Mẫu số 11 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 9.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích9.31 Kb.
#3832
Mẫu số 11

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN KHAI CỦA THÂN NHÂN

NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
1. Phần khai về thân nhân (người đứng khai);

Họ và tên: ………………………………………………… Năm sinh:.....................

Nguyên quán:..............................................................................................................

Trú quán:.....................................................................................................................

Quan hệ với người có công với cách mạng: (vợ, chồng, cha, mẹ, con ….)................

.....................................................................................................................................

2. Phần khai về người có công:

Họ và tên: ………………………………….. …….. Năm sinh:................................

Nguyên quán:..............................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu trước khi chết (trừ liệt sĩ):.........................................................

Đã chết ngày: …… tháng ….. năm ….. tại................................................................

Là đối tượng: (LTCM, TKN, HĐKC, địch bắt tù, đày):............................................. Thuộc diện hưởng một trợ cấp đối với:......................................................................

Giấy chứng nhận kèm theo (Quyết định; giấy chứng nhận; lý lịch; giấy báo tử; giấy khai tử; biên bản của gia đình, họ tộc …)...................................................................

-…

-…Tôi cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


…… ngày…. tháng…. năm 200…

Xác nhận của UBND xã (phường)

Ông (bà) …………………………………………

Hiện cư trú tại: …………………………………..

là …………của ông (bà) ………………….(tên người có công) đã chết ngày …tháng….năm........Đề nghị được giải quyết trợ cấp một lần.

CHỦ TỊCH


(Ký tên đóng dấu)

... ngày …. tháng …. năm 200

Người khai

(Ký, ghi rõ họ và tên)
Каталог: PortalFolders -> ImageUploads
ImageUploads -> Xác định đóng góp của khoa học và công nghệ vào Năng suất yếu tố tổng hợp (tfp)
ImageUploads -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ImageUploads -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ImageUploads -> Mẫu số 10 Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2010/tt-blđtbxh ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội CƠ quan có thẩm quyền công ty
ImageUploads -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUploads -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUploads -> Nghị định của Chính phủ số 107/2004/NĐ-cp ngày 01 tháng 4 năm 2004 quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp
ImageUploads -> BỘ XÂy dựng
ImageUploads -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 75/2006/NĐ-cp ngàY 02 tháng 8 NĂM 2006 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật giáo dụC
ImageUploads -> HỘI ĐỒng nhân dân quận kiến an số: 25 /2006/nq – HĐND­3

tải về 9.31 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương