H§nd tØnh Thanh Ho¸tải về 9.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích9.72 Kb.
#8850

H§ND tØnh Thanh Ho¸.

Uû ban Nh©n d©n

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè: 1541 NN/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 15 th¸ng 11 n¨m 1989Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø LuËt §Êt ®ai (§iÒu 14) cña N­íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam c«ng bè ngµy 8 th¸ng 1 n¨m 1988.

- C¨n cø vµo nhiÖm vô vµ quy ho¹ch x©y dùng c¬ b¶n vµ khai th¸c ®¸ phiÕn cña XÝ nghiÖp ®¸ phiÕn B«ng Hang.

- Theo ®Ò nghÞ cña Tr­ëng ban Qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh Thanh Ho¸.quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1 : Nay thu håi cña Hîp t¸c x· n«ng nghiÖp VÜnh Minh giao cho XÝ nghiÖp ®¸ phiÕn B«ng Hang qu¶n lý sö dông qu¶n lý, sö dông.

Víi diÖn tÝch 10.888 m(trong ®ã ®Êt n«ng nghiÖp 5.748 m2 ®Êt kh¸c 5.140m2) n»m ë tê b¶n ®å sè: 4 bao gåm c¸c thöa: 80; 75; 73; 81; 72; 71; 69; 70 cã s¬ ®å trÝch ë b¶n ®å ®Þa chÝnh, x· VÜnh Minh, huyÖn VÜnh Léc: Tû lÖ 1/2000 kÌm theo.§iÒu 2 : §¬n vÞ cã ®Êt ®­îc thu håi cã tr¸ch nhiÖm chuÈn bÞ vµ bµn giao ®óng thêi gian cho ®¬n vÞ ®­îc giao ®Êt ®ã ®Ó sö dông.

§iÒu 3 : §¬n vÞ ®­îc giao ®Êt ®Ó sö dông cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®Òn bï thiÖt h¹i thùc tÕ cho chñ sö dông cò (theo Quy ®Þnh ë §iÓm 4 - §iÒu 48 LuËt §Êt ®ai). Sù ®Òn bï nµy do 2 bªn tho¶ thuËn cã sù thèng nhÊt cña ngµnh Tµi chÝnh. §ång thêi ®¬n vÞ ®­îc giao ®Êt cßn ph¶i nép tiÒn ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt n«ng nghiÖp vµ ®Êt cã rõng vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc (theo Quy ®Þnh ë §iÓm 2 - Môc VI cña Q§ 912-NN/UBTH ngµy 3/8/1988) tr­íc khi nhËn quyÕt ®Þnh giao ®Êt ®Ó sö dông.

§iÒu 4: C¸c «ng : Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Thñ tr­ëng c¬ quan: Hîp t¸c x· n«ng nghiÖp VÜnh Minh, Tr­ëng ban Qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh, Chñ tÞch UBND huyÖn VÜnh Léc, Chñ tÞch UBND x· VÜnh Minh, chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn :

- Nh­ ®iÒu 4 Q§- L­u

K/t chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

Phã chñ tÞch

§· ký

TrÞnh Huy Lu©n

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 9.72 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương