H§nd tØnh Thanh Ho¸tải về 9.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích9.7 Kb.
#9195

H§ND tØnh Thanh Ho¸

Uû ban Nh©n d©n

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè: 1578 Q§TC/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 22 th¸ng 11 n¨m 1989quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸


VÒ viÖc ®æi tªn Tr¹m kinh doanh dÞch vô tæng hîp Hµ Néi

thuéc C«ng ty du lÞch nghØ m¸t SÇm S¬n
Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Hãa
- C¨n cø §iÒu 47 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ban hµnh ngµy 11 th¸ng 7 n¨m 1989;

-XÐt ®Ò ghÞ cña Tr­ëng ban Tæ chøc chÝnh quyÒn tØnh, ®Ò nghÞ cña Chñ tÞch UBND thÞ x· SÇm S¬n t¹i Tê tr×nh sè: 857 ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 1989;quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1 : Nay ®æi tªn Tr¹m kinh doanh dÞch vô tæng hîp Hµ Néi thµnh "XÝ nghiÖp s¶n xuÊt dÞch vô tæng hîp "thuéc C«ng ty dÞch vô nghØ m¸t thÞ x· SÇm S¬n, Thanh Ho¸, ®Æt t¹i ph­êng Gi¶ng Vâ, quËn Ba §×nh, Hµ Néi.

XÝ nghiÖp cã nhiÖm vô: Tæ chøc s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu ký kÕt c¸c hîp ®ång ®Çu t­ vµ xuÊt khÈu hµng ho¸ víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong n­íc vµ n­íc ngoµi.

- Tæ chøc kinh doanh dÞch vô tæng hîp phôc vô kh¸ch du lÞch, nghØ m¸t t¹i SÇm S¬n.

- XÝ nghiÖp ®­îc ®æi con dÊu ®Ó ho¹t ®éng, gi÷ nguyªn t­ c¸ch ph¸p nh©n, tµi kho¶n giao dÞch t¹i Ng©n hµng.

Chøc n¨ng nhiÖm vô, tæ chøc bé m¸y cô thÓ cña XÝ nghiÖp do Gi¸m ®èc C«ng ty dÞch vô nghØ m¸t SÇm S¬n qui ®Þnh.

§iÒu 2 : C¸c ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Chñ nhiÖm Uû ban KÕ ho¹ch, Tr­ëng ban Tæ chøc chÝnh quyÒn tØnh, Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh, Ng©n hµng, C«ng an tØnh, Chñ tÞch UBND thÞ x· SÇm S¬n, c¸c ngµnh c¸c cÊp cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn :

- Nh­ §iÒu 2 Q§

- UBND thµnh phè Hµ Néi

(b¸o c¸o)- L­u VP-TCCQ

k/t chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

Phã chñ tÞch

§· ký

Lª H÷u Hinh

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 9.7 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương