H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dntải về 17.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích17.24 Kb.
#26809

H§ND tØnh Thanh Ho¸.

Uû ban Nh©n d©n

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 892 TC/UBTH

Thanh Ho¸, ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 1986quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸


V/v thµnh lËp C«ng ty dÞch vô kü thuËt con nu«i huþÖn Ngäc LÆc
uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 49 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND c¸c cÊp ban hµnh ngµy 9/7/1983.

- C¨n cø ChØ thÞ sè 50 cña Ban BÝ th­ Trung ­¬ng §¶ng vµ NghÞ quyÕt 20 cña Ban chÊp hµnh TØnh uû vÒ viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt tõng b­íc hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý n«ng - l©m - ng­ - c«ng nghiÖp tõ c¬ së trªn ®Þa bµn huyÖn.

- Theo ®Ò nghÞ cña ®ång chÝ Tr­ëng ban Tæ chøc chÝnh quyÒn tØnh vµ ®ång chÝ Chñ tÞch huyÖn Ngäc LÆc.quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1: Nay thµnh lËp C«ng ty dÞch vô - kü thuËt con nu«i huyÖn Ngäc LÆc (trªn c¬ së hîp nhÊt Tr¹i gièng lîn, Tr¹m thó y vµ tæ chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc).

C«ng ty lµ ®¬n vÞ dÞch vô - kü thuËt trùc thuéc UBND huyÖn Ngäc LÆc qu¶n lý, ®ång thêi chÞu sù chØ ®¹o vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cña Së N«ng nghiÖp.§iÒu 2: Chøc n¨ng nhiÖm vô:

C«ng ty dÞch vô kü thuËt con nu«i cã nhiÖm vô x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së dÞch vô kü thuËt thµnh kÕ ho¹ch thèng nhÊt ®Ó liªn kÕt víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt quèc doanh, hîp t¸c x· cã ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng g¾n tr¸ch nhiÖm gi÷a quèc doanh tËp thÓ vµ hé gia ®×nh, ®Èy m¹nh phong trµo ph¸t triÓn ch¨n nu«i gia sóc trªn ®Þa bµn huyÖn.

NhiÖm vô cô thÓ:

1- C¨n cø quy ho¹ch ph¸t triÓn ch¨n nu«i trªn ®Þa bµn huyÖn. C«ng ty cã kÕ ho¹ch chØ ®¹o vµ thùc hiÖn s¶n xuÊt c¸c lo¹i con gièng, cung cÊp tinh dÞch, c¸c lo¹i thuèc phßng bÖnh vµ ch÷a bÖnh c¸c lo¹i thøc ¨n gia sóc tæng hîp phôc vô cho yªu cÇu ch¨n nu«i cña c¸c ®¬n vÞ quèc doanh, tËp thÓ vµ hé gia ®×nh.

2- Th­êng xuyªn theo dâi n¾m t×nh h×nh dÞch bÖnh gia sóc trong huyÖn, cã kÕ ho¹ch phèi hîp víi Tr¹m thó y tØnh vµ Ban ch¨n nu«i c¸c x·, hîp t¸c x·, tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm ®µn gia sóc víi hîp t¸c x·, hé gia ®×nh x· viªn vÒ phßng chèng dÞch bÖnh cho gia sóc.

H­íng dÉn gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn §iÒu lÖ thó y vµ t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm dÞch s¸t sinh trªn ®Þa bµn huyÖn.

3- Tæ chøc qu¶n lý vµ båi d­ìng ®éi ngò thó y tõ huyÖn ®Õn c¬ së s¶n xuÊt, kÕt hîp chÆt chÏ tr¸ch nhiÖm gi÷a nhµ n­íc - tËp thÓ vµ gia ®×nh cïng chÞu tr¸ch nhiÖm ®­a c«ng t¸c ch¨n nu«i thµnh ngµnh chÝnh trong n«ng nghiÖp.

4- T¨ng c­êng qu¶n lý kinh tÕ theo ®óng ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, ®¶m b¶o kinh doanh dÞch vô ®¹t n¨ng suÊt chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao.

KÞp thêi thanh quyÕt to¸n thï lao dÞch vô theo ®Þnh møc cña huyÖn quy ®Þnh, thùc hiÖn chÕ ®é khuyÕn khÝch vËt chÊt th­ëng ph¹t ®óng ®¾n nghiªm minh.

§iÒu 3: Tæ chøc bé m¸y vµ biªn chÕ:

- C«ng ty cã Gi¸m ®èc, 1 ®Õn 2 Phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n tr­ëng vµ mét sè c¸n bé chuyªn m«n nghiÖp vô gióp viÖc (kh«ng thµnh lËp Phßng, ban). Tû lÖ gi¸n tiÕp kh«ng qu¸ 8%.

- C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty:

+ Tr¹m thó y.

+ Tr¹i gièng lîn.

+ XÝ nghiÖp chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc.

+ Cöa hµng dÞch vô con nu«i.

C¸c Tr¹m, Tr¹i, XÝ nghiÖp, Cöa hµng cã 1 Tr­ëng, 1 Phã phô tr¸ch, nhiÖm vô vµ biªn chÕ do Gi¸m ®èc C«ng ty quy ®Þnh.(theo chøc n¨ng s½n cã).

- Biªn chÕ lao ®éng cña C«ng ty theo kÕ ho¹ch hµng n¨m nhµ n­íc quy ®Þnh (tr­íc m¾t c¸c ®¬n vÞ hîp nhÊt gi÷ nguyªn sè biªn chÕ hiÖn cã, nÕu thiÕu do huyÖn ®iÒu ®éng néi bé, kh«ng tuyÓn lao ®éng ngoµi x· héi).

- C¸c ®¬n vÞ khi hîp nhÊt ph¶i kiÓm kª bµn giao tµi s¶n vÒ con ng­êi theo nguyªn t¾c vµ chÕ ®é Nhµ n­íc quy ®Þnh. Hîp nhÊt ph¶i ®¶m b¶o ®Èy m¹nh s¶n xuÊt vµ phôc vô c¬ së liªn tôc.§iÒu 4: ChÕ ®é h¹ch to¸n vµ qu¶n lý:

- C«ng ty lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng vµ ®­îc sö dông con dÊu riªng ®Ó giao dÞch.

- C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty h¹ch to¸n néi bé (hoÆc b¸o sæ, thùc hiÖn chÕ ®é kho¸n th­ëng theo ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt).

§iÒu 5: C¸c ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban TCCQ tØnh, Chñ nhiÖm UBKH tØnh, Gi¸m ®èc Ng©n hµng, Së Tµi chÝnh, Së N«ng nghiÖpm ®ång chÝ Chñ tÞch UBND huyÖn Ngäc LÆc vµ c¸c ngµnh cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký./.N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 5 Q§- L­u

TM/ UBND tØnh thanh ho¸

k/t chñ tÞch

Phã chñ tÞch

§· ký

TrÇn §×nh L¨ng

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 17.24 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương