“Khảo sát khả năng kháng khuẩn vá xác định hoạt chất kháng khuẩn chính của cây tứ bạch long, họ ô rô (Acanthaceae)”tải về 11.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích11.29 Kb.
#31563

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTRUNG TÂM THÔNG TIN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số: …23…./TTTT-CCTT

V/v Khảo sát thông tin

đề tài nghiên cứuCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2011

Kính gởi:

- Phòng Quản lý Khoa học


Sở Khoa học và Công nghệ

- CN. Văn Đức Thịnh


Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ đã tiến hành khảo sát thông tin các tư liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu “Khảo sát khả năng kháng khuẩn vá xác định hoạt chất kháng khuẩn chính của cây tứ bạch long, họ ô rô (Acanthaceae)” do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ chủ trì và CN. Văn Đức Thịnh là chủ nhiệm đề tài. Trong phạm vi các nguồn thông tin tiếp cận được, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:

A. KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Ngoài các tài liệu đã nêu trong phiếu khảo sát thông tin, còn có các tài liệu, nghiên cứu liên quan đến từng khía cạnh của nội dung đề tài, cụ thể:Bài báo:

  • Part 1: Antiplasmodial, Cytotoxic, Radical Scavenging and Antioxidant Activities of Thai Plants in the Family Acanthaceae. Tác giả Charoenchai P, Vajrodaya S,…. Nguồn: Planta Medica, 2010.

  • Anti-Inflammatory and Antipyretic Activities of Hygrophila spinosa T. Anders Leaves (Acanthaceae). Tác giả Patra A, Jha S,….. Nguồn: Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 2009.

  • Antidiabetic, Antioxidant and Antibacterial Activities of Leaf extracts of Adhatoda zeylanica. Medic (Acanthaceae). Tác giả K Ilango, V Chitra,…. Nguồn: Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. Cuddalore, 2009.

  • Antimicrobial screening of Andrographis paniculata (Acanthaceae) root extracts. Tác giả Radhika P, Sastry BS, Madhu HB. Nguồn: Research Journal of Biotechnology, 2008.

  • Antifungal diterpenes from Hypoestes serpens (Acanthaceae). Tác giả Rasoamiaranjanahary L, Marston A,…. Nguồn: Phytochemistry, 2003.

B. CÁN BỘ KHẢO SÁT: CN. Trần Thị Kiều Chinh - Phòng Cung cấp Thông tin

Xin thông báo kết quả khảo sát của chúng tôi.

Trân trọng./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, CCTT.


GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


Trần Thị Thu Thủy
BM-CVKSTT-04 LBH:02 LSĐ:00 Ngày BH:01/08/2010 Trang /2

Каталог: images -> cesti -> files -> DETAI -> De%20tai%20theo%20nganh -> Y%20-%20Duoc
Y%20-%20Duoc -> Sở Khoa Học & Công Nghệ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố Hồ Chí Minh Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
Y%20-%20Duoc -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
Y%20-%20Duoc -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
Y%20-%20Duoc -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
Y%20-%20Duoc -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
Y%20-%20Duoc -> SỞ khoa học và CÔng nghệ thành phố HỒ chí minh
Y%20-%20Duoc -> SỞ khoa học và CÔng nghệ
Y%20-%20Duoc -> “Nghiên cứu phát hiện đột biến gen yếu tố VIII gây bệnh Hemophilia a và chẩn đoán trước sinh cho các thai phụ mang kiểu gen dị hợp tử”
Y%20-%20Duoc -> “Nghiên cứu chỉ định của phẫu thuật tái tưới máu toàn bộ mạch vành dùng hai động mạch ngực trong làm tất cả các cầu nối”
Y%20-%20Duoc -> “Khảo sát tác dụng chống thoái hóa tế bào thần kinh và suy giảm trí nhớ của một số dược liệu sử dụng mô hình Trimethyltin trên chuột nhắc”

tải về 11.29 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương