H§nd tØnh Thanh Ho¸ Uû ban Nhn dntải về 10.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích10.13 Kb.
#11136

H§ND tØnh Thanh Ho¸

Uû ban Nh©n d©n

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - T­u do - H¹nh phóc


Sè : 1769 NN/UBTH
Thanh Ho¸ , ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 1993

Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø ®iÒu 47 LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND ban hµnh ngµy 11-7-1989.

- C¨n cø ®iÒu 14, LuËt ®Êt ®ai ngµy 8-1-1988.

- XÐt tê tr×nh xin sö dông ®Êt cña XÝ nghiÖp g¹ch ngãi CÈm Tr­íng, trªn khu ®Êt cña C«ng ty vËt liÖu kiÕn thiÕt (®· gi¶i thÓ theo Q§ 100 TC/UBTH ngµy 24-7-1992)

ý kiÕn tho¶ thuËn cña UBND ph­êng §«ng S¬n; UBND thÞ x· Thanh Ho¸ v¨n b¶n sè 104 N§, ngµy 18/3/1993 vµ ®Ò nghÞ cña Tr­ëng Ban qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh Thanh Ho¸ .quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1 : Thu håi ®Êt cña C«ng ty VËt liÖu KiÕn thiÕt (Së Th­¬ng M¹i Thanh Ho¸) giao cho XÝ nghiÖp g¹ch ngãi CÈm tr­êng Thanh Ho¸ qu¶n lý sö dông theo quy ho¹ch ®­îc duyÖt víi tæng diÖn tÝch 450 m2 ; trong ®ã : c¸c lo¹i ®Êt kh¸c 450 m2. T¹i tê b¶n ®å ®Þa chÝnh Ph­êng §«ng S¬n, thÞ x· Thanh Ho¸, gåm c¸c thöa sè 699a - Tê b¶n ®å sè 1.(cã trÝch s¬ ®å vÞ trÝ tû lÖ 1/2000 kÌm theo).

§iÒu 2 : §¬n vÞ cã ®Êt ®­îc thu håi cã tr¸ch nhiÖm bµn giao ®óng thêi gian cho ®¬n vÞ ®­îc giao ®Êt ®ã ®Ó sö dông.

§iÒu 3 : §¬n vÞ ®­îc giao ®Êt ph¶i gi÷ nguyªn mÆt b»ng ®Êt ®ai theo hiÖn tr¹ng ®­îc giao, kh«ng ®­îc ®µo ®¾p, x©y dùng míi lµm ph¸ vì quy ho¹ch chung. Khi muèn x©y dùng l¹i ph¶i lËp LCKTKT, mÆt b»ng quy ho¹ch vµ thñ tôc ®Êt ®ai tr×nh UBND tØnh ký quyÕt ®Þnh giao ®Êt chÝnh thøc míi ®­îc triÓn khai x©y dùng.

§¬n vÞ ®­îc giao ®Êt ®Ó sö dông cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®Òn bï thiÖt h¹i thùc tÕ cho chñ sö dông cò (theo quy ®Þnh ë ®iÓm 4 §iÒu 48 LuËt ®Êt ®ai). Sù ®Òn bï nµy do 2 bªn tho¶ thuËn, cã sù thèng nhÊt cña ngµnh tµi chÝnh. §ång thêi ®¬n vÞ ®­îc giao ®Êt ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc theo quy ®Þnh tr­íc khi nhËn quyÕt ®Þnh giao ®Êt.§iÒu 4 : C¸c «ng : Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc C«ng ty VËt liÖu KiÕn thiÕt, Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp g¹ch ngãi CÈm Tr­íng, Tr­ëng ban Qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh, Chñ tÞch UBND thÞ x· Thanh Ho¸, Chñ tÞch UBND ph­êng §«ng S¬n, chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn :

- Nh­ ®iÒu 5 Q§- L­u

k/t chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

Phã chñ tÞch

§· Ký

NguyÔn V¨n Th¸t

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 10.13 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương