H§nd tØnh Thanh Ho¸ Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 10.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích10.51 Kb.
#5896

H§ND tØnh Thanh Ho¸

Uû ban Nh©n d©n

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - T­u do - H¹nh phóc


Sè : 1290 NN/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 6 th¸ng 10 n¨m 1993Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø ®iÒu 47 LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND ban hµnh ngµy 11-7-1989.

- C¨n cø ®iÒu 14 LuËt ®Êt ®ai ngµy 8-1-1988.

- XÐt hå s¬ xin sö dông ®Êt x©y dùng trô së lµm viÖc cña C«ng ty Vµng b¹c ®¸ quý Thanh Ho¸.

- ý kiÕn tho¶ thuËn cña : Ng©n hµng Nhµ n­íc Thanh Ho¸.

+ UBND ph­êng §iÖn biªn.

+ UBND thÞ x· Thanh Ho¸ v¨n b¶n sè 621 ngµy 5/7/1993 vµ ®Ò nghÞ cña Tr­ëng ban qu¶n lý ruéng ®Êt Thanh Ho¸.quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1 : Thu håi ®Êt cña Ng©n hµng Nhµ n­íc tØnh Thanh Ho¸, giao cho C«ng ty vµng, b¹c ®¸ quý Thanh Ho¸, qu¶n lý sö dông theo quy ho¹ch ®­îc duyÖt víi tæng diÖn tÝch 780 m2, (®Êt kh¸c 780 m2) t¹i tê b¶n ®å ®Þa chÝnh ph­êng §iÖn Biªn thÞ x· Thanh Ho¸. (Cã trÝch b¶n ®å vÞ trÝ tû lÖ 1/500 kÌm theo).

§iÒu 2 : §¬n vÞ cã ®Êt ®­îc thu håi cã tr¸ch nhiÖm bµn giao ®óng thêi gian cho ®¬n vÞ ®­îc giao ®Êt ®ã ®Ó sö dông.

§iÒu 3 : §¬n vÞ ®­îc giao ®Êt ph¶i gi÷ nguyªn mÆt b»ng ®Êt ®ai theo hiÖn tr¹ng ®­îc giao, kh«ng ®­îc ®µo ®¾p, x©y dùng míi lµm ph¸ vì quy ho¹ch chung. Khi muèn x©y dùng l¹i ph¶i lËp LuËn chøng kinh tÕ kü thuËt, mÆt b»ng quy ho¹ch vµ thñ tôc ®Êt ®ai tr×nh UBND tØnh ký QuyÕt ®Þnh giao ®Êt chÝnh thøc míi ®­îc triÓn khai x©y dùng.

- §¬n vÞ ®­îc giao ®Êt ®Ó sö dông cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®Òn bï thiÖt h¹i thùc tÕ cho chñ sö dông cò (theo quy ®Þnh ë ®iÓm 4 - §iÒu 48 LuËt ®Êt ®ai). Sù ®Òn bï nµy do hai bªn tho¶ thuËn, cã sù thèng nhÊt cña ngµnh Tµi chÝnh. §ång thêi ®¬n vÞ ®­îc giao ®Êt ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc theo quy ®Þnh tr­íc khi nhËn QuyÕt ®Þnh giao ®Êt.§iÒu 4 : C¸c «ng : Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, C«ng ty vµng b¹c ®¸ quý, Ng©n hµng Nhµ n­íc Thanh Ho¸, Tr­ëng ban Qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh, Chñ tÞch UBND thÞ x· Thanh Ho¸, Chñ tÞch UBND ph­êng §iÖn biªn chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn :

- Nh­ ®iÒu 34Q§

- L­u


k/t chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

Phã chñ tÞch

§· Ký
NguyÔn V¨n Th¸tКаталог: vbpq thanhhoa.nsf -> All
All -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
All -> Sè: 1115/Q§-ubnd thanh Ho¸, ngµy 07 th¸ng 4 n¨m 2011
All -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> Ñy ban nhn dn TØnh thanh hãa
All -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh Thanh Ho¸
All -> Uû ban nhn dn cénghoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
All -> TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
All -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hóA Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> Ñy ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tải về 10.51 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương