H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 8.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích8.31 Kb.
#4718

H§ND tØnh Thanh Ho¸.

Uû ban Nh©n d©n

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè : 1186 Q§/UBTH

Thanh Ho¸, ngµy 29 th¸ng 8 n¨m 1989quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸


VÒ viÖc chuyÓn XÝ nghiÖp chÕ biÕn gç Hµm Rång vµ XÝ nghiÖp

chÕ biÕn gç Môc S¬n trùc thuéc Së L©m nghiÖp.
Uû ban Nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu: 49 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND c¸c cÊp ban hµnh ngµy 9 th¸ng 7 n¨m 1983;

- XÐt Tê tr×nh sè: 136 TC/LN ngµy 8/8/1989 cña ®ång chÝ Gi¸m ®èc Së L©m nghiÖp. §Ó nghÞ cña Tr­ëng ban Tæ chøc chÝnh quyÒn tØnh.

quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1: ChuyÓn XÝ nghiÖp chÕ biÕn gç Hµm Rång vµ XÝ nghiÖp chÕ biÕn gç Môc S¬n thuéc C«ng ty vËn chuyÓn l©m s¶n, trùc thuéc Së L©m nghiÖp qu¶n lý toµn diÖn.

Gi÷ nguyªn t­ c¸ch ph¸p nh©n, chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng vµ sö dông con dÊu riªng ®Ó giao dÞch.§iÒu 2: C¸c ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc chÝnh quyÒn tØnh, Uû ban KÕ ho¹ch, Gi¸m ®èc së Tµi chÝnh, C«ng an tØnh, Ng©n hµng, Gi¸m ®èc Së L©m nghiÖp, C«ng ty vËn chuyÓn l©m s¶n cïng c¸c ngµnh c¸c cÊp cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy.

QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký./.
N¬i nhËn :

- Nh­ ®iÒu 2 Q§- L­u

TM. UBND tØnh thanh ho¸

Phã chñ tÞch

§· Ký

Lª H÷u Hinh

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 3a5945b93d06153047256f9600295f11
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> TØnh Thanh ho¸ ViÖt Nam Dn chñ céng hoµ
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UûBaN nhn Dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ubnd tønh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Uû ban nhn dn Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt Nam tØnh thanh hãa §éc lËp Tù do H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh ho¸ §éc lËp -tù do- h¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> QuyếT ĐỊnh v/v sử dụng kinh phí còn dư sau đấu thầu
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> C¨n cø LuËt Tæ chøc H§nd vµ ubhc c¸c cÊp ban hµnh ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962

tải về 8.31 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương