Mẫu số 6/BCĐBHĐNDtải về 37.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích37.98 Kb.
#2442
Mẫu số 6/BCĐBHĐND

Ảnh

4 cm x 6cm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSƠ YẾU LÝ LỊCH


CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

(1)................... NHIỆM KỲ 2016-2021

1. Họ và tên thường dùng: (*)........................................................ ……………......

2. Họ và tên khai sinh: (*).........................................................................................

3. Các bí danh/tên gọi khác: .....................................................................................4. Ngày, tháng, năm sinh:…………………………. 5. Giới tính:...............

6. Quê quán: (*)

7. Nơi đăng ký thường trú: (*)

Nơi ở hiện nay: (*)

8. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: (*)

Ngày cấp…………………………….…Nơi cấp

9. Dân tộc: .............................. 10. Tôn giáo:

11. Trình độ hiện nay: (*)

- Giáo dục phổ thông: ...............................................................................................

- Chuyên môn, nghiệp vụ: .......................................................................................

- Học vị: ........................................ Học hàm: .........................................................

- Lý luận chính trị:- Ngoại ngữ:

12. Nghề nghiệp hiện nay:

Trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, thì ghi rõ:

- Ngạch công chức, viên chức: ……….…………… Mã ngạch

- Bậc lương (nếu có):……… Hệ số lương: …….. Ngày hưởng .........................

- Phụ cấp chức vụ (nếu có):

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (*)

14. Nơi làm việc:

15. Trường hợp là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ: (2)

Ngày vào Đảng:............./……./…….……

- Ngày chính thức: …….../……./…..…; Số thẻ đảng viên:

- Chức vụ trong Đảng:

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)

Lý do ra khỏi Đảng:

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: (3)

- Tên tổ chức đoàn thể

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:

17. Tình trạng sức khoẻ: (4)

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (5)

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (6)

20. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có):

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có) ………..……nhiệm kỳ:


QUAN HỆ GIA ĐÌNH (7)

22. Họ và tên cha: ............................................ Sinh ngày …… tháng…... năm

+ Quê quán:

+ Nơi ở hiện nay:

+ Nghề nghiệp, chức vụ:

+ Nơi làm việc:

+ Đảng viên (nếu có):

23. Họ và tên mẹ: ............................................. Sinh ngày ……. tháng…….. năm

+ Quê quán:

+ Nơi ở hiện nay:

+ Nghề nghiệp, chức vụ:

+ Nơi làm việc:

+ Đảng viên (nếu có):

24. Họ và tên vợ (chồng): ................................Sinh ngày …….. tháng……...năm

+ Quê quán:

+ Nơi ở hiện nay:

+ Nghề nghiệp, chức vụ:

+ Nơi làm việc:

+ Đảng viên (nếu có):

25. Họ và tên con thứ nhất: (6).............................Sinh ngày ….… tháng……….năm

+ Nơi ở hiện nay:

+ Nghề nghiệp, chức vụ (nếu có):

+ Nơi làm việc/học tập:

+ Đảng viên (nếu có):

26. Con thứ hai (trở lên): kê khai như con thứ nhất.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?


Từ tháng...........năm……........

đến tháng……năm………….

……….............................................

……….............................................

……….............................................

……….............................................

……….............................................

……….............................................

……….............................................

……….............................................

……….............................................

……….............................................

……….............................................

……….............................................

………...............................................................................................................................................

.................................................................................................. ..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................


Tôi xin cam đoan những nội dung nêu trên là đầy đủ và đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan,
tổ chức, đơn vị nơi làm việc hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú

., ngày ....... tháng ........ năm 2016

Ký tên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ tên tỉnh, huyện, xã nơi mà mình ứng cử

(*) Ghi theo các hướng dẫn tương ứng của Mẫu số 5/BCĐBHĐND

(2) Nếu không là Đảng viên thì ghi “Không”. Nếu là Đảng viên thì ghi rõ ngày, tháng, năm được kết nạp vào Đảng, ngày chính thức (như trong lý lịch Đảng viên). Nếu đã ra khỏi Đảng thì ghi rõ tháng, năm nào và lý do ra khỏi Đảng.

(3) Ghi rõ là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội nào; chức vụ trong tổ chức (nếu có).(4) Ghi tình hình sức khỏe bản thân hiện nay: tốt, trung bình, kém.

(5) Chỉ khai những hình thức khen thưởng cho cá nhân và viết rõ tên, hạng, được tặng năm nào (Ví dụ: Được tặng huân chương lao động hạng 2, 3 hoặc được tặng huân chương độc lập hạng 1, 2, 3… hoặc danh hiệu được phong tặng: Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, Nhà giáo nhân dân, Nghệ sỹ nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, Nghệ sỹ ưu tú, Chiến sỹ thi đua toàn quốc…).

(6) Trường hợp bị kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính trong thời gian 01 năm tính đến ngày làm hồ sơ ứng cử thì ghi rõ tên cơ quan ra quyết định kỷ luật, thời gian bị kỷ luật, lý do bị kỷ luật, hình thức kỷ luật.

Trường hợp bị kết án về hình sự mà chưa được xóa án tích thì ghi rõ tội danh, hình phạt bị áp dụng và thời gian bị kết án.

Nếu không có hoặc đã bị xử lý nhưng không thuộc các trường hợp kể trên thì ghi “Không bị kỷ luật, không có án tích”.

(7) Ghi đầy đủ thông tin về những người thân thích (bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi, vợ (chồng), con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật). Trường hợp những người thân thích đã nghỉ hưu hoặc không còn công tác, làm việc thì ghi rõ nghề nghiệp, chức vụ, nơi công tác, làm việc cuối cùng trước khi nghỉ hưu hoặc thôi công tác, làm việc; trường hợp đã mất thì ghi rõ mất năm nào, nghề nghiệp, chức vụ, nơi công tác, làm việc, nơi ở cuối cùng trước khi mất. Trường hợp những người thân thích đã từng là đảng viên nhưng bị khai trừ, bỏ sinh hoạt hoặc xin ra khỏi Đảng thì phải ghi rõ trong Sơ yếu lý lịch.
Каталог: PortalFolders -> ImageUploads -> QLC PHK -> 371
ImageUploads -> Mẫu số 10 Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2010/tt-blđtbxh ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội CƠ quan có thẩm quyền công ty
ImageUploads -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUploads -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUploads -> Nghị định của Chính phủ số 107/2004/NĐ-cp ngày 01 tháng 4 năm 2004 quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp
ImageUploads -> BỘ XÂy dựng
ImageUploads -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 75/2006/NĐ-cp ngàY 02 tháng 8 NĂM 2006 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật giáo dụC
ImageUploads -> HỘI ĐỒng nhân dân quận kiến an số: 25 /2006/nq – HĐND­3
371 -> Mẫu số 5/BCĐBHĐnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
371 -> 4cm X 6 cm tiểu sử TÓm tắT
371 -> BẢn kê khai tài sảN, thu nhập của ngưỜI Ứng cử ĐẠi biểu hộI ĐỒng nhân dâN

tải về 37.98 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương