NGƯỜi việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Ưu tiên dùng hàng việt namtải về 48.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích48.52 Kb.
#15891
BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CUỘC VẬN ĐỘNG "NGƯỜI VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM"

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2014

Số 472 /KH-MTTW-BCĐTWCVĐ

( thKẾ HOẠCH

Triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2014

- Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2013 – 2015 của Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động;

- Cụ thể hóa phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai Cuộc vận năm 2014 theo kết luận của Hội nghị Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động ngày 18/02/2014;

Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” xây dựng kế hoạch thực hiện Cuộc vận động năm 2014 với các trọng tâm công việc như sau:A MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Đẩy mạnh hơn nữa việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt; tích cực thực hiện các giải pháp của Chính phủ để giữ vững ổn định sản xuất, kinh doanh; góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Làm cơ sở phục vụ tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động, đặc biệt là kết quả thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Cuộc vận động theo tinh thần Thông báo Kết luận số 264 - TB/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động.

- Các hoạt động thực hiện Cuộc vận động năm 2014 phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; tránh hình thức, lãng phí.

B. NỘI DUNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG NĂM 2014

I. Nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động và Ban Thường trực Cuộc vận động trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện:

1. Xây dựng Đề án Thông tin, tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động:

- Nội dung: Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền việc thực hiện Cuộc vận động theo tinh thần Thông báo Kết luận số 264 – TB/TW, ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 24/CT-TTg, ngày 17/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ; những kết quả đạt được sau 4 năm triển khai thực hiện và nhiệm vụ năm 2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động

- Thực hiện: Thành lập Tổ chuẩn bị Đề án gồm có các đồng chí:

+ Đồng chí Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương làm Tổ trưởng;

+ Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, thành viên.

+ Đồng chí Trần Đức Lai, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương; thành viên.

+ Đồng chí Vũ Hải, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương; thành viên.

+ Đồng chí Lâm Kiết Tường, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, thành viên.

- Thời gian: Tháng 5 năm 2014.2. Tổ chức đánh giá sự chuyển biến về hành vi tiêu dùng hàng Việt của người tiêu dùng sau 4 năm triển khai Cuộc vận động.

- Nội dung: Tổng hợp số liệu một số mặt hàng thiết yếu được tiêu thụ trong nước qua các năm (2011-2013) như dệt may, sữa, giấy, dầu ăn, bia, thép xây dựng, xăng dầu, phân bón, nhựa… để phục vụ đánh giá kết quả Cuộc vận động.

- Tổ chức thực hiện gồm 2 đồng chí :

+ Đồng chí Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công thương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động, chủ trì.

+ Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

- Thời gian: Tháng 5 và tháng 6 năm 2014.3. Công tác tham mưu ban hành cơ chế, chính sách và rà soát cơ chế tài chính phục vụ triển khai Cuộc vận động:

3.1 Tham mưu Bộ Chính trị ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

- Chỉ đạo: Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

- Đơn vị thực hiện: Ban Thường trực Cuộc vận động phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Dân vận Trung ương.

- Thời gian: Sau hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động.

3.2 Rà soát cơ chế tài chính phục vụ triển khai Cuộc vận động:

- Nội dung: Rà soát nhu cầu tài chính phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền; hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp; tổ chức điều tra khảo sát; tổ chức Hội nghị Tổng kết, khen thưởng… phục vụ việc triển khai, tổ chức thực hiện Cuộc vận động, đề xuất giải pháp thực hiện.

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư 91/2012/TT-BTC, ngày 30 tháng 5 năm 2012 về qui định quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của các Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đáp ứng với yêu cầu thực tế của việc triển khai Cuộc vận động.

- Thời gian: Từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2014

- Tổ chức thực hiện gồm 2 đồng chí:

+ Đồng chí Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động, chủ trì

+ Đồng chí Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.4. Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động.

- Nội dung: Tham mưu ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư về chủ trương tổng kết 5 năm triển khai Cuộc vận động.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức tổng kết 5 năm triển khai Cuộc vận động từ Trung ương đến các địa phương.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về kết quả triển khai Cuộc vận động phục vụ công tác tổng kết.

- Thời gian: Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2014

- Thực hiện: Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.5. Công tác kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra (Dự kiến):

+ Đoàn 1: TP. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Hòa Bình, Sơn La.

+ Đoàn 2: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và một số Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước.

+ Đoàn 3: Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục – Đào tạo.

- Thời gian: Tháng 5 và tháng 6 năm 2014.

- Thực hiện: Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Thường trực Cuộc vận động.

II. Nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động giao cho các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các địa phương:

1. Các hoạt động thực hiện cùng với tổng kết 5 năm triển khai Cuộc vận động:

1.1 Tổ chức hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao và sản phẩm truyền thống.

- Nội dung: Qui mô 500 gian hàng tiêu chuẩn (3m x 3m).

- Địa điểm: Thành phố Hà Nội.

- Thành phần: Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế sản xuất, cung ứng dịch vụ, hàng hoá thương hiệu Việt.

- Thời gian: Từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2014.

- Đơn vị chủ trì, triển khai thực hiện: Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

- Kinh phí : Thực hiện xã hội hóa.

1.2 Tổ chức Chương trình: “Sản phẩm và dịch vụ Công nghệ Thông tin thương hiệu Việt - Vibrand” lần thứ IV, năm 2014

- Nội dung: Kề thừa và phát huy kết quả việc triển khai chương trình 3 lần trước, đẩy mạnh việc ưu tiên sử dụng sản phẩm và dịch vụ CNTT thương hiệu Việt; góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu Việt về công nghệ thông tin theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đơn vị chủ trì và thực hiện: Bộ Thông tin và Truyền thông.

1.3 Tổ chức chương trình tôn vinh và trao giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu ”.

- Đối tượng: Các sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế.

- Tiêu chí: Hàng hóa và dịch vụ có chất lượng, hiệu quả cao, mẫu mã đẹp, giá thành hạ, được người tiêu dùng ưa chuộng và có thành tích trong tuyên truyền quảng bá cho thương hiệu.

- Thời gian: Tổ chức đăng ký bình chọn: Từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2014.

- Thời gian trao giải: Tháng 10 năm 2014.

- Số lượng: 100 mặt hàng thương hiệu Việt tiêu biểu.

- Đơn vị chủ trì: Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

- Đơn vị thực hiện: Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Kinh phí : Thực hiện xã hội hóa.

1.4 Tổ chức hội chợ triển lãm hàng hóa, sản phẩm làng nghề và Hội chợ Agroviet ở Trung ương; các gian hàng triển lãm giới thiệu sản phẩm nông, lâm, thủy sản chất lượng cao, tiêu biểu của Việt Nam tại hội chợ triển lãm của các địa phương, vùng, miền.

- Thời gian: Từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2014.

- Đơn vị thực hiện: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1.5 Tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả thực hiện Cuộc vận động:

- Đơn vị thực hiện: Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Mẫu điều tra : 3.000 phiếu

- Địa điểm khảo sát tại 12 tỉnh, thành phố.

- Thời gian: Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2014

1.6 Tổ chức chương trình Khảo sát sản phẩm hàng hóa dịch vụ được người tiêu dùng tin cậy:

- Thời gian thực hiện: Tháng 8 năm 2014.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Hội tiêu chuẩn & bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.

- Kinh phí thực hiện: Xã hội hóa.

1.7 Tổ chức Chương trình Truyền thông Việt đồng hành cùng doanh nghiệp: "Hàng đổi hàng".

- Mục tiêu của chương trình: Góp phần giải phóng hàng tồn kho của các doanh nghiệp.

- Nội dung:

+ Xây dựng chương trình truyền thông hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tiêu thụ hàng hoá, khai thông thị trường với sự hỗ trợ về cơ chế của Chính phủ và những bộ, ngành liên quan.

+ Hình thành phương thức “hàng đổi hàng”, tạo luân chuyển hàng hoá, thúc đẩy sản xuất trong bối cảnh tính thanh khoản thấp (khan hiếm tiền mặt), góp phần khống chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng dữ liệu xây dựng Trung tâm đầu mối siêu thị hàng Việt trên internet.

- Thời gian: Từ tháng 4/2014 – 30/12/2015.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.

- Kinh phí : Thực hiện xã hội hóa.2. Công tác quản lý nhà nước của các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động:

2.1 Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Cuộc vận động trong Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" sau khi được Thủ tướng Chínhh phủ phê duyệt :

- Thời gian: Bắt đầu từ tháng 4/2014

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Bộ Công thương.

2.2 Tổ chức các hoạt động hỗ trợ bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng:

- Nội dung: Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan tuyên truyền phổ biến và thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Thời gian từ tháng 3 – 12 năm 2014.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Bộ Công thương phối hợp với Hội Tiêu chuẩn & Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

2.3 Hướng dẫn xây dựng Thương hiệu cho hàng Việt.

- Nội dung: Hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đăng ký các tiêu chuẩn, quy chuẩn hàng hoá, dịch vụ thương hiệu Việt.

- Thời gian thực hiện : Tháng 4 - 12 năm 2014.

- Đơn vị chủ trì: Bộ Khoa học & Công nghệ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế và các bộ, ngành có liên quan để xây dựng hướng dẫn.C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các bộ, ban, ngành, cơ quan ở Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch chi tiết thực hiện các nhiệm vụ năm 2014 của cơ quan, đơn vị mình và những nhiệm vụ được phân công trong phần II của kế hoạch này; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

2. Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Cuộc vận động năm 2014 theo phương hướng, nhiệm vụ đã nêu tại Báo cáo tổng kết việc triển khai Cuôc vận động năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, các bộ, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp... ở Trung ương và Ban Chỉ đạo các địa phương kịp thời báo cáo kết quả và những khó khăn, vướng mắc cần đề xuất giải quyết về Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động (qua Ban Thường trực Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", số 46, Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội).


Nơi nhận: TM. BCĐ TƯ CUỘC VẬN ĐỘNG

- Bộ Chính trị (để báo cáo); PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

- Ban Bí thư (để báo cáo);

- Đ/c Trưởng ban CĐTWCVĐ (để báo cáo);

- Thành viên BCĐTWCVĐ;

- Văn phòng TW Đảng; (Đã ký)

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể ở TW;

- Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW;

- Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Vũ Trọng Kim

- Tỉnh ủy, thành ủy, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

- Ban Chỉ đạo CVĐ các tỉnh, TP; Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

- Ban Thường trực UBTWMTTQVN;

- Ban Thường trực CVĐ;- Lưu VTMTTW, BTG.
Каталог: home -> vanbanHD -> Nam%202014
Nam%202014 -> Ban thưỜng trực số: 471 /kh-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Nam%202014 -> Ban thưỜng trực số: 03 /hd-mttw-btt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Nam%202014 -> Ban thưỜng trực số: 122/hd-mttw-btt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam%202014 -> Ban thưỜng trực số: 129/hd-mttw-btt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam%202014 -> ĐIỀu lệ mttqvn khóa VIII
Nam%202014 -> Ban chấp hành trung ưƠng số 217-QĐ/tw đẢng cộng sản việt nam
Nam%202014 -> Ban thưỜng trực số: 28 /TTr-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Nam%202014 -> BỘ lao đỘng-thưƠng binh và XÃ HỘI, ban thưỜng trựC Ủy ban trung ưƠng mặt trận tổ quốc việt nam
Nam%202014 -> ĐOÀn chủ TỊch số: 596 /bc-mttw-đct cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 48.52 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương