Mẫu số 10 Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2010/tt-blđtbxh ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội CƠ quan có thẩm quyền công tytải về 30.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích30.38 Kb.
#351
Mẫu số 10

Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
CÔNG TY
-------


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN TỪ ĐỦ 12 THÁNG ĐẾN 30 THÁNG HƯỞNG TRỢ CẤP VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ CHI TRẢ TẠI THỜI ĐIỂM CÓ QUYẾT ĐỊNH NGHỈ VIỆC NGÀY ... THÁNG ... NĂM ...Số TT

Họ và tên

Số TT ở biểu số 1

Thời gian đã đóng BHXH

Thời gian thực tế làm việc trong khu vực Nhà nước (năm)

Thời gian HĐLĐ còn lại chưa thực hiện (tháng)

Hệ số lương

Hệ số phụ cấp lương (nếu có)

Tổng cộng hệ số lương và phụ cấp lương

Hệ số lương và phụ cấp lương tại thời điểm nghỉ việc

Chế độ được hưởng (đồng)

Tổng trợ cấp được hưởng (đồng)

Tổng

Trước ngày 01/01/2003

Từ ngày 01/01/2003 đến 30/9/2004

Từ ngày 01/10/2004 đến 30/9/2005

Từ ngày 01/10/2005 đến 30/9/2006

Từ ngày 01/10/2006 đến 31/12/2007

Từ ngày 01/01/2008 đến 30/4/2009

Từ ngày 01/5/2009 đến ngày 30/4/2010

Từ ngày 01/5/2010

Trước 01/10/04

Từ 01/10/04

Chức vụ

Khu vực

Trợ cấp theo thâm niên làm việc

70% tiền lương

Chưa quy đổi

Làm tròn đủ 12 tháng

Chưa quy đổi

Làm tròn đủ 12 tháng

Chưa quy đổi

Làm tròn đủ 12 tháng

Chưa quy đổi

Làm tròn đủ 12 tháng

Chưa quy đổi

Làm tròn đủ 12 tháng

Chưa quy đổi

Làm tròn đủ 12 tháng

Chưa quy đổi

Làm tròn đủ 12 tháng

Chưa quy đổi

Đã quy đổi

Trước 01/10/04

Từ 01/10/04

Trước 01/10/04

Từ 01/10/04

Trước 01/10/04

Từ 01/10/04

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1
2Tổng cộng

Phân tích nguồn:

Tổng kinh phí chi trả: …………………………………. đồng, chia ra

* Trách nhiệm của Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp ……………………………… đồng;

* Trách nhiệm của doanh nghiệp nhưng đề nghị Quỹ Hỗ trợ doanh nghiệp hỗ trợ ………………………… đồng;

* Nguồn của công ty (nếu có) ………………………. đồng.


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký tên)

..., ngày … tháng … năm …
THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
(Ký tên, đóng dấu)

..., ngày … tháng … năm …
THỦ TRƯỞNG CÔNG TY
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn ghi mẫu số 10:

- Cột 3 = cột 5 + cột 7 + cột 9 + cột 11 + cột 13 + cột 15 + cột 17 + cột 19

- Cột 14, cột 15, cột 16, cột 17, cột 18, cột 19 … khi tính cần loại trừ thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp

- Cột 6, cột 8, cột 10, cột 12, cột 14, cột 16, cột 18...: bao gồm cả thời gian có tháng lẻ của giai đoạn trước cộng dồn (nếu có)

- Cột 21: ghi hệ số lương bình quân của 6 tháng liền trước thời điểm ngày 01/10/2004 (nếu người lao động đã nghỉ chờ việc trước khi công ty thực hiện sắp xếp thì ghi hệ số tại thời điểm nghỉ việc trước đây)

- Cột 22: ghi hệ số lương bình quân của 06 tháng liền trước thời điểm nghỉ việc (sau ngày 01/10/2004)

- Cột 23, cột 25, ghi hệ số phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực bình quân 6 tháng liền kề trước thời điểm ngày 01/10/2004

- Cột 24, cột 26, ghi hệ số phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực bình quân 6 tháng liền kề trước thời điểm nghỉ việc (sau ngày 01/10/2004)

- Cột 27 = cột 21 + cột 23 + cột 25

- Cột 28 = cột 22 + cột 24 + Cột 26

- Cột 29: ghi tổng hệ số lương và phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực (nếu có) tại thời điểm nghỉ việc.

- Cột 30 = [(cột 27 x mức lương tối thiểu chung 210.000 đồng x cột 5) + (cột 27 x mức lương tối thiểu chung 290.000 đồng x cột 7) + (cột 28 x mức lương tối thiểu chung 290.000 đồng x cột 9) + (cột 28 x mức lương tối thiểu chung 350.000 đồng x cột 11) + (cột 28 x mức lương tối thiểu chung 450.000 đồng x cột 13) + (cột 28 x mức lương tối thiểu chung 540.000 đồng x cột 15) + (cột 28 x mức lương tối thiểu chung 650.000 đồng x cột 17) + (cột 28 x mức lương tối thiểu chung 730.000 đồng x cột 19)]- Cột 31 = cột 29 x mức lương tối thiểu chung tại thời điểm nghỉ việc x 70% x cột 20 (nhưng tối đa không quá 12 tháng)

- Cột 32 = Cột 30 + cột 31
Каталог: PortalFolders -> ImageUploads -> TTHCUBND -> 1917 -> TTHC
TTHC -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 75/2006/NĐ-cp ngàY 02 tháng 8 NĂM 2006 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật giáo dụC
TTHC -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
TTHC -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2006/tt-bxd ngàY 18 tháng 8 NĂM 2006 HƯỚng dẫn thực hiện quy chế khu đÔ thị MỚi ban hàNH
1917 -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 71/2008/NĐ-cp ngàY 05 tháng 06 NĂM 2008
TTHC -> Nghị Định của Chính Phủ Về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng
TTHC -> BỘ XÂy dựng số: 1062 /QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
TTHC -> Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở
TTHC -> TÊn công ty
TTHC -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 64/1998/QĐ-ttg ngàY 21 tháng 3 NĂM 1998 VỀ việc giảm tiền mua nhà Ở cho một số ĐỐi tưỢng khi mua nhà Ở Đang thuê thuộc sở HỮu nhà NƯỚC
TTHC -> Nghị ĐỊnh về mua bán và kinh doanh nhà ở

tải về 30.38 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương