“Nghiên cứu tăng cường tính kháng nấm bệnh bằng biện pháp sinh học trên cây lan nuôi cấy mô”tải về 13.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích13.38 Kb.
#30287

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTRUNG TÂM THÔNG TIN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số: …123…./TTTT-CCTT

V/v Khảo sát thông tin

đề tài nghiên cứuCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2011

Kính gởi:

- Phòng Quản lý Khoa học


Sở Khoa học và Công nghệ

- TS. Trần Thị Dung


Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ đã tiến hành khảo sát thông tin các tư liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu tăng cường tính kháng nấm bệnh bằng biện pháp sinh học trên cây lan nuôi cấy mô” do Trường Đại học Tôn Đức Thắng chủ trì và TS. Trần Thị Dung là chủ nhiệm đề tài. Trong phạm vi các nguồn thông tin tiếp cận được, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:

A. KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Ngoài các tài liệu đã nêu trong phiếu khảo sát thông tin, còn có các tài liệu, nghiên cứu liên quan đến từng khía cạnh của nội dung đề tài, cụ thể:NƯỚC NGOÀI:

Bài báo:

  • Effect of chitosan on growth and development of Phalaenopsis cornucervi (Breda) Blume & Rchb.f. Tác giả Somporn Prasertsongskun, Witool Chaipakdee. Nguồn: KKU Science Journal, 2011.

  • Effects of chitosan as the growth stimulator for Grammatophyllum speciosum in vitro culture. Tác giả Sopalun K., Thammasiri K., Ishikawa K. Nguồn: World Academy of Science, Engineering and Technology, 2010.

  • Improving the micropropagation efficiency of hybrid Dendrobium orchids with chitosan. Tác giả Panisa Pornpienpakdee, Ronnawich Singhasurasak,… Nguồn: Scientia Horticulturae, 2010.

  • Chitosan effects on floral production, gene expression, and anatomical changes in the Dendrobium orchid. Tác giả Patchra Limpanavech, Subhalai Chaiyasuta, Ranitha Vongpromek,… Nguồn: Scientia Horticulturae, 2008.

  • Chitosan for improving orchid production and quality. Tác giả Apiradee Uthairatanakij, Jaime A. Teixeira da Silva, Kullanart Obsuwan. Nguồn: Orchid Science and Biotechnology, 2007.

  • Chitosan as a growth stimulator in orchid tissue culture. Tác giả Nge, Khin Lay; Nwe, Nitar; Chandrkrachang, Suwalee; Stevens, Willem F. Nguồn: Plant Science, 2006.

  • Efficacy of chitosan spraying on improving quality of dendrobium sonia 'No. 17' inflorescence. Tác giả A. Uthairatanakij, P. Jitareerat, K. Obsuwan. Nguồn: XXVII International Horticultural Congress: International Symposium on Ornamentals, 2006.

  • Application of antagonistic microorganisms for the control of yellow leaf blotch on Dendrobium orchid caused by Pseudocercospora dendrobii deighton. Tác giả Korapin Thonkla. Nguồn: Master Thesis (from: the Graduate School of KU and KU library).

  • Biological control of black rot in orchids using Epiphytic microorganisms. Tác giả Tadsanaporn Tadsakorn. Nguồn: Master Thesis (from: the Graduate School of KU and KU library).

B. CÁN BỘ KHẢO SÁT: CN. Vũ Thụy Minh Thư - Phòng Cung cấp Thông tin

Xin thông báo kết quả khảo sát của chúng tôi.

Trân trọng./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, CCTT.


GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


Trần Thị Thu Thủy
BM-CVKSTT-04 LBH:02 LSĐ:00 Ngày BH:01/08/2010 Trang /

Каталог: images -> cesti -> files -> DETAI -> De%20tai%20theo%20nganh -> Sinh%20hoc -> Nam%202011
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
Sinh%20hoc -> SỞ khoa học và CÔng nghệ
Sinh%20hoc -> SỞ khoa học và CÔng nghệ
Sinh%20hoc -> Immunoreactive Amino-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (Nt-Probnp) a new Marker of Cardiac Impairment
Sinh%20hoc -> KR20050067951 Andrographolide Or Andrographis Paniculata Extract Containing Composition Having Anti-Itching Effect
Nam%202011 -> "Đánh giá khả năng trừ nhện hại của nhóm nhện bắt mồi được thu thập trong điều kiện tự nhiên tại tp. Hcm và các vùng phụ cận" do Viện Sinh học Nhiệt đới chủ trì và ts. Nguyễn Thị Phương Thảo là chủ nhiệm đề tài
Sinh%20hoc -> “Khai thác khả năng phòng trừ sinh học của nuclear polyhedrosis virus (npv) và tuyến trùng epn để sản xuất chế phẩm sinh học, sử dụng cho phòng trừ sâu khoang ăn tạp
Sinh%20hoc -> “Nghiên cứu phân lập vi khuẩn nội ký sinh Pasteuria spp trong đất và tuyến trùng ký sinh trên một số cây trồng ở khu vực phía Nam”
Sinh%20hoc -> Khảo sát một số loài thực vật có khả năng tích lũy chì (Pb) và kẽm (Zn) từ môi trường đất và chọn lọc hai giống đặc hữu để nhân nhanh bằng phương pháp cấy mô”

tải về 13.38 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương