MỤc lục phần I: MỞ ĐẦU 5tải về 3.46 Mb.
trang1/24
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích3.46 Mb.
#19669
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TRẠM
THU PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG
TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2011 – 2015,
ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020


Quảng Ninh, tháng 8 năm 2012


MỤC LỤC

PHẦN I: MỞ ĐẦU 5

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG QUY HOẠCH 5

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG QUY HOẠCH 5

III. PHẠM VI CỦA QUY HOẠCH 7

IV. MỤC TIÊU CỦA QUY HOẠCH 7

PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI


TỈNH QUẢNG NINH 8

I. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN 8

II. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2011 9

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 10

IV. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KINH TẾ XÃ HỘI ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG TRẠM THU PHÁT SÓNG 11

1.Thuận lợi 11

2.Khó khăn 11

3.Cơ hội 12

4.Thách thức 12

PHẦN III: HIỆN TRẠNG MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG


TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH 13

I. HIỆN TRẠNG MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG TRÊN CẢ NƯỚC 13

II. HIỆN TRẠNG MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH 15

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN TRẠM THU PHÁT SÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH 20

IV. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH 21

1.Kết quả đạt được 21

2.Tồn tại và hạn chế 21

3.Thời cơ 22

4.Thách thức 22

PHẦN IV: DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN TRẠM THU PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG


TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH 23

I. CĂN CỨ DỰ BÁO 23

II. PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO 23

III. DỰ BÁO XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 23

1. Xu hướng phát triển hạ tầng 23

2. Xu hướng phát triển công nghệ 24

3. Xu hướng phát triển thị trường 25

4. Xu hướng phát triển dịch vụ 26

IV. DỰ BÁO NHU CẦU NGƯỜI SỬ DỤNG 27

1. Cơ sở dự báo 27

2. Dự báo 28

PHẦN V: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN TRẠM THU PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020 32

I. QUAN ĐIỂM QUY HOẠCH 32

II. MỤC TIÊU QUY HOẠCH 32

1. Mục tiêu tổng quát 32

2. Mục tiêu cụ thể 32

III. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN TRẠM THU PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020 33

1. Phương hướng phát triển hạ tầng mạng 33

1.1. Định hướng phát triển trạm thu phát sóng thông tin di động 33

1.2. Định hướng phát triển hạ tầng mạng 34

2. Phương hướng cải tạo hạ tầng trạm thu phát sóng hiện tại 39

IV. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 40

1. Tác động đến môi trường kinh tế 40

2. Tác động đến môi trường xã hội 40

3. Tác động đến môi trường sống 40

V. NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT 40

PHẦN VI: GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 43

I. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHÍNH 43

1. Giải pháp về cơ chế chính sách 43

2. Giải pháp tổ chức triển khai thực hiện 43

3. Giải pháp về quản lý nhà nước 44

4. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân 44

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 44

1. Sở Thông tin và Truyền thông 44

2. Sở Xây dựng 45

3. Các sở ban ngành khác 45

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố 45

5. Các doanh nghiệp 45

III. DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỌNG ĐIỂM 45

PHỤ LỤC 47

PHỤ LỤC 1: BẢN ĐỒ 47

PHỤ LỤC 2: DANH MỤC VỊ TRÍ TRẠM QUY HOẠCH, SỞ CỨ TÍNH TOÁN,


MÔ HÌNH TRẠM THU PHÁT SÓNG 50

1. Danh mục các vị trí trạm thu phát sóng quy hoạch 50

2. Giải trình sở cứ tính toán đưa ra dung lượng phục vụ của một trạm thu phát sóng 86

3. Giải trình phương pháp tính toán đưa ra bán kính vùng phủ của trạm thu phát sóng 3G 87

5. Mô hình mẫu một số trạm thu phát sóng thông tin di động 91

PHỤ LỤC 3: KHÁI TOÁN VÀ PHÂN KỲ ĐẦU TƯ 95

6. Dự án cải tạo hạ tầng trạm thu phát sóng hiện trạng 96

7. Dự án đầu tư trang thiết bị quản lý, giám sát phát triển hạ tầng trạm thu phát sóng thông tin di động 96

PHỤ LỤC 4: GIẢI THÍCH MỘT SỐ THUẬT NGỮ 98PHẦN I: MỞ ĐẦUI. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG QUY HOẠCH


Quảng Ninh là một trọng điểm kinh tế, một đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc đồng thời là một trong bốn trung tâm du lịch lớn của Việt Nam với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Năm 2010, Quảng Ninh là tỉnh có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đứng thứ 7 ở Việt Nam.

Quảng Ninh xếp thứ 5 cả nước về thu ngân sách nhà nước (2011) sau thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu và Hải Phòng. Tính đến hết năm 2011 GDP đầu người đạt 2.264 USD/năm.

Viễn thông là ngành kinh tế kỹ thuật, dịch vụ quan trọng thuộc kết cấu hạ tầng của nền kinh tế quốc dân, là công cụ quan trọng để hình thành xã hội thông tin, rút ngắn quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Viễn thông có nhiệm vụ đảm bảo thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Ủy Đảng và Chính quyền, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, phòng chống thiên tai; đáp ứng các nhu cầu trao đổi, cập nhật thông tin của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực, các vùng miền của tỉnh.

Ngành Viễn thông trên địa bàn tỉnh trong những năm vừa qua đã có sự phát triển nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng năm sau luôn cao hơn năm trước, tỷ lệ đóng góp của Viễn thông vào GDP của tỉnh ngày càng cao, góp phần không nhỏ thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, việc Viễn thông phát triển nhanh, bùng nổ, đã dẫn tới một số bất cập trong phát triển hạ tầng mạng lưới và đặt ra nhiều vấn đề về quản lý nhà nước, đặc biệt là hệ thống trạm thu phát sóng thông tin di động: phát triển hạ tầng chưa đồng bộ với phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội, phát triển chưa đồng bộ với các ngành khác, phát triển hạ tầng chồng chéo, mỗi doanh nghiệp xây dựng một hạ tầng mạng riêng; hệ thống trạm thu phát sóng di động dầy đặc…gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, giảm hiệu quả sử dụng hạ tầng mạng lưới.

Thực tế hiện nay tại Quảng Ninh, việc xây dựng, cấp phép xây dựng và công tác quản lý nhà nước đối với các trạm thu phát sóng gặp rất nhiều khó khăn. Số lượng các trạm thu phát sóng xây dựng nhiều đã ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị và kiến trúc tổng thể tại một số khu vực. Vấn đề không sử dụng chung cơ sở hạ tầng của các doanh nghiệp gây nên sự lãng phí trong xã hội cũng được đặt ra nhưng chưa thực sự được các doanh nghiệp chú trọng, các văn bản quản lý nhà nước tại địa phương về việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp đều chưa có. Do vậy, công tác quản lý nhà nước tại địa phương thực tế gặp nhiều khó khăn.

Trong thời gian gần đây, Chính phủ và Bộ Thông tin Truyền thông đã đưa ra những quan điểm chỉ đạo đề cập đến việc xây dựng, quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông, quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động (Luật viễn thông; chỉ thị số 422/CT-TTg; nghị định số 25/2011/NĐ-CP…). Quy hoạch này nhằm cụ thể hóa những quan điểm chỉ đạo trên tại địa phương.

Công nghệ viễn thông có sự thay đổi nhanh chóng (2G, 3G, 4G…), do đó cần xây dựng Quy hoạch để phù hợp với xu hướng phát triển của công nghệ.

Kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua phát triển khá nhanh và ổn định, quy hoạch phát triển trạm thu phát sóng thông tin di động trong thời gian tới nhằm đưa ra những định hướng phát triển phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đảm bảo an ninh – quốc phòng, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Dựa trên những sở cứ trên, việc xây dựng Quy hoạch phát triển mạng lưới trạm thu phát sóng thông tin di động tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020 là thực sự cần thiết.
tải về 3.46 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương