H§nd tØnh Thanh Ho¸tải về 9.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích9.77 Kb.
#8712

H§ND tØnh Thanh Ho¸.

Uû ban Nh©n d©n

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do - H¹nh phóc


Sè: 1529 NN/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 1989Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø LuËt §Êt ®ai (§iÒu 14) cña N­íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt nam c«ng bè ngµy 8 th¸ng 1 n¨m 1988.

- C¨n cø vµo nhiÖm vô vµ quy ho¹ch dÞch vô s¶n xuÊt c¬ khÝ cña Nhµ m¸y Z111.

- Theo ®Ò nghÞ cña Tr­ëng ban Qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh Thanh Ho¸.quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1: Nay thu håi cña XÝ nghiÖp bª t«ng ®óc s½n 19/8 giao cho Nhµ m¸y Z111 qu¶n lý, sö dông.

Víi diÖn tÝch 19.780 m(trong ®ã ®Êt n«ng nghiÖp 19.780 m2) n»m ë tê b¶n ®å sè : 01 bao gåm c¸c thöa: 41A; 42A; 68A cã s¬ ®å trÝch ë b¶n ®å ®Þa chÝnh, x· §«ng Thä, thÞ x· Thanh Ho¸ ; Tû lÖ 1/2000 kÌm theo.§iÒu 2 : §¬n vÞ cã ®Êt ®­îc thu håi cã tr¸ch nhiÖm chuÈn bÞ vµ bµn giao ®óng thêi gian cho ®¬n vÞ ®­îc giao ®Êt ®ã ®Ó sö dông.

§iÒu 3 : §¬n vÞ ®­îc giao ®Êt ®Ó sö dông cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®Òn bï thiÖt h¹i thùc tÕ cho chñ sö dông cò (theo Quy ®Þnh ë §iÓm 4 - §iÒu 48 LuËt ®Êt ®ai). Sù ®Òn bï nµy do 2 bªn tho¶ thuËn cã sù thèng nhÊt cña ngµnh Tµi chÝnh. §ång thêi ®¬n vÞ ®­îc giao ®Êt cßn ph¶i nép tiÒn ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt n«ng nghiÖp vµ ®Êt cã rõng vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc (theo Quy ®Þnh ë §iÓm 2 - Môc VI cña QuyÕt ®Þnh 912-NN/UBTH ngµy 3/8/1988) tr­íc khi nhËn quyÕt ®Þnh giao ®Êt ®Ó sö dông.

§iÒu 4: C¸c «ng: Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Thñ tr­ëng c¬ quan: XÝ nghiÖp bª t«ng dóc s½n 19/8 , Tr­ëng ban Qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh, Chñ tÞch UBND thÞ x· Thanh Ho¸ , Chñ tÞch UBND x· §«ng Thä, chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn :

- Nh­ ®iÒu 4 Q§

- L­u


k/t chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

Phã chñ tÞch

§· ký


TrÞnh Huy Lu©n

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 9.77 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương