Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptancetải về 138.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích138.62 Kb.
#1594

TI£U CHUÈN X¢Y DùNG tcxd 190 -1996


Mãng cäc thiÕt diÖn nhá - Tiªu chuÈn thi c«ng vµ nghiÖm thu

Minipile foundation - Standard for constrution, check and acceptance
1. Quy ®Þnh chung


  1. §Þnh nghÜa: Cäc thiÕt diÖn nhá lµ c¸c lo¹i cäc cã chiÒu réng tiÕt diÖn nhá h¬n 250mm.
  1. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu kÜ thuËt trong c«ng t¸c s¶n xuÊt c¸c lo¹i cäc, thi c«ng cäc t¹i hiÖn tr−êng vµ nghiÖm thu
  1. Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho viÖc thi c«ng vµ nghiÖm thu c¸c lo¹i cäc b»ng tre, cäc gâ ,cäc c¸t, trô vËt liÖu rêi vµ cäc khoan nhåi
  1. Ngoµi nh÷ng quy ®Þnh riªng vÒ thi c«ng vµ nghiÖm thu mãng cäc tiÕt diÖn nhá, cÇn thiÕt ph¶i tu©n thñ nh÷ng tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu vµ nghiÖm thu kü thuËt kh¸c.
  1. Tiªu chuÈn nµy liªn quan chÆt chÏ víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ cäc tiÕt diÖn nhá.
  1. Hå s¬ kü thuËt: Tr−íc khi tiÕn hµnh thi c«ng cäc, nhÊt thiÕt cã ®ñ c¸c hå s¬ kü thuËt sau ®Ó kiÓm tra:
 • B¸o c¸o kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh.

 • B¶n vÏ thiÕt kÕ mãng

 • Quy tr×nh kü thuËt

 • Hîp ®ång

 • Nh÷ng hå s¬ kü thuËt kh¸c
  1. Trong qu¸ tr×nh ®ãng vµ Ðp cäc nhá nÕu ph¸t hiÖn nh÷ng sai sè lín vÒ chiÒu daïi cäc dù kiÕn, cÇn b¸o ngay víi thiÕt kÕ vµ cã thª tiÕn hµnh c«ng t¸c kh¶o s¸t vµ thö cäc bæ sung.  2. C¸c chó thÝch vµ phô lôc trong tiªu chuÈn mang tÝnh chÊt ghi chó, h−íng dÉn kiÕn nghÞ nªn dïng.  3. §Þnh nghÜa mét sè thuËt ng÷, ký hiÖu vµ ®¬n vÞ.

ChiÒu dµi cäc L: ChiÒu dµi th©n cäc, kÓ tõ ®Çu cäc ®Õn mòi cäc, m

ChiÒu réng cäc B: §−êng kÝnh B cña ®−êng trßn néi tiÕp víi tiÕt diÑn th©n cäc, m

§é ngµm mòi cäc L1: PhÇn chiÒu dµi cäc n»m trong líp ®Êt tèt chÞu lùc, m

Cao ®é ®Çu cäc: Cao ®é ®Çu cäc sau khi ®ãng, tr−íc khi ®Ët ®Çu cäc.

Cèt thÐp cäc: Cèt chñ c¸c cèt thÐp däc th©n cäc ®−îc tÝnh ®Ðn khi x¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc theo vËt liÖu. Cèt ®ai lµ c¸c cèt thÐp ngang cña th©n cäc.

Søc chÞu t¶i Pu: Søc chÞu t¶i tíi h¹n, lµ t¶i träng ph¸ ho¹i cña ®Êt hoÆc vËt liÖu cäc, (kN).

Pa: Søc chÞu t¶i cho phÐp, lµ kh¶ n¨ng chÞu t¶i tÝnh theo ®iÒu kiÖn ®Êt nÒn hoÆc vËt liÖu cäc, b»ng søc chÞu t¶i tíi h¹n chia cho hÖ sè an toµn, (kN).

Puk: søc chÞu t¶i tíi h¹n chÞu nhæ, (kN).
HÖ sè an toµn FS: TØ sè gi÷a søc t¶i tíi h¹n Pu vµ søc chÞu t¶i cho phÐp Pa.

§é m¶nh: TØ sè gi÷a chiÒu dµi cäc vµ chiÒu réng tiÕt diÖn cäc.

ThÝ nghiÖm kh¶o s¸t th¨m dß: Kh¶o s¸t ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh, thu thËp th«ng tin vÒ ®Êt nÒn.

ThÝ nghiÖm nÐn tÜnh kiÓm tra: NÐn tÜnh cäc tr−íc khi thi c«ng ®¹i trµ.

ThÝ nghiÖm ®éng: X¸c ®Þnh quy tr×nh thi c«ng vµ søc chÞu t¶i

ThÝ nghiÖm kiÓm tra: KiÓm tra vËt liÖu cäc.

ThÝ nghiÖm nÐn tÜnh kiÓm tra: NÐn tÜnh cäc trong qu¸ tr×nh thi c«ng hoÆc sau khi thi c«ng cäc.

ThÝ nghiÖm ®o sãng øng suÊt: Sö dông lý thuyÕt truyÒn sãng ®Ó x¸c ®Þnh søc chÞu t¶i vµ ph¸t hiÖn khuyÕt tËt cña cäc vµ kiÓm tra n¨ng l−îng bóa.

§é llÖch trôc: Kho¶ng c¸c gi−a trôc lý thuyÕt vµ trôc thùc tÕ cña cäc, m

Cäc dÉn, cäc måi: §o¹n cäc gi¶ ®Ó ®ãng ©m ®Çu cäc.

§é chåi: §é c¾m s©u trung b×nh cña cäc d−íi mét nh¸t bóa ®Ëp, ®−îc ®o trong mét lo¹t 10 nh¸t, (mm).

§é chåi gi¶: XuÊt hiÖn khi thiÕt bÞ thi coong kh«ng cã kh¶ n¨ng ®ãng cäc ®Õn ®é s©u dù kiÕn, mm.

§é chåi ®µn håi: §é nÐn t¹m thêi cña cäc d−íi t¸c ®éng cña nh¸t bóa ®Ëp, mm

§é chåi cäc: Cäc bÞ n©ng lªn do ®ãng cäc l©n cËn, mm

Chu vi cäc C: Chu vi tiÕt diÖn th©n cäc, m

TiÕt diÖn cäc A: DiÖn tÝch A cña tiÕt diÖn vu«ng gãc víi th©n cäc, m2.

Mòi cäc: PhÇn d−íi cïng cña cäc.

§Çu cäc: PhÇn trªn cïng cña cäc sau khi thi c«ng.

Cao ®é thiÕt kÕ ®Çu cäc: §é cao ®Çu cäc ®−îc quy ®inh trong b¶n vÏ thiÕt kÕ.

T¶i träng t¸c dung: §−îc tÝnh tõ c¸c tæ hîp t¶i träng.

Ma s¸t ©m: Lùc kÐo cäc ®i xuèng do chuyÓn vÞ cña ®Êt nÒn xung quanh cäc lín h¬n chuyÓn vÞ cña cäc.

Cäc Ðp: C«ng nghÖ Ðp c¸c ®o¹n cäc bª t«ng cèt thÐp hoÆc thÐp xuèng ®Êt b»ng hª kÝch thñy lùc.

Cäc Ðp tr−íc: Sö dông ®èi träng tù do hoÆc neo ®Êt.

Cäc Ðp sau: Sö dông ®èi träng lµ t¶i träng c«ng tr×nh.

 1. ChÕ t¹o cäc.
  1. Cäc bª t«ng cèt thÐp.
   1. Quy ®Þnh chung vÒ vËt liÖu chÕ täa cäc.ViÖc chÕ t¹o cäc tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña thiÕt kÕ vÒ kÝch th−íc vµ lo¹i vËt liÖu, m¸c bª t«ng, c−êng ®é thÐp, t¶i träng thiÕt kÕ vµ quy ph¹m hiÖn hµnh.   2. Sai sè kÝch th−íc cäc. • ChiÒu dµi ®èt cäc kh«ng ®−îc sai qu¸ 30mm

 • KÝch th−íc tiÕt diÖn ngang cña cäc chØ ®−îc sai lÖch trong ph¹m vi kh«ng qu¸ 5mm so víi thiÕt kÕ.

 • T©m cña bÊt kú mÆt c¸t ngang nµo cña cäc kh«ng ®−îc lÖch qu¸ 10mm so víi trôc cäc ®i qua t©m cña 2 ®Çu cäc.

 • §é nghiªng cña phÇn ®Çu cäc (so víi mÆt ph¶ng vu«ng gãc víi trôc cäc) kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 0.5%;

 • MÆt ngoµi cäc ph¶i nh½n, nh÷ng chç låi lâm kh«ng v−ît qu¸ 5mm.
   1. Cèt thÐp.
 • Khi ®èt cäc nhá cã chiÒu dµi nhá h¬n 6m, nªn dïng thÐp chñ lµ mét thanh liªn tôc;

 • C¸c phÐp chñ vµ phÐp ®ai cÇn ®−îc buéc chÆt hoÆc hµn ®Ó kh«ng bÞ chuyÓn dÞch khi ®æ bª t«ng. §Æc biÖt l−u ý c¸c cèt ®ai gÇn mÆt bÝch cäc;

 • MÆt ph¼ng cña mÆt bÝch tiÔp xóc gi÷a hai ®o¹n cäc cÇn vu«ng gãc víi trôc cäc
   1. Cèp pha
 • Cèp pha ®óc cäc nhá ®−îc chÕ t¹o b»ng thÐp , gç hoÆc sö dông c¸c cäc l©n cËn ®Ó h×nh thµnh v¸n khu«n . Trong tõng tr−êng hîp cô thÓ , cÇn quy ®Þnh biÖn ph¸p chèng dÝnh v¸n khu«n . BÒ mÆt khu«n ph¶i s¹ch sÏ , ®ñ ®é Èm vµ tr¬n;

 • §Çu mòi cäc cÇn th¼ng hµng víi trôc däc ®i qua t©m cña cäc;

 • §èi víi cäc cã yªu cÇu kÜ thuËt cao (®Þa chÊt phøc t¹p , cäc mang t¶i lín , ®iÒu kiÖn thi c«ng khã kh¨n , ®Æc tÝnh c«ng ch×nh...)Chó thÝch :


 • Cèp pha cäc cÇn ch¾c ch¾n vµ kÝn ®Ó kh«ng bi biÕn d¹ng khi bª t«ng chÕ t¹o cäc vµ m©t m¸t bª t«ng −ít ;

 • Cèp pha ®−îc vÖ sinh s¹ch sÏ tr−íc khi ®æ bª t«ng .

2.1.5. C«ng t¸c bª t«ng.
 1. VËt liÖu bª t«ng:Bª t«ng ®−îc cÊp phèi phï hîp víi m¸c thiÕt kÕ vµ ®Þnh k× iÊy mÉu kiÓm tra . Bª t«ng cã ®é sôt kh«ng qu¸ 60mm vµ nªn trén b»ng m¸y.
 1. §Çm bª t«ng: Cäc nhá ®−îc ®Çm chÆt b»ng rung, trõ tr−êng hîp cã sù chÊp thuËn cña thiÕt kÕ. C«ng t¸c ®Çm ®¶m b¶o bª t«ng kh«ng bÞ ph©n tÇng vµ thÐp kh«ng bÞ dÞch chuyÓn.
 1. B¶o d−ìng bª t«ng: Cäc nhá sau khi chÕ t¹o cÇn tiÕn hµnh b¶o d−ìng theo quy ®Þnh cñc tiªu chuÈn hiÖn hµnh vµ ®−îc b¶o Ö tr¸nh ¶nh h−ëng cña thêi tiÕt...
 1. Ghi sè liÖu cäc :Sau khi cäc ®−îc ®óc, cÇn ghØ trªn cäc,ngµy ®óc vµ chiÒu dµi cäc. Tõng ®èt cäc ph¶i ®¸nh dÊu c¸c v¹ch c¸ch nhau 200mm.
 1. V¸n khu«n ®−îc dì khª t«ng ®¹t 25% c−êng ®é thiÕt kÕ, ®¶m b¶o kh«ng lµm h− h¹i bª t«ng cäc.
   1. Bèc dì vËn chuyÓn vµ xÕp cäcPh−¬ng ph¸p bèc dì , vËn chuyÓn vµ xÕp cäc ph¶i ®¶m b¶o cäc kh«ng bÞ gÉy do träng l−îng b¶n th©n cäc vµ lùc b¸m dÝnh cèt pha. C¸c ®èt cäc ®−îc xÕp ®Æt thµnh tõng nhãm cã cïng chiÒu dµi, tuæi vµ cã gèi tùa.
  1. Cäc thÐp.
   1. H×nh d¹ng cäc Cäc thÐp th−êng cã h×nh d¹ng èng vµ thÐp h×nh ®−îc dïng ®Ó ®ãng vµ Ðp. C¸c cäc thÐp th−êng ®−îc chÕ t¹o s½n t¹i nhµ m¸y.
   1. VËt liÖu:
 • ThÐp èng, thÐp h×nh ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu thiÕt kÕ vÒ c−êng ®é.øng suÊt cho phÐp cña vËt liÖu thÐp ®−îc lÊy theo ®iÒu kiÖn lµm viÖc, t¶i träng ¸p dông vµ kh¶ n¨ng gi¶m yÕu do ¨n mßn;

 • C¸c mèi hµn nèi cäc thÐp ph¶i cã cÊu t¹o ®¹t c−êng ®é t−¬ng ®−¬ng nh− c¸c tiÕt diÖn kh¸c, ®¶m b¶o chiÒu dµy ®−êng hµn vµ c«ng nghÖ hµn;

 • Liªn kÕt gi÷a cäc thÐp víi ®µi cäc cã thÓ b»ng bª t«ng cèt thÐp hoÆc b¶n thÐp. B¶n thÐp cÇn cã diÖn tÝch ®ñ lín ®Ó øng xuÊt tiÕp xóc lªn bª t«ng ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu thiÕt kÕ.


Ghi chó:

Theo kinh nghiÖm, cäc thÐp Ýt bÞ ¨n mßn khi ®−îc ®ãng hoÆc Ðp trong ®Êt tù nhiªn, kh«ng bÞ san lÊp, x¸o trén vµ d−íi mùc n−íc ngÇm. Trong tr−êng hîp cäc thÐp n»m trªn mùc n−íc ngÇm vµ trong ®iÒu kiÖn ®Êt san lÊp, hoÆc ®Êt cã ho¹t tÝnh ¨n mßn cäc thÐp cã thÓ ®−îc b¶o vÖ chèng ¨n mßn b»ng c¸ch:


 • Gi¶m øng suÊt cho phÐp cña vËt liÖu cäc hoÆc tÝnh ®Õn sù gi¶m yÕu theo tuæi:

 • B¶o vÖ bÒ mÆt cäc thÐp b»ng v÷a xi m¨ng c¸t hoÆc vËtliÖu chèng ¨n mßn kh¸c :

 • B¶o vÖ phÇn cäc thÐp phÝa trªn n»m trong vïng ®Êt x¸o trén hoÆc cã tÝnh ¨n mßn b»ng líp ¸o bª t«ng ®æ t¹i chç.   1. Bª t«ng nhåi cäc: sau khi ®ãng hoÆc Ðp cäc thÐp èng, phÇn lç rçng cäc cã thÓ ®−îc ®æ ®Çy bª t«ng hoÆc v÷a xi m¨ng c¸t. L−îng xi m¨ng trong v÷a Ýt nhÊt cÇn ®¹t 500kg/m3.
   1. §é ph¼ng cña cäc: ®é lÖch trôc cña èng thÐp kh«ng ®−îc v−ît qu¸ gi¸ trÞ 1/600 ®èi víi c¸c ®o¹n cäc n¾ng h¬n 10m.
   1. Bèc dì, vËn chuyÓn vµ xÕp cäc: c¸c ®èt cäc thÐp cÇn ®−îc bèc dì, vËn chuyÓn vµ xÕp ®Æt sao cho kh«ng lµm h− háng cäc vµ líp b¶o vÖ. C¸c ®èt cäc cïng chiÒu dµi vµ tuæi cÇn xÕp theo ®èng vµ cã gèi tùa.3. §èng cäc nhá


  1. §ãng cäc bª t«ng cèt thÐp
   1. KiÓm tra cäc tr−íc khi ®ãng

Cäc chØ ®−îc khi ®ñ tuæi vµ ®¹t c−êng ®é do thiÕt kÕ quy ®Þnh. C¸c ®èt cäc bÞ nøt víi chiÒu réng vÕt nøt lín h¬n 0,2mm vµ chiÒu dµi lín h¬n 100mm cÇn ®−îc lo¹i bá.

   1. Gi¸ ®ì vµ ®Þnh h−íng cäc.

Trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt cäc thÝch hîp vµ ®ãng cäc, c¸c ®èt cäc cÇn cã c¸c gèi tùa, thanh ®ì hoÆc vßng kÑp trªn th¸p bóa, ®¶m b¶o gi÷ ®−îc ®é th¼ng ®øng vµ ®Þnh h−íng cäc, tr¸nh sù ph¸ háng cäc do mÊt æn ®Þnh.

   1. ThiÕt bÞ ®ãng cäcCÇn lùa chän bóa ®ãng cäc thÝch hîp theo ®Ò nghÞ cña thiÕt kÕ. Lo¹i bóa ®ãng cäc nhá th−êng dïng lµ bóa diesel 140kg -1200kg, bóa r¬i tù do hoÆc bóa h¬i.Chó thÝch:
a) §èi víi cac cäc nhá 20x20cm vµ 25x25cm cã thÓ dïng c¸c lo¹i bóa diesel 1,2 - 1,8 tÊn ®Ó ®ãng.

b) Träng l−îng ®Çu bóa: quan hÖ thùc nghiÖm sai cã thÓ ®−îc dïng: Bóa r¬i tù do: TØ lÖ gi÷a träng l−îng cäc vµ träng l−îng ®Çu bóa kh«ng v−ît qu¸ 2:1. Bóa diesel: tØ lÖ gi÷a träng l−îng cäc vµ ®Çu b¸u kh«ng v−ît qu¸ 4:1.

c) N¨ng l−îng: bóa r¬i tù do nªn cã chiÒu cao r¬i bóa 0,75 -1m. Khi ®ãng cäc trong ®Êt yÕu nªn gi¶m chiÒu cao r¬i bóa.


   1. ChiÒu ®µi cäc Tr−êng hîp chiÒu dµi cäc sai lÖch nhiÒu so víi hå s¬ kÜ thuËt cÇn b¸o cho thiÕt kÕ vµ chñ c«ng tr×nh.
   1. Quy tr×nh ®ãng cäc.
 1. Tõng cäc cÇn ®−îc ®ãng liÖn tôc cho ®Õn khi ®¹t ®é chåi hoÆc chiÒu dµi cäc quy ®Þnh, trõ tr−êng hîp ®−îc sù chÊp thuËn cuÈ thiÕt kÕ.
 1. Cäc måi cã thÓ ®−îc sö dông ®Ó ®ãng cäc s©u thªm nÕu ®−îc thiÕt kÕ chÊp thuËn, song cÇn kÓ ®Õn sù gi¶m n¨ng l−îng hiÖu qu¶ cña c¸c nh¸t bóa ®Ëp.
 1. NhÊt thiÕt ph¶i ghi lÝ lÞch ®ãng cäc, thÓ hiÖn sè nh¸t bóa ®Ëp ®Ó cäc ®i ®−îc 1m trong nh÷ng ®o¹n ®Çu vµ tõng 20cm ë 3m cuèi cïng (xem phô lôc A).

Trong qu¸ tr×nh ®ãng cäc nhá, cÇn cã mÆt c¸n bé kü thuËt gi¸m s¸t thi c«ng ghi chÐp nh÷ng sè liÖu sau:
 • Ngµy ®óc cäc, ngµy ®ãng cäc;

 • Sè hiÖu cäc, vÞ trÝ vµ kÝch th−íc cäc;

 • ChiÒu s©u ®ãng cäc, sè ®o¹n cäc vµ mèi nèi;

 • Lo¹i bóa ®ãng cäc, chiÒu cao r¬i bóa, sè nh¸t bóa/phót;

 • Sè nh¸t bóa ®Ëp ®Ó cäc ®i ®−îc 100cm;

 • §é chåi cña 3 lo¹i 10 nh¸t ®Ëp cuèi hoÆc sè nh¸t ®Ëp ®Ó cäc ®i ®−îc 20cm;

 • Lo¹i ®Öm ®Çu cäc;

 • Tr×nh tù ®ãng cäc trong nhãm;

 • Nh÷ng vÊn ®Ò kü thuËt c¶n trë c«ng t¸c ®ãng cäc theo thiÕt kÕ vµ c¸c sai sè;

 • Tªn c¸n bé gi¸m s¸t vµ tæ tr−ëng thi c«ng. 1. Mäi kÕt qu¶ ®ãng cäc kh¸c víi dù kiÕn nhÊt thiÕt cÇn th«ng b¸o ngay cho thiÕt kÕ.

 2. §¬n vÞ thi c«ng cÇn cã ®Çy ®ñ ph−¬ng tiÖn vµ thiÕt bÞ, ®Ó ®¬n vÞ thiÕt kÕ vµ kü thuËt A kiÓm tra søc kh¸ng cña ®Êt nÒn khi ®ãng cäc vµ ®é chåi dõng ®ãng.

 3. Tr−íc khi ®ãng cäc ®¹i trµ, nhÊt thiÕt cÇn ®èng thö cäc vµ thÝ nghiÖm cäc b»ng t¶i träng ®éng, t¶i träng tÜnh ®Ó thiÕt lËp quy tr×nh ®ãng cäc thÝch hîp.

 4. §é chåi dõng ®ãng cã thÓ ®−îc ghi chÐp b»ng hai c¸ch: ®é chåi cña cäc tÝnh b»ng mm sau tõng lo¹i 10 nh¸t, ®−îc thùc hiÖn 3 lÇn hoÆc sè nh¸t ®Ëp ®Ó cäc ®i ®−îc 20mm. Ghi chÐp chiÒu cao r¬i bóa ë giai ®o¹n cuèi.Khi ®é chåi dõng ®ãng ®−îc ®o, cÇn ®¹t nh÷ng yªu cÇu kü thuËt sau ®©y:


 • PhÇn cßn l¹i cña ®Çu cäc cßn tèt, kh«ng bÞ ph¸ háng hoÆc vÆn;

 • §Öm ®Çu cäc vµ ®Öm ®Çu bóa cã chÊt l−îng tèt;

 • Trôc bóa ®Ëp ®ång trôc víi cäc. BÒ mÆt ®Çu cäc ph¶i ph¼ng vµ vu«ng gãc víi trôc cäc vµ trôc bóa:


4. Ðp cäc nhá


  1. Ðp cäc bª t«ng cèt thÐp.
   1. Quy ®Þnh chung.Cäc bª t«ng cèt thÐp tõng ®o¹n ®−îc Ðp xuèng ®Êt b»ng kÝch, cã ®ång hå ®o ¸p lùc x¸c ®Þnh lùc nÐn cäc thay ®æi ®é s©u theo c¸c ®èt cäc ®−îc nèi b»ng hµn.   2. KiÓm tra cäc tr−íc khi Ðp Cäc bª t«ng ®óc s½n chØ ®−îc tiÕn hµnh Ðp khi ®ñ tuæi. C−êng ®é cäc bª t«ng cèt thÐp giíi h¹n lùc nÐn tèi d©y dÉn t¸c dông lªn ®Çu cäc.   3. Gi¸ ®ì cäc vµ ®Þnh h−íngTrong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt cäc vµ Ðp cäc (®Æc biÖt ®èi víi nh÷ng ®èt cäc ®Çu) ph¶i cã c¸c gèi tùa, thanh ®ì vßng kÑo trªn bÖ kÝch, ®¶m b¶o ®é th¼ng ®øng ®Þnh h−íng cäc. C¸c vßng kÑp th©n cäc ®−îc dÞch chuyÓn theo cäc Ðp.   1. ThiÕt bÞ Ðp cäcThiÕt bÞ Ðp cäc phô thuéc vµo yªu cÇu c«ng nghÖ: cäc ®−îc Ðp tr−íc (dïng ®èi träng ngoµi) hoÆc cäc Ðp sau (dïng ®èi träng lµ c«ng tr×nh). ThiÕt bÞ cÇn ®¹t c¸c yªu cÇu sau: • HÖ kÝch thñy lùc cña thiÕt bÞ cÇn Ðp ®−îc cäc víi t¶i träng kh«ng nhá h¬n hai lÇn søc chÞu t¶i cho phÐp cña cäc theo dù kiÕn;

 • HÖ thèng b¬m dÇu ¸p lùc ph¶i kÝn, cã tèc ®é vµ l−ul−îng thÝch hîp. §ång hå ®o ¸p lùc nhÊt thiÕt cÇn ®−îc kiÓm chøng t¹i c¬ quan cã thÈm quyÒn vµ ®−îc cÊp chøng chØ;

 • HÖ thèng ®Þnh vÞ kÝch vµ cäc Ðp cÇn chÝnh x¸c, ®−îc ®iÒu chØnh ®óng t©m, kh«ng g©y lùc ngang t¸c dông lªn ®Çu cäc. Trong tr−êng hîp hÖ Ðp cäc bao gåm nhiÒu kÝch Ðp, tæng hîp lùc cña c¸c kÝch Ðp ph¶i trïng víi trôc ®i qua t©m cäc;

 • Ch©n ®Õ hÖ thèng kÝch Ðp ph¶i æn ®Þnh vµ ®Æt ph¼ng trong suèt qu¸ tr×nh Ðp cäc.
   1. Neo vµ ®èi träng
    1. Neo ®èi träng cÇn t¹o ®−îc ph¶n lùc Ýt nhÊt b»ng lùc cùc ®¹i cña kÝch lµm viÖc theo yªu cÇu thiÕt
    1. Tr−êng hîp dïng ®èi träng lµ c«ng tr×nh ph¶i kiÓm tra lùc truyÒn vµo c«ng tr×nh vµ cã c¸c biÖn ph¸p thi c«ng, gi¶i ph¸p cÊu t¹o thÝch hîp.
   1. Quy tr×nh Ðp cäc
    1. HÖ thèng kÝch vµ gi¸ ®ì cÇn ®−îc ®Þnh vÞ ®óng vÞ trÝ vµ th¼ng ®øng.
    1. ThiÕt bÞ Ðp cäc ®−îc liªn kÕt víi hÖ thèng neo hoÆc hÖ dÇm chÊt ®èi träng.
    1. §èt cäc ®Çu tiªn ®−îc ®Þnh vÞ chÝnh x¸c vÒ ®é th¼ng ®øng vµ vÞ trÝ.
    1. Cäc måi b»ng thÐp ®−îc sö dông trong qu¸ tr×nh Ðp cäc. Hai ®Çu cäc måi ph¼ng vµ vu«ng gãc víi trôc cäc.
    1. Mèi nèi cäc thùc hiÖn b»ng hµn, ®¶m b¶o chiÒu dµy vµ c«ng nghÖ theo quy ph¹m. Tr−íc vµ sau khi hµn cÇn kiÓm tra ®é th¼ng ®øng cña cäc b»ng niv«. Tr−êng hîp mÆt ph¼ng ®Çu mèi nèi bÞ nghiªng cã thÓ b»ng xi m¨ng kh«.
    1. LÝ lÞch cäc Ðp ®−îc ghi chÐp ngay trong qu¸ tr×nh thi c«ng (xem phô lôc B). LÝ lÞch Ðp cäc:
 • Ngµy ®óc cäc;

 • Sè hiÖu cäc, vÞ trÝ vµ kÝch th−íc cäc;

 • ChiÒu s©u Ðp cäc, sè ®èt cäc vµ mèi nèi;

 • ThiÕt bÞ Ðo cäc, kh¶ n¨ng cña kÝch Ðp, hµnh tr×nh kÝch, diÖn tÝch piston, l−u l−îng dÇu, ¸p lùc b¬m dÇu lín nhÊt;

 • ¸p lùc hoÆc t¶i träng Ðp cäc trong tõng ®o¹n 1m hoÆc trong 1 ®èt

 • ¸p lùc dõng Ðp cäc;

 • Lo¹i ®Öm ®Çu cäc;

 • Tr×nh tù Ðp cäc trong nhãm;

 • Nh÷ng vÊn ®Ò kü thuËt c¶n trë c«ng t¸c Ðp cäc theo thiÕt kÕ c¸c sai sè vÒ vÞ trÝ vµ ®é nghiªng;

 • Tªn c¸n bé gi¸m s¸t vµ tæ tr−ëng thi c«ng.


Chó thÝch:

CÇn chó ý khi cäc tiÕp xóc líp ®Êt tèt (¸p lùc kÝch th−íc hoÆc t¶i träng nÐn t¨ng dÇn), nªn gi¶m tèc ®é Ðp cäc, ®ång thêi ®äc ¸p lùc hoÆc lùc nÐn cäc trong tõng ®o¹n 20 cm.


    1. Dõng Ðp cäc.Cäc ®−îc dõng nÐn khi tháa m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau: • §¹t chiÒu s©u xÊp xØ chiÒu s©u do thiÕt kÕ quy ®Þnh;

 • Lùc Ðp cäc b»ng 1,5 ®Õn 2 lÇn søc chÞu t¶i cho phÐp cña cäc, theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ;

 • Cäc ®−îc ngµm vµo líp ®Êt tèt chÞu lùc mét ®o¹n Ýt nhÊt b»ng 3 ®Õn 5 lÇn ®−êng kÝnh cäc (kÓ tõ lóc ¸p lùc kÝch t¨ng ®¸ng kÓ).   1. Tr×nh tù Ðp cäc.Tr−êng hîp Ðp cäc sö dông ®èi träng c«ng tr×nh, cÇn kiÓm tra ®èi träng vµ quy ®Þnh vÞ trÝ Ðp cäc ®ång thêi trong mét ®µi cäc.Khi Ðp cäc sö dông ®èi träng ngoµi, t−¬ng tù nh− cäc ®ãng, cÇn thiÕt ®¶m b¶o c«ng t¸c thi c«ng kh«ng lµm ¶nh h−ëng ®Õn c¸c c«ng tr×nh xung quanh.   1. Sai sè cho phÐp.T¹i vÞ trÝ cao ®é ®¸y dµi, ®Çu cäc kh«ng ®−îc sai sè qu¸ 75mm so víi vÞ trÝ thiÕt kÕ. §é nghiªng cña cäc kh«ng v−ît qua 1:75.   2. Söa ch÷a vµ kÐo dµi ®Çu cäc:Söa ch÷a vµ kÐo dµi ®Çu cäc tu©n theo c¸c quy ®Þnh cho tr−êng hîp cäc ®ãng (®iÒu 3.1.10).   3. C¾t ®Çu cäc.Xem ®iÒu 3.1.11 cho tr−êng hîp cäc ®ãng.   4. Khoan dÉn.Tr−¬ng hîp cäc gÆp ch−íng ng¹i vËt hoÆc líp ®Êt cøng xen kÑp, c«ng t¸c khoan dÉn vµ h¹ cäc ®−îc tiÕn hµnh tr−íc Ðp cäc. Hè khoan dÉn trong c¸t nªn cã biÖn ph¸p b¶o vÖ thµnh hè khoan b»ng dung dÞch sÐt.  1. Ðp cäc thÐp
   1. Quy ®Þnh chung Cäc thÐp t−ng ®o¹n ®−îc Ðp xuèng ®Êt b»ng kÝch cã ®ång hå ®o ¸p lùc x¸c ®Þnh lùc nÐn cäc thay ®æi theo ®é s©u. C¸c ®èt cäc ®−îc hµn nèi trong qu¸ tr×nh Ðp.   2. C¸c ®iÒu kho¶n quy ®Þnh ®èi víi c«ng nghÖ Ðp cäc bª t«ng cèt thÐp (4.1) ®−îc Ðp sö dông cho viÖc Ðp cäc thÐp. D−íi ®©y chØ ra mét sè ®iÓm kh¸c biÖt.
 • Cäc thÐp cã c−êng ®é cao vµ khã ph¸ háng trong qu¸ tr×nh thi c«ng so víi cäc bª t«ng cèt thÐp, do vËy cäc thÐp nªn ®−îc Ðp s©u vµo lßng ®Êt tèt ®Ó tËn dông lµm viÖc cña vËt liÖu cäc;

 • Lùc Ðp cäc thÐp lín nhÊt nªn lÊy b»ng 2 lÇn t¶i träng thiÕt kÕ dù kiÕn;

 • ViÖc nèi dµi cäc thÐp ®−îc thùc hiÖn dÔ dµng h¬n so víi bª t«ng cèt thÐp.
   1. Liªn kÕt Ðp víi ®µi cäc

Tr−êng hîp Ðp sau, cÇn b¶o vÖ c¸c hè Ðp cäc t¹i thêi ®iÓm tiÕn hµnh ngµm cäc víi ®µi cÇn lµm vÖ sinh hè cäc, b¬m s¹ch n−íc, tiÕn hµnh ®Æt thÐp vµ ®æ bª t«ng cã phô gia tr−¬ng lë theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ.


5. ThÝ nghiÖm nÐn tÜnh cäc


  1. §iÒu kho¶n chung.
   1. C¸c ®iÒu kho¶n d−íi ®©y quy ®Þnh quy tr×nh thÝ nghiÖm cäc b»ng t¸c dông t¶i träng däc trôc, bao gåm tr−êng hîp cäc ®−îc nÐn tÜnh (chiÒu cña lùc Ðp t¸c dông lµm cäc ®i s©u thªm vµo ®Êt nÒn) vµ tr−êng hîp cäc chÞu kÐo (chiÒu t¸c dông cña lùc lµm cäc bÞ nhæ khái ®Êt nÒn).
   1. ViÖc thö tÜnh cäc ®−îc tiÕn hµnh t¹i nh÷ng ®iÓm cã ®iÒu liÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh tiªu biÓu tr−íc khi thi c«ng cäc ®¹i trµ, nh»m lùa chän ®óng ®¾n lo¹i cäc, thiÕt bÞ thi c«ng vµ ®iÒu chØnh ®å ¸n thiÕt kÕ.

Trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ nghiÖm thu cã thÓ tiÕn hµnh thªm c¸c c«ng t¸c thö tÜnh cäc ®Ó kiÓm tra.


   1. Sè l−îng cäc thö do thiÕt kÕ chØ ®Þnh tïy thué vµo møc ®é quan träng cña c«ng tr×nh vµ ®iÒu kiÖn ®Êt nÒn. Th«ng th−êng nªn tiÕn hµnh tõ 0,5-1% sè l−îng cäc ®−îc thi c«ng, song kh«ng Ýt h¬n 30 c©y.   2. KiÓm ra vµ gi¸m s¸t thÝ nghiÖm.C«ng t¸c thö cäc ph¶i do mét c¸n bé ®Þa kü thuËt cã kinh nghiÖm gi¸m s¸t vµ chØ ®¹o. C¸c c¸n bé vËn hµnh thiÕt bÞ cÇn ®−îc huÊn luyÖn vµ ®µo t¹o.   3. Yªu cÇu kü thuËt c«ng t¸c thö t¶i cäc.

§Ò c−¬ng thö t¶i cäc do thiÕt kÕ quy ®Þnh nªn nªu cô thÓ c¸c yªu cÇu sau:


a) VÞ trÝ thö cäc.

b) Lo¹i cäc ®−îc thö t¶i.

c) KÝch th−íc cäc thö.

d) BiÖn ph¸p thi c«ng cäc.

e) Ph−¬ng ph¸p gia t¶i.

f) Yªu cÇu vÒ søc chÞu t¶i cña hÖ thèng gia t¶i.

g) ChuyÓn vÞ lín nhÊt ®Çu cäc dù kiÕn, phï hîp víi hÖ thèng gia t¶i vµ quan tr¾c.

h) Thêi gian nghØ cña cäc sau khi thi c«ng vµ tr−íc khi gia t¶i.

i) C¸c yªu cÇu kh¸c.


   1. Th«ng tin vÒ ®iÒu kiÖn ®Þa kü thuËt.

C«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa kü thuËt ®−îc tiÕn hµnh tr−íc khi thö cäc b»ng ph−¬ng ph¸p khoan, thÝ nghiÖm hiÖn tr−êng trong ph¹m vi nhá h¬n 5m tõ vÞ trÝ thö cäc.

   1. Toµn bé hÖ thèng thÝ nghiÖm vµ thö cäc −îc b¶o vÖ tr¸nh c¸c ¶nh h−ëng cña thêi tiÕt.  1. HÖ thèng gia t¶i.   1. HÖ thèng gia t¶i cäc cÇn ®−îc thiÕt kÕ víi t¶i träng kh«ng nhá h¬n t¶i träng lín nhÊt dù kiÕn thö cäc.HÖ thèng gia t¶i ph¶i cho phÐp t¸c dông lùc thö cäc ®ång trôc víi trôc cäc.   1. Sö dông neo ®Êt.Neo ®Êt ®−îc dïng ®Ó h×nh thµnh hÖ thèng gia t¶i cäc. C¸nh neo ®Êt cÇn c¸ch Ýt nhÊt 5 lÇn ®−êng kÝnh cäc, kÓ tõ mÆt bªn cäc.   2. Sö dông hÖ dÇm chÊt ®èi träng.

HÖ dÇm chÊt ®èi träng cÇn ®¹t ®−îc nh÷ng yªu cÇu sau:


a) ¸p lùc ®Êt d−íi c¸c ch©n ®Õ cña hÖ dÇm chÊt ®èi träng ®¶m b¶o hÖ æn ®Þnh víi t¶i träng lín nhÊt.

b) Kho¶ng c¸ch tõ t©m vËt thö ®Õn phÇn gÇn nhÊt cua ch©n ®Õ cÇn ®¹t Ýt nhÊt lµ 1,3m.
   1. Sö dông cäc neo.T©m cäc neo ph¶i c¸ch t©m cäc thö Ýt nhÊt lµ 5 lÇn ®−êng kinh cäc.  1. ThiÕt bÞ gia t¶i cäc vµ ®o t¶i t¸c dông.   1. KÝch thö cäc ®−îc l¾p ®Æt trong hÖ thèng gia t¶i, ®¶m b¶o truyÒn t¶i träng chÝnh t©m cho cäc vµ ®¹t ®−îc c¸c yªu cÇu sau:   1. Cã kh¶ n¨ng ®¹t ®−îc t¶i träng yªu cÇu cña ®Ò c−¬ng thö cäc vµ cã v¨n b¶n kiÓm chøng.

   2. Cã kh¶ n¨ng ®¸p øng chuyÓn dÞch lín nhÊt cña ®Çu cäc theo ®Ò c−¬ng vµ chuyÓn dÞch cña hÖ thèng gia t¶i.Chó ThÝch:

 1. ChuyÓn dÞch trªn th−êng ®−îc tÝnh b»ng 15% chiÒu réng cäc, céng víi biÕn d¹ng ®µn håi cña cäc vµ chuyÓn vÞ cho phÐp cña hÖ gia t¶i.

 2. ChuyÓn vÞ cho phÐp cña hÖ gia t¶i th−êng b»ng 25mm khi sö dông cäc neo vµ 100mm khi dïng hÖ dÇm chÊt t¶i vµ neo ®Êt. Tr−êng hîp cÇn chuyÓn vÞ lín ®Ó kÝch tiÕp xóc vãi hÖ dÇm gia t¶i, nhÊt thiÕt ph¶i dïng tÊm ®Öm b»ng thÐp b¶n.

 3. Cã kh¶ n¨ng gia t¶i vµ gi¶m t¶i träng t¸c dông trong ph¹m vi nhá, kho¶ng 10-25kN.

 4. Cã kh¶ n¨ng gi÷ t¶i trong thêi gian tèi thiÓu lµ 6h hoÆc dµi h¬n (cã thÓ tíi 24h) theo yªu vÇu cña ®Ò c−¬ng thö cäc.
   1. B¶n thÐp.

B¶n thÐp ®Öm ®Çu cäc ph¶i ®¹t yªu cÇu:
 1. §−îc G¾n ch¾c ch¾n víi ®Çu cäc.

 2. MÆt ph¼ng b¶n vu«ng gãc víi trôc cäc.

 3. §ñ c−êng ®é vµ ®é cøng ®Ó ph©n bè øng suÊt lªn ®Çu cäc.
   1. §o t¶i träng t¸c dông.

T¶i träng t¸c dông lªn cäc ®−îc ®o b»ng ®ång hå ¸p lùc, víi c¸c yªu cÇu sau:
  1. §−îc g¾n æn ®Þnh, ch¾c ch¾n vµ ®¹t ®é chÝnh x¸c trong ph¹m vi 5%.

  2. §−îc hiÖu chØnh tr−íc khi thö cäc.

  3. §−îc hiÖu chØnh l¹i sau khi thö cäc (theo yªu cÇu cña ®Ò c−¬ng).


Chó thÝch:
KÝch, hÖ thèng thñy lùc vµ ®ång hå nªn ®−îc hiÖu chØnh ®ång thêi.


  1. §o dÞch chuyÓn ®Çu cäc.

5.4.1. Yªu cÇu chung.
 1. ChuyÓn vÞ ®Çu cäc ®−îc ®o víi ®é chÝnh x¸c nhë h¬n 0,1mm.

 2. §Çu ®o cña ®ång hå ®o chuyÓn vÞ ph¶i ®Æt trªn mÆt ph¼ng nh½n, tho¶ thuËnèt nhÊt lµ dïng c¸c tÊm kÝnh nhá.

 3. Ph¸t hiÖn ®−îc thêi ®iÓm nghiªng ®Çu cäc trong qu¸ tr×nh thö.


Chó thÝch:
§o chuyÓn vÞ ®Çu cäc b»ng thiÕt bÞ tr¾c ®¹c ®−îc dïng nh− mét biÖn ph¸p kiÓm tra kÕt qu¶ thö vµchuyÓn vÞ cña hÖ gia t¶i.


   1. DÇm chuÈn vµ gi¸ ®ì ®ång hå ®o.

DÇm chuÈn vµ gi¸ ®ì ®ång hå ®o cÇn ®¹t yªu cÇu sau:
 1. DÇm chuÈn ®−îc tùa lªn c¸c gi¸ ®ì vµ th−êng dïng b»ng vËt liÖu gç ®Ó Ýt bÞ ¶nh h−ëng cña nhiÖt

 2. C¸c gi¸ ®ì dÇm chuÈn ®−îc ®Æt c¸ch cäc thö:
 • 5 Çn ®−êng kÝnh cäc.

 • Kh«ng nhá h¬n 1,5m.
 1. DÔ dµng kiÓm tra chuyÓn vÞ cña dÇm b»ng tr¾c ®¹c.
  1. Quy tr×nh thÝ nghiÖm
   1. Thêi gian nghØ gi÷a thi c«ng vµ thö cäc.

Thö t¶i cäc kh«ng ®−îc b¾t ®Çu cho ®Õn lóc ®¹t yªu cÇu sau:
   1. C−êng ®é vËt liÖu cäc vµ bª t«ng ®Çu cäc ®¹t c¸c yªu cÇu kü thuËt, kh«ng bÞ ph¸ háng d−íi t¸c dông cña lùc t¸c dông theo ®Ò c−¬ng.

   2. Thêi gian nghØ theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ.


Chó thÝch:
Thêi gian nghØ tèi thiÓu lµ 7 ngµy ®èi víi cäc trong ®Êt dÝnh vµ c¸t bôi. Trong ®iÒu kiÖn cã thÓ, thêi gian nghØ ®−îc kÐo dµi ®Õn 4 tuÇn.


   1. Quy tr×nh gia t¶i cäcCäc ®−îc nÐn theo tõng cÊp, tÝnh b»ng % cña t¶i träng thiÕt kÕ (søc chÞu t¶i cho phÐp dù kiÕn). T¶i träng ®−îc t¨ng lªn cÊp míi nÕu sau 1h quan s¸t ®é lón cña cäc nhá h¬n 0,20mm vµ gi¶m dÇn sau mçi lÇn ®äc trong kho¶ng thêi gian trªn. Thêi gian gia t¶i vµ gi¶m t¶i ë mçi cÊp kh«ng nhá h¬n c¸c gi¸ trÞ nªu trong b¶ng 5.1.


   1. Ghi chÐp trong khi t¨ng t¶i.Trong qu¸ tr×nh thö t¶i cäc ghi chÐp gi¸ trÞ t¶i träng, ®é lón vµ thêi gian ngay sau khi ®¹t cÊp t¶i t−¬ng øng vµo c¸c thêi ®iÓm sau: 1. 15 phót mét lÇn trong kho¶ng thêi gian gia t¶i 1h

 2. 30 phót mét lÇn trong kho¶ng thêi gian gia t¶i 1h ®Õn 6h

 3. 60 phót mét lÇn trong kho¶ng thêi gian lín h¬n 6 giê.Chó thÝch:


 • Tïy theoyªu cÇu cña thiÕt kÕ, cäc cã thÓ gia t¶i ®Õn 200% t¶i träng thiÕt kÕ vµ thêi gian gi÷ t¶i ë c¸c cÊp 100%, 150% vµ 200% cã thÓ kÐo dµi h¬n 6h, thÝ dô ®Õn 12h hoÆc 24h.

 • T¹i cÊp t¶i 100% vµ ®−îc gi÷ t¶i 6h (b¶ng 5.1) cã thÓ gi¶m t¶i vÒ 0% ®Ó quan s¸t ®é lón ®µn håi vµ ®é lón d− t−¬ng øng víi cÊp t¶i thiÕt kÕ.5.5.4. Ghi chÐp khi gi¶m t¶i cäc.Trong qu¸ tr×nh gi¶m t¶i cäc, t¶i träng, ®é lón vµ thêi gian ®−îc ghi chÐp ngay sau khi ®−îc gi¶m cÊp t−¬ng øng vµ ngay tr−íc khi b¾t ®Çu gi¶m xuèng cÊp míi.
5.5.5. VÏ biÓu ®å thö cäc.Trong qu¸ tr×nh thö cäc, biÓu ®é thö cäc biÓu hiÖn quan hÖ gi÷a t¶i träng -thêi gian vµ t¶i träng -®é lón ®−îc vÏ ®Ó theo dâi qu¸ tr×nh thö.

5.6. B¸o c¸o kÕt qu¶ thö cäc.
   1. Yªu cÇu chung.B¸o cãa kÕt qu¶ thö cäc bao gåm:
 • C¸c ®iÒu kho¶n quy ®Þnh trong ®Ò c−¬ng thö cäc hoÆc c¸c ®iÒu kho¶n d−íi ®©y 5.6.2 - 5.6.5;

 • Mét sè ®iÓm trung vÒ ®Þa h×nh x©y d−ng, quy m« vµ ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh, nhµ thÇu, ®¬n vÞ thi c«ng cäc, thñ c«ng tr×nh, thêi gian thö.
   1. §iÒu kiÖn ®Þa kü thuËt
   1. KÕt qu¶ kh¶o s¸t hiÖn tr−êng vµ trong phßng.

   2. B¶n vÏ m« t¶ vÞ trÝ cäc thö, vÞ trÝ hè kh¶o s¸t, cao ®é.

5.6.3. Sè hiÖu vÒ cäc.
 1. §èi víi c¶ c¸c lo¹i cäc.
 • Sè hiÖu cäc, lo¹i cäc;

 • ChiÒu dµi cäc ®ãng, sè mèi nèi, sè ®o¹n cäc;

 • ChiÒu dµi cäc thö vµ chiÒu dµi trong ®Êt;

 • Cao ®é ®Çu cäc, cao ®é mòi cäc;

 • KÝch th−íc tiÕt diÖn cäc. 1. §èi víi cäc bª t«ng cèt thÐp. • M¸c bª t«ng;

 • Lo¹i xi m¨ng;

 • Lo¹i c¸t ®¸;

 • CÊp phèi;

 • §é sôt;

 • KÕt qu¶ nÐn mÉu bª t«ng;

 • Cèt thÐp.
 1. §èi víi cäc thÐp. • ChÊt l−îng thÐp;

 • Líp b¶o vÖ thÐp;

 • Bª t«ng nhåi cäc.

5.6.4. ThiÕt bÞ thi c«ngcäc vµ kÕt qu¶ thi c«ng cäc
   1. Bóa ®ãng cäc.
 • Lo¹i bóa;

 • Träng l−îng ®Çu bóa;

 • ChiÒu cao r¬i;

 • LÝ lÞch ®ãng cäc;

 • Thêi gian ®ãng cäc;

 • Khoan dÉn hoÆc xèi n−íc trong qu¸ tr×nh ®ãng cäc;

 • Ghi chÐp vµ m« t¶ qu¸ tr×nh ®ãng cäc vµ nh÷ng hiÖn t−îng ®Æc biÖt. 1. Bóa rung cäc. • Träng l−îng bóa;

 • TÇn sè rung, n¨ng l−îng bóa rung;

 • Tèc ®é ®o xuèng trong qu¸ tr×nh rung Ðp.
 1. KÝch Ðp cäc. • Lùc nÐn lín nhÊt cña kÝch;

 • ChiÒu dµi hµnh tr×nh kÝch.

5.6.5. S¬ ®å thö cäc vµ thiÕt bÞ.
   1. S¬ ®å bè trÝ cäc thö vµ hÖ gia t¶i, cã thÓ bao gåm c¶ ¶nh chôp.
 • VÞ trÝ, kÝch th−íc hÖ dÇm gia t¶i, vÞ trÝ ®Æt kÝch;

 • VÞ trÝ cña cao ®é cäc thö;

 • C¸c sè liÖu kü thuËt liªn quan.
   1. S¬ ®å bè trÝ hÖ thèng ®ång hå vµ thiÕt bÞ ®o chuyÓn vÞ ®Çu cäc.   2. KÕt qu¶ hiÖu chØnh kÝch thö cäc.

5.6.6. Quy tr×nh thö vµ kÕt qu¶.
 1. B¶ng ®äc kÕt qu¶ ®o trong qu¸ tr×nh thö cäc bao gåm:
 • T¶i träng;

 • §é lón;

 • Th¬i gian

 • Ghi chó c¸c sai sãt vµ nhËn xÐt kü thuËt.
 1. BiÓu diÔn kÕt qu¶ thö cäc trªn biÓu ®å bao gåm: • BiÓu ®å t¶i träng - ®é lón;

 • BiÓu ®å t¶i träng - thêi gian vµ thêi gian ®é lón.
 1. ¶nh h−ëng vña hÖ gia t¶i vµ neo.Chó thÝch:

BiÓu ®å kÕt qu¶ thö cäc t¶i träng -®é lón nªn dïng tØ lÖ cho t¶i träng 10kN=1mm vµ cho ®é lón ®o ®−îc =2-5mm trong ®« thÞ.
5.6.7. KÕt luËn vÒ kÕt qu¶ thö t¶i.
5.7. Søc chÞu t¶i cho phÐp cña cäc cã thÓ ®−îc x¸c ®Þnh tõ kÕt qu¶ thö tÜnh b»ng mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p sau:


   1. T¶i träng t−¬ng øng víi chuyÓn vÞ ®Çu cäc lµ 8mm, chia cho hÖ sè 1.25.

   2. T¶i träng t−¬ng øng víi chuiyÓn vÞ ®Çu cäc b»ng 10% chiÒu réng cäc hoÆc t¶i träng lín nhÊt ®¹t ®−îc trong qu¸ tr×nh thÝ nghiÖm, chia cho hÖ sè an toµn b»ng 2.


Chó thÝch:

ChuyÓn vÞ cña cäc ë cÊp t¶i b»ng søc chÞu t¶i giíi h¹n cña cäc th−êng ®−îc quy −íc t−¬ng øng víi 10% chiÒu réng cäc. Tr−êng hîp cäc cã chiÒu dµi lín, biÕn d¹ng ®µn håi cäc ®−îc tÝnh b»ng PL/AE, trong ®ã P lµ t¶i träng t¸c dông, L lµ chiÒu dµi cäc, diÖn tÝch tiÕt diÖn cäc A vµ m« ®un ®µn håi cña vËt liÖu cäc E. §−êng biÕn d¹ng ®µn håi trªn ®−îc thÓ hiÖn trªn biÓu ®å t¶i träng ®é lón vµ cho phÐp ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c h¬n kÕt qu¶ thö cäc.
B¶ng 5.2 - B¶ng ghi thÝ nghiÖm nÐn tÜnh cäc
§¬n vÞ thùc hiÖn: Cäc sè: .........................
C«ng tr×nh: Côm nÐn sè: .................
TiÕt diÖn cäc: §é s©u mòi cäc: ...........
Ngµy ®ãng: ......................... Ngµy nÐn thö: .................. HÖ s©u an toµn: ............
Lo¹i bóa: ............................. ChiÒu cao r¬i bóa: ........... Lùc nÐn tèi d©y dÉn: ....
Søc chÞu t¶i cho phÐp:
Thùc hiÖn:


(1) Ngµy th¸ng trong qu¸ tr×nh thö.

(2) Giêi phót ®äc ®ång hå.

(3) Thêi gian gia t¶i.(5), (6) Sè ghi chuyÓn vÞ trªn ®ång hå ®o chuyÓn vÞ.
(7), (8) Sè gia t¶i chuyÓn vÞ ®Çu cäc.
(9) Tæng chuyÓn vÞ trung b×nh cña ®Çu cäc.


(10) Ghi chó: nh÷ng ®iÓm kh¸c l¹ trong qu¸ tr×nh nÐn, nhËn xÐt kü thuËt.
  1. C¸c c«ng t¸c hoµn c«ng.
   1. Sai khi kÕt thóc c«ng t¸c thö cäc, c¸c thiÕt bÞ thÝ nghiÖm cÇn ®−îc dì bá, vËn chuyÓn khái hiÖn tr−êng vµ b¶o d−ìng.
   1. Dì hÖ thèng chÊt t¶i vµ vËn chuyÓn vÒ kho.
   1. Dì hÖ thèng neo ®©t. Riªng ®èi víi cäc neo, nÕu ®−îc chÊp thuËn, cã thÓ ®−îc sö dông ®Ó chÞu lùc trong ®µi mãng cña c«ng tr×nh.
   1. §µi cña cäc thö ®−îc chÕ t¹o phôc vô cho thÝ nghiÖm cÇn ®−îc dì bá vµ ®Çu cäc thö ®−îc hoµn thiÖn theo yªu cÇu kü thuËt.


6. ThÝ nghiÖm ®éng cäc nhá.


  1. Sö dông c«ng thøc ®ãng cäc.
   1. Quy ®Þnh chung

C«ng thøc ®ãng cäc ®−îc dïng kÕt hîp víi nÐn tÜnh cäc ®Ó x¸c ®Þnh quy tr×nh ®ãng cäc thÝch hîp vµ søc t¶i cña cäc.   1. HÖ sè an toµn.

Søc chÞu t¶i cho phÐp cña cäc ®−îc dù b¸o b»ng c¸c céng thøc ®éng sö dông hÖ sè an toµn kh«ng nhá h¬n 3.0 hoÆc hiÖu chØnh víi kÕt qu¶ thö tÜnh cäc.

  1. ¸p dông lÝ thuyÕt truyÒn sèng.

¸p dông lÝ thuyÕt truyÒn sãng b»ng c¸ch ®o biÕn d¹ng vµ gia tèc dÞch chuyÓn ®Çu cäc. LÝ thuyÕt truyÒn sãng cho phÐp;

a) X¸c ®Þnh øng suÊt ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ®ãng cäc.
b) Lùa chän bóa ®ãng thÝch hîp,kiÓm tra n¨ng l−îng bóa, ®é chèi.
c) X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc.
d) KiÓm tra chÊt l−îng cäc trong qu¸ tr×nh ®ãng.

Chó thÝch:

ViÖc thö cäc ®ãng b»ng lÝ thuyÕt truyÒn sãng nªn ®−îc ¸p dôngtrong c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt phøc t¹p, cã c¸c yªucÇu kü thuËt cao vµ cÇn kiÓm tra chÆt chÏ.
7. An toµn lao ®éng


  1. §iÒu kho¶n chungMét sè ®iÒu kho¶n mang tÝnh h−íng dÉn vÒ c«ng t¸c an toµn lao ®éng trong viÖc thi c«ng vµ Ðp cäc ®−îc quy ®Þnh d−íi ®©y;
  1. B¶o hé lao ®éng.
   1. C«ng nh©n cÇn thiÕt ®−îc trang bÞ mò an toµn lao ®éng vµ g¨ng tay b¶o hé.

   2. Cã d©y an toµn cho c«ng nh©n lao ®éng trªn c¸c gi¸ trÞ bóa.

7.3. KiÓm tra an toµn lao ®éng.


a) KÜ s−, kü thuËt viªn vµc«ngnh©n cÇn ®−îc häc tËp quy ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng tr−íc khi thi c«ng vµ th−êng xuyªn ®−îc nh¾c nhë. Ph©n c«ng mét c¸n bé kiÓm tra kü thuËt an toµn lao ®éng.
b) Mèi c«ng nh©n vËn hµnh thiÕt bÞ cã Ýt nhÊt 1 tói cøu th−¬ng.
c) Tæ tr−ëng bóa m¸y hoÆc kÝch Ðp cäc ph¶i cã kinh nghiÖm vÒ ho¹t ®éng thiÕt bÞ, nhËn biÕt kÞp thêi nh÷ng sù cè kü thuËt cã thÓ xÈy ra.

7.4. An toµn c«ng céng.
   1. C«ng nhËn vËn hµnh thiÕt bÞ cÇn ®−îc ®Ço t¹o huÊn luyÖn ®¹t c¸c yªu cÇu kü thuËt quy ®Þnh.

   2. CÇn thiÕt b¶o d−ìng, kiÓm tra ®Þnh k× thiÕt bÞ vµ ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c h− háng ®Ó söa ch÷a.

   3. Mçi tæ thi c«ng cã mét thî ®iÖn chuyÓn t¸ch c¸c c«ng t¸c«ng viÖcÒ ®iÖn. C¸c thiÕt bÞ sö dông ®iÖn ph¶i ®−îc tiÕp ®Êt.

7.5. §iÒu kiÖn hiÖn tr−êng.
 1. CÇn thiÕt kh¶o s¸t c¸c lo¹i c«ng tr×nh ngÇm: ®−êng ®iÖn, ®−êng n−íc, cèng... cã thÓ bÞ h− háng do c«ng t¸c ®ãng vµ Ðp cäc tr−íc khi b¾t ®Çu thi c«ng.

 2. CÇn thiÕt cã c¸c biÖn ph¸p an toµn lao ®éng ®èi víi c¸c ®−êng d©y ®iÖn ®i qua hiÓn tr−êng, nªn c¸ch xa ®−êng d©y ®iÖn cao thÕ kh«ng Ýt h¬n 5.0m.

 3. Tr−êng hîp ®ãng vµ Ðp cäc trong hè ®µo s©u cÇn cã c¸c biÖn ph¸p an toµn b¶o vÖ chèng sù sôt lë, tr−ît thµnh hè.

 4. C¸c ®−êng ®iÖn thi c«ng ph¶i an toµn, ®−îc tiÕp ®Êt vµ b¶o vÖ tr¸nh h− háng trong qu¸ tr×nh thi c«ng.
  1. Mét sè ®iÒu kho¶n vÒ thiÕt bÞ ®ãng cäc.
 1. Gi¸ bóa ®ãng cäc cã kÌm thang s¾t ®Ó lªn ®−îc khi cÇn thiÕt;

 2. Tr−êng hîp bóa ®ãng cäc ®Æt trªn ®−êng ray, nÒn cÇn ®−îc chuÈn bÞ tèt;

 3. §Çu bóa diesel ®−îc ®Þnh k× lµm vÖ sinh, tr¸nh tÝch ®äng dÇu. CÇn thiÕt cã c¸c hÖ thèng d©y c¸p vµ chèt ®¶m b¶o ®Çu bóa ®−îc dõng ë cao ®é mÆt ®Êt.

 4. C¸c puli, ®Çu nèi c¸p vµ bu l«ng cÇn an toµn vµ ®Þnh k× kiÓm tra.

 5. §Öm ®Çu bóa, ®Öm ®Çu cäc, chôp cäc... cÇn ®−îc ®Þnh k× kiÓm tra vµ thay thÕ kÞp thêi.
  1. Mét sè ®iÒu kho¶n vÒ thiÕt bÞ Ðp cäc.
 1. Gi¸ Ðp cäc dïng ®èi träng tù t¹o cã trang bÞ thang s¾t ®Ó lªn ®−îc khi cÇn thiÕt.

 2. Tr−êng hîp hÖ kÝch Ðp cäc ®Æt trªn ®−êng ray, nÒn cÇn ®−îc chuÈn bÞ tèt.

 3. KÝch thñy lîc Ðp cäc, hÖ thèng van ®Çu nèi, hÖ m¸y b¬m dÇu ®−îc ®Þnh k× kiÓm tra vµ vÖ sinh. Thay thÕ kÞp thêi c¸c bé phËn bÞ h− háng.

 4. C¸c gi¸ ®ì kÝch vµ dµn thÐp cÇn ®−îc th−êng xuyªn kiÓm tra, ®Æc biÖt c¸c bé phËn phÇn ®Çu nèi vµ g¸ l¾p.

 5. ViÖc s¾p ®Æt vµ th¸o dì ®èi träng cÇn ®−îc thùc hiÖn víi biÖn ph¸p an toµn thÝch hîp. §èi träng cÇn tuyÖt ®èi æn ®Þnh trong qu¸ tr×nh thi c«ng.

 6. HÖ kÝch Ðp cäc trong nhµ cÇn ®−îc l¾p ®Æt ch¾c ch¾n, liªn kÕt chÆt víi hÖ neo bul«ng neo ®−îc kiÓm tra vµ xiÕt chÆt l¹i trong qu¸ tr×nh Ðp cäc.
  1. L¾p ®Æt cäc.C¸c ®èt cäc ®−îc l¾p dùng lªn bóa ®ãng cäc hoÆc gi¸ kÝch Ðp cäc cÇn cã hÖ thèng cÊp n©ng vµ neo gi÷ trong suèt qu¸ tr×nh thao t¸c.  2. Cäc måi.

C¸c ®o¹n cäc måi ®Ó ®ãng vµ Ðp cäc cÇn ®−îc cÊu t¹o: • Mãc cÈu hoÆc tay cÇm ®Ó vËn chuyÓn dÔ dµng;

 • §−îc th¸o l¾p vµ thay ®æi dÔ dµng;

 • §−îc s¾p ®Æt æn ®Þnh trong khung ®ì, tr¸nh kh«ng bÞ ®æ,... g©y tai n¹n.


Phô lôc A

BiÓu ®ãng cäc
C«ng tr×nh: .................... Lo¹i bóa: .............................. Sè hiÖu cäc: .....................

§¬n vÞ ®ãng: ................. Träng l−îng ®Çu bóa:............ §é chèi dõng ®ãng:..........


TiÕt diÖn cäc: ................. Ngµy ®ãng cäc: .................... Sè nh¸t ®Ëp: ....................
Cao ®é ®Çu cäc: ............. Ngµy ®óc cäc: ....................... ChiÒu cao r¬i bóa: ..........
ChiÒu dµi cäc: ................ Sè l−îng ®èt cäc: .................. ChuyÓn vÞ ®Çu cäc: .........
Cao ®é mÆt ®Êt: .............. Sai sè ®é nghiªng: ............... Sai sè vÞ trÝ cäc: .............


Kü thuËt A Kü thuËt BPhô lôc B

BiÓu Ðp cäc

C«ng tr×nh: .................... Lo¹i bóa: .............................. Sè hiÖu cäc: .....................


§¬n vÞ ®ãng: ................. Träng l−îng ®Çu bóa:............ §é chèi dõng ®ãng:..........
TiÕt diÖn cäc: ................. Ngµy ®ãng cäc: .................... Sè nh¸t ®Ëp: ....................
Cao ®é ®Çu cäc: ............. Ngµy ®óc cäc: ....................... ChiÒu cao r¬i bóa: ..........
ChiÒu dµi cäc: ................ Sè l−îng ®èt cäc: .................. ChuyÓn vÞ ®µu cäc: .........
Cao ®é mÆt ®Êt: .............. Sai sè ®é nghiªng: ............... Sai sè vÞ trÝ cäc: .............
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh
2013 -> 20 tcn 33 – 1985 CẤp nưỚc mạng lưỚi bên ngoài và CÔng trình tiêu chuẩn thiết kế (Trích)

tải về 138.62 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương