MỤc lục nội dungtải về 0.72 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích0.72 Mb.
#23176
  1   2   3   4   5   6   7   8
MỤC LỤC

NỘI DUNG

Trang

Mục lục
Danh mục các chữ viết tắt (nếu có)
Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá
Phần I. CƠ SỞ DỮ LIỆU
Phần II. TỰ ĐÁNH GIÁ
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
II. TỰ ĐÁNH GIÁ
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
Tiêu chí 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi là Điều lệ trường trung học) và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tiêu chí 2: Lớp học, số học sinh, điểm trường theo quy định của Điều lệ trường tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học) và Điều lệ trường trung học.
Tiêu chí 3:  Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội khác và các hội đồng hoạt động theo quy định của Điều lệ trường trung học và quy định của pháp luật.
Tiêu chí 4: Cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng (tổ Giáo vụ và Quản lý học sinh, tổ Quản trị Đời sống, các bộ phận khác đối với trường chuyên biệt) theo quy định tại Điều lệ trường trung học.
Tiêu chí 5: Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường.
Tiêu chí 6: Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan quản lý giáo dục các cấp; đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
Tiêu chí 7: Quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua.
Tiêu chí 8: Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.
Tiêu chí 9: Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường.
Tiêu chí 10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội trong trường.
Tiêu chuẩn 2 : Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.
Tiêu chí 1: Năng lực của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục.
Tiêu chí 2. Số lượng, trình độ đào tạo của giáo viên theo quy định của Điều lệ trường tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học), Điều lệ trường trung học.
Tiêu chí 3: Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và việc đảm bảo các quyền của giáo viên.
Tiêu chí 4: Số lượng, chất lượng và việc đảm bảo các chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên của nhà trường.
Tiêu chí 5: Học sinh của nhà trường đáp ứng yêu cầu theo quy định của Điều lệ trường tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học), Điều lệ trường trung học và của pháp luật.
Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học
Tiêu chí 1: Khuôn viên, cổng trường, biển trường, tường hoặc hàng rào bảo vệ, sân chơi, bãi tập theo quy định của Điều lệ trường trung học.
Tiêu chí 2: Phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh.
Tiêu chí 3. Khối phòng, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, dạy và học theo quy định của Điều lệ trường trung học.
Tiêu chí 4: Công trình vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nước, thu gom rác đáp ứng yêu cầu của hoạt động giáo dục.
Tiêu chí 5: Thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
Tiêu chí 6: Thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học và hiệu quả sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học.
Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
Tiêu chí 1: Tổ chức và hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
Tiêu chí 2: Nhà trường chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương để huy động nguồn lực xây dựng nhà trường và môi trường giáo dục.
Tiêu chí 3: Nhà trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương, huy động sự tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho học sinh và thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục.
Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục
Tiêu chí 1: Thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục địa phương.
Tiêu chí 2: Đổi mới phương pháp dạy học nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của học sinh.
Tiêu chí 3: Thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục của địa phương.
Tiêu chí 4:Thực hiện hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu, kém theo kế hoạch của nhà trường và theo quy định của các cấp quản lý giáo dục.
Tiêu chí 5: Thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tiêu chí 6: Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, khuyến khích sự tham gia chủ động, tự giác của học sinh.
Tiêu chí 7: Giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống thông qua các hoạt động học tập, hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh.
Tiêu chí 8: Học sinh tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học, nhà trường.
Tiêu chí 9 : Kết quả xếp loại học lực của học sinh hằng năm đáp ứng mục tiêu giáo dục.
Tiêu chí 10 : Kết quả xếp loại hạnh kiểm của học sinh hằng năm đáp ứng mục tiêu giáo dục.
Tiêu chí 11: Kết quả hoạt động giáo dục nghề phổ thông và hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh hằng năm.
Tiêu chí 12: Hiệu quả hoạt động giáo dục hằng năm của nhà trường.
III. KẾT LUẬN CHUNG

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

TT

Chữ viết tắt

Nội dung

1

ATGT

An toàn giao thông

2

BCH

Ban chấp hành

3

BĐDCMHS

Ban đại diện cha mẹ học sinh

4

CBGVNV

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh

5

CBCC

Cán bộ công chức

6

CMHS

Cha mẹ học sinh

7

CNTT

Công nghệ thông tin

8

CSTĐ

Chiến sĩ thi đua

9

CSVC

Cơ sở vật chất

10

GD&ĐT

Giáo dục và Đào tạo

11

GDCD

Giáo dục công dân

12

GDQP

Giáo dục quốc phòng

13

GDTC

Giáo dục thể chất

14

GDTrH

Giáo dục trung học

15

GVCN

Giáo viên chủ nhiệm

16

HĐ GDNGLL

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

17

KTCN

Kỹ thuật công nghiệp

18

KTNN

Kỹ thuật nông nghiệp

19

SKSSVTN

Sức khỏe sinh sản vị thành niên

20

TDTT

Thể dục thể thao

21

THPT

Trung học phổ thông

22

THSC

Trung học cơ sở

23

TN/THPT

Tốt nghiệp trung học phổ thông

24

TNCS

Thanh niên cộng sản

25

TTCM

Tổ trưởng chuyên môn

26

UBND

Ủy ban nhân dân


BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1

X
6

X
2

X
7

X
3

X
8

X
4

X
9

X
5

X
10

X
Tiêu chuẩn 2 : Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1

X
4

X
2

X
5

X
3

X

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1

X
4

X
2

X
5

X
3

X
6

X
Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1

X
3

X
2

X

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1

X
7

X
2

X
8

X
3

X
9

X
4

X
10

X
5

X
11

X
6

X
12

XTổng số các chỉ số đạt: 106.

Tổng số các tiêu chí không đạt: 36.

Ghi chú: Đánh dấu X vào ô tương ứng.
PHẦN I. CƠ SỞ DỮ LIỆU

Trường trung học phổ thông Trần Nguyên HãnSở Giáo dục và Đào Tạo Hải Phòng

Thành phố

Hải Phòng
Họ và tên hiệu trưởng

Nguyễn Minh Quý

Quận

Lê Chân

Điện thoại

0313.711.561

Phường

An Dương

FAX
Đạt chuẩn quốc gia

Chưa

Website

c3trannguyenhanhp.edu.vn

Năm thành lập

1976

Số điểm trường

01
Công lập

Công lập
Có học sinh khuyết tật
Tư thục
Có học sinh bán trú
Thuộc vùng đặc biệt khó khăn
Có học sinh nội trú
Trường liên kết với nước ngoài
Loại hình khác
Trường phổ thông DTNTtải về 0.72 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương