LÝ LỊch khoa họCtải về 76.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.05.2018
Kích76.39 Kb.
#37858

LÝ LỊCH KHOA HỌC


PGS.TS PHAN HUY HỒNG

 1. Quá trình đào tạo và công tác

 • 1983-1984: Dự bị đại học tại Đại học Martin Luther (Martin-Luther-Universität), Halle an der Saale, Đức

 • 1984-1988: Học đại học luật tại Đại học Karl-Marx (Karl-Marx- Universität), Leipzig, Đức

 • 1988-1989: Cộng tác viên khoa học tại Đại học Karl-Marx & Tòa án kinh tế Leipzig, Đức

 • 1989-1990: Luật sư công ty (Justitiar) tại Tổng công ty Dịch vụ Halle, Halle an der Saale, Đức

 • 1991-1992: Học quản trị quốc tế tại Học viện quản trị München (Management Akademie München), München, Đức

 • 1992-1995: Học luật toàn phần (Rechtsreferendar) tại Tòa án thượng thẩm Dresden, Bang Sachsen, Đức

 • 1995-2000: Hành nghề luật sư (Rechtsanwalt) tại Leipzig, Đức

 • 1996-2000: Nghiên cứu sinh tại Đại học Leipzig (Universität Leipzig), Leipzig, Đức

 • 2001 đến nay: Giảng dạy tại Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

 • 2012: được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư và được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư tại Trường Đại học Luật TP.HCM

 • 2017: được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng 1) 1. Chuyên môn giảng dạy

 • Bậc cử nhân: (i) Pháp luật doanh nghiệp và pháp luật phá sản; (ii) Pháp luật về thương mại hàng hóa & dịch vụ; (iii) Pháp luật cạnh tranh; (iv) Pháp luật về xuất khẩu, nhập khẩu, (v) Pháp luật về thương mại điện tử.

 • Bậc cao học: (i) Phương pháp luận nghiên cứu khoa học; (ii) Pháp luật thương mại trong điều kiện hội nhập; (iii) Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh; (iv) Hợp đồng trong hoạt động xây dựng; (v) Pháp luật về thương mại điện tử, (vi) Pháp luật về đầu tư.

 • Bậc tiến sỹ: (i) Phương pháp luận nghiên cứu khoa học; (ii) Pháp luật kinh doanh, thương mại, (iii) Luật công ty so sánh

 1. Hướng nghiên cứu

 • Phương pháp luận luật học;

 • Các vấn đề cơ bản của pháp luật kinh tế;

 • Các vấn đề chuyên sâu của pháp luật doanh nghiệp, pháp luật đầu tư, pháp luật thương mại, pháp luật cạnh tranh;

 • Luật đầu tư, thương mại quốc tế; Luật kinh doanh quốc tế. 1. Công trình khoa học đã công bố

 1. Giáo trình

 • (Tham gia), Giáo trình pháp luật doanh nghiệp và phá sản, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Nxb. Hồng Đức, 2013, tái bản lần 1 có sửa đổi, bổ sung năm 2016

 • (Chủ biên), Giáo trình pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Nxb. Hồng Đức, 2012, tái bản lần 1 có sửa đổi, bổ sung năm 2017

 • (Tham gia), Giáo trình pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Nxb. Hồng Đức, 2012 1. Sách tham khảo, chuyên khảo

  • Nguyễn Thanh Tú, Phan Huy Hồng, “Pháp luật Liên minh châu Âu (EU) về nhập khẩu song song”, trong: Nguyễn Thanh Tú, Lê Thị Thu Hiền (chủ biên), Nhập khẩu song song dưới góc độ pháp luật sở hữu trí tuệ, hợp đồng và cạnh tranh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2014

  • Phan Huy Hồng, Nguyễn Thanh Tú, Quyn t do kinh doanh theo pháp lut Liên minh châu Âu và Vit Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2012 (279 trang)

  • Phan Huy Hong, Vietnamesisches Investitionsrecht im Kontext von Marktwirtschaft und Internationalisierung, in: Mark Boguslawskij, Alexander Trunk (Hrsg.), Rechtslage von Auslandsinvestitionen in Transformationsstaaten / Legal Issues of Foreign Investment in Transition Countries, Berliner Wissenschafts-Verlag (BWV), Berlin 2006 (ISBN 3-8305-1199-X), Wien 2006 (ISBN 3-7083-0366-0)

  • Phan Huy Hong, Vietnamesisches Wirtschaftsrecht im internationalen Einbindungsprozeß, in: Guido Kosmehl und Steffen Pabst (Hrsg.): Liber Amicorum Thomas Rauscher zum 50. Geburtstag, Verlag Ille & Riemer, Leipzig-Weißenfels 2005

  • Phan Huy Hong, Vietnamesisches Recht der ausländisch - vietnamesischen Joint Ventures und Rechtsverfolgung in Vietnam,  2001 (Dissertation), S. Roderer Verlag, Regensburg 2001 1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện

 • (Tham gia chính) (chủ nhiệm: ThS. Hoàng Thị Thu Hằng, ĐH Kinh tế TP.HCM), Phát triển thương mại bán lẻ trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh, đề tài NCKH cấp thành phố (TP.HCM), cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM), nghiệm thu năm 2017

 • (Tham gia) (chủ nhiệm: TS. Hà Thị Thanh Bình), Điều chỉnh pháp luật giữa các bên liên quan trong nhóm công ty theo pháp luật công ty – Kinh nghiệm ở một số quốc gia và bài học cho Việt Nam, đề tài NCKH cấp bộ, cơ quan chủ trì: Trường đại học Luật TP.HCM, nghiệm thu năm 2016

 • (Chủ nhiệm), Tài phán của Tòa án Tư pháp liên minh châu Âu (CJEU) về quyền tự do kinh doanh và kinh nghiệm cho Việt Nam, Đề tài NCKH cấp trường, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, nghiệm thu năm 2012

 • (Chủ nhiệm), Các vấn đề pháp lý của hợp đồng mua bán hàng hóa qua thực tiễn xét xử tại tòa án và trọng tài thương tại Việt Nam, Đề tài NCKH cấp trường, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, nghiệm thu năm 2011

 • (Tham gia) (Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thái Phúc), Một số định hướng hoàn thiện pháp luật phá sản doanh nghiệp, Đề tài NCKH cấp Bộ, Mã s B2002-26-03, nghim thu năm 2004 1. Bài báo khoa học

 • (viết cùng TS. Nguyễn Thanh Tú) “Tư cách tham gia quan hệ dân sự của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân theo Bộ luật Dân sự năm 2015”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 6(109)/2017, tr. 3-11

 • “Chế định liên kết công ty trong pháp luật công ty Đức: tham khảo một cách tiếp cận khác”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 1(95)/2016, tr. 21-30

 • “Sử dụng bản án để xây dựng tình huống trong đào tạo luật”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 04(89)/2015, tr. 40-45

 • “Bảo lãnh trong Bộ luật Dân sự của CHLB Đức và một số liên hệ với bảo lãnh trong Bộ luật Dân sự của CHXHCN Việt Nam, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 01(86)/2015, tr. 48-56

 • “Quy định đặc thù về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trong Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 10, tháng 5/2014

 • “Vấn đề đăng ký ngành, nghề kinh doanh: Cần đổi mới triệt để và mạnh mẽ”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 02(81)/2014, tr. 8-13

 • (viết cùng Ths. Bùi Thị Thanh Thảo) “Bàn về đổi mới quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh bất động sản”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 1(80)/2014, tr. 12-20

 • Bàn về đổi mới chế định pháp nhân trong Bộ luật Dân sự năm 2005, Tạp chí Khoa học pháp lý, đặc san số 2/2013, tr. 28-37

 • “Quyền và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin trong luật quốc tế, luật nước ngoài và luật Việt Nam”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 1(74)/2013, tr. 62-71

 • “Một số vấn đề cơ bản về áp dụng pháp luật đối với hoạt động thương mại”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 3(70)/2012, tr. 36-44

 • (Viết cùng TS. Nguyễn Thanh Tú) “Về mối quan hệ giữa quyền tự do kinh doanh và trật tự công cộng hay các nguyên tắc cơ bản của pháp luật”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 01(68)/2012, tr. 59-71

 • (Viết cùng TS. Nguyễn Thanh Tú): “Một số bất cập trong quá trình thực thi pháp luật cạnh tranh: Nhìn từ một vụ việc”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 10(281)/2011, tr. 38-46

 • (Viết cùng TS. Nguyễn Thanh Tú) “Quyền sở hữu trí tuệ và quyền tiếp cận dược phẩm dưới góc độ quyền con người”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 17(202) / tháng  9/2011, tr. 13-22

 • Nguyên tắc lỗi trong pháp luật thương mại Việt Nam”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 11(270)/2010, trang 19-33

 • Tạo thuận lợi hơn cho việc thực hiện quyền cổ đông trong luật Liên minh châu Âu và luật Đức – Kinh nghiệm cho Việt Nam”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 3(58)2010, tr. 33-42

 • Thời hạn khiếu nại trong hoạt động thương mại: Pháp luật, thực tiễn tài phán và các quan điểm”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 8 (145), tháng 4/2009, tr. 44-51

 • Vai trò của Tòa án trong hoạt động trọng tài”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 3(46)/2008, tr. 20-30

 • (Viết cùng PGS.TS Nguyễn Thái Phúc) “Về mối quan hệ giữa cam kết với WTO, Luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị quyết 71/2006/QH11”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 6(122) tháng 5/2008, tr. tr. 42-49

 • (Viết cùng TS. Nguyễn Thanh Tú) “Pháp luật cạnh tranh và quyền tự do giao kết hợp đồng của doanh nghiệp”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 3(239)/2008, tr. 34-44

 • (Viết cùng Ngô Thị Thu) “Hoạt động cho thuê lao động: Nên điều chỉnh pháp luật theo hướng cho phép”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 11(112)/2007, tr. 41-47

 • (Viết cùng Phan Thị Thành Dương) “Pháp luật kinh doanh bảo hiểm trước yêu cầu sửa đổi, bổ sung để phù hợp với cam kết WTO và thực tiễn”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 3(40)/2007, tr. 12-19

 • (Viết cùng GS. Thomas Rauscher, Steffen Pabst) “Thủ tục yêu cầu thanh toán của Liên minh châu Âu và một số liên hệ với luật tố tụng dân sự Việt Nam”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 1(38)/2007, tr. 25-33

 • Quảng cáo so sánh trong pháp luật cạnh tranh – Một nghiên cứu so sánh luật”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 1(225)/2007, tr. 43-51

 • Về quá trình thảo luận và xây dựng luật hợp đồng Châu Âu”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 5(36)/2006, tr. 56-63

 • (Viết cùng TS. Lê Nết)Trách nhiệm tài sản của pháp nhân: Hữu hạn hay vô hạn?”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 6/2005, tr. 22-28

 • Bình luận và 10 kiến nghị chọn lọc về Dự thảo Luật Doanh nghiệp thống nhất”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 4/2005, tr. 3-14

 • Thu hút cán bộ giảng dạy, nghiên cứu vào hoạt động lập pháp”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 11/2005, tr. 46-49

 • Bàn về phạm vi năng lực pháp luật của pháp nhân kinh doanh”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 5/2005, tr. 54-59

 • Pháp luật vỡ nợ của Cộng hòa Liên bang Đức – Một số nội dung cơ bản”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 6/2004, tr. 45

 • Lịch sử và cải cách pháp luật vỡ nợ của Cộng hòa Liên bang Đức”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 4/2004, tr. 52

 • Đặt cơ sở cho việc xây dựng một chế định về liên kết công ty”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 2/2003, tr. 8-18, số 3/2003, tr. 24-31

 • Bàn về các vấn đề của pháp luật vỡ vợ quốc tế”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 8(15)/2002, tr. 10-16

 • Pháp luật về liên doanh ở Hoa Kỳ”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 12/2002, tr. 48-53

 • Các nguyên tắc trong quan hệ thương mại và đầu tư quốc tế qua Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 6/2002, tr. 49-59

 • Vietnamesisches Zivilgesetzbuch 1995“, Zeitschrift für rechtsvergleichende Wissenschaft 97 (1998), tr. 340-359 (CHLB Đức)

 1. Bài tham luận hội thảo

Hội thảo quốc tế

 • (viết cùng Đặng Hoa Trang, Danh Phạm Mỹ Duyên), “Kiểm soát sự du nhập của sinh vật ngoại lai xâm hại”, Hội thảo quốc tế “Bảo vệ môi trường với ổn định chính trị, xã hội và phát triển kinh tế - Những vấn đề pháp lý đặt ra” (The Interrelationship between Environmental Protection and Political-Social Stability and Economic Development from the Legal Perspective), Trường Đại học Luật TP.HCM, 22/9/2017

 • (viết cùng Nguyễn Tuấn Vũ), “Quy tắc xuất xứ ASEAN và quá trình vận dụng của Việt Nam”, Hội thảo quốc tế “Các thể chế pháp lý của cộng đồng kinh tế ASEAN: tác động đối với pháp luật thương mại, đầu tư Việt Nam" (Legal Framework of Asean Economic Community: Impacts on the Trade and Investment Laws of Vietnam), Trường đại học Luật TP.HCM, ngày 09/12/2016

 • „Những vấn đề nguyên tắc của pháp luật thương mại quốc tế hiện nay“, tham luận tại Hội thảo „Hội nhập kinh tế quốc tế và vấn đề nâng cao năng lực pháp luật của Việt Nam“, Viện Nhà nước và Pháp luật, Konrad-Adenauer Stiftung, Nha Trang ngày 15/10/2005

Hội thảo trong nước

 • Bảo lãnh trong BLDS Đức và mấy liên hệ với Bảo lãnh trong BLDS Việt Nam”, tham luận tại Hội thảo quốc tế “Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự”, Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, ngày 29/9/2014

 • “Sử dụng bản án làm chất liệu xây dựng tình huống trong đào tạo luật”, tham luận tại Hội thảo cấp trường “Sử dụng bản án trong đào tạo Luật”, Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, ngày 23/01/2014

 • “Vấn đề đăng ký ngành, nghề kinh doanh: Cần sự đổi mới mạnh mẽ và triệt để“, tham luận tại Hội thảo khoa học „Luật Doanh nghiệp 2005 và những vướng mắc trong thực thi“, Khoa Luật thương mại, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, ngày 23/4/2014

 • “Cần quy định đặc thù về tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu trong Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), tham luận tại Hội thảo khoa học „Luật Doanh nghiệp 2005 và những vướng mắc trong thực thi“, Khoa Luật thương mại, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, ngày 23/4/2014

 • (viết cùng Ths. Bùi Thị Thanh Thảo) „Bàn về đổi mới quy định pháp luật về điều kiện hoạt động kinh doanh bất động sản“, tham luận tại Hội thảo khoa học „Pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh bất động sảnLuật Doanh nghiệp 2005 và những vướng – Những vướng mắc, bất cập và giải pháp hoàn thiện“, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, ngày 14/43/2014

 • „Bàn về đổi mới chế định pháp nhân trong BLDS 2005“, tham luận tại Hội thảo quốc tế „Amendment of the Civil Code of 2005 and Overseas Experiences”, Trường Đại học Luật TP.HCM & Hội luật gia Việt Nam, ngày 04/10/2013

 • „Bàn về chế định tự do kinh doanh trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”, tham luận tại Hội nghị “Góp ý hoàn thiện dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, ngày 28/02/2013

 • “Quyền và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin trong luật quốc tế, luật nước ngoài và luật Việt Nam”, tham luận tại Hội thảo khoa học „Đảm bảo quyền tiếp cận thông tin trong lĩnh vực kinh tế“, Khoa Luật thương mại, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, ngày 16/11/2012

 • “Quyền tự do kinh doanh dưới góc độ quyền con người ở Việt Nam“ (viết cùng TS. Nguyễn Thanh Tú), tham luận tại Hội thảo khoa học „Pháp luật đầu tư – kinh doanh và vấn đề bảo đảm quyền con người tại Việt Nam“, Khoa Luật thương mại, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, ngày 26/10/2011

 • „Báo cáo góp ý, phản biện ‘Báo cáo nghiên cứu về việc áp dụng trực tiếp một số cam kết của Việt Nam với WTO‘“, Báo cáo tại Hội nghị lấy ý kiến phản biện, góp ý các báo cáo nghiên cứu trong khuôn khổ Dự án “Hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam để thực thi các cam kết với WTO của Việt Nam” do Bộ Tư pháp chủ trì, Vĩnh Yên ngày 27-28/45/2011

 • „Vai trò của tòa án trong hoạt động trọng tài“, tham luận tại Hội thảo “Tng kết 5 năm thc hin Pháp lnh Trng tài thương mi và định hướng cho vic son tho Lut Trng tài thương mi mi”, TP. Hồ Chí Minh, ngày 25/4/2008

 • „Vai trò của các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam“, tham luận tại Hội thảo „Hoàn thiện cơ chế pháp lý bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam“ do Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 25-26/01/2008
Page of


Каталог: hcmulaw -> images -> stories -> dhluat -> k-thuongmai
dhluat -> TRƯỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh
dhluat -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập-Tự do-Hạnh phúc
dhluat -> MỞ ĐẦu tính cấp thiết của đề tài
dhluat -> Học vị tiến sĩ và học hàm ở các đại học Úc và Mỹ Phần 1
dhluat -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh kỷ YẾu hội thảo khoa học thờI ĐIỂm giao kếT
dhluat -> TRƯỜng đh luật tp. Hcm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam khoa luật hành chính độc lập Tự do Hạnh phúc
dhluat -> M mẫu 2 Ẫu bản kê khai tài sảN, thu nhập bổ sung
dhluat -> LỜi mở ĐẦu tính cấp thiết củA ĐỀ TÀI
k-thuongmai -> Phụ lục V lý LỊch khoa họC

tải về 76.39 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương