KR20050067951 Andrographolide Or Andrographis Paniculata Extract Containing Composition Having Anti-Itching Effecttải về 35.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích35.86 Kb.
#31564

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTRUNG TÂM THÔNG TIN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số: 71/TĐTT-TTTT

V/v Thẩm định thông tin

đề tài nghiên cứuCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTP. Hồ Chí Minh, ngày18 tháng06 năm2007

Kính gởi:
 • Phòng Quản lý Khoa học
  Sở Khoa học và Công nghệ

 • ThS. Vương Nam Trung

 • TS. Trần Công Luận
Trung Tâm Thông Tin Khoa học và Công nghệ đã tiến hành thẩm định thông tin các tư liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu quy trình chiết tách Andrographolid và nhóm hoạt chất Diterpen lactone từ cây xuyên tâm liên (Andrographis paniculata Nees) và cách thức sử dụng trong thức ăn chăn nuôi nhằm nâng cao sức đề kháng, cải thiện năng suất heo, gà công nghiệp ” do Viện KHKT Nông nghiệp Miền Nam chủ trì và ThS. Vương Nam Trung, TS. Trần Công Luận là chủ nhiệm đề tài. Trong phạm vi các nguồn thông tin tiếp cận được, Trung Tâm Thông Tin có ý kiến như sau:

Ngoài các tài liệu đã nêu trong phiếu khảo sát thông tin, còn có các tài liệu, nghiên cứu liên quan đến từng khía cạnh của nội dung đề tài, cụ thể: 1. NƯỚC NGOÀI:

  1. Sáng chế:

   • US2005/014288 Crude extracts from andrographis paniculata. Chất chiết xuất thô từ Andrographis paniculata, 2005.

   • KR20050067951 Andrographolide Or Andrographis Paniculata Extract Containing Composition Having Anti-Itching Effect. Andrographolide hoặc hợp chất chiết xuất từ Andrographis paniculata có hiệu ứng kháng ngứa.; 2005.

   • WO2006008115 Diterpenic labdans as immunostimulants for treating infectious diseases. Diterpenic labdans - chất kích thích miễn dịch dùng điều trị bệnh nhiễm trùng; 2006.

   • WO9617605 Use of andrographolide compounds to treat or prevent pathogenicity of diseases. Sử dụng hợp chất andropholide để phòng và điều trị bệnh; 1995.

  2. Bài báo:

   • LC Analysis of Hepatoprotective Diterpenoids from Andrographis-Paniculata. Phân tích LC Diterpenoids bảo vệ gan từ Andrographis-Paniculata. Tác giả Jain-DC Gupta-MM Saxena-S Kumar-S . Tạp chí Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2000, Vol 22, Iss 4, pp 705-709

   • Studies on Psychopharmacological Activity of Andrographis-Paniculata Extract. Nghiên cứu hoạt tính dược lý học của Andrographis-Paniculata. Tác giả Mandal-SC, Dhara-AK, Maiti-BC . Tạp chí Phytotherapy Research 2001, Vol 15, Iss 3, pp 253-256.

   • Antiangiogenic activity of Andrographis paniculata extract and andrographolide. Hoạt tính kháng u mạch của chất chiết xuất Andrographis paniculata và andrographolide. Tác giả Sheeja, K. Guruvayoorappan, C.1 Kuttan, G. Tạp chí International Immunopharmacology; Feb 2007, Vol. 7 Issue 2, p211-221, 11p

   • Antiallergic Activity of Andrographolides Isolated from Andrographis Paniculata (Burm. F) Wall. Hoạt tính kháng dị ứng của chất chiết xuất andrographolide từ Andrographis paniculata. Tác giả Gupta P, Tandon J, Patnaik G. Tạp chí Pharmaceutical Biology [serial online]. January 1998;36(1):72.

   • Antioxidant and Anti-Inflammatory Activities of the Plant Andrographis Paniculata Nees. Hoạt tính kháng viêm và chống oxy hoá của cây xuyên tâm liên. Tác giả Sheeja, K.; Shihab, P. K.; Kuttan, G.. Tạp chí Immunopharmacology & Immunotoxicology, Mar 2006, Vol. 28 Issue 1, p129-140.

   • Bisandrographolide from Andrographis paniculata Activates TRPV4 ChanneIs. Chiết xuất bisandrographolide từ hoạt chất Andrographis paniculata TRPV4 ChanneIs. Tác giả Smith, Paula L.; Maioney, Katheilne N.; Pothen, Randy G.; Clardy, Jon; Clapham, David E.. Tạp chí Biological Chemistry, 10/6/2006, Vol. 281 Issue 40.

   • Flavonoids and andrographolides from Andrographis paniculata. Chiết xuất flavonoids and andrographolides từ Andrographis paniculata. Tác giả Koteswara Rao Y, Vimalamma G, Venkata Rao C, Tzeng Y. Tạp chí Phytochemistry [serial online]. August 2004; 65(16):2317-2321.

   • Flow injection spectrophotometric determination of andrographolide from Andrographis paniculata. Xác định andrographolide từ Andrographis paniculata bằng quang phổ ký phun lỏng. Tác giả Ruengsitagoon, Wirat; Anuntakarun, Kunnatee; Aromdee, Chantana. Tạp chí Talanta, Jun2006, Vol. 69 Issue 4, p900-905, 6p.

   • HPLC and HPTLC densitometric determination of andrographolides and antioxidant potential of Andrographis paniculata. Xác định andrographolides và hoạt tính chống oxy hóa của Andrographis paniculata bằng tỷ trọng kế HPLC và HPTLC. Tác giả Akowuah, G.A.; Zhari, I.; Norhayati, I.; Mariam, A.. Tạp chí Food Composition & Analysis, Mar2006, Vol. 19 Issue 2/3, p118-126, 9p.

   • HPLC–PDA Determination of Bioactive Diterpenoids from Plant Materials and Commercial Products of Andrographis paniculata. Xác định diterpenoids hoạt tính sinh học từ cây và dược phẩm của xuyên tâm liên bằng HPLC–PDA. Tác giả Li W, Fitzloff J. Tạp chí Liquid Chromatography & Related Technologies [serial online]. September 2004;27(15):2407-2420.

   • Impact of Andrographis paniculata crude extract on mouse hepatic cytochrome P450 enzymes. Tác động của chất chiết xuất thô Andrographis paniculata trên enzym P450 tế bào gan chuột. Tác giả Jarukamjorn, Kanokwan; Don-in, Kannika; Makejaruskul, Cattaleya; Laha, Thewarach; Daodee, Supawadee; Pearaksa, Pradit; Sripanidkulchai, Bung-orn. Tạp chí Ethnopharmacology, May2006, Vol. 105 Issue 3, p464-467, 4p.

   • Inhibition of α-Glucosidase by Andrographis paniculata Ethanol Extract in Rats. Tính ức chế α-Glucosidase do chất chiết xuất ethanol Andrographis paniculata trên chuột. Tác giả By: Subramanian, Rammohan; Asmawi, M.Z.. Tạp chí Pharmaceutical Biology, Nov2006, Vol. 44 Issue 8, p600-606, 7p.

   • Novel routes for the generation of structurally diverse labdane diterpenes from andrographolide. Phương thức mới sản sinh labdane diterpenes đa cấu trúc từ andrographolide. Tác giả Nanduri S, Nyavanandi V, Thunuguntla S, et al. Tạp chí Tetrahedron Letters [serial online]. June 2004;45(25):4883-4886.

   • Separation of andrographolide and neoandrographolide from the leaves of Andrographis paniculata using high-speed counter-current chromatography. Sử sụng máy sắc ký dòng ngược cao tốc để chiết tách andrographolide và neoandrographolide từ lá xuyên tâm liên. Tác giả Du Q, Jerz G, Winterhalter P. Tạp chí Chromatography A [serial online]. January 2003;984(1):147.

   • Solid–liquid extraction of andrographolide from plants—experimental study, kinetic reaction and model. Chiết tách dạng rắn - lỏng andrographolide từ thực vật – nghiên cứu thực nghiệm, phản ứng động học và mô hình. Tác giả Wongkittipong R, Prat L, Damronglerd S, Gourdon C. Tạp chí Separation & Purification Technology [serial online]. December 2004;40(2):147-154.

   • Synthesis of andrographolide derivatives: A new family of α-glucosidase inhibitors. Tổng hợp chất dẫn xuất andrographolide – dòng ức chế α-glucosidase mới. Tác giả Xu, Hai-Wei, Dai, Gui-Fu , Liu, Gai-Zhi, Wang, Jun-Feng , Liu, Hong-Min. Tạp chí Bioorganic & Medicinal Chemistry; Jun2007, Vol. 15 Issue 12, p4247-4255, 9p.

   • Andrographis paniculata. Về xuyên tâm liên. Tác giả Barilla, Jean. Tạp chí Better Nutrition; Jun99, Vol. 61, Issue 6, p26, 1p, 1c.

   • Choleretic effect of andrographolide in rats and guinea pigs. Hiệu ứng tả của andrographolide trên chuột và heo guinea. Tác giả Shukla B, Visen PK , Patnaik GK, Dhawan BN. Tạp chí Planta Med 1992 Apr; 58 (2): 146-149.

   • Determination and variation of three active diterpenoids in Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees. Xác định và chuyển đổi 03 dòng diterpenoids hoạt hóa trong xuyên tâm liên. Tác giả Pholphana N; Rangkadilok N; Thongnest S; Ruchirawat S; Ruchirawat M; Satayavivad J. Tạp chí Phytochemical Analysis: PCA [Phytochem Anal] 2004 Nov-Dec; Vol. 15 (6), pp. 365-71.

   • Morphological and histological studies on Andrographis paniculata ( Burm . F.) Nees. and comparison with four other Acanthaceae herbs. Nghiên cứu lịch sử và hình thái học xuyên tâm liên, có so sánh với 4 họ dược thảo Acanthaceae khác Tác giả Chen JH, Jiang RL. Tạp chí Yao Xue Xue Bao 1980 Dec;15 (12): 750-760.

   • Secondary metabolites from Andrographis paniculata. Chất chuyển hóa thứ cấp từ Andrographis paniculata. Tác giả Li W; Xu X; Zhang H; Ma C; Fong H; van Breemen R; Fitzloff J. Tạp chí Chemical & Pharmaceutical Bulletin [Chem Pharm Bull (Tokyo)] 2007 Mar; Vol. 55 (3), pp. 455-8.

   • Stability of andrographolide in powdered Andrographis herb under accelerated conditions. Ổn định andrographolide trong bột dược liệu Andrographis dưới điều kiện gia tốc. Tác giả Plubrukarn A; Pinsuwan S; Ingkatawornwong S; Supavita T. Tạp chí Planta Medica [Planta Med] 2006 Aug; Vol. 72 (10), pp. 954-6.

   • Studies on diterpenoids from Andrographis paniculata. Nghiên cứu diterpenoids từ Andrographis paniculata. Tác giả Chen LX; Qu GX; Qiu F. Tạp chí Chinese Materia Medica [Zhongguo Zhong Yao Za Zhi] 2006 Oct; Vol. 31 (19), pp. 1594-7.

   • Studies on psychopharmacological activity of Andrographis paniculata extract. Nghiên cứu hoạt tính dược lý học chất chiết xuất từ Andrographis paniculata. Tác giả Mandal SC, Dhara AK , Maiti BC . Tạp chí Phytother Res 2001 May; 15 (3): 253-256.

   • Andrographis paniculata: Key Facts for Therapeutic Use (herbal medicine). Andrographis paniculata: các vấn đề chính liên quan đến bệnh học. Tác giả Stephen Behr. Tạp chí Original Internist, September 1, 2001 Volume: 8 Issue: 3 Page: 5.

 2. TRONG NƯỚC:

  1. Luận án:

   • Nghiên cứu dạng bào chế thích hợp từ lá Xuyên tâm liên Anđrographis paniculata-(Burm.f.) nees Acanthaceae. Tác giả Trần Thị An Tường. Trường Đại học Dược Hà Nội, 1994.

   • Khảo sát hóa học Diterpenoid Laction & Diterpenoid Glucosid từ lá cây xuyên tâm liên Andrographis Paniculata, Acanthaceae. Tác giả Võ Thị Ngà. Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM, 2000.

  2. Sách:

   • Dinh dưỡng và thức ăn gia cầm. Tác giả Ergron Germaine . Nhà xuất bản KHKT, 1999

   • Hỏi-đáp về thức ăn cho gà-vịt-lợn. Nhà xuất bản Thanh Hoá, 2002

   • Dùng các chế phẩm lá thuốc thượng và xuyên tâm liên điều trị bệnh ỉa chảy phân trắng ở lợn con. Tác giả Nguyễn Phước Tương; Ngô Văn Thành. Nhà xuất bản KHKT Nông nghiệp, 1987.

  3. Bài báo:

   • Một số kết quả nghiên cứu thành phần hóa học cây xuyên tâm liên. Tác giả Nguyễn Mạnh Cường, Trần Văn Sung .TC Dược học, 1997 số 1, tr.13-14.

Xin thông báo kết quả thẩm định của chúng tôi.

Trân trọng./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, XBPB.


KT.GIÁM ĐỐC

(Đã ký)
PGĐ. Lương Tú Sơn


BM-TĐĐT-04 LBH:01 LSĐ:00 Ngày BH:01/01/2007 Trang /5

Каталог: images -> cesti -> files -> DETAI -> De%20tai%20theo%20nganh -> Sinh%20hoc
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
Sinh%20hoc -> SỞ khoa học và CÔng nghệ thành phố HỒ chí minh
Sinh%20hoc -> SỞ khoa học và CÔng nghệ
Sinh%20hoc -> SỞ khoa học và CÔng nghệ
Sinh%20hoc -> Immunoreactive Amino-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (Nt-Probnp) a new Marker of Cardiac Impairment
Sinh%20hoc -> “Nghiên cứu tăng cường tính kháng nấm bệnh bằng biện pháp sinh học trên cây lan nuôi cấy mô”
Sinh%20hoc -> "Đánh giá khả năng trừ nhện hại của nhóm nhện bắt mồi được thu thập trong điều kiện tự nhiên tại tp. Hcm và các vùng phụ cận" do Viện Sinh học Nhiệt đới chủ trì và ts. Nguyễn Thị Phương Thảo là chủ nhiệm đề tài
Sinh%20hoc -> “Khai thác khả năng phòng trừ sinh học của nuclear polyhedrosis virus (npv) và tuyến trùng epn để sản xuất chế phẩm sinh học, sử dụng cho phòng trừ sâu khoang ăn tạp
Sinh%20hoc -> “Nghiên cứu phân lập vi khuẩn nội ký sinh Pasteuria spp trong đất và tuyến trùng ký sinh trên một số cây trồng ở khu vực phía Nam”
Sinh%20hoc -> Khảo sát một số loài thực vật có khả năng tích lũy chì (Pb) và kẽm (Zn) từ môi trường đất và chọn lọc hai giống đặc hữu để nhân nhanh bằng phương pháp cấy mô”

tải về 35.86 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương