H§nd tØnh Thanh Ho¸ Uû ban Nhn dntải về 10.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích10.34 Kb.
#11650

H§ND tØnh Thanh Ho¸

Uû ban Nh©n d©n

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - T­u do - H¹nh phóc


Sè : 1812 NN/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 1993


quyÕt ®Þnh cña ubnd tØnh thanh ho¸

V/v thu håi ®Êt cña ®¬n vÞ : ThÞ trÊn Hµ Trung huyÖn Hµ TrungChñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø ®iÒu 47 LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 11-7-1989.

- C¨n cø ®iÒu 26, LuËt ®Êt ®ai ngµy 24/7/1993

- XÐt nhu cÇu sö dông ®Êt x©y dùng trô së lµm viÖc cña HuyÖn uû Hµ Trung.

ý kiÕn tho¶ thuËn cña : UBND thÞ trÊn Hµ Trung, UBND huyÖn Hµ Trung, sè 602 NN/UBHT ngµy 18-6-1993.

- Theo ®Ò nghÞ cña Tr­ëng Ban qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh Thanh Ho¸.

quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1 : Thu håi ®Êt cña : ThÞ trÊn Hµ Trung, giao cho : HuyÖn uû Hµ Trung qu¶n lý sö dông theo qui ho¹ch ®­îc duyÖt. Víi tæng DT : 2131 m2 ;

Trong ®ã : C¸c lo¹i ®Êt kh¸c 2131 m2. Gåm c¸c thöa sè : 145b - Tê sã 4 x· Hµ B×nh (trong phÇn DT Hµ B×nh ®· bµn giao cho ThÞ trÊn).§iÒu 2 : §¬n vÞ cã ®Êt ®­îc thu håi cã tr¸ch nhiÖm bµn giao ®Êt kÞp thêi cho ®¬n vÞ ®­îc giao ®ã ®Ó sö dông theo qui ho¹ch.

§iÒu 3 : §¬n vÞ ®­îc giao ®Êt cã tr¸ch nhiÖm :

- Gi÷ nguyªn mÆt b»ng ®Êt ®ai theo hiÖn tr¹ng ®­îc giao.

- KÞp thêi lËp LCKTKT, mÆt b»ng quy ho¹ch vµ hoµn chØnh thñ tôc sö dông ®Êt tr×nh UBND tØnh ký quyÕt ®Þnh giao quyÒn sö dông ®Êt.

- §Òn bï thiÖt h¹i thùc tÕ cho chñ sö dông cò (theo quy ®Þnh ë ®iÓm 6 §iÒu 79 LuËt ®Êt ®ai). Sù ®Òn bï nµy do 2 bªn tho¶ thuËn, cã sù thèng nhÊt cña ngµnh tµi chÝnh.

- Nép tiÒn sö dông ®Êt vµ c¸c kho¶n thu vÒ ®Êt ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc theo quy ®Þnh

§iÒu 4: C¸c «ng : Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh, Chñ tÞch UBND huyÖn Hµ Trung, Chñ tÞch UBND thÞ trÊn Hµ Trung, vµ thñ tr­ëng c¸c ngµnh liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn :

- Nh­ ®iÒu 4 Q§- L­u

k/t chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

Phã chñ tÞch

§· Ký

NguyÔn V¨n Th¸t

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 10.34 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương