 n¨m 1988.

- C¨n cø vµo nhiÖm vô vµ quy ho¹ch s¶n xuÊt cña Nhµ m¸y c­a MËt S¬n vµ Nhµ m¸y ®«ng l¹nh TSXK.

- Theo ®Ò nghÞ cña Tr­ëng ban Qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh Thanh Ho¸.quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1: Nay thu håi cña Nhµ m¸y c­a MËt S¬n : 17.481 m2, T¹i thöa: 97; Tê b¶n ®å sè 2, b¶n ®å ®Þa chÝnh x· §«ng VÖ, ThÞ x· Thanh Ho¸, tû lÖ 1/2000 gåm c¸c b­íc:

a) Giao trùc tiÕp cho Nhµ m¸y ®«ng l¹nh thuû s¶n xuÊt khÈu 8.600 m2 phÇn gi¸p c¬ së s¶n xuÊt cò cña Nhµ m¸y ®«ng l¹nh TSXK theo quy ho¹ch ®· duyÖt sè: 53 XD/UBND ngµy 27 th¸ng 6 n¨m 1989.

b) Sè ®Êt cßn l¹i Nhµ m¸y c­a MËt S¬n cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc di chuyÓn ®Ó tØnh quy ho¹ch x©y dùng côm c«ng nghiÖp thùc phÈm giao UBND ThÞ x· cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý b¸o c¸o víi UBND tØnh vÒ ph­¬ng ¸n sö dông.

§iÒu 2: §¬n vÞ cã ®Êt ®­îc thu håi cã tr¸ch nhiÖm chuÈn bÞ vµ bµn giao ®óng thêi gian cho ®¬n vÞ ®­îc giao ®Êt ®ã ®Ó sö dông.

§iÒu 3: §¬n vÞ ®­îc giao ®Êt ®Ó sö dông cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®Òn bï thiÖt h¹i thùc tÕ cho chñ sö dông cò (theo quy ®Þnh ë §iÓm 4 - §iÒu 48 LuËt ®Êt ®ai). Sù ®Òn bï nµy do 2 bªn tho¶ thuËn cã sù thèng nhÊt cña ngµnh Tµi chÝnh. §ång thêi ®¬n vÞ ®­îc giao ®Êt cßn ph¶i nép tiÒn ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt n«ng nghiÖp vµ ®Êt cã rõng vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc (theo quy ®Þnh ë §iÓm 2 - Môc VI cña QuyÕt ®Þnh 912-NN/UBTH ngµy 3/8/1988) tr­íc khi nhËn QuyÕt ®Þnh giao ®Êt ®Ó sö dông.

§iÒu 4: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Thñ tr­ëng c¬ quan Nhµ m¸y c­a MËt S¬n - Nhµ m¸y ®«ng l¹nh, Tr­ëng ban Qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh, Chñ tÞch UBND ThÞ x· Thanh Ho¸, Chñ tÞch UBND x· §«ng VÖ chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 4 Q§

- L­u


k/t chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

Phã chñ tÞch

§· ký


Lª H÷u Hinh

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 3a5945b93d06153047256f9600295f11
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> TØnh Thanh ho¸ ViÖt Nam Dn chñ céng hoµ
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UûBaN nhn Dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ubnd tønh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Uû ban nhn dn Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt Nam tØnh thanh hãa §éc lËp Tù do H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh ho¸ §éc lËp -tù do- h¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> QuyếT ĐỊnh v/v sử dụng kinh phí còn dư sau đấu thầu
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> C¨n cø LuËt Tæ chøc H§nd vµ ubhc c¸c cÊp ban hµnh ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962

tải về 10.02 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương