H§nd tØnh Thanh Ho¸



tải về 9.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích9.13 Kb.
#9389

H§ND tØnh Thanh Ho¸

Uû ban Nh©n d©n

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè: 1599 NN/UBTH




Thanh Ho¸, ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 1989



quyÕt ®Þnh

Giao quyÒn sö dông ®Êt


Chñ tÞch UBND tØnh thanh hãa
- C¨n cø LuËt §Êt ®ai ban hµnh ngµy 8 th¸ng 01 n¨m 1988

- C¨n cø Quy ®Þnh 912 NN/UBTH ngµy 03/8/1988 cña UBND tØnh Thanh Ho¸ qui ®Þnh chÕ ®é qu¶n lý vµ sö dông mét sè ®Êt ®ai ë tØnh Thanh Ho¸.

- C¨n cø Tê tr×nh "LuËn chøng kinh tÕ kü thuËt" cña XÝ nghiÖp xe kh¸ch Thanh Ho¸ sè: 155 KH/XK ngµy10/10/1989.

- C¨n cø ®Ò nghÞ cña Tr­ëng ban Qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh Thanh Ho¸.



quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1 : Nay giao cho XÝ nghiÖp xe kh¸ch Thanh Ho¸ qu¶n lý vµ sö dông vµo môc ®Ých x©y dùng bÕn xe kh¸ch liªn tØnh thuéc ph­êng Nam Ng¹n, ThÞ x· Thanh Ho¸.

Víi tæng diÖn tÝch 4.400 m2 (trong ®ã ®Êt n«ng nghiÖp 440 m2 )

T¹i tê b¶n ®å sè 3 gåm c¸c thöa 36a (trÝch tõ thöa 36 ra).

Cã s¬ ®å trÝch ë b¶n ®å ®Þa chÝnh ph­êng Nam Ng¹n; Tû lÖ 1/2000 kÌm theo.



§iÒu 2 : C¬ quan, ®¬n vÞ ®­îc giao nhËn ®Êt cã nhiÖm vô qu¶n lý vµ sö dông ®óng ranh giíi, ®óng diÖn tÝch, ®óng thêi gian vµ ®óng môc ®Ých.

§iÒu 3 : C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Thñ tr­ëng c¬ quan XÝ nghiÖp xe kh¸ch Thanh Ho¸, Tr­ëng ban Qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh, Chñ tÞch UBND ThÞ x· Thanh Ho¸, Chñ tÞch UBND ph­êng Nam Ng¹n chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn :

- Nh­ §iÒu 3 Q§



- L­u

k/t chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

Phã chñ tÞch

§· ký

Lª H÷u Hinh

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 9.13 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương