Mức thu phítải về 33.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích33.7 Kb.
#27731

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


Cstraight connector 3ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 977 QĐ/UB

Hải Phòng, ngày 16 tháng 6 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH


Phê duyệt mức thu phí phương tiện thủy đậu đỗ tại khu vực sông

Tam Bạc - Đoạn cầu Lạc Long đến mom Thủy Đội


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 40/CP ngày 05/7/1996 của Chính phủ về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa;

Xét đề nghị của liên Sở: Tài chính, Vật giá - Giao thông công chính tại Tờ trình số 66/ 1998/TT-LS ngày 10/6/1998 về việc đề nghị duyệt mức thu phí phương tiện thủy đậu đỗ tại khu vực sông Tam Bạc,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt mức thu phí phương tiện thủy đậu đỗ tại khu vực sông Tam Bạc- đoạn cầu Lạc Long đến mom Thủy Đội như sau:

Số TT

Loại phương tiện

Mức thu phí
Cả ngày và đêm

Ban đêm

Banngày

1

Tàu chở khách

Loại ghế dưới 50 ghế

8.000 đồng

5.000 đ

3.000đ
Loại từ 50 ghế đến dưới 100 ghế

10.000 đồng

6.000đ

4.000đ
Loại từ 100 ghế đến dưới 200 ghế

15.000 đồng

9.000đ

6.000đ

2

Tàu tự hành và xà lan

Loại từ 50 tấn trở xuống

6.000 đồng

4.000 đ

2.000 đ
Loại từ 50 tấn đến dưới 100 tấn

10.000 đồng

6.000 đ

4.000 đ
Loại từ 100 tấn đến dưới 150 tấn

15.000 đồng

9.000 đ

6.000 đ
Loại từ 150 tấn đến dưới 200 tấn

20.000 đồng

12.000đ

8.000 đ
Loại từ 200 tấn trở lên

25.000 đồng

15.000 đ

10.000 đ

3

Đầu máy

Loại từ 90 cv đến dưới 250 cv

10.000 đồng

6.000 đ

4.000 đ
Loại từ 250 cv trở lên


12.000 đồng


7.000 đ


5.000 đ


4

Tàu gỗ nhỏ và thuyền nan

3.000 đồng

2.000 đ

1.000 đ

Điều 2. Sở Giao thông công chính và Đoạn Quản lý đường sông hướng dẫn các đơn vị hai bên bờ sông có nhu cầu sử dụng khoảng sông làm nơi đậu đỗ phương tiện, bốc dỡ vật liệu... làm thủ tục cấp phép sử dụng vùng nước theo quy định.

Điều 3. Giao Sở Tài chính - Vật giá hướng dẫn Đoạn Quản lý đường sông thực hiện chế độ quản lý thu nộp và sử dụng khoản thu phí nói trên đúng quy định quản lý tài chính cùa Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này được thực hiện từ ngày ký cho đến hết ngày 31/12/1998.

Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở; Tài chính - Vật giá, Giao thông công chính, Giám đốc Đoạn Quản lý đường sông và các ngành, các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.  Nơi nhận:
- Như Điều IV;
- PVPI;
- CV: TC, GTCC;
- Lưu: VP.

TM. UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH(Đã ký)

Đỗ Gia Phách 
Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 33.7 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương