H§nd tØnh Thanh Ho¸ Uû ban Nhn dntải về 11.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích11.74 Kb.
#11038

H§ND tØnh Thanh Ho¸

Uû ban Nh©n d©n

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - T­u do - H¹nh phóc


Sè : 1758 TC/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 1993quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸

V/v c«ng nhËn Héi nhµ b¸o Thanh Ho¸Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø ®iÒu 47 LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND ban hµnh ngµy 1/7/1989.

- C¨n cø th«ng b¸o sè 25 ngµy 14/6/1993 cña ban Th­êng vô TØnh uû V/v thµnh lËp Héi nhµ b¸o tØnh Thanh Ho¸; Th«ng b¸o sè 53 TB/TU ngµy 7/12/1993 vÒ kÕt luËn cña Th­êng vô trùc TØnh Uû trong buæi lµm viÖc víi ban th­ ký Héi nhµ b¸o tØnh.

- C¨n cø §iÒu lÖ Héi Nhµ b¸o ViÖt Nam.

- XÐt ®Ò nghÞ cña Héi Nhµ b¸o tØnh t¹i tê tr×nh sè 08 ngµy 6/11/1993. §Ò nghÞ cña Tr­ëng Ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh.quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1 : C«ng nhËn viÖc thµnh lËp Héi Nhµ b¸o tØnh Thanh Ho¸.

Héi Nhµ b¸o tØnh Thanh Ho¸. lµ mét tæ chøc chÝnh trÞ vµ nghÒ nghiÖp tù nguyÖn cña nh÷ng ng­êi lµm b¸o trong tØnh. Héi chÞu sù chØ ®¹o cña BCH Trung ­¬ng Héi Nhµ b¸o ViÖt Nam, chÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña TØnh Uû vµ sù qu¶n lý Nhµ n­íc cña UBND tØnh; lµ thµnh viªn cña MÆt trËn Tæ quãc tØnh.§iÒu 2 : Héi ho¹t ®éng theo ®óng chøc n¨ng, nhiÖm vô ®· ®­îc quy ®Þnh trong §iÒu lÖ Héi Nhµ b¸o ViÖt Nam.

Héi cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, ®­îc lËp quü vµ qu¶n lý quü theo §iÒu lÖ Héi Nhµ b¸o ViÖt Nam vµ theo qui ®Þnh cña Nhµ n­íc, cã tµi kho¶n vµ con dÊu ®Ó giao dÞch.

Héi tù lo liÖu vÒ kinh phÝ vµ ph­¬ng tiÖn ho¹t ®éng lµ chÝnh. Trong thêi gian ®Çu héi ®­îc cÊp kinh phÝ ®Ó ho¹t ®éng tõ ng©n s¸ch tØnh. Sau ®ã chØ thùc hiÖn chÕ ®é trî cÊp mét phÇn kinh phÝ nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt.

VÒ biªn chÕ : C¬ quan th­êng trùc cña Héi ®­îc bè trÝ 2 biªn chÕ chuyªn tr¸ch. C¸c biªn chÕ kh¸c do c¬ quan B¸o n¬i ®Æt trô së ®¶m nhËn. Khi cã nhu cÇu t¨ng thªm biªn chÕ Th­êng trùc TØnh Uû vµ UBND tØnh sÏ xem xÐt sau.

Trô së cña Héi : §Æt t¹i c¬ quan B¸o Thanh Ho¸. Tr­íc m¾t B¸o Thanh Ho¸ ch­a x©y dùng xong trô së nªn n¬i lµm viÖc cña Héi sÏ ®Æt trô së B¸o V¨n ho¸ - Th«ng tin.

§iÒu 3 : C¸c ®ång chÝ : Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, tr­ëng Ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh, Gi¸m ®èc së Tµi chÝnh - VËt gi¸, B¸o Thanh Ho¸, b¸o V¨n ho¸ - Th«ng tin, thñ tr­ëng c¸c ngµnh cã liªn quan, th­ ký Héi Nhµ b¸o Thanh Ho¸ chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn :

- Nh­ ®iÒu 3 Q§

- L­u


chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

Phã chñ tÞch

§· Ký
NguyÔn §×nh B­uКаталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 11.74 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương