Ngn hµng chÝnh s¸ch x· héitải về 51.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích51.6 Kb.
#3995

Ng©n hµng

chÝnh s¸ch x· héi


Sè: 1114/NHCS-KHNVcéng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Hµ Néi, ngµy 03 th¸ng 07 n¨m 2004


H­íng dÉn

Néi dung ñy th¸c cho vay hé nghÌo gi÷a Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi víi c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi
Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 78/2002/N§-CP ngµy 04/10/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ tÝn dông ®èi víi ng­êi nghÌo vµ c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch kh¸c, quy tr×nh cho vay vèn ®èi víi hé nghÌo cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi (NHCSXH) kh«ng thùc hiÖn cho vay trùc tiÕp mµ thùc hiÖn theo ph­¬ng thøc uû th¸c, trong ®ã cã ph­¬ng thøc uû th¸c qua c¸c Tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi.

§Õn nay, Tæng gi¸m ®èc NHCSXH ®· ký c¸c V¨n b¶n liªn tÞch vµ c¸c V¨n b¶n tháa thuËn víi c¸c Tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi: Héi N«ng d©n ViÖt Nam, Héi Cùu chiÕn binh ViÖt Nam, §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh, Héi Liªn hiÖp Phô n÷ ViÖt Nam vµ s¾p tíi cã thÓ tiÕp tôc ký c¸c V¨n b¶n liªn tÞch vµ V¨n b¶n tho¶ thuËn víi mét sè c¸c Tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi kh¸c. C¸c chi nh¸nh NHCSXH cÊp tØnh, cÊp huyÖn c¨n cø vµo néi dung c¸c v¨n b¶n ®· ký t¹i Héi së chÝnh ®Ó ký V¨n b¶n tháa thuËn vµ ký c¸c hîp ®ång uû th¸c víi c¸c cÊp héi ë ®Þa ph­¬ng. §Ó thèng nhÊt tæ chøc thùc hiÖn, Tæng gi¸m ®èc NHCSXH h­íng dÉn cô thÓ viÖc ký kÕt gi÷a NHCSXH víi c¸c cÊp héi ë ®Þa ph­¬ng nh­ sau:I. ý nghÜa vµ môc ®Ých ñy th¸c cho vay qua c¸c Tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi

1. NHCSXH chñ ®éng trong c«ng t¸c qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n Nhµ n­íc giao.

2. Lµ ®iÒu kiÖn më réng thùc hiÖn nguyªn t¾c “x· héi hãa c«ng t¸c Ng©n hµng”, nh»m huy ®éng søc m¹nh tæng hîp toµn x· héi, gãp phÇn thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh môc tiªu Quèc gia vÒ xãa ®ãi, gi¶m nghÌo vµ viÖc lµm.

3. C¸c Tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi cã thªm ®iÒu kiÖn th­êng xuyªn tiÕp cËn víi d©n chóng, gãp phÇn cñng cè hÖ thèng chÝnh trÞ ë c¬ së, æn ®Þnh x· héi.

4. TiÕt gi¶m chi phÝ qu¶n lý x· héi.

II. NhiÖm vô cô thÓ cña NHCSXH (bªn ñy th¸c) vµ c¸c tæ chøc ChÝnh trÞ - x· héi (Bªn nhËn ñy th¸c).

A. H×nh thøc v¨n b¶n ký kÕt víi tõng cÊp qu¶n lý thuéc c¸c Tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi:

- C¸c Tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi chØ ®¹o qu¶n lý hÖ thèng däc theo 4 cÊp: cÊp Trung ­¬ng, cÊp tØnh, cÊp huyÖn, cÊp x·.

- NHCSXH qu¶n lý theo 3 cÊp: cÊp Trung ­¬ng, cÊp tØnh, cÊp huyÖn.

- ViÖc NHCSXH ký V¨n b¶n liªn tÞch theo tõng cÊp qu¶n lý thùc hiÖn nh­ sau:

+ Gi¸m ®èc NHCSXH cÊp tØnh ký V¨n b¶n liªn tÞch víi c¸c tæ chøc héi cÊp tØnh vÒ chØ ®¹o thùc hiÖn ñy th¸c tÝn dông cho vay hé nghÌo trªn ®Þa bµn tØnh, thµnh phè.

+ Gi¸m ®èc NHCSXH cÊp huyÖn ký ba lo¹i v¨n b¶n sau:

* Ký víi c¸c tæ chøc héi cÊp huyÖn V¨n b¶n liªn tÞch gi÷a Phßng giao dÞch NHCSXH víi tõng tæ chøc héi ë huyÖn vÒ viÖc chØ ®¹o c¸c tæ chøc héi cÊp x· thùc hiÖn Hîp ®ång ñy th¸c cho vay hé nghÌo thuéc c¸c x· (ph­êng) trªn ®Þa bµn qu¶n lý.

* Ký Hîp ®ång ñy th¸c cho vay hé nghÌo víi tæ chøc héi, ®oµn thÓ ®­îc lùa chän ë cÊp x·.

* Ký Hîp ®ång víi Tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn cã tÝn nhiÖm vÒ uû nhiÖm thu nî, thu l·i, thu tiÒn göi tiÕt kiÖm.

NHCSXH c¸c cÊp ký kÕt V¨n b¶n liªn tÞch víi cÊp héi Trung ­¬ng, cÊp tØnh, cÊp huyÖn lµ v¨n b¶n khung mang tÝnh nguyªn t¾c chØ ®¹o. Gi¸m ®èc NHCSXH cÊp huyÖn ký hîp ®ång uû th¸c víi tæ chøc héi, ®oµn thÓ ë cÊp x· vÒ uû th¸c cho vay vèn ®èi víi hé nghÌo vµ ký hîp ®ång víi Tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn cã tÝn nhiÖm vÒ uû nhiÖm thu nî, thu l·i, thu tiÒn göi tiÕt kiÖm lµ hîp ®ång cô thÓ mang tÝnh ph¸p lý ®Ó thùc hiÖn.B. T¹i NHCSXH cÊp quËn, huyÖn (bªn uû th¸c) chñ yÕu thùc hiÖn 5 c«ng viÖc:

1. TiÕp nhËn hå s¬ vay vèn tõ c¸c Tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn thuéc c¸c x· (ph­êng) göi lªn.

2. Thùc hiÖn kiÓm so¸t tr­íc: §èi chiÕu danh s¸ch xin vay (mÉu sè 03) víi danh s¸ch chñ hé khi nhËp Tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn trong hå s¬ l­u t¹i Ng©n hµng. §èi t­îng xin vay vèn cã phï hîp víi chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ kh«ng? møc cho vay, thêi h¹n cho vay cã ®óng chÕ ®é tÝn dông kh«ng? Hå s¬ xin vay theo quy ®Þnh cã ®Çy ®ñ vµ cã ®¶m b¶o yÕu tè ph¸p lý kh«ng? (chó ý kh«ng cho vay theo møc vèn b×nh qu©n, chia ®Òu xÎ máng vµ kh«ng ph©n biÖt thêi h¹n cho vay).

Tr­êng hîp kh«ng râ rµng, ®Çy ®ñ th× th«ng b¸o cho Tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn, tæ chøc héi vµ UBND x· (ph­êng) xem xÐt, chØnh söa l¹i danh s¸ch xin vay míi ®­îc tæ chøc gi¶i ng©n (Ng©n hµng tuyÖt ®èi kh«ng ®­îc cho vay c¸c hé n»m ngoµi danh s¸ch mÉu sè 03).

3. ChuÈn bÞ ®ñ vèn, th«ng b¸o lÞch gi¶i ng©n, ®Þa ®iÓm gi¶i ng©n cho x· (ph­êng); tæ chøc héi x· (ph­êng), cho Tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn. Tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn th«ng b¸o cho ng­êi vay ®Õn nhËn tiÒn vay hoÆc tr¶ nî, tr¶ l·i. ViÖc gi¶i ng©n, thu nî, thu l·i tiÒn vay, thu tiÒn göi tiÕt kiÖm cña Tæ ®­îc tæ chøc thu, chi t¹i x· (ph­êng) theo h×nh thøc tay ba:

Mét lµ: ng­êi vay ®Õn nhËn tiÒn vay hoÆc tr¶ nî, tr¶ l·i tiÒn vay.

Hai lµ: c¸n bé Ng©n hµng lµm nhiÖm vô trùc tiÕp thu chi tiÒn, ghi chøng tõ, h¹ch to¸n sæ s¸ch ®Õn tõng kh¸ch hµng.

Ba lµ: c¸c Tæ tr­ëng Tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn, Chñ tÞch tæ chøc héi x· (ph­êng), Tr­ëng ban xãa ®ãi gi¶m nghÌo x· (ph­êng) lµ nh÷ng ng­êi chøng kiÕn viÖc lµm trªn.

4. Phèi hîp víi c¸c tæ chøc héi cïng cÊp thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau:

4.1. LËp ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch tÝn dông, bao gåm c¸c chØ tiªu chÝnh:

+ Sè Tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn ®ang qu¶n lý vµ duy tr× ho¹t ®éng:............ tæ; Sè tæ viªn ®ang d­ nî: ................. ng­êi; Tæng sè tiÒn ®ang uû th¸c.................triÖu ®ång.

+ Sè Tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn thµnh lËp míi trong kú: ……....…… tæ; Sè tæ viªn t¨ng thªm:........................ ng­êi; Sè tiÒn nhËn uû th¸c t¨ng thªm:.............. triÖu ®ång.

+ Dù kiÕn sè vèn thu nî ®Ó quay vßng trong kú kÕ ho¹ch……...triÖu ®ång.

+ Dù kiÕn sè l·i thu ®­îc trong kú kÕ ho¹ch…….……….triÖu ®ång.

+ Dù kiÕn sè tiÒn tiÕt kiÖm cña Tæ thu trong kú kÕ ho¹ch……........ ®ång.

4.2. KÕ ho¹ch ®µo t¹o c¸c c¸n bé chuyªn tr¸ch lµm tÝn dông thuéc c¸c tæ chøc héi cÊp huyÖn, cÊp x· vµ c¸c Tæ tr­ëng, Tæ phã Tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn: …………líp, sè ng­êi ®­îc ®µo t¹o..…….ng­êi.

4.3. Ch­¬ng tr×nh kiÓm tra, gi¸m s¸t c¬ së ®Þnh kú hµng th¸ng, hµng quý……… l­ît.

5. Tæ chøc c¸c kú häp liªn tÞch ®Ó ®¸nh gi¸ phong trµo, ph¸t ®éng thi ®ua, khen th­ëng hµng quý, hµng n¨m.

C. §èi víi c¸c tæ chøc héi cÊp x· (Bªn nhËn uû th¸c) cã nhiÖm vô chÝnh:

1. ChØ ®¹o thµnh lËp c¸c Tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn ë x· (ph­êng) trùc thuéc hÖ thèng qu¶n lý cña tõng tæ chøc héi theo ngµnh däc.

2. Lùa chän nh÷ng Tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®Ò nghÞ NHCSXH cÊp huyÖn chÊp thuËn lµm uû th¸c cho vay hé nghÌo.

Tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn cã tÝn nhiÖm lµ tæ ®¹t c¸c tiªu chÝ sau:

- §­îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo néi dung QuyÕt ®Þnh sè 783/Q§/H§QT ngµy 29/7/2003 cña Chñ tÞch H§QT NHCSXH.

- §· qua thùc tÕ ho¹t ®éng lµm dÞch vô cho vay hé nghÌo ®­îc nh©n d©n vµ NHCSXH cÊp huyÖn tÝn nhiÖm vµ ®­îc tæ chøc héi cÊp x· nhÊt trÝ giíi thiÖu.

3. C¨n cø vµo c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch lµm dÞch vô uû th¸c cho vay hé nghÌo cña tæ chøc héi cÊp huyÖn víi NHCSXH cÊp huyÖn ph©n giao cho x· (ph­êng) ®Ó chØ ®¹o c¸c Tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn trùc thuéc héi hoµn thµnh vµ hoµn thµnh cã chÊt l­îng trong kú kÕ ho¹ch. Tæ chøc héi ë cÊp x· ph©n chØ tiªu cho tõng tæ thùc hiÖn gåm c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch sau ®©y:

- Duy tr× ho¹t ®éng cña Tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn ®· cã.

- Ph¸t triÓn héi viªn míi ………. ng­êi ………tæ.

- Thµnh lËp Tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn míi:……...tæ.

- Sè vèn cho vay hé nghÌo trong kú kÕ ho¹ch ………..………. triÖu ®ång.

- Sè vèn thu nî ®Ó cho vay quay vßng trong kú kÕ ho¹ch lµ ……...…triÖu ®ång.

- Sè l·i thu trong kú kÕ ho¹ch lµ: ………… ®ång, ®¹t tû lÖ thu …% (chØ tiªu phÊn ®Êu tèi thiÓu lµ 90% sè l·i ph¶i thu).

- Sè tiÒn göi tiÕt kiÖm trong tæ lµ: ……………. ®ång

4. Cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t c¸c Tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých xin vay, ®«n ®èc hé tr¶ nî, tr¶ l·i tiÒn vay khi ®Õn h¹n tr¶.

5. Tæ chøc sinh ho¹t tæ ®óng quy ®Þnh, ®«n ®èc thu tiÕt kiÖm theo tho¶ thuËn, gióp ®ì nhau trong s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t…

6. Tæ chøc tËp huÊn, phæ biÕn kinh nghiÖm s¶n xuÊt kinh doanh, lång ghÐp ch­¬ng tr×nh cho vay víi c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m, khuyÕn ng­ vµ c¸c ch­¬ng tr×nh x· héi, phæ biÕn chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc ®Õn héi viªn.

7. Coi träng c¸c kú häp s¬ kÕt, tæng kÕt cuèi mïa vô, cuèi n¨m, tuyªn d­¬ng ng­êi tèt viÖc tèt, x©y dùng Tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn “tiªn tiÕn, trong s¹ch, v÷ng m¹nh”.D. §èi víi Tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn ë cÊp x·.

1. NhËn ®¬n xin vay vèn cña tæ viªn, tæ chøc häp b×nh xÐt ng­êi cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®­a vµo danh s¸ch vay vèn (mÉu sè 03).

2. Tr×nh danh s¸ch ng­êi ®­îc vay vèn (mÉu sè 03) cho Tr­ëng ban xãa ®ãi gi¶m nghÌo ë x·, ph­êng tæng hîp tr×nh th­êng trùc UBND x·, ph­êng phª duyÖt.

L­u ý: Qu¸ tr×nh thùc hiÖn xem xÐt phª duyÖt cho vay cÇn t«n träng ý kiÕn ®éc lËp cña ba bªn:

- Tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn lµ ng­êi b×nh xÐt ®Ò xuÊt danh s¸ch c¸c hé xin vay vèn (mÉu sè 03).

- Tr­ëng ban xãa ®ãi gi¶m nghÌo ë x·, ph­êng lµ ng­êi gióp UBND x· gi¸m s¸t viÖc lµm cña Tæ vµ tham m­u cho UBND phª duyÖt danh s¸ch hé vay vèn.


  • ý kiÕn phª duyÖt cña Th­êng trùc UBND x· (ph­êng).

3. Sau khi ®­îc UBND x· (ph­êng) phª duyÖt danh s¸ch xin vay vèn göi NHCSXH n¬i trùc tiÕp cho vay.

4. Th­êng xuyªn lµm nhiÖm vô kiÓm tra, gi¸m s¸t ®«n ®èc c¸c hé vay vèn trong Tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn sö dông vèn ®óng môc ®Ých, tr¶ nî, tr¶ l·i ®óng kú h¹n ®· cam kÕt; chøng kiÕn c¸c buæi gi¶i ng©n cho vay, thu nî, thu l·i, thu tiÕt kiÖm.

5. Cïng víi L·nh ®¹o c¸c tæ chøc héi, Tr­ëng ban xãa ®ãi gi¶m nghÌo x· (ph­êng) vµ c¸n bé NHCSXH bµn b¹c thèng nhÊt ý kiÕn xö lý c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n, nî bÞ rñi ro… tr×nh UBND x· (ph­êng) cho ý kiÕn xö lý.

6. Thùc hiÖn Hîp ®ång thu nî, thu l·i, thu tiÒn göi tiÕt kiÖm (®èi víi c¸c Tæ nÕu ®­îc NHCSXH tÝn nhiÖm ký Hîp ®ång).III. H­íng dÉn viÖc tÝnh to¸n chi hoa hång cho tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn, chi phÝ uû th¸c cho c¸c cÊp Héi, chi ®Þnh suÊt hµng th¸ng cho Ban xãa ®ãi gi¶m nghÌo x· (ph­êng)

§Ó khuyÕn khÝch c¸c Tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi lµm quen dÇn víi nhiÖm vô lµm ñy th¸c tÝn dông vµ c¸ch tÝnh chia hoa hång dÔ lµm, dÔ hiÓu, thùc hiÖn nguyªn t¾c “tæ chøc héi cã quy m« ho¹t ®éng cµng réng, thu l·i cµng nhiÒu th× cã thu nhËp hoa hång cµng nhiÒu; kh«ng thu ®­îc l·i hoÆc nî qu¸ h¹n v­ît qu¸ tû lÖ quy ®Þnh trong V¨n b¶n tho¶ thuËn th× kh«ng cã thu nhËp”. Tæng gi¸m ®èc thèng nhÊt h­íng dÉn c¸nh tÝnh ®¬n gi¶n nh­ sau:1. §èi víi sè l·i thu ®­îc cña kho¶n nî trong h¹n vµ nî qu¸ h¹n ®ang l­u hµnh:

a. §èi víi Tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn:

- Tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn ë x· (ph­êng) ®­îc NHCSXH uû nhiÖm trùc tiÕp thu nî, thu l·i ®­îc h­ëng 20% sè l·i thùc thu ®­îc. Tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn ë c¸c x· thuéc vïng III vµ c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n ®­îc h­ëng 22% sè l·i thùc thu ®­îc.

- Nh÷ng Tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn chØ ®­îc uû nhiÖm thu l·i th× ®­îc h­ëng hoa hång 17% sè l·i thùc thu ®­îc; Tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn ë c¸c x· thuéc vïng III vµ c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n ®­îc h­ëng 18% sè l·i thùc thu ®­îc.

- Nh÷ng Tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn ch­a ®­îc uû nhiÖm thu nî, thu l·i th× ®­îc h­ëng hoa hång 15%; Tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn ë c¸c x· thuéc vïng III vµ c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n ®­îc h­ëng 16% sè l·i thùc thu ®­îc.b. §èi víi tæ chøc Héi c¸c cÊp:

Tr­êng hîp NHCSXH tho¶ thuËn víi tæ chøc héi víi møc phÝ lµ 0,08%, th× viÖc ph©n phèi tû lÖ phÝ cho tæ chøc Héi c¸c cÊp nh­ sau:

- Tæ chøc Héi (cÊp qu¶n lý cña Tæ) ë x· (ph­êng) ®­îc h­ëng 8% sè l·i thùc thu ®­îc; c¸c x· thuéc vïng III vµ c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n ®­îc h­ëng 9% sè l·i thùc thu ®­îc.

- Tæ chøc héi cÊp huyÖn ®­îc h­ëng 4% sè l·i thùc thu ®­îc trong toµn huyÖn; c¸c x· thuéc vïng III vµ c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n ®­îc h­ëng 4,5% sè l·i thùc thu ®­îc.

- Tæ chøc héi cÊp tØnh ®­îc h­ëng 2,4% sè l·i thùc thu ®­îc trong toµn tØnh; c¸c x· thuéc vïng III vµ c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n ®­îc h­ëng tèi ®a 2,6% sè l·i thùc thu ®­îc.

- Tæ chøc héi cÊp Trung ­¬ng ®­îc h­ëng 1,6% sè l·i thùc thu ®­îc trong toµn quèc; c¸c x· thuéc vïng III vµ c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n ®­îc h­ëng 1,7% sè l·i thùc thu ®­îc.

Tr­êng hîp gi÷a NHCSXH cÊp tØnh, cÊp huyÖn tho¶ thuËn víi c¸c tæ chøc héi cïng cÊp cã tû lÖ phÝ thÊp h¬n 0,08% (tõ 0,04 - 0,07%) th× ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh phÝ t­¬ng tù nh­ng trõ lïi t­¬ng øng (cã phô lôc ®Ýnh kÌm).

Tr­êng hîp d­ nî do c¸c tæ chøc héi qu¶n lý cã tû lÖ nî qu¸ h¹n v­ît møc theo V¨n b¶n tho¶ thuËn th× c¸ch tÝnh ph¶i gi¶m møc phÝ t­¬ng øng (cã b¶ng tÝnh to¸n phô lôc ®Ýnh kÌm).2. §èi víi sè l·i thu ®­îc cña c¸c kho¶n nî khoanh, ®­îc h­ëng nh­ sau (kh«ng ph©n biÖt c¸c x· vïng III vµ c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n):

- Tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn ®­îc h­ëng 30% sè l·i thùc thu ®­îc.

- Tæ chøc héi cÊp x·, ph­êng ®­îc h­ëng 12% sè l·i thùc thu ®­îc.

- Tæ chøc héi cÊp huyÖn ®­îc h­ëng 6% sè l·i thùc thu ®­îc.

- Tæ chøc héi cÊp tØnh ®­îc h­ëng 3,6% sè l·i thùc thu ®­îc.

- Tæ chøc héi cÊp Trung ­¬ng ®­îc h­ëng 2,4% sè l·i thùc thu ®­îc.3. C¸ch tÝnh tr¶ hoa hång thu tiÒn göi tiÕt kiÖm cho Tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn ®­îc NHCSXH tr¶ b»ng møc phÝ huy ®éng tiÒn göi b×nh qu©n cña c¸c tæ chøc tÝn dông Nhµ n­íc, do Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam th«ng b¸o tõng thêi kú (lo¹i tiÒn göi 2% theo NghÞ ®Þnh 78/2002/N§-CP, hiÖn nay møc phÝ huy ®éng lµ 0,11%/th¸ng).

4. Chi ®Þnh suÊt hµng th¸ng cho Ban xãa ®ãi gi¶m nghÌo x· (ph­êng)

Hµng th¸ng NHCSXH tr¶ mét ®Þnh suÊt cho Ban xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë x· (ph­êng) theo QuyÕt ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh, ®Þnh suÊt hiÖn nay lµ 80.000 ®ång/th¸ng t¹o ®iÒu kiÖn cho UBND x· (ph­êng) thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý Nhµ n­íc ë x· (ph­êng).IV. Tæ chøc thùc hiÖn

1. NHCSXH c¸c cÊp chØnh lý l¹i c¸c V¨n b¶n liªn tÞch, hîp ®ång uû th¸c ®· ký víi c¸c tæ chøc héi ë cÊp tØnh, cÊp huyÖn, cÊp x·, Tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn theo v¨n b¶n nµy.

2. Tr­êng hîp ë cÊp x· cã nhiÒu tæ chøc héi cïng tham gia nhËn lµm dÞch vô uû th¸c cho vay hé nghÌo th× Gi¸m ®èc NHCSXH cÊp huyÖn, lùa chän mét hay nhiÒu ®¬n vÞ cã ®ñ ®iÒu kiÖn, cã tÝn nhiÖm víi nh©n d©n së t¹i vµ cã tÝn nhiÖm víi Ng©n hµng ®Ó ký Hîp ®ång thùc hiÖn hoÆc cã thÓ ph©n chia ®Þa bµn cho tõng tæ chøc héi ®¶m nhËn hoÆc cã thÓ bµn b¹c tho¶ thuËn víi tõng tæ chøc Héi cã thÕ m¹nh kh¸c nhau phô tr¸ch c¸c lÜnh vùc cho vay kh¸c nhau.

3. L­u ý Gi¸m ®èc NHCSXH c¸c cÊp khi ký V¨n b¶n liªn tÞch ®èi víi c¸c tæ chøc héi ë cÊp tØnh, cÊp huyÖn mang néi dung ®Þnh h­íng, v¨n b¶n khung cã tÝnh nguyªn t¾c chØ ®¹o lµ chÝnh; Hîp ®ång ký víi cÊp x·, ký víi Tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn mang néi dung Hîp ®ång kinh tÕ, cµng cô thÓ cµng dÔ thùc hiÖn.

4. VÒ nguån vèn ký víi c¸c tæ chøc héi lµm dÞch vô uû th¸c cho vay tèi ®a b»ng chØ tiªu kÕ ho¹ch vèn do NHCSXH cÊp trªn th«ng b¸o trong kú kÕ ho¹ch vµ sè vèn do NHCSXH cÊp tØnh, cÊp huyÖn ký nhËn lµm dÞch vô cho Ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng vµ c¸c chñ ®Çu t­ ë ®Þa ph­¬ng (nÕu cã).

5. Tæ chøc phæ biÕn v¨n b¶n nµy ®Õn c¸n bé, nh©n viªn ®Ó thùc hiÖn thèng nhÊt.

6. V¨n b¶n nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy ký.

7. KÌm theo v¨n b¶n nµy cã c¸c mÉu V¨n b¶n liªn tÞch, mÉu Hîp ®ång uû th¸c, mÉu b¸o biÓu b¸o c¸o thèng kª.

- V¨n b¶n liªn tÞch víi tæ chøc héi cÊp tØnh, cÊp huyÖn.

- Hîp ®ång uû th¸c cho vay hé nghÌo víi tæ chøc héi cÊp x· (ph­êng).

- Hîp ®ång uû th¸c thu nî, thu l·i, thu tiÕt kiÖm víi Tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn.

- B¶ng kª c¸c kho¶n thu nî, thu l·i, thu tiÒn göi tiÕt kiÖm (mÉu sè 12).

- B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng uû th¸c cho vay (mÉu sè 13).


N¬i nhËn:

- Thµnh viªn H§QT (b¸o c¸o);

- Ban KiÓm so¸t H§QT;

- Tæng gi¸m ®èc NHCSXH;

- C¸c Phã Tæng gi¸m ®èc NHCSXH;

- C¸c Phßng t¹i Héi së chÝnh;

- Së giao dÞch, Chi nh¸nh NHCSXH c¸c tØnh, thµnh phè;

- Phßng giao dÞch NHCSXH cÊp quËn, huyÖn;- L­u VP, KHNV.

Tæng gi¸m ®èc

Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi
§· ký Hµ ThÞ H¹nh


tải về 51.6 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương